Popular Posts!

Saturday, August 22, 2015

Indonesia ပါတိပ္ ျမန္မာလက္ကားဆိုင္

စင္ကာပူ

ျမန္မာျပည္အျပန္လက္ေဆာင္ပဲေပးေပး ကိုယ္တုိင္၀တ္ဖုိ႔ပဲ ၀ယ္၀ယ္ စင္ကာပူမွာပါတိတ္ေတြကုိ ေစ ်းေပါေပါနဲ႔ ၀ယ္ယူႏုိင္မယ့္ေနရာ 

205 Henderson road. ပါတိတ္ ဒိုင္ျဖစ္ပါသည္။ လက္လီလက္ကား ၀ယ္ယူနိုင္သည္။ ဂိုေဒါင္ျဖစ္သျဖင္႔ ဂိုေတာင္ပံုစံသာ ေတြ႔နုိင္မည္။ ပထမထပ္တြင္ရွိပါသည္။ စားေသာက္ဆိုင္ ေဘးက ကုန္ေလ်ာမွတက္ပါ။ ညာဘက္ သို႔ သြားပါ။ ျမန္မာမင္းသမီး ပါတိတ္ poster မ်ား ကပ္ထားေသာ တံခါးကို ေတြ႔ပါမည္။ စေနေန႔ ေန႔၀က္သာ ဖြင္႔ ပါသည္။ ဂိုေတာင္ အတြင္း Photo ရွာေတြ႔ရင္ တင္ေပးပါမည္။

205 Henderson Rd
159549
205 Henderson Industrial Park.

MRT နဲ႔ မနီးပါဘူး ။ အနီးဆံုး MRT က Tiong Bahru Mrt လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ Bukit Merah Bus Interchange နဲ႔ နီးပါတယ္။

credit : 
Nanda Tun

Singapore လမ္းညႊန္'s photo.
Singapore လမ္းညႊန္'s photo.
Singapore လမ္းညႊန္'s photo.

Wednesday, August 12, 2015

ရဲမ်ားက အိမ္တြင္ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္း ျပဳလုပ္ပါက အိမ္ရွင္မ်ား သိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

ရဲမ်ားက အိမ္တြင္ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္း ျပဳလုပ္ပါက အိမ္ရွင္မ်ား သိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား
လူတိုင္းသိသင့္တဲ့ ရဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိရာ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ရဲမ်ားက အိမ္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္း ျပဳလုပ္ပါက မည္သို႔ တုံ႔ျပန္ရမည္ကို ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။
အိမ္ထဲမဝင္မီ ရဲအေနနဲ႔ သူ႔မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားနဲ႔အတူ ဦးစြာ ရွင္းျပဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။
အိမ္ရွင္အေနနဲ႔ ရဲကို တံခါးမဖြင့္ေပးမီ ရွာေဖြဝရမ္း ပါ၊ မပါ ေမးရပါမယ္။ မပါလွ်င္ ရဲအေရးပိုင္တဲ့ အမႈ ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာစြာ ေမးျမန္းထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာအမႈနဲ႔ ရွာမလဲ၊ တိုင္တန္းခ်က္ ရွိလား၊ တိုင္တန္းထားတာ မရွိဘူးလား စသျဖင့္ ေမးရပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘာပစၥည္္းကို ရွာမလဲဆိုတာ ေမးရပါမယ္။
လာေရာက္ၿပီး ရွာမယ့္ သူမ်ားရဲ႕ အမည္၊ ရာထူးနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္း နာမည္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေမးျမန္း မွတ္သားထားရပါမယ္။ ရဲမ်ားက အျခားတစ္ေနရာမွာ ေနထိုင္တဲ့ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သူမ်ားကို သက္ေသအေနနဲ႔ ေခၚလာတာမ်ိဳး ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတတ္ပါတယ္။
ပါလာတဲ့ သက္ေသ (၂) ဦးဟာ အနီးပတ္ဝန္းက်င္က လူမ်ားသာ ျဖစ္ရမွာေၾကာင့္ ရဲကို အိမ္နဲ႔ အနီးအနားမွာ ေနထိုင္သူမ်ားကိုသာ သက္ေသအျဖစ္ ေခၚဖို႔ ေျပာရပါမယ္။
တံခါးဖြင့္ၿပီးေနာက္မွာ အိမ္ရွင္အေနနဲ႔ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ရမယ့္ ကိစၥမ်ား ရွိပါတယ္။ အိမ္အတြင္း ေပးမဝင္မီ ရဲနဲ႔ သက္ေသ (၂) ဦးကို သူတို႔ခ်င္း တစ္ေယာက္ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာကို က်န္တစ္ေယာက္က ရွာေဖြခိုင္းရပါမယ္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မသမာေသာနည္းနဲ႔ အျပင္ကေန ဝွက္ယူလာတဲ့ ပစၥည္းမ်ား မရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ရဲမ်ားအေနနဲ႔ အဲဒီလို အိမ္တြင္း ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြျခင္းကို အိမ္ရွင္မ်ားရဲ႕ ေရွ႕မွာပဲ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ အိမ္ရွင္မ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ ရွာေဖြတာကို လိုက္လံ ၾကည့္ရႈခြင့္ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ လုပ္သမွ်ကို လိုုက္ၾကည့္ေနဖို႔ အထူးအေလးေပး တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
ရဲကေျပာတဲ့ အမႈနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းခြင့္ မရွိပါဘူး။ မသိမ္းဖို႔ ေျပာရပါမယ္။
တကယ္လို႔ အမႈနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ား ရွိေဖြေတြ႕ရွိပါက ရွာေဖြပုံစံ ဇယားမ်ားေပၚ ရဲက အျပည့္အစုံ ေရးသြင္းရပါမယ့္ တာဝန္ရွိပါတယ္။
ပစၥည္းေတြ႕ရွိတဲ့ ေနရာအသီးသီးကို ေဖာ္ျပေရးသား ရပါမယ္။
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ရဲက အမွန္အတိုင္း ေရးမွတ္ရပါမယ္။
မျပည့္စုံပါက၊ မမွန္ကန္ပါက ရဲကို အိမ္ရွင္ဘက္က ေျပာရပါမယ္။ ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းၿပီဆိုတာနဲ႔ ရွာေဖြပုံစံကို ရဲက ေရးျဖည့္၊ မျဖည့္ ေသခ်ာေအာင္ အိမ္ရွင္က လိုက္ၾကည့္ေနရပါမယ္။ ေျပာမရပါက ရွာေဖြပုံစံမွာ လက္မွတ္ မထိုးဘဲ ေနႏိုင္ပါတယ္။
ရဲမ်ားကို လိုအပ္သလို ႏႈတ္နဲ႔ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ေစာဒကတက္ျခင္းမ်ား အိမ္ရွင္ဘက္က ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ရွာေဖြပုံစံ မိတၱဴကို ပစၥည္းအပ္ေပးသူအား ရဲက ေပးထားရပါမယ္။ ေပးၿပီးမွသာ ပစၥည္းကို သိမ္းယူသြားခြင့္ ရွိပါတယ္။
အျခားေဒသက ရဲမ်ား ဝင္ေရာက္ရွာေဖြသိမ္းဆည္းျခင္းျပဳတဲ့အခါ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းမွဴးထံသို႔ ရွာေဖြတဲ့အေၾကာင္းၾကားစာ ခ်က္ခ်င္း ပို႔ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းၾကားစာမွာ သိမ္းဆည္း ပစၥည္းစာရင္း မိတၱဴကို တပါတည္း ေပးပို႔ရပါမယ္။
Ref; ျပည္သူလူထု သိမွတ္ဖြယ္ရာ ရဲလက္စြဲ ဥပေဒအေျခခံမ်ား
Naw Naw

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရျခင္းအေၾကာင္း

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရျခင္းအေၾကာင္း 
*************************
အစၥလာမ္၀ါဒမထြန္းကားမီ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ အဓိကကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာ မွာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည္ ။
အာဖဂန္ နိုင္ငံ ဟင္ ဒုကတ္ ရွ္ ေတာင္တန္း၏ ေတာင္ဘက္အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ သည္ ထိုစဥ္ကမ်ားစြာ စည္ပင္၀ေျပာခဲ႕သည္ ။
ကမၻာ. ပထမဆံုးေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ ကို အာဖဂန္နစၥတန္နိုင္ငံ ကဘူးခရိုင္ ဂန္ဒါရာတြင္ တည္ထားခဲ.ျကသည္။
ယခုအခါ ထိုေဒသကို ကန္ဒါဟာ 
ဟုေခၚ ္ျကသည္။ သမိုင္းဆိုင္ရာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ အစၥလာမ္၀ါဒ မထြန္းကားမီ (ခရာဇ္ေတာ္မေပါ ္မီ နွစ္ေပါင္း ၃၀၅ ခု) ကပင္ ဗုဒၥဘာသာ အေျခတည္ခဲ.ေျကာင္း သုေတသီတို.ကသံုးသပ္ၾကသည္ ။
ထိုသို. ေစာစီးစြာ အေျခတည္ခဲ.ေသာ ဗုဒၥသာသနာမွာ ေအဒီ (၇) ရာစုတြင္ စတင္ေမွးမွိန္လာခဲ.ျပီး ၊ 
ေအဒီ (၁၁) ရာစုတြင္ လံုး၀ကြယ္ေပ်ာက္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားခဲ.ေလသည္ ။
ဤေဒသမွာ တရုတ္တို.၏ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေျကာင္းျဖစ္ေသာ ပိုးလမ္းမျကီးေပါ ္တြင္ရွိ၍ လူသိမ်ား ေက်ာ္ျကားလွပါသည္ ။ ဂေရကိုဘက္တားရီးယန္း မင္းဆက္မွ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ မိႏၵာ ဘုရင္ျကီးလက္ထက္တြင္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၥဘာသာ သည္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ထြန္းကားခဲ.ပါသည္။
မျကာေသးမီ အခ်ိန္ပိုင္းက ရွာေဖြေတြ.ရွိခ်က္ မ်ားအရ အာဖဂန္နစၥတန္နိုင္ငံ ေလာ္ဂ်ာျပည္နယ္ 
(ကဘူးျမို.ေတာင္ဘက္) 
တြင္ ဗုဒၥ၏ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္ ၄၂ ဆူကို တူးေဖာ္ေတြ.ရွိခဲ.ပါသည္ ။
ဗုဒၥ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ားကို
လည္း အာဖဂန္ေရွးေဟာင္းဌာနက တစ္ခုျပီးတစ္ခု ရွာေဖြေတြ.ရွိခဲ.ပါသည္ ။ ေလာ္ဂ်ာျပည္နယ္ ၌ ရွာေဖြေတြ.ရွိခဲ.သမ်ွ ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္
ေရွးေဟာင္းေစတီေတာ္ နွစ္ဆူ ၊ ဗုဒၥ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား ၊ နံရံ ပန္းခ်ီမ်ား ၊ ေရြွဒဂၤါး ေငြဒဂၤါးမ်ား ၊ ေရွးေဟာင္း ပုတီးမ်ားပါ၀င္ပါသည္ ။
ဘက္တားရီးယန္း စာေပပညာရွင္နွင္.စစ္သည္ေတာ္ ( မိလိႏၵပဥွာ က်မ္းအရ မိလိႏၵမင္းျကီး ) တစ္ဦးသည္ အိႏိၵယ မွ ေရာက္လာေသာ နာဂေသနဟု အမည္ရေသာမေထရ္ တစ္ပါးနွင္႔ေတြ.ျပီး ဗုဒၥဘာသာ၀င္အျဖစ္ကူးေျပာင္း
ေရာက္ ရွိခဲေျကာင္းသိရပါသည္။
ျမတ္ဗုဒၥ၏ ပထမဆံုး ဥပသကာနွစ္ပါးျဖစ္ေသာ 
တဖုႆနွင္.ဘလိက ကုန္သည္ညီေနာင္နွစ္ပါးသည္ သူတို.၏ ဇာတိျမိဳ ့ျဖစ္ေသာ ဘာသ္ျမိဳ ့တြင္ ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္း
တစ္ေက်ာင္းကိုေဆာက္လုပ္လွူဒါန္းခဲ.ရာ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ပထမဆံုး တည္ထားကိုးကြယ္ေသာ ဗုဒၥဘာသာ ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္းျဖစ္လာပါသည္။
( ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ျမတ္ ရာဇဝင္လာ နာမည္မ်ားႏွင့္ ဆင္ တူေနသည္မွာ စဥ္းစားဖြယ္ရာ ပင္။
ဘာသာျပန္သူ၏ စကားခ်ပ္ )
ဘာမီယန္ေတာင္တန္းသည္ လိုဏ္ဂူ
မ်ားေပါမ်ားလွေသာေတာင္စဥ္ေတာင္ ္တန္းျကီးတစ္ခုျဖစ္ျပီး 
၎ေတာင္မ်ားအတြင္းရွိလိုဏ္ဂူမ်ားတြင္
သီတင္းသံုးျကေသာ ဗုဒၥဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဗုဒၥ၀င္
နိပါတ္ေတာ္မ်ား ကိုေက်ာက္ဂူနံရံ
မ်ားတြင္ နံရံပန္းခ်ီမ်ားအျဖစ္ေရးခ်ယ္ခဲ.ျကပါသည္။
ဘာမီယန္ေတာင္ျကားေဒသရွိေက်ာက္ ဂူနံရံမ်ားတြင္ထြင္းထုထားေသာ ဗုဒၥရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ဘာမီယန္ ဗုဒၥရုပ္ပြားေတာ္မ်ားဟု ေခၚေ၀ၚႀကျပီး သမိုင္းေျကာင္းအရ တန္ဖိုးျဖတ္၍မရေအာင္ အလြန္ရွားပါးအဖိုးတန္လွေပသည္။
ထိုဗုဒၥရုပ္ပြားေတာ္မ်ားထဲမွ ျကည္ညိုဖြယ္အေကာင္းဆံုးနွင္. အရြယ္အစားအျကီးဆံုးမွာ ညဏ္ေတာ္ ေပ ၄၂၀ ရွိေသာ ရပ္ေတာ္မူ ကိုယ္ေတာ္ျကီးျဖစ္သည္ ။
ထိုရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ျကီးကို လြန္ခဲ.ေသာ ၁၁ နွစ္ (၂၀၀၁ ခုနွစ္) က တာလီဘန္သူပုန္မ်ားက ဒိုင္းနမိုက္ျဖင္.ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ.သည္ ။
မူဆလင္မ်ားသည္ ရုပ္တုကိုးကြယ္မွုမျပဳရဟု အယူရွိေသာေျကာင္. 
တာလီဘန္တို.သည္ ဗုဒၥရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္မ်ားတည္ရွိေနျခင္းကိုသည္းမခံနိုင္ပဲ ျဖစ္ခဲ.ပံုရသည္ ။
ထိုလုပ္ရပ္ကိုတားဆီးရန္ ထိုစဥ္က ဗုဒၥရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္မ်ားတည္ရွိေနျခင္းကိုသည္းမခံနိုင္ပဲ ျဖစ္ခဲ.ပံုရသည္ ။ ထိုလုပ္ရပ္ကိုတားဆီးရန္ 
ထိုစဥ္ကပါကစၥတန္နိုင္ငံတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုဖီအာနန္ က
“ တာလီဘန္တို.သည္ ကိုယ္.ကိုယ္ကိုသာမက အစၥလမ္၀ါဒအတြက္ပါ အက်ိဳးမဲ.ေစေသာ လုပ္ရပ္ကိုလုပ္ခဲ. ေလျပီ “ ဟု ေျပာျကားခဲ.ပါသည္ ။ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွူး တားဆီးေနသည္.ျကားမွ ၂၀၀၁ ခု မတ္လ(၁၁)ရက္တနဂၤေနြေန.တြင္ရုပ္ပြားေတာ္ျကီး နွစ္ဆူကို နွစ္ရက္ဆက္၍ ေရွ.စင့္ ေနာက္စင့္ ဒိုင္းနမိုက္ျဖင္.ျဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးခဲ.သည္
ထိုကိစၥနွင္.ပါတ္သက္၍ ပါကစၥတန္၊ သီရိလကၤာ ၊ ဂ်ပန္ တို.မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ.မ်ားလြွတ္ကာ ထိုသို.မလုပ္ဖို. ေစ.စပ္ေဆြးေနြးခဲ.ေသာ္လည္းမေအာင္ျမင္ခဲ.ေပ။ ဒါေတြဟာ အစၥလာမ္တရားေတာ္နဲ.မညီလို. ဖယ္ရွားရတာပါဟု တာလီဘန္တို.က အေျကာင္းျပခဲ.သည္ ။
UN အတြင္းေရးမွူး ကိုဖီအာနန္ကမူ “အစၥလာမ္နာမည္ကိုခုတုန္းလုပ္ျပီး ဘယ္သူ.ကိုမွ အက်ိုးမရွိ ပ်က္စီးေစမဲ.အလုပ္ကို သူတို. လုပ္ေနျကတယ္ ။ ဒီလုပ္ရပ္ကို ကမၻာေပၚမွာဘယ္သူကမွ ေထာက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ က်ဳပ္ေျပာရဲတယ္ “ ဟု ေျပာခဲ.သည္ ။
အဖိုးအနဂၢထိုက္တန္ေသာ ကမၻာ.အေမြအနွစ္မ်ား အာဖဂန္ သမိုင္းတြင္ ျပန္ အဖတ္ဆယ္၍မရေအာင္
ေပ်ာက္ဆံုးသြားရျခင္းအတြက္ ေနာင္အခါတြင္သူတို.နွေမ်ာ
ေကာင္းနွေမ်ာ တသေနပါလိမ္.မည္။
ကမၻာ.ဗုဒၥဘာသာနိုင္ငံမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ ၊ ယူနက္စကို တို.နွင္.ပူးေပါင္း၍ ထိုစဥ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္.ကြက္ခဲ.ပါမူ ထိုအျဖစ္ဆိုးမ
ွေရွာင္လြဲေကာင္းေရွာင္လြဲနိုင္ပါလိမ္.မည္ ။ 
တာလီဘန္တို.သည္ အဖ်က္စြမ္းအားျကီးမားေသာ အေျမွာက္လက္နက္ျကီး မ်ားကိုသံုး၍ ၂၀၀၁ ခုမတ္လတြင္ ဗုဒၥရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးခဲ.ပါသည္ 
ထိုဖ်က္ဆီးခံရေသာ ဘာမီးယန္းဗုဒၥရုပ္ပြားေတာ္နွင္.တစ္ပံုစံထဲတူေသာ( ညာဏ္ေတာ္ပို၍ျမင္.ေသာ) ပံုစံတူ ျသကာန ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ျကီးကို သီရိလကၤာတြင္ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ.ျကပါသည္ ။
ေရွးအခါကလည္းအာဖဂန္နစၥတန္တြင္ မတူညီေသာ ဘာသာမ်ား ရွိခဲ.ျက ၊ကိုးကြယ္ခဲ.ျကဖူးပါသည္။
သို.ေသာ္ ဘာသာတစ္ခုကအျခားဘာသာမ်ားကိုေလးစားခဲ.ျကသည္ ။
ေဘာ္လ္ကာေဒသသည္ ေဇာရိုး၀ါဒ Zoroaster ( အီရန္နိုင္ငံတြင္စတင္ခဲ.ေသာ ဘုရားသခင္ ဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္ မိစၧာ၀ါဒီမ်ားကို အဆက္မျပတ္ တိုက္ခိုက္သုတ္သင္ေရး၀ါဒ) ၏ မူလ
ဘူတစတင္ေမြးဖြားရာေနရာျဖစ္ေနသည္
ေနာင္ေသာအခါဤ၀ါဒမွာ အီရန္သို.ေရာက္ရွိပ်ံ.ပြားသြားျပီး မေကာင္းသူပါယ္ေကာင္းသူကယ္၀ါဒ Zoroastrianism. ဟု ထင္ရွားခဲ.သည္ ။ ဂေရ.(စ္)ကို ဘက္ထရီယန္ လက္ထက္တြင္ ဗုဒၥဘာသာ နွင္.ေဇာရိုး၀ါဒ မွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ တူရွိခဲ.ျကသည္ ။
တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ကြယ္လြန္ျပီး နွစ္ ၃၀ ျကာေသာအခါ ( ေအဒီ ၆၀၀ ) အာရပ္မူဆလင္မ်ားသည္ ပါရွားကိုေအာင္နိုင္ျပီး ေနာက္ဘက္တားရီးယားေဒသ ကိုဆက္လက္တိုက္ခိုက္ျပီး ဗုဒၥဘာသာထြန္းကားရာ ေဘာ္လ္ကာေဒသ ( Balka )သို.ပါ ေရာက္ရွိလာခဲ.သည္ ။
၎တို.အုပ္စိုးျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗုဒၥဘာသာ၀င္မ်ားကို လူခြန္စတင္ေကာက္ခံခဲ.သည္ ။ ဘုရားေက်ာင္းကန္ေစတီ ပုထိုးမ်ားသို.သြားေရာက္ဖူးေမ်ွာ္ပူေဇာ္ကန္ေတာ.သူမ်ားကိုလည္းဘုရားဖူးခြန္မ်ား
ေကာက္ခံခဲ.သည္
ကဘူးရွိဘုန္းျကီးေက်ာင္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္လုယက္ဖ်က္ဆီးျကျပီး ဗုဒၥရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ေအာင္ပြဲအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယူငင္သိမ္းပိုက္ျကသည္။ နာက်ည္းဖြယ္အနိုင္က်င္.ခံရမွဳ႕သည္ ဤမွာပင္ စသည္ ။
ကဘူးတြင္ ဗုဒၥဘာသာသည္ တျဖည္းျဖည္းအားးနည္းလာျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္အာဖဂန္နစၥတန္မွ လံုး၀ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရေတာ.သည္ ။ 
ေအဒီ (၇) ရာစုတြင္ အာဖဂန္သို. မူဆလင္မ်ားစတင္ေရာက္ရွိလာျပီး (၁၀)ရာစုသို.ေရာက္ေသာအခါ တစ္နိုင္ငံလံုးနီးပါး အစၥလမ္ဘာသာ သို.ေရာက္ရွိခဲ.သည္ ။
၁၁ ရာစု တြင္ကား ဗုဒၥဘာသာသည္ အာဖဂန္နစၥတန္မွ လံုး၀ ခ်ဳပ္ျငိမ္းထြက္ခြာခဲ.ရသည္ ။ 
(မွတ္ခ်က္ ျမန္မာနိုင္ငံ ပုဂံသို. ဗုဒၥဘာသာေရာက္လာခ်ိန္မွာ အာဖဂန္တြင္ ဗုဒၥဘာသာ ခ်ဳပ္ျငိမ္းခ်ိန္ျဖစ္ေနေပသည္ ။ 
စကားခ်ပ္ )
အာရပ္ တို.အာဖဂန္ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ျပီး အစၥလာမ္၀ါဒကို သယ္ေဆာင္လာဖို. စစ္ေရးျဖင္.က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေသာအခါ 
အာ ဖဂန္ေဒသခံေတာင္ေပါ ္သားတို.သည္ ၎တို.၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမကို လက္နက္စြဲကိုင္ကာ ခုခံကာကြယ္ခဲ.ျကေပသည္ ။
ထိုအခ်ိန္က အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ဗုဒၥဘာသာ ၊ ဟႏၵဴဘာသာ၊ ေဇာရိုး၀ါဒ ၊ ဂ်ဴးဘာသာ မ်ားကို မိမိ ယံုျကည ္ရာကိုးကြယ္ခဲ.ၾက ေပသည္ ။
အာရပ္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားကို အစၥလာမ္ကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ေစရန္အတင္းအျကပ္ဘာသာေျပာင္းေစရန္ ျကံေဆာင္မွု မွာ ကနဦးတြင္ အာဖဂန္ေတာင္ေပါ ္သားမ်ား၏ အဆက္မျပတ္အျပင္းအထန္ ခုခံ ေတာ္လွန္္မွုေျကာင္.မေအာင္ျမင္ခဲ.ေပ။
ေအဒီ (၈၇၀)တြင္မူ ယေန.ေခတ္ အာဖဂန္နစၥတန္ဟုေခါ ္တြင္ေနေသာ ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ရာကြတ္ ဘင္လာသီ ဆာဖာ ဆိုသူက တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္ခဲ.ျပီး အစၥလမ္၀ါဒ ကို စစ္ေရးျဖင္.တိုးခ်ဲ.နိုင္ခဲ.သည္
။အတင္းအက်ပ္ဘာသာေျပာင္းခံရသ
ူမ်ားသည္ အခြင္.သာသည္နွင္.သူပုန္ထျကျပီး သူတို.၏ မူလ ဘာသာ ကို ျပန္လည္ဆည္းကပ္ျကသည္ လည္းရွိခဲ.သည္ ။
ေအဒီ (၈) ရာစုနွင္.(၉) ရာစုျကားကာလမ်ားတြင္ ယေန.ေခတ္ အာဖဂန္နစၥတန္ ၊ပါကစၥတန္ နွင္. အိႏၵိယနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွေဒသခံမ်ားမွာ ဆြန္နီ အစၥလာမ္ ဘာသာသို. သြတ္သြင္းျခင္းခံျကရသည္
ေအဒီ (၉၉၈ နွင္. ၁၀၃၀ ) ျကားတြင္အုပ္ခ်ုပ္ခဲ.ေသာ တူရကီမင္းဆက္စူလတန္္မိုဟာမက္သည္ အိႏၵိယနိုင္ငံ ကို ၁၇ ျကိမ္ခန္. ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ.ျပီး အိႏိၵယ နွင္. အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ လူအစုလိုက္အျပံုလိုက္ အစၥလမ္ဘာသာသို. အတင္း
အဓမၼေျပာင္းလဲ၀င္ေရာက္ေစခဲ.သည္ ။
ေတာင္ကုန္.ေတာင္တန္းမ်ားေပါ္ ္တြင္ေနထိုင္ျကေသာ ေဒသခံ အာဖဂန္မ်ားကေတာ. အစၥလမ္ဘာသာသို.မ၀င္ပဲ ေနခဲ.ျကသည္ ။
ထိုေဒသတြင္ေတာ. အုပ္ခ်ုပ္သူ ျပည္နယ္ ဘုရင္ခံမ်ားသည္ ဂ်ာလာလာဘတ္ အနီးရြာမ်ားတြင္ ဟိႏၵိဴ ၊ မူဆလင္ ၊ အာဖဂန္ မိန္းမမ်ားစြာ ကို ယူကာ အစၥလာမ္ဘာသာ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ခဲ.ျကသည္ ဟု ေအဒီ ၉၈၂ တြင္ ေရးသားေသာ ဟူဒတ္အယ္အလမ္(Hudud-al-Alam ) ဆိုေသာ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ.သည္ ။
လုပ္သက္ ၃၄ နွစ္ရွိိျပီျဖစ္ေသာ အာဖဂန္ျပတိုက္မွုူး ျဖစ္သူ အိုမာခန္ မက္ဆိုဒီ က အာဖဂန္၏ ေခတ္အဆက္ဆက္မွအလြန္လက္ ရာေျမာက္ေသာ ဗုဒၥရုပ္တုမ်ားကို သူတို. လ်ွို.၀ွက္စုေဆာင္းနိုင္ခဲ.ေသာေျကာင္.အလြန္ဂုဏ္ယူေျကာင္း။
သူတို.သည္ ဗုဒၥရုပ္ပြားေတာ္ 
အဆူ၃၀၀ ခန္.ကို ျပတိုက္အနီးေျမေအာက္ခန္းထဲတြင္ လ်ွို.၀ွက္သိမ္းဆည္းထားျပီး ျပတိုက္၀န္ထမ္းမ်ားကကာကြယ္ေစာင္.ေရွာက္ထားေျကာင္း ေျပာျကားခဲ.သည္ ။ 
ဘာမီယန္ ဗုဒၥရုပ္ပြားေတာ္ျကီး
ဖ်က္ဆီးခံရမွဳ႕ကို သူတို.အလြန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေျကာင္း ၊ အဘယ္ေျကာင္.ဆိုေသာ္ ဤ ရုပ္ပြားေတာ္ျကီးမွာ အာဖဂန္နစၥတန္၏ သမိုင္းေျကာင္းျဖစ္ေနေသာေျကာင္.ျဖစ္သည္ ဟုလည္းေျပာျကားခဲ.ပါသည္။
ဂန္ဒါရာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ျကီးကို စတင္ မတည္ထားခင္ကအထိ ဗုဒၥ ဘာသာ ေပၚထြန္းစ ကာလမ်ားတြင္ မည္သူမ်ွ ဗုဒၥ ကို ရုပ္တု ၊ ရုပ္ပြားလုပ္၍ မကိုးကြယ္ခဲ.ၾကပါ ။
ကနဦးတြင္ လူ.ပံုသ႑န္ကို ေရွာင္ရွားျပီး အျခား သေကၤတမ်ားကိုသံုး၍ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ခဲ.ျကသည္ ။လူတို.သည္ ေရွးဦးစြာ ဗုဒၥဘုရားရွင္၏ ေျခေတာ္ရာ (စက္ေတာ္ရာ ) ကို ပံုတူျပု၍ ကိုးကြယ္ခဲ.ျကသည္။
ေျခေတာ္ရာပံုထဲတြင္ မဟာယာနဗုဒၥဘာသာမွ အႏၲရာယ္ကင္း အင္းကြက္မ်ားနွင္.ဆင္ တူေသာ အင္းမ်ားကို ကို ထည္.သြင္းေရးဆြဲခဲ.ျကသည္
။ဗုဒၥရုပ္ပြားေတာ္မ်ား၏ ေျခေတာ္ရာတြင္ သေကၤတမ်ားထည္.သြင္းေရးဆြဲျကသည္မွန္ေသာ္လည္း အာဖဂန္နစၥတန္မွ ဗုဒၥရုပ္ပြားေတာ္မ်ား၏ ေျခေတာ္ရာ သေကၤတမ်ားကိုကား ယခုထက္ထိ သုေတသီတို. အဓိပါယ္မေဖာ္နိုင္ေသးပါဟု ေျခေတာ္ရာသမိုင္းကို ၂၅ နွစ္ျကာသုေတသနလုပ္ခဲ့သည္ ့
ေဒါက္တာ ၀ဲဓမၼေဆလာ ကေျပာပါသည္ 
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါးေရးခဲ.ေသာ ေဂါသ က်မ္း၌ လည္း ဗုဒၥဘုရားရွင္သည္ သူ၏ လက္၀ဲဘက္ေျခေတာ္ရာကို သမၼန္နိုလာ(သီရိလကာၤ) အရပ္ တြင္ခ်ေတာ္မူျပီး၊ လက္ယာဘက္ေျခေတာ္ရာကို ယိုနာကာပူရ္ ( ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ) နိုင္ငံ မကၠာမာ ( မကၠာ ) တြင္ခ်ေတာ္မူသည္ဟုအထူးအေလးထားေဖာ္ျပထားပါသည္ ။
ဤအခ်က္သည္ မူဆလင္တို.က ကဘာ ဟုေခါ္ ေသာ မကၠာရွိေျခရာတစ္ခု ကိုရည္ညြွန္းပံု ရသည္ ။ မူဆလင္ ၊ ခရာဇ္ယန္နွင္. ဂ်ဴး ဘာသာ၀င္တို.ကအေလးအျမတ္ထားျကေသာ ေအဘရာဟမ္ ဆိုသည္. ပုဂၢိဳလ္သည္ ေက်ာက္နံရံေပါ ္၌သူ၏ေျခရာကို တစ္ခ်ိန္က ခ်ထားခဲ.သည္ ဆို၏ ။
ထိုေျခရာ မခ်ခင္ကပင္ မူလေျခရာတစ္ခုသည္ရွိနွင္.ေနျပီးျဖစ္ရာ ေအဘရာဟမ္သည္ ထိုမူလေျခရာကို အာဒမ္၏ေျခရာဟု ယူဆခဲ.ျပီး ေက်ာက္တံုးတစ္ခုနွင္. ဖံုးအုပ္ထားခဲ.ျပီး ေျခရာအမည္ကို ကဘာ ဟုအမည္ေပးခဲ.သည္ဟုဆို၏။
ကာလျကာေသာအခါ ထိုေနရာကို အျကိမ္ျကိမ္ ျပုျပင္မြမ္းမံျပင္ဆင္မွုမ်ား ျပုလုပ္ခဲ.ျကသည္ ။ ထိုေနရာကိုျမင္.ျမတ္ေသာေနရာအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး မူဆလင္မ်ားသာ ၀တ္ျပဳပူေဇာ္ရန္၀င္ခြင္.ျပဳသည္ ။
ဗုဒၥဘာသာ၀င္မ်ားကေတာ. ထိုေနရာသို. ျမတ္စြာဘုရားေျခေတာ္ရာ ဖူးေမ်ွာ္ ရန္ဘယ္တုန္းကမွ မသြားခဲ.ျကပါ။
သို.ေသာ္ ရာစုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျကာလြန္သည္အထိ ေဂါသက်မ္းမွာ အသံုး ျပဳကိုးကားေနျကရဆဲျဖစ္သည္ ။ ဤဒ႑ာရီဆန္လွေသာ က်မ္းစာပါအေျကာင္းမ်ားကိုေတာ. မည္သူမွ မွားသည္ မွန္သည္ မဆန္းစစ္နိုင္ခဲ.ပါ။
သဂၤ ါယနာတင္ရာတြင္ ထည္.သြင္းမေဖာ္ျပခဲ.ေသာ္လည္း မဟာ၀ံသ က်မ္းမ်ားအလိုအရ ဗုဒၥဘုရားသခင္သည္ 
သီရိလကၤာ ( သီဟိုက်ြန္း) သို. သံုးျကိမ္ခန္. ျကြေရာက္ခဲ.သည္ဟုမွတ္တမ္း တင္ထားပါသည္ ။
ဤကိစၥသည္ အေသးစိတ္ဆက္လက္ ေလ.လာသုေတသနျပဳသင္.ေသာ ကြင္းဆက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္ ။ အာဖဂန္နစၥတန္ကဲ.သို.ပင္ ဗုဒၥ သာသနာ စည္ပင္ ထြန္းကားျပီးမွ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေသာ အျခားေနရာတစ္ခုမွာအိႏၵယနိုင္ ငံ
ေတာင္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ပါရဂူဘြဲ.အတြက္က်မ္းျပဳရန္
ကြင္းဆင္းေလ.လာခဲ. ေသာ ေဒါက္တာ ဟီကိုဆာကီ ၏ အဆိုအရ အိႏိၵယနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ မဟာယာနႏွင္. ေထရ၀ါဒ ရဟန္းေတာ္မ်ားသီတင္းသံုးခဲ.သည္. ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ.ခဲ.ရသည္ဟုေျပာပါသည္။
ယခုအခါ ဗုဒၥဘာသာနွင္. ဟိႏဴၵူဘာသာမွာ အိႏိၵယမွာေရာ ၊ သီရိလကၤာ မွာပါ ေရာေထြးေနေပသည္
ဟိႏၵူဴဘုရားေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ဗုဒၥ ရုပ္ပြားေတာ္ေတြ.ရမည္ျဖစ္ျပီး ၊ ဗုဒၥဘာသာ ဘုရားပုထိုးမ်ားမွာ
လည္းဟိႏၵဴ နတ္ရုပ္မ်ား ရွိေလသည္
ဗုဒၥဘာသာ ကိုရန္သူသဖြယ္ တိုက္ခိုက္နွင္ထုတ္ခဲ.ေသာ အာဖဂန္နစၥတန္နွင္.ယွဥ္၍ သံုးသပ္ျကည္.ေစလိုပါသည္ ။
ဗုဒၥဘာသာ သာသနာျပဳ မင္းျကီး ျဖစ္ေသာ သီရိဓမၼာေသာကမင္းျကီး ၏ စကားကို ယူ၍ သံုး ရလ်ွင္ “ အျကင္သူသည္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာကိုသာခ်ီးျမွင္.ေျမွာက္စားလ်က္ အျခားဘာသာမ်ားကို ကဲ.ရဲ. မရွုတ္ခ်ထိုက္ ၊ အျခားဘာသာအယူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း သူတို.ကိုးကြယ္ ယံုျကည္မွုနွင္.အညီ ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳရမည္။
ဤသို.ျပဳျခင္းျဖင္. ဘာသာအယူ၀ါဒမ်ား အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံနိုင္ရမည္။ မိမိအယူ၀ါဒနွင္.မတူသူမ်ားကို ျပစ္တင္ရွုတ္ခ်ျခင္းမလုပ္ရာ။
မိမိဘာသာ အယူ၀ါဒကိုသာခ်ီးေျမွာက္လ်က္ အျခားတစ္ပါးေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒ ကို ပိတ္ပင္ နွိပ္စက္ျခင္းကား အက်ိဳးမရွိယံုမ်ွမက 
ကိုယ့္ အယူ၀ါဒကိုပင္ နိမ္.က်ပ်က္ဆီးေစ၍ ေရွာင္ က်ဥ္ ရ ေပမည္။
သရဝဏ္- ျပည္

Tuesday, August 11, 2015

Remove Pop-up Ads from Internet Explorer, Firefox and Chrome

Remove Pop-up Ads from Internet Explorer, Firefox and Chrome

If you are seeing random pop-up ads and redirects within Internet Explorer, Firefox and Google Chrome, then your computer may be infected with an adware or a potentially unwanted program.
pop-up ads in browser
The pop-up ads are usually caused by an ad-supported extension for Internet Explorer, Firefox and Chrome, which is distributed through various monetization platforms during installation. The malicious browser extensions is typically added when you install another free software (video recording/streaming, download-managers or PDF creators) that had bundled into their installation this adware program.
When an adware extension is installed on your computer, whenever you will open a new tab within Internet Explorer, Firefox and Google Chrome, an ad from Clkoffers.com will pop-up. Other common symptoms include:
 • Advertising banners are injected with the web pages that you are visiting.
 • Random web page text is turned into hyperlinks.
 • Browser popups appear which recommend fake updates or other software.
 • Other unwanted adware programs might get installed without the user’s knowledge.
Adware can slow down your PC. It can also slow down your Internet connection by downloading advertisements. Sometimes programming flaws in the adware can make your computer unstable. Advertising pop-ups can also distract you and waste your time if they have to be closed before you can continue using your PC.
[Image: Browser Popup Advertisement ]
If your computer is infected with adware or any other type of malicious software, you can follow the below guide to easily clean up your computer.

How to remove adware and pop-up ads (Removal Guide)

STEP 1 : Uninstall the program responsible for the pop-up ads

In this first step, we will try to identify and remove any malicious program that might be installed on your computer.
 1. To uninstall a program from Windows XP, Windows Vista or Windows 7, click the “Start” button, then click on the “Control Panel” menu option.
  [Image: Control Panel in Windows Start Menu]
  If you are using Windows 8 or Windows 8.1, right-click in the screen’s bottom-left corner and choose “Control Panel” from the pop-up menu. Or simply drag your mouse pointer to the right edge of the screen, select Search from the list and search for “control panel
  Windows 8 Control Panel
 2. When the “Control Panel” window opens click on the “Uninstall a program” option under “Programs” category.
  [Image: Uninstall a program]
 3. When the “Programs and Features” or the “Uninstall a Program” screen is displayed, scroll through the list of currently installed programs and uninstall any suspicious program.
  Known malicious program: Price Minus, SalesPlus, New Player, MediaVideosPlayers, Browsers_Apps_Pro, PriceLEess, Pic Enhance, Sm23mS, Salus, Network System Driver, SS8, Save Daily Deals, Word Proser, Desktop Temperature Monitor, CloudScout Parental Control, Savefier, Savepass, HostSecurePlugin, CheckMeUp and HD-V2.2.
  The malicious program may have a different name on your computer. To view the most recently installed programs, you can click on the “Installed On” column to sort your program by the installation date. Scroll through the list, and uninstall any unwanted or unknown programs.
  If you are having issues while trying to uninstall a malicious program, you can useRevo Uninstaller to completely remove this unwanted program from your machine.
  Remove malicious programs from Windows
  If you cannot find any unwanted or unknown programs on your machine, then you can proceed with the next step.

STEP 2: Remove adware from your computer with AdwCleaner

The AdwCleaner utility will scan your computer and web browser for malicious files, adware browser extensions and registry keys, that may have been installed on your computer without your knowledge.
 1. You can download AdwCleaner from the below link.
  ADWCLEANER DOWNLOAD LINK (This link will open a new web page from where you can download “AdwCleaner”)
 2. Before starting AdwCleaner, close all open programs and web browsers, then double-click on the AdwCleaner icon.
  Start AdwCleaner
  If Windows prompts you as to whether or not you wish to run AdwCleaner, please allow it to run.
 3. When the AdwCleaner program will open, click on the “Scan” button as shown below.
  AdwCleaner Scan button
  AdwCleaner will now start to search for the any adware that may be installed on your computer.
 4. To remove the malicious files that were detected in the previous step, please click on the “Clean” button.
  Remove adware with AdwCleaner
 5. AdwCleaner will prompt you to save any open files or documents, as the program will need to reboot the computer. Please do so and then click on the OK button.
  AdwCleaner removing adware

STEP 3: Remove any browser hijacker with Junkware Removal Tool

Junkware Removal Tool is a powerful utility, which will remove adware and browser hijackers from Internet Explorer, Firefox or Google Chrome.
 1. You can download Junkware Removal Tool utility from the below link:
  JUNKWARE REMOVAL TOOL DOWNLOAD LINK (This link will automatically download the Junkware Removal Tool utility on your computer)
 2. Once Junkware Removal Tool has finished downloading, please double-click on the JRT.exeicon as seen below.
  Start Junkware Removal Tool scanner
  If Windows prompts you as to whether or not you wish to run Junkware Removal Tool, please allow it to run.
 3. Junkware Removal Tool will now start, and at the Command Prompt, you’ll need to press any key to perform a scan for malware.
  Junkware Removal Tool scanning for browser hijackers
  Please be patient as this can take a while to complete (up to 10 minutes) depending on your system’s specifications.
 4. When the scan Junkware Removal Tool will be completed, this utility will display a log with the malicious files and registry keys that were removed from your computer.
  Junkware Removal Tool removing malware

STEP 4: Remove virus with Malwarebytes Anti-Malware FREE

Malwarebytes Anti-Malware Free uses industry-leading technology to detect and remove all traces of malware, including worms, Trojans, rootkits, rogues, dialers, spyware, and more.
It is important to note that Malwarebytes Anti-Malware works well and should run alongside antivirus software without conflicts.
 1. You can download download Malwarebytes Anti-Malware from the below link.
  MALWAREBYTES ANTI-MALWARE DOWNLOAD LINK (This link will open a new web page from where you can download “Malwarebytes Anti-Malware Free”)
 2. Once downloaded, close all programs, then double-click on the icon on your desktop named “mbam-setup” to start the installation of Malwarebytes Anti-Malware.
  Start Malwarebytes Anti-Malware setup
  Picture of User Account Control You may be presented with a User Account Control dialog asking you if you want to run this file. If this happens, you should click “Yes” to continue with the installation.
 3. When the installation begins, you will see the Malwarebytes Anti-Malware Setup Wizardwhich will guide you through the installation process.
  Malwarebytes Anti-Malware Installer
  To install Malwarebytes Anti-Malware on your machine, keep following the prompts by clicking the “Next” button.
  Malwarebytes Anti-Malware final screen
 4. Once installed, Malwarebytes Anti-Malware will automatically start and you will see a message stating that you should update the program, and that a scan has never been run on your system. To start a system scan you can click on the “Scan Now” button.
  Malwarebytes Anti-Malware Scan Now
 5. Malwarebytes Anti-Malware will now start scanning your computer for malware. When Malwarebytes Anti-Malware is scanning it will look like the image below.
  Malwarebytes Anti-Malware Scanning for Malware
 6. When the scan has completed, you will now be presented with a screen showing you the malware infections that Malwarebytes Anti-Malware has detected. To remove the malicious programs that Malwarebytes Anti-malware has found, click on the “Remove Seletected” button.
  Remove the malware that Malwarebytes Anti-Malware has detected
  Please note that the infections found may be different than what is shown in the image.
 7. Malwarebytes Anti-Malware will now quarantine all the malicious files and registry keys that it has found. When removing the files, Malwarebytes Anti-Malware may require a reboot in order to remove some of them. If it displays a message stating that it needs to reboot your computer, please allow it to do so.
  Malwarebytes Anti-Malware asking to restart PC
  After your computer will restart, you should open Malwarebytes Anti-Malware and perform another “Threat Scan” scan to verify that there are no remaining threats

STEP 5: Double-check for the Pop-up Ads infection with HitmanPro

HitmanPro is a second opinion scanner, designed to rescue your computer from malware (viruses, trojans, rootkits, etc.) that have infected your computer despite all the security measures you have taken (such as anti virus software, firewalls, etc.). HitmanPro is designed to work alongside existing security programs without any conflicts. It scans the computer quickly (less than 5 minutes) and does not slow down the computer.
 1. You can download HitmanPro from the below link:
  HITMANPRO DOWNLOAD LINK (This link will open a new web page from where you can download “HitmanPro”)
 2. Double-click on the file named “HitmanPro.exe” (for 32-bit versions of Windows) or “HitmanPro_x64.exe” (for 64-bit versions of Windows). When the program starts you will be presented with the start screen as shown below.
  HitmanPro Installer
  Click on the “Next” button, to install HitmanPro on your computer.
  itmanPro while installing on PC
 3. HitmanPro will now begin to scan your computer for malware.
  HitmanPro scanning
 4. When it has finished it will display a list of all the malware that the program found as shown in the image below. Click on the “Next” button, to remove malware.
  HitmanPro detected malware
 5. Click on the “Activate free license” button to begin the free 30 days trial, and remove all the malicious files from your computer.
  Remove malware with HitmanPro

(Optional) STEP 6: Remove pop-up ads from Internet Explorer, Firefox and Google Chrome

If you are still experiencing issues with the pop-up ads in Internet Explorer, Firefox or Chrome, we will need to reset your browser to its default settings. This step needs to be performed only if your issues have not been solved by the previous steps.

You can reset Internet Explorer settings to return them to the state they were in when Internet Explorer was first installed on your PC.
 1. Open Internet Explorer, click on the “gear icon” IE Icon Gear in the upper right part of your browser, then click again on Internet Options.
  [Image: Internet Options in Internet Explorer]
 2. In the “Internet Options” dialog box, click on the “Advanced” tab, then click on the “Reset” button.
  [Image: Reset Internet Explorer]
 3. In the “Reset Internet Explorer settings” section, select the “Delete personal settings” check box, then click on “Reset” button.
  [Image: Reset Internet Explorer to its default settings]
 4. When Internet Explorer has completed its task, click on the “Close” button in the confirmation dialogue box. You will now  need to close your browser, and then you can open Internet Explorer again.
  [Image Reset Internet Explorer settings]
Your computer should now be free of pop-up ads and adware.
If you are still experiencing problems while trying to remove malware from your machine, please do one of the following:

How to remove Any Browser Redirect virus (Removal Guide for window)_

How to remove Any Browser Redirect virus (Removal Guide)

There are several reasons why you may experience a browser redirect,however the most likely cause it’s a computer virus.
Browser redirect viruses are not something new and malware developers have been using this technique for years to generate traffic to their sites,gathering search terms and redirect users to websites from where they’ll receive a commission or some sort of revenue.
Your browser can be redirected while you do a Google, Yahoo or Bing search and in this case the malicious programs will hijack you search results and redirect you to similar websites.And in other cases will redirect you while you are trying to load a webpage ,will instead redirect you to a tracking websites  and only afterwards allow you to go to your desired site.
Google Redirect Virus

So what type of infections can cause this browser redirects? TDL4 rootkits ,bootkits which will infectyour Master Boot Record and malicious browser add-ons are  known to cause this malicious behavior.
This type of infections are designed specifically to make money. It generates web traffic, collects sales leads for other dubious sites, and tries to fool the victim into paying for useless software. If those tricks don’t work it can kick up the threat level by downloading additional malicious or misleading programs.

Browser Redirect Virus – Removal Instructions

This article is a comprehensive guide, which will remove any browser redirect infections that may reside on your computer. And if you are experiencing any of the above symptoms, then we strongly advise you follow this guide to check and remove any infection that you might have on your computer.
OPTIONAL: Some forms of malware will not allow you to start some of the below utilites and on-demand scanners, while running Windows in Normal mode. If this happens, we recommend that you start your computer in Start your computer in Safe Mode with Networking, and try from there to perform the scan.
We recommend that you first try to run the below scans while your computer is in Normal mode, and only if you are experiencing issues, should you try to start the computer in Safe Mode with Networking.
To start your computer Start your computer in Safe Mode with Networking, you can follow the below steps:

 1. Remove all floppy disks, CDs, and DVDs from your computer, and then restart your computer.
 2. If you are using Windows XP, Vista or 7 press and hold the F8 key as your computer restarts.Please keep in mind that you need to press the F8 key before the Windows start-up logo appears.
  Note: With some computers, if you press and hold a key as the computer is booting you will get a stuck key message. If this occurs, instead of pressing and holding the “F8 key”, tap the “F8 key” continuously until you get the Advanced Boot Options screen.If you are using Windows 8, press the Windows key + C, and then click Settings. Click Powerhold down Shift on your keyboard and click Restart, then click on Troubleshoot and select Advanced options.
 3. In the Advanced Options screen, select Startup Settings, then click on Restart.
 4. If you are using Windows XP, Vista or 7 in the Advanced Boot Options screen, use the arrow keys to highlight Safe Mode with Networking , and then press ENTER.
  [Image: Safemode.jpg]\
  If you are using Windows 8, press 5 on your keyboard to Enable Safe Mode with Networking.
  Windows will start in Safe Mode with Networking.

STEP 1:  Remove bootkits and trojans with Kaspersky TDSSKiller

In this first step, we will run a system scan with Kaspersky TDSSKIller to remove any malicious software that might be installed on your system.
 1. Please download the latest official version of Kaspersky TDSSKiller.
  KASPERSKY TDSSKILLER DOWNLOAD LINK(This link will automatically download Kaspersky TDSSKiller on your computer.)
 2. Double-click on tdsskiller.exe to open this utility, then click on Change Parameters.
  Kaspersky TDSSKiller change settings
 3. In the new open window,we will need to enable Detect TDLFS file system, then click on OK.
  Kaspersky TDSSKiller Detect TDLFS file system
 4. Next,we will need to start a scan with Kaspersky, so you’ll need to press the Start Scan button.
  Kaspersky TDSSKiller start scan
 5. Kaspersky TDSSKiller will now scan your computer for malware.
  Kaspersky TDSSKiller scan
 6. When the scan has finished it will display a result screen stating whether or not the infection was found on your computer. If it was found it will display a screen similar to the one below.
  Kaspersky TDSSKiller results
 7. To remove the infection simply click on the Continue button and TDSSKiller will attempt to clean the infection.A reboot will be require to completely remove any infection from your system.

STEP 2: Remove Trojan Horses, rogue security software and other malicious files from your computer with Malwarebytes Anti-Malware Free

Malwarebytes Anti-Malware Free uses industry-leading technology to detect and remove all traces of malware, including worms, Trojans, rootkits, rogues, dialers, spyware, and more.
It is important to note that Malwarebytes Anti-Malware works well and should run alongside antivirus software without conflicts.

 1. You can download download Malwarebytes Anti-Malware from the below link.
  MALWAREBYTES ANTI-MALWARE DOWNLOAD LINK (This link will open a new web page from where you can download Malwarebytes Anti-Malware Free)
 2. Once downloaded, close all programs, then double-click on the icon on your desktop named “mbam-setup-consumer-2.00.xx” to start the installation of Malwarebytes Anti-Malware.
  [Image: Malwarebytes Anti-Malware setup program]
  Picture of User Account Control You may be presented with a User Account Control dialog asking you if you want to run this file. If this happens, you should click “Yes” to continue with the installation.
 3. When the installation begins, you will see the Malwarebytes Anti-Malware Setup Wizardwhich will guide you through the installation process.
  [Image: Malwarebytes Anti-Malware Setup Wizard]
  To install Malwarebytes Anti-Malware on your machine, keep following the prompts by clicking the “Next” button.
  [Image: Malwarebytes Anti-Malware Final Setup Screen]
 4. Once installed, Malwarebytes Anti-Malware will automatically start and you will see a message stating that you should update the program, and that a scan has never been run on your system. To start a system scan you can click on the “Fix Now” button.
  [Image: Click on the Fix Now button to start a scan]
  Alternatively, you can click on the “Scan” tab and select “Threat Scan“, then click on the“Scan Now” button.
  [Image: Malwarebytes Anti-Malware Threat Scan]
 5. Malwarebytes Anti-Malware will now check for updates, and if there are any, you will need to click on the “Update Now” button.
  [Image: Click on Update Now to update Malwarebytes Anti-Malware]
 6. Malwarebytes Anti-Malware will now start scanning your computer for the pop-up virus. When Malwarebytes Anti-Malware is scanning it will look like the image below.
  [Image: Malwarebytes Anti-Malware while performing a scan]
 7. When the scan has completed, you will now be presented with a screen showing you the malware infections that Malwarebytes’ Anti-Malware has detected. To remove the malicious programs that Malwarebytes Anti-malware has found, click on the “Quarantine All” button, and then click on the “Apply Now” button.
  [Image: Remove the malware that Malwarebytes Anti-Malware has found]
  Please note that the infections found may be different than what is shown in the image.
 8. Malwarebytes Anti-Malware will now quarantine all the malicious files and registry keys that it has found. When removing the files, Malwarebytes Anti-Malware may require a reboot in order to remove some of them. If it displays a message stating that it needs to reboot your computer, please allow it to do so.
  [Image: Malwarebytes Anti-Malware while removing viruses]
  After your computer will restart, you should open Malwarebytes Anti-Malware and perform another “Threat Scan” scan to verify that there are no remaining threats

STEP 3: Remove stubborn rootkits from your computer with HitmanPro

HitmanPro is a second opinion scanner, designed to rescue your computer from malware (viruses, trojans, rootkits, etc.) that have infected your computer despite all the security measures you have taken (such as anti virus software, firewalls, etc.). HitmanPro is designed to work alongside existing security programs without any conflicts. It scans the computer quickly (less than 5 minutes) and does not slow down the computer.
 1. You can download HitmanPro from the below link:
  HITMANPRO DOWNLOAD LINK (This link will open a new web page from where you can download HitmanPro)
 2. Double-click on the file named “HitmanPro.exe” (for 32-bit versions of Windows) or “HitmanPro_x64.exe” (for 64-bit versions of Windows). When the program starts you will be presented with the start screen as shown below.
  [Image: HitmanPro start-up screen]
  Click on the “Next” button, to install HitmanPro on your computer.
  [Image: HitmanPro setup options]
 3. HitmanPro will now begin to scan your computer for any malicious files that may be on your machine.
  [Image: HitmanPro scanning for malware]
 4. When it has finished it will display a list of all the malware that the program found as shown in the image below. Click on the “Next” button, to remove any virus that has been found.
  [Image: HitmanPro scan results]
 5. Click on the “Activate free license” button to begin the free 30 days trial, and remove all the malicious files from your computer.
  [Image: HitmanPro Activate Free License]

STEP 4: Remove adware from Internet Explorer, Firefox and Google Chrome with AdwCleaner

The AdwCleaner utility will scan your computer and web browser for the malicious files, browser extensions and registry keys, that may have been installed on your computer without your knowledge.
 1. You can download AdwCleaner utility from the below link.
  ADWCLEANER DOWNLOAD LINK (This link will download “AdwCleaner” on your computer)
 2. Before starting AdwCleaner, close all open programs and internet browsers, then double-click on the AdwCleaner icon.
  AdwCleaner Icon
  If Windows prompts you as to whether or not you wish to run AdwCleaner, please allow it to run.
 3. When the AdwCleaner program will open, click on the “Scan” button as shown below.
  AdwCleaner scan button
  AdwCleaner will now start to search for the “” malicious files that may be installed on your computer.
 4. To remove the “” malicious files that were detected in the previous step, please click on the “Clean” button.
  Remove adware with AdwCleaner
 5. AdwCleaner will prompt you to save any open files or documents, as the program will need to reboot the computer. Please do so and then click on the OK button.
  AdwCleaner removing malware

STEP 5: Double-check for any left over infections on your computer with Emsisoft Anti-Malware

The Emsisoft Emergency Kit Scanner includes the powerful Emsisoft Scanner complete with graphical user interface. Scan the infected PC for Viruses, Trojans, Spyware, Adware, Worms, Dialers, Keyloggers and other malicious programs.
 1. You can download Emsisoft Emergency Kit from the below link.
  EMSISOFT EMERGENCY KIT DOWNLOAD LINK ((This link will open a new web page from where you can download Emsisoft Emergency Kit)
 2. Double-click on the “EmsisoftEmergencyKit” icon, then click on the “Extract” button.
  Emsisoft Emergency Kit program
 3. On your desktop you should now have a “Start Extract Emsisoft Emergency Kit” icon, double-click on it, then when the program will start allow it to update its database.
  Update Emsisoft Emergency Kit program
 4. Once the Emsisoft Emergency Kit has update has completed,click on the “Scan” tab, and perform a “Smart Scan“.
  Emsisoft Emergency Kit Smart Scan
 5. When the scan will be completed,you will be presented with a screen reporting which malicious files has Emsisoft detected on your computer, and you’ll need to click onQuarantine selected objects to remove them.
  Emsisoft Emergency Kit malware removal

(Optional) STEP 6: Reset your browser settings to remove browser redirect

If you are still experiencing issues with the browser redirect in Internet Explorer, Firefox or Chrome, we will need to reset your browser to its default settings. This step needs to be performed only if your issues have not been solved by the previous steps.

You can reset Internet Explorer settings to return them to the state they were in when Internet Explorer was first installed on your PC.
 1. Open Internet Explorer, click on the “gear icon” IE Icon Gear in the upper right part of your browser, then click again on Internet Options.
  [Image: Internet Options in Internet Explorer]
 2. In the “Internet Options” dialog box, click on the “Advanced” tab, then click on the “Reset” button.
  [Image: Reset Internet Explorer]
 3. In the “Reset Internet Explorer settings” section, select the “Delete personal settings” check box, then click on “Reset” button.
  [Image: Reset Internet Explorer to its default settings]
 4. When Internet Explorer has completed its task, click on the “Close” button in the confirmation dialogue box. You will now  need to close your browser, and then you can open Internet Explorer again.
  [Image Reset Internet Explorer settings]
Your computer should now be free of malware. If you are still experiencing problems while trying to remove malware from your machine, please start a new thread in our Malware Removal Assistance forum.
Ref:http://malwaretips.com/blogs/remove-browser-redirect-virus/

Recent Posts

Google
Web Search Site Search