Popular Posts!

Friday, July 28, 2017

မိသားစုစီးပြားေရးအုပ္ခ်ုပ္ေရးလက္စြဲစာအုပ္ျမန္မာ (Family Business Governance Handbook Burmese)

အမိနိုင္ငံ အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မ်ားမွ နိုင္ငံတကာရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီး ေပးနိုင္မႈနွင့္ နိုင္ငံ့စီးပွားေရး က႑ဍဍာတခုလံုး ဖွံ့ျဖြိုးတိုးတက္လာစေနိုင္ရန္အတူကြ အမ်ားနွင့္အတူတကြ စီမံခန့္ခြဲ ပူးေပါင္းနိုင္ရင္ အဓိကက်ပါတယ္...
 ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၈၃ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္မွာ မိသားစုပိုင္ လုပ္ငန္း မ်ား ျဖစ္ျကပါသည္။ မဖြံ့ျဖိုးေသးေသာ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ့နွင့္ လုပ္ငန္း စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈ၊ အားနည္းေနေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားနွင့္အတူ မ်ိုးဆက္လွြဲေျပာင္းမႈ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ နိုင္ငံတကာ စစ္တမ္းမ်ားတြင္လည္း မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးထဲတြင္ ၃၀ % သာ ဒုတိယမ်ိုးဆက္အထိ ရပ္တည္ရွင္သန္နိုင္ျပီး ၁၀ % မွ ၁၅ % သာ တတိယ မ်ိုးဆက္အထိ က်န္ရွိတည္ျမဲသည္ကို ေတြ့ရသည္။
 ျမန္မာ့ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈအေျခအေနက နိုင္ငံတကာ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈကို တိုက္ရိုက္အက်ိုးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ နိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လာေရာက္ရင္းနွီးျမႈပ္နွံရန္ျဖစ္ေစ၊ နွစ္ဖက္အက်ိုးတူ ပုူးေပါင္းရန္ျဖစ္ေစ၊ Franchise အတြက္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ကုမၸဏီမ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈ (Corporate Governance)၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ စသည္တို့အေပၚ အျမဲေလ့လာသံုးသပ္ပါသည္။ 
လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွသည္ နိုင္ငံတကာရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပး နိုင္မႈနွင့္ နိုင္ငံ့စီးပြားေရးက႑ဍဍတစ္ခုလံုး ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္လာေစနိုင္ရန္အတြက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ုပ္၏ ကူညီမႈျဖင့္ International Finance Corporation (IFC) က မိသားစု စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈ လက္စြဲစာအုပ္ကို ထုတ္ေဝလိုက္ပါသည္။ စာအုပ္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ မိသားစုပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ရာတြင္ အေတြ့ရမ်ားသည့္ စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈ အက်ပ္အတည္းမ်ား ေျဖရွင္းေရးသို့ ခ်ည္းကပ္နည္းမ်ားကို အျကံျပုထားသည္။ 
စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကို နိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန့တြင္ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ုပ္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက IFC ၏ Corporate Governance Lead Sanna Abouzaid နွင့္ Chris Razook တို့နွင့္အတူ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈအေျကာင္းကို ေဆြးေနြးခဲ့ပါသည္။ မိသားစု စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈ လက္စြဲစာအုပ္ Myanmar and English version) ကို Download ရယူပါ။..

Myanmar Economic Monitor, December 2016က်ေနာ္ blame game ကိုစိတ္မဝင္စားဘူး!

အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲမႈ(real change)ကိုပဲ စိတ္ဝင္စားတယ္။

ကိုယ့္ႏိုင္ငံ အဆင့္အနိမ့္ဆံုး(ဒါေပမဲ့ အ
ရင္ကထက္စာရင္ျမင့္လာပါတယ္)ဆိုတာကို ပါးစပ္အရသာခံျပီးေျပာခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ရာမွာလြယ္ကူမႈ…ဆိုတာကိုေျပာခ်င္တာ။ ကေမ႓ာဒီးယားမွာလဲ ခက္တာပါပဲ ဆိုေတာ့ "ဘာေႀကာင့္" ဆိုတာကိုပဲစိတ္ဝင္စားတယ္။

infrastructure/လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ဆိုတဲ့ ဖန္တရာေတေနတဲ့ အေႀကာင္းေတြကိုပဲ အျပစ္ပံုခ်ေနလို ့မရဘူး…ေဟာဒီအခ်က္ေတြလဲ ပါေနပါလို ့ျပဳျပင္ရမွာပါ...

-ႏိုုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈ၊
-က်ြမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးျခင္း၊
-လူမႈဖူလံုေရးစနစ္အားနည္းျခင္း၊
-ေငြေႀကးေဖါင္းပြမႈ(inflation)ျမင့္ေနျခင္း၊
-အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးျခင္း၊
-တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ(rule of law)အားနည္းေနျခင္း၊
-အခြန္စနစ္မ်ွတမႈ(equality in taxation)မရွိျခင္း၊
-ဘ႑ာေရးစနစ္ တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းေနေသးျခင္း၊
-ေစ်းကစားမႈ(speculation)မ်ားအေပၚထိေရာက္စြာတားဆီးမႈမရွိျခင္း၊
-FATF watch-list တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ ယေန ့အထိဆက္ပါဝင္ေနေသးျခင္း၊
-ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ retail banking လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိေသးျခင္း၊
-ႀကိဳးနီစနစ္(red-tape)ႏွင့္ ဗ်ဳရိုကရက္ဆန္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ဆက္လက္ရွိေနေသးျခင္း၊
-ခရိုနီ(cronyism)ထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာဆိုးေသာ Nepotism လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္း၊
-ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ား၏ "တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္း" ပါဝါျပလိုမႈေႀကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ စြက္ဖက္မႈမ်ားေနေသးျခင္း၊
-မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈအပါအဝင္ျပစ္မႈႀကီးမ်ားမွရရွိေသာေငြမည္းမ်ားစီးဝင္ေနမႈေႀကာင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းမ်ား အဆမတန္(ရွိသင့္သည္ထက္)ျမင့္တက္ေနျခင္း၊
-ဥပေဒမ်ားျပ႒န္းျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ေရွာင္တိမ္းျခင္း(tax evasion)ႏွင့္ ေငြမည္းခဝါခ်မႈ(money laundering)မ်ားကို ဥပေဒအရ အမွန္တကယ္အေရးယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသးျခင္း။


Image

Key Findings

Economic activity in Myanmar has slowed in 2016-2017 with growth expected to moderate to 6.5% from 7.3% the previous year.
 • The government has carefully navigated a difficult economic and security environment in its first six months in office. It has taken steps to maintain fiscal prudence, which have helped ease pressure on monetary growth, and is proceeding on important financial sector and business environment reforms.
 • The pace of recovery in agriculture from last year’s floods was hampered by longstanding productivity constraints in the sector. Industrial output, including food processing, construction activity, and gas production has also decelerated.
 • Falling exports due to gas and agricultural commodities, and slowing foreign investments have contributed to growing external economic pressures.
 • Public investments remain constrained by a narrowing fiscal space due in part to external shocks and increased losses from state enterprises.
 • The public sector deficit in 2015-2016 increased to 3.2% of GDP compared to 1.1% the previous year, and is expected to grow further to 4.5% of GDP in 2016-2017. The government cut spending, while trying to maintain support to priority areas such as education and health.
 • Inflation in Myanmar stayed elevated throughout the first half of 2016, largely due to supply constraints linked to Cyclone Komen. Although inflation has started to abate in the second half of 2016, the total supply of money in circulation continued to grow, fueling demand pressures and underlying inflation.
Economic Outlook
 • Economic growth is projected to average 7.1% per year over the next three years. Private and public investments in infrastructure services (e.g. power, transportation) and non-commodity sectors (e.g. light manufacturing, hospitality) is expected to pick up subject to continued macroeconomic stability, progress on structural reforms and expansion of critical services.
 • Inflationary pressures are expected to ease relative to 2015-2016 due to a general slowdown in aggregate demand and efforts to reduce fiscal monetization, averaging 8.9% over the course of 2016-2017.
 • The current account deficit is projected to expand further over the medium-term due to a combination of slowing gas exports, slowing demand in China, and large investment-related import needs. However, strong foreign direct investment (FDI) flows are projected to remain a stable source of financing for the overall balance of payments, and its deficit should thus moderate in 2016/17.
 • Risks to Myanmar’s economic outlook:
  • Low gas prices that could increase fiscal and external imbalances, and exacerbate financing pressures;
  • Myanmar’s relatively narrow production base, increased exposure to competition, relative dependence on primary commodities;
  • Vulnerability to natural disasters pose risks to stable growth;
  • Lack of clarity or delays in policy implementation could prolong economic downturns;
  • A challenging external environment may make it more difficult for Myanmar to take advantage of new export markets.
Economic Policy Priorities
 • An overarching priority for the new administration is to further strengthen the clarity, communication and credibility of economic policies. One option could be to develop an economic vision, and complementing this with regular reporting on near term economic policies and conditions to help anchor economic expectations and sustain investor confidence.
 • The Medium-Term Fiscal Framework could help set out a strategy for balancing fiscal prudence with the need to expand public services in the coming years.
 • Greater fiscal discipline and the expansion of the government securities’ market are expected to reduce pressures on monetary policy.
 • Increasing flexibility of monetary discipline and exchange rate can alleviate external pressures.
 • The Central Bank of Myanmar policy rate could play a bigger role in managing inflation, and mitigating financial sector risks as monetary policy capacity develops.
 • Implementing the new Financial Institutions Law (2016) through issuance of prudential regulations could be critical for financial sector stability. 

၀င္ေငြခြန္နည္းဥပေဒမ်ား.. ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ဍာနွစ္

၀င္ေငြခြန္နည္းဥပေဒမ်ား.. ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ဍာနွစ္ကို စည္းျကပ္နွစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ...
တစ္နွစ္ဝင္ေငြ က်ပ္သိန္း ၂၀ အထက္ ရရွိသူမ်ားသာ ဝင္ေငြခြန္ ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ သည္။ 
ယခုသတ္မွတ္လိုက္ေသာ ဝင္ေငြခြန္တြင္ ... 
တစ္နွစ္ဝင္ေငြ ... တစ္က်ပ္မွ က်ပ္သိန္း ၂၀ ထိ သုညရာခိုင္နႈန္း၊ 
က်ပ္သိန္း ၂,ဝ၀ဝ,ဝ၀၁ မွ က်ပ္သိန္း ၅၀ အထိ ငါးရာခိုင္နႈန္း၊ 
၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္သိန္းတစ္ရာထိ ဆယ္ရာခိုင္နႈန္း၊ 
က်ပ္ ၁၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀၁ မွ က်ပ္သိန္း နွစ္ရာအထိ ၁၅ ရာခိုင္နႈန္း၊ 
က်ပ္ ၂၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀၁ မွ က်ပ္သိန္းသံုးရာထိ ၂၀ ရာခိုင္နႈန္း၊ 

က်ပ္ ၃၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀၁ နွင့္အထက္ကို ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းေဆာင္ရန္ သတ္ မွတ္ထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ဍဍာေရးနွစ္ နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈအရံႈးအျမတ္စာရင္းမ်ားနွင့္ ဘ႑ဍဍာေရးအေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ဍဍာေရးနွစ္ နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈအရံႈးအျမတ္စာရင္းမ်ားနွင့္ ဘ႑ဍဍာေရးအေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္

ကုုမၷဏီႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာ The Stock and Corporation!

Experiences To learn basics of a stock market, the best way is to see and feel the market with your own experiences. YSX has prepared followings to meet your interests and is happy to improve our educational activities to meet all of your expectations. 
 1. Visiting YSX YSX opens the Ground floor for you during trading hours, from 9:30 am to 1:00 pm, and you can enjoy: ● seeing stock trading situation with large LFD boards ● making inquiries to staff of YSX and securities companies ● reading books stored in YSX library ● having great coffee in the Y’s cafe and shopping at the souvenir shop 
 2. Joining seminars & events YSX holds many educational programs such as seminars and events and please make a registration of the activities via Seminar & Events page. 
 3. Getting YSX’s information You are able to see the basic information about our stock market via this website. ● Overview of a stock trading of the day > 
Market summary ● Each company’s stock trading of the day > Stock trading data ● Information about listed companies > 
Company list ● Disclosure documents of listed companies > Disclosure ● Stock trading procedure > 
Trading procedure ● Company’s listing procedure > 
Listing procedure You are also able to get many valuable and timely information via YSX’s official Facebook page. Contact: Administration Department Tel: (+95)-1-371167 Email: admindept@ysx-mm.com

Capital Markets and Capitalism ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေဈးကြက္နွင့္အရင္းရွင္စနစ္

Basic Course Experiences To learn basics of a stock market, the best way is to see and feel the market with your own experiences. YSX has prepared followings to meet your interests and is happy to improve our educational activities to meet all of your expectations. 

 1. Visiting YSX YSX opens the Ground floor for you during trading hours, from 9:30 am to 1:00 pm, and you can enjoy: ● seeing stock trading situation with large LFD boards ● making inquiries to staff of YSX and securities companies ● reading books stored in YSX library ● having great coffee in the Y’s cafe and shopping at the souvenir shop 
 2. Joining seminars & events YSX holds many educational programs such as seminars and events and please make a registration of the activities via Seminar & Events page. 
 3. Getting YSX’s information You are able to see the basic information about our stock market via this website. ● Overview of a stock trading of the day > 
Market summary ● Each company’s stock trading of the day > Stock trading data ● Information about listed companies > Company list ● Disclosure documents of listed companies > 
Disclosure ● Stock trading procedure > Trading procedure ● Company’s listing procedure > 
Listing procedure You are also able to get many valuable and timely information via YSX’s official Facebook page. Contact: Administration Department Tel: (+95)-1-371167 Email: admindept@ysx-mm.com


Thursday, July 20, 2017

အထည္ေတြကို သဘာဝထုတ္ကုန္ေတြနဲ့ ေဆးစိုးပန္းရိုက္တာေတြ သင္ေပးတဲ့အေျကာင္း

အိမ္တြင္းလက္မႈ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အထည္ေတြကို သဘာဝထုတ္ကုန္ေတြနဲ့ ေဆးစိုးပန္းရိုက္တာေတြ သင္ျကားေပးေနတဲ့ အေျကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ့ ရႈစားျကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Sunday, July 16, 2017

တရုတ္နိုင္ငံ၏စမတ္ဖုန္းေဈးကြက္မွာေတာ့ ကမၻာ့အျကီးဆံုး " ေလးခုကုမၸဏီမ်ား "ဘယ္လိုုတိုုက္ခိုုက္ ေနက်လဲ?


ကမၻာတစ္ဝန္းက Apple (+ 0.86% aapl) နွင့္ Samsung (ssnlf + 4.00%) ေဈးကြက္၏အေျကာင္းတတိယအဘို့အစာရင္းကိုင္, ေဈးကိုအဆမတန္ျမွစမတ္ဖုန္းေရာင္းအားလွြမ္းမိုး။ ဒါေပမယ့္ကမၻာ့စီးပြားေရးအေရာင္းရဆံုးစာအုပ္အျဖစ္စာရင္းတြင္လာမည့္အမ်ားအျပားအမည္မ်ားကိုစုေပါင္းျကီးနွစ္ခုအျဖစ္နီးပါးအျဖစ္အမ်ားအျပားဟန္းဆက္မ်ားေရာင္းခ်ေျကာင္းေလးနိမ့္တန္ဖိုးနည္းတရုတ္ျပိုင္ဖက္မ်ားပါဝင္သည္။

တရုတ္နိုင္ငံ၏စမတ္ဖုန္းေဈးကြက္မွာေတာ့ကမၻာ့အျကီးဆံုး, ေလးခုကုမၸဏီမ်ားမွနီးကပ္စြာအေရအတြက္ကို-One အစက္အေျပာက္မွာအလွည့္ယူျပီး, ေနာက္ဆံုးေသာနွစ္အနည္းငယ္အတြင္းျပိုင္ဘက္ကိုက္ညီျပီ။ ေဆာက္လုပ္ဖို့ပိုက္ဆံလိပ္ေခါင္းဆံုးရံႈးဖို့ဆနၵရွိအသစ္ကျပိုင္ဘက္အျမဲရွိပါတယ္အျဖစ္ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဇယားအတြက္ကိန္းဂဏန္းမ်ားသုေတသနကုမၸဏီ IDC မွမွတဆင့္, 2016 ၏တတိယသံုးလပတ္ကေနျဖစ္ျကသည္။ ) တရုတ္နိုင္ငံတြင္ခံနံပါတ္ 1, သို့ေသာ္, ေသခ်ာေပါက္အလြန္အျမတ္အစြန္းမဟုတ္ပါဘူး ေဈးကြက္ပမာဏ။

မျကာေသးမီနွစ္မ်ားတြင္ Huawei ကကမၻာ့နံပါတ္ 3 စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သူမ်ားနွင့္သိသိသာသာကမၻာလံုးဆိုင္ရာေျခရာနွင့္အတူပထမဦးဆံုးတရုတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သူျဖစ္လာ, အထုပ္ထဲကျကိုးပဲ့သိရသည္။ သစ္ တစ္ခုအဂၤ࿿ါရပ္ေဆာင္းပါးမွာေတာ့ Fortune မဂၢဇင္း အေတြ့အျကံု Huawei ၏ဆယ္စုနွစ္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားေအာင္နွင့္ေရာင္းခ်ေနပံုကိုျပသပါကပိုမိုေကာင္းမြန္ဖုန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု-တိုးျမွင္င္း၏ကိုယ္ေရးအက်ဉ္းကိုနွ ၄င္း၏အျမတ္အစြန္း၏ထင္ရွားျခြင္းခ်က္
ကမၻာတစ္ဝွမ္း-နွင့္အတူေဈးကြက္မ်ားတြင္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ကူညီေပးခဲ့သည္။ 
Fortune မဂၢဇင္းက Apple နွင့္ Samsung တကမၻာလံုးဖမ္း ၄င္း၏အခြင့္အလမ္းေတြကို Handicap မွ Huawei ၏အားသာခ်က္မ်ားနွင့္၄င္း၏အတားအဆီးျကည့္ပါတယ္။

ဤတြင္ Huawei နွင့္၄င္း၏အဓိက တရုတ္ျပိုင္ဖက္တစ္ဦးအျမန္အကြက္တြင္လမ္းညွြန္ပါတယ္။

Oppo


ဘီလ်ံနာ Duane Yong Ping ကပိုင္ဆိုင္ Oppo, ေက်းလက္ေဒသတရုတ္ (က 200,000 လက္လီေနရာမ်ားတြင္ရွိျပီးဘယ္မွာ) နွင့္အေရွ့ေတာင္အာရွရွိေဈးသက္သာဖုန္းမ်ားေရာင္းခ်ゞင္း၏အမည္ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ゞင္း၏ R9S တရုတ္အေနနဲ့ iPhone ကို 7-တစ္အနိုင္ရပံုေသနည္းတစ္ခုအတိအက်ကိုမိတၱူနဲ့တူလွပါတယ္။

Vivo

ထို့အျပင္ Duane ကပိုင္ဆိုင္ Oppo ရဲ့အစ္မအမွတ္တံဆိပ္ Vivo, မ်ားအတြက္ေဈးကြက္ကゞင္း၏စမတ္ဖုန္းမ်ား '' ကင္မရာ, selfie-အစြဲအလမ္းတရုတ္နိုင္ငံတြင္အဓိကေရာင္းပြိုင့္အေပၚအေလးေပး။ celebrity ေထာက္ခံခ်က္နွင့္တရုတ္တို့အတြက္ NBA ゞင္း၏စပြန္ဆာအမွတ္တံဆိပ္ propelled ပါျပီ။

Huawei

အဆိုပါကြန္ရက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုမၸဏီျကီး 2016 ခုနွစ္တြင္ဖုန္းမ်ားတစ္ခုခန့္မွန္းေျခ $ 26.5 ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိကိုေရာင္း, ဒါမွမဟုတ္ 140 သန္းဟန္းဆက္။ ဒါဟာအဘယ္သူ၏ထုတ္ကုန္ေယဘုယ်အားျဖင့္ဥေရာပတိုက္တြင္ယင္း၏ခိုင္မာတဲ့မျကာေသးမီတိုးတက္မႈနႈန္းကိုရွင္းျပကူညီေပးသည္ျဖစ္ေသာအရည္အေသြးျပည့္-in ကို Samsung ရဲ့နဲ့အတူတန္းတူျဖစ္ျခင္းအျဖစ္ရႈျမင္ေနျကသည္ကိုသာတရုတ္ phonemaker ပါပဲ။

Huawei ကအေပၚကိုပိုမိုအဘို့, ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့အဂၤ࿿ါရပ္ကိုဖတ္ျပီး "Huawei က Apple နွင့္ Samsung ဖမ္းနိုင္သလား?"

Xiaomi 

Xiaomi ၏ဖုန္းမ်ားကို 2014 ခုနွစ္တြင္ အေပါင္းတို့သေဒါသ, သာမန္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားနွင့္လက္လီျဖန့္ျဖူးေနတဲ့မရွိျခင္းအားျဖင့္ထိခိုက္ေစနီးပါးအျဖစ္လ်င္ျမန္စြာသူတို့ hits ျဖစ္လာခဲ့သည္အျဖစ္မ်က္နွာသာထဲကက်သြားျကသည္။ အဆိုပါယခင္ကအြန္လိုင္း-ေရာင္းအားသာကုမၸဏီလက္လီစတိုးဆိုင္မ်ားဖြင့္ရန္ျကီးမားေသာတြန္းအားေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါး၏တစ္ဦးကဗားရွင္းအမည္ရသည့္အဂၤ࿿ါရပ္၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလ 1, 2017 ခုနွစ္ Fortune မဂၢဇင္း၏ျပႆနာေပၚလာေသာ "ဟြာေဝးမ်ားအတြက္ကမၻာ့ဖလားနဲ့ Big လံုေလာက္ပါတယ္။ "

Ref:http://fortune.com/2017/01/24/china-smartphones-oppo-vivo-huawei-xiaomi/

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!