Popular Posts!

Monday, June 15, 2015

သမားေတာ္ႀကီး ဦးအုံးေရႊ ၏လက္ေတြ႕ကုထုံး အဖြင့္က်မ္းႀကီးမွ တန္ဘုိးႀကီး ေဆးနညး္မ်ား။

တန္ဖိုုးရွိ ေဆးပညာမိုု႔ တဆင့္ ျပန္လည္ကူးယူးေဖာ္ျပေပးလိုုက္ပါတယ္....အေျခခံအနာအမဴိးမဴိးကုထုးံ  အပိုင္း(၁/ခ)

*အနာလတ္ လက္ေတြ႕ကုသျခင္း

*******************************

နိဒါန္း..အနာငယ္အဆင့္အဖုအက်ိတ္ အနာ ေပါက္အဆင့္တြင္ 

ရက္အနည္းငယ္ၾကာေအာင္ ဆရာေကာင္ႏွ႕မကုသရ၍၎်ပါ့ေလ်ာ့မူ႕ေၾကာင့္၎၊ 
အေၾကာင္းအမဴိးမဴိးေၾကာင့္၎၊ 

ေဆစားေဆးခ်က္ေဆးကုမွားယြင္းေန၍၎

ေပ်ာက္သင့္ခ်ိန္မေပ်ာက္ေတာ့ဘဲအဖုအက်ိတ္သည္၎အနာငယ္သည္၎(*ေတေဇာအပူရွိန္ေၾကာင္ အခိုးအရွိျဖစ္မွဝါေယာေလဓါတ္၏ အကဴိးဆက္{*ဗဟိဒၶအျပင္မွပထဝီကလာပ္စီး}သည္ဟူေသာအေအးသီတဓါတ္ႏွင့္ထိေတြ႕ျပီးအခါ*အရည္(အာေပါဓါတ္)ေရွးဦးစြာ {သားနံရည္*အၾကည္*မ်ားျဖစ္ခါ ``ျပည္´´

၏ေ႕ရွေျပးအျဖစ္တည္လာေလသည္။
*ဥပမာေပးရေသာ္ထမင္းခ်က္ရာမီးအပူရိွန္ေၾကာင့္တက္လာေသာအခိုးအေငြမ်ားသည္ ဖုးံထားအပ္ေသာထမင္းအိုးဖုးံေၾကာင့္ (ထိုထမင္းအိုးဖုံသည္အျပင္ေလေအးႏွင္ထိစပ္ေနေသာေၾကာင္ သီတ ပထဝီခိုင္မာအဖုးံ

ျဖစ္ေနရာထိုအိုးအဖုးံႏွင္ အခိုးအရိွန္ထိေတြရာ(ေခၽြး)အျဖစ္က်ေရာက္သကဲ႕သို႕ဥပမာတည္း
*အဖုအက်ိတ္ အနာငယ္တို႕သည္လဲရက္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ(ဝါေယာေလႏွင့္အာေပါဓါတ္ သလိပ္)ေဒါ၂ပါးေပါင္းမိခါ(အရည္-ျပည္မန္းၾကည္*အကဴိးအျဖစ္ကူးေျပာင္းသြားရာ၂မဴိးေရာေဒြးဝန္းအနာလတ္**
(မစၩီမဝဏ)အနာလတ္အျဖစ္ေရာက္၏*အတိုဆုးံခဴပ္ေသာ္အရည္ၾကည္ျပည္ႏုတည္လာေသာအခါ အနာလတ္အျဖစ္သို႕ေရာက္ျပီဟုဆိုလိုသည္။ထိုအဆင္သည္ဒုတိယအနာလတ္အဆင့္ျဖစ္၏။*ကုသရန္ေဆးခ်က္ရွာရန္အခ်က္..1* အေၾကာင္းေတေဇျငိမ္းေစရန္ေဆး

2* အကဴိးဝါေယာဓါတ္အျပင္ထုုပ္ရန္

3*  တစ္ခုပိုလာသည့္အကဴိးထင္လာသည့္
အာေပါအရည္ၾကည္ျပည္ဓါတ္ခမ္းေျခာက္ေစရန္ အဓိကေဆးခ်က္ကိုခ်နိင္ရမည္။ေဆးေပးကုရန္ေဆး

******************

၁။ ။အပုတ္ခ်ေဆး

၂။ ။ေသြးၾကည္ေဆး
၃။ ။ အခိုးပြင္ေဆး
၄။ ။အဏုျမဴမန္းေဆး
၅။**။အကုျမဴသိႏၶဝေသလာလိမ္းေဆး(အကဴိးအာေပါသလိပ္မ်ားခမ္းေျခာက္ေစရန္။အက်ိတ္အဖုျဖစ္ ေရေအးက်ဲက်ဲႏွင့္လိမ္းျပီးေရေႏြးအိပ္/ေရေႏြးတစ္ဘက္ႏွင္အုပ္ေပးပါ တစ္ေန႕၃ၾကိမ္။(ဤေဆးေသာက္ရန္မဟုတ္ပါ)
အက်ိတ္အဖုမန္းျပည္တည္စအနာမျဖစ္ေအာင္ကုသေသာနည္းျဖစ္၍(အေၾကကုနည္း)ဟုပင္ေခၚသည္။

*မိမိတိုတြင္ရိွေသာေဆးမ်ားျဖင့္လဲကုသနိင္သည္။အဓိကမွာ(ေတေဇာျငိမ္းရန္/အခိုးပြင့္ရန္/အာေပါခမ္းေျခာက္ရန္)ေဆးခ်က္ျဖစ္ဖိုလိုသည္။
*ေဆးနည္းလုိပါကဆရာKO Thu Ya တင္ထားေသာေအာက္ပါလင့္မွေဒါင္းယူပါ။

သမားေတာ္ႀကီး ဦးအုံးေရႊ၏လက္ေတြ႕ကုထုံးအဖြင့္က်မ္းႀကီးမွတန္ဘုိးႀကီး ေဆးနညး္မ်ား။

7.6 Mb  ဒီမွာ Download ခ်ပါဗ်ား။  https://userscloud.com/tt8bu8mb77g1


Post a Comment

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!