Popular Posts!

Wednesday, February 22, 2017

ေျမယာဥေဒ( Land Law) ဂရန္ေျမ
ေျမငွားစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းေနထုိင္ေသာ ေျမအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္၍ အသိအမွတ္ ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။
၁၈၅၃- ခုႏွစ္ မွ စတင္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ပထမပုိင္း ႏွစ္တုိ္ဂရန္ေျမမ်ားကုိသာ ထုတ္ေပးခဲ့ျပီး ေနာက္ပုိင္းဂရန္ကုိ ေကာ္မရွင္နာ မင္းၾကီးခ်ုပ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေပးသည္။
ေျမငွားစာခ်ဳပ္ထုတ္ေပးရာတြင္ ျပဳျပင္ျပီးေျမႏွင့္ မျပဳျပင္ရေသးေသာ ေျမဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိ္းရွိသည္။ ျပဳျပင္ျပီးေျမကုိ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ ဂရန္ ထုတ္ေပးနုိင္သည္။ မျပဳျပင္ရေသးသည့္ ေျမကုိ္ ဂရန္မေပးနုိင္။ သုိ႕ေသာ္ စနစ္တက် အကြက္ရုိက္ျပီး အဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳလွ်င္ ဂရန္ထုတ္ေပးနုိင္သည္။
ျမဳိ႕ေျမမ်ားကုိ ဂရန္၊လုိင္စင္ခ်ထားေပးရာတြင္ လူေနထုိင္၇န္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ ၊ အမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ၊ သာသနာေျမအတြက္ အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ ဂရန္ကုိ နုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္၍သတ္မွတ္သည္။
ဂရန္၏ သေဘာမွာ လူူေနထုိင္ရန္ စက္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ သက္တန္းကုိ တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ႏွစ္(၃၀) ႏွဳန္းျဖင့္ ႏွစ္ (၉၀) အထိ အငွားစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ္ေပးသည္။
အငွားဂရန္ သုိ႕မဟုတ္ ပတၱာဆုိေသာ စာခ်ဳပ္မွာ (၁၀) ႏွစ္ သက္တမ္းရွိျပီး ႏွစ္ကုန္ဆုံးလွ်င္ ဂရန္အသစ္လဲလွယ္ခြင့္မရွိ။ အသစ္ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားရသည္။
ဂရန္ေျမပုိင္သူသည္ ေရာင္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နုိင္ျပီး ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ဆက္လက္ခံစားခြင့္ရွိေပသည္။

(၁) ဂရန္ေျမကုိ ခြဲစိတ္ေပးရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း
ဂရန္ေျမ ခြဲစိတ္လုိေသာ္ ဦးစြာပထမ (ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ျမဳိ႕ျပေျမယာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ စာရင္းႏွင့္ မွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းေရး႒ာန) ၊ ေျမတုိင္းဌာနခြဲသုိ႕ ေျမ၏ နယ္နိမိတ္သတ္ေလးရပ္ကုိ တုိင္းတာထားေသာ ေျမတုိင္းေျမပုံ (Demarcation Map) ရရွိရန္ေလွ်ာက္ထားရသည္။
အဆုိ္ပါေျမတုိင္းေျမပုံရရွိပါက ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ အသိအမွတ္ျပဳ လုိင္စင္ရအင္ဂ်င္နီယာ အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထုိးေသာ ေျမကြက္ခြဲစိတ္ပုံစံ ျပဳလုပ္ရသည္။
ယင္းေျမကြက္ ခြဲစိတ္ပုံစံရရွိပါက ျမဳိ႕ရြာအုိးအိမ္ ဖြံံ႔ျဖဳိးေရးဦးစီးဌာန ေျမတုိင္းဌာနခြဲသုိ႕ ဦးပုိင္ေျမကြက္ ခြဲစိတ္ေျမပုံ ရရွိေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပုံစံအတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည္။
ထုိသုိ႕ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုိင္စင္ရအင္ဂ်င္နီယာ၏ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ေျမကြက္ခြဲစိတ္ ပုံစံမူရင္းကုိ ပူးတြျတင္ျပရသည္။
ခြဲစိတ္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေျမသည္ ေျမဧရိယာ ၂၄၀၀ စတုရန္းေပရွိရမည္ျဖစ္သည္။သုိ႕ေသာ္ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနေပၚမူ တည္၍ အနည္းဆုံး ၁၂၀၀ စတုရန္းေပကုိသာ ခြင့္ျပဳသည္။ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ကန္႕သတ္ထားေသာ နယ္ေျမ ျဖစ္ပါက အနည္းဆုံး ၀.၂၀၀ ဧကကုိသာ ခြဲစိတ္ခြင့္ျပဳသည္။
ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ခြဲစိတ္ျပီး ဂရန္ေျမမ်ားကုိ သီးျခားဂရန္ေျမ (ေျမငွားစာခ်ဳပ္) ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံႏွင့္အတူ ၊ရန္ကုန္ ျမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ ျမဳိ႕ျပစီမံခန္႕ခြဲမႈ စာရင္းႏွင့္မွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းေရးဌာနသုိ႕ ေအာက္ေဖၚျပပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရသည္။

(က) ျမဳိ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံျဖဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးေသာ သက္ေသခံ ေျမကြက္ ခြဲစိတ္ပုံ ေျမပုံမိတၱဴ ။(ေျမတုိင္းဌာနခြဲမွ  
     ခြဲထုတ္ေပးေသာ ဦးပုိ္င္ေျမပုံ)
(ခ) အဆင့္ဆင့္လႊဲေျပာင္းသည့္ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္မိတၱဴမ်ား၊
(ဂ) ေျမငွားေၾကြးက်န္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ၊
(ဃ) ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ (သုိ႕) နုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားဓာတ္ပုံမိတၱဴ၊
(င) ေျမငွားစာခ်ဳပ္မိတၱဴ၊
(စ) ၄င္းေျမကြက္အတြက္ ခြဲစိတ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထားစာခ်ဳပ္စာတမ္း မိတၱဴမ်ား၊

ဂရန္ေျမ၏ ပုိင္ရွင္အမည္ေပါက္ ေျပာင္းလိုလွ်င္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္.........
• ေျပာင္းလိုသူ၏အမည္ျဖင့္ ဝယ္ယူထားေသာမွတ္ပံုတင္စာခ်ုပ္လိုပါတယ္။
 • ဝယ္တာမဟုတ္လည္း အေမြရတာ၊ စြန္.လွြတ္ျကတာ၊ တရားရံုးကအနိုင္ေပးတာစတဲ့ ခို္င္မာတဲ့စာခ်ုပ္စာ  တမ္းတင္ျပဖို.လိုပါတယ္။
• ေလ ွ်ာက္ထားသူရဲ.မွတ္ပံုတင္မိတၱူ၊ ပိုင္ဆိုင္ေျကာင္းစာခ်ုပ္နွင့္ ေျမခြန္ျကြေးက်န္ကင္းရွင္းေျကာင္းတို. တြဲတင္ရမွာပါ။
 • အားလံုးျပည္စံုမွန္ကန္တယ္ဆိုရင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကပဲ အမည္ေျပာင္းလဲခြင့္အမိန္.ခ်မွာပါ။ (မူရင္းဂရန္ေပၚမွာ မင္နီနဲ.အမည္ေျပာင္းေပးေလ့ ရွိပါတယ္)
 • ရန္ကုန္ျမို.ေတာ္စည္ပင္သာယာ၏ အမိန္. ၃/၂၀ဝ၁ - အပိုဒ္ ၄(င)၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအရ “ဂရန္ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အမည္” လြဲေျပာင္းေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
• ေလ ွ်ာက္ထားသူ၏ ID မိတၱူ ၊ ပိုင္ဆိုင္ေျကာင္း အေထာက္အထားစာခ်ုပ္မူရင္းမ်ား၊ ေျမခြန္ျကြေးက်န္ ကင္းရွင္းေျကာင္း
 • လိုတာက(၃)ခုထဲပါ။ သို.ေသာ္ပိုင္ဆိုင္ေျကာင္းစာခ်ုပ္မူရင္းေတြကေတာ့ စာခ်ုပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရံုးမွာ စနစ္တက်ခ်ုပ္ဆိုထားတဲ့ အမည္ေပါက္စာခ်ုပ္ကလြဲလ ွ်င္ ဘာကိုမွလက္မခံဘူးလို.သာ မွတ္ထားျကပါ။
 • တရားဝင္ေရာင္းဝယ္၊ ေပးကမ္း ၊ လွြဲေျပာင္းတဲ့စာခ်ုပ္တစ္ေစာင္မွာ ကိုယ့္အမည္ေပါက္မွသာ “ဂရန္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အမည္” လွြဲေျပာင္းလို.ရမွာပါ။
 • ၁၉၈၇ မေရွြ.ပစၥည္းကန္.သတ္ ဥပေဒနွင့္ျငိစြန္းမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးပါသည္။အားလံုးျပည့္စံုမွန္ကန္၍ သတင္းစာကန္.ကြက္သူမရွိမွသာခြင့္ျပုပါသည္။မူရင္းဂရန္တြင္သာ အမည္ေျပာင္းေပးသည္ကို ေတြ.ဖူးပါသည္

 ေျမငွားစာခ်ဳပ္ (ဂရန္) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား
ၿမိဳ႕/ေျမမွေဆာင္ရြက္ေပးသည္
ေျမငွားစာခ်ဳပ္ (ဂရန္) အသစ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ေျမငွားစာခ်ဳပ္ (ဂရန္) မိတၱဴထုတ္ေပးျခင္း၊ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ (ဂရန္) သက္တမ္းတိုးေပးျခင္း ၊ေျမငွားစာခ်ဳပ္ (ဂရန္) ခြဲစိတ္ေပးျခင္း၊ေျမအမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲေပးျခင္း၊ ဒီေျမေတြကို ဂရန္ေလွ်ာက္ႏုိင္သည္။

လိုင္စင္ေျမ၊ ပါမစ္ေျမ၊ စကြာတာေျမ ဂရန္သစ္ေလွ်ာက္လွ်င္ ဘာေတြလိုသလဲ?
# ႏိုုင္ငံသား စီစစ္ေရး ကတ္ျပား
# ပါမစ္ (သို႕) လိုင္စင္ မိတၱဴ
# မွတ္ပံုတင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း (စကြာတာေျမ)
# ေနာက္ဆံုးေပးေဆာင္ ထားသည့္ ေၿမခြန္ေျပစာ (မူရင္း) တို႕ႏွင့္အတူဌာနမွ သတ္မွတ္ပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္    
   ေလွ်ာက္ထား ရမည္။

စီစစ္/လက္ခံျခင္း
အေထာက္အထားမိတ္ၱဴမ်ားကို မူရင္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စီစစ္ပါသည္။
တင္ျပသည့္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေျမစာရင္းရွိ အေထာက္အထားမ်ား တူညီမွန္ကန္မႈ ရွိပါက ၿမိဳ႕နယ္ေထြ/အုပ္ဦးစီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ုံးႏွင့္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ုံးမ်ားတြင္ (၁၄)ရက္အတြင္း ကန္႕ကြက္ရန္ ရွိ/မရွိ ေၾကာ္ျငာပါသည္။
အမည္ေပါက္ မဟုတ္ပါက သတင္းစာတြင္ (၁၄) ရက္အတြင္း ကန္႕ကြက္ရန္ ရွိ/မရွိ ေၾကာ္ျငာပါသည္။

ဂရန္သစ္ ထုတ္ေပးျခင္း
ကန္႔ကြက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိပါက ဌာနမွ ခြင့္ျပဳေပးၿပီး သတ္မွတ္၀န္ေဆာင္ခမ်ား ေပးသြင္းရပါမည္။
ပါမစ္ (သို႔) လိုင္စင္ မူရင္းကို ဌာနသို႔ အပ္ႏွံ ရပါမည္။
ဌာနမွဴးႏွင့္ ေလွ်ာက္္ထားသူတို႔သည္ ႏွစ္ဖက္သက္ေသ (၁)ဦးစီျဖင့္ ေျမဌား စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရး ထိုး၍ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ (ဂရန္) ထုတ္ေပးပါသည္။

ဒါေတြ သင္လုပ္ရမည္
ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ရရွိသည့္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ (ဂရန္) တြင္ အခြန္႐ံုးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ႏႈန္းအတိုင္း အထူးကပ္ တံဆိပ္ေခါင္း ကပ္ရပါမည္။
ေျမငွားစာခ်ဳပ္ (ဂရန္) ထုတ္ေပး ခံရသူ အမည္ျဖင့္ (၃)လတစ္ႀကိမ္၊ (၁)ႏွစ္ေလးႀကိမ္ စည္းၾကပ္ ေသာ ေျမငွားရမ္းခ (ေျမခြန္) ေပးေဆာင္ရမည္။
သတ္မွတ္သက္တမ္းကာလ ကုန္ဆံုးေသာအခါ ဂရန္စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ထားရမည္။

ေျမငွား စာခ်ဳပ္ (ဂရန္) ေပ်ာက္ဆံုး/ပ်က္စီးလွ်င္
ေျမငွားဂရန္ စာခ်ဳပ္မူရင္း ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေျမဌားဂရန္ စာခ်ဳပ္မိတၲဴ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ပါသည္။
ထိုသို႔ေလွ်ာက္ထား လာပါက မူလ အမည္ေပါက္ျဖင့္ပင္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ (ဂရန္) မိတၱဴမွန္ ထုတ္ေပးပါမည္။

ေျမငွားစာခ်ဳပ္ (ဂရန္) ေပ်ာက္ဆံုး/ပ်က္စီးလွ်င္
 #ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား
# ေျမငွားဂရန္ စာခ်ဳပ္ အမွန္တကယ္ ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးေၾကာင္း တရား႐ံုး က်မ္းက်ိန္လႊာေပ်ာက္ဆံုးျခင္းေၾကာင့္ 
   ၿဖစ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္ေထြ/အုပ္ဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး ေထာက္ခံခ်က္၊ ရဲစ ခန္းသို႔ တိုင္ၾကားခ်က္မွတ္ပံုတင္   
  စာခ်ဳပ္စာတမ္း (သို႔) တရား႐ံုး စီရင္ခ်က္ႏွင့္ ဒီဂရီအရ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္လွ်င္ ယင္း အေထာက္အထားမ်ား 
  ေနာက္ဆံုးေပးေဆာင္ ထားသည့္ ေျမခြန္ေျပစာ (မူရင္း) တို႔ႏွင့္အတူ ဌာနမွ သတ္မွတ္ပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္၍ 
  ေလွ်ာက္ထားရမည္။


စီစစ္ထုတ္ေပးျခင္း
ၿမိဳ႕နယ္ ေထြ/အုပ္ဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးႏွင့္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ံုးမ်ားတြင္ (၁၄) ရက္ အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ သီးျခားေၾကာ္ျငာျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ပါသည္။
ကန္႔ကြက္သူ မရွိ၊ တရား႐ံုး အမႈအခင္းမ်ား ကင္းရွင္းၿပီး ေျမျပင္တြင္ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိပါက ဂရန္သစ္ ထုတ္ေပးစဥ္ သကဲ့သို႔ပင္ သတ္မွတ္၀န္ေဆာင္ခ ေပးသြင္းေစၿပီး ေျမငွားဂရန္ မိတၱဴ ထုတ္ ေပးပါသည္။ ဂရန္ မိတၱဴတြင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း ကပ္ရန္ မလိုပါ။

ေျမငွားစာခ်ဳပ္(ဂရန္)သက္တမ္းတိုးျခင္း
သတ္မွတ္ထားေသာ သက္တမ္းကာလ ကုန္ဆံုးေသာအခါ သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ထားရမည္။
အမည္ေပါက္သူ၊ မွတ္ပံုတင္ စာခ်ဳပ္ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ပိုင္ဆိုင္သူ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တရား႐ုံး စီရင္ခ်က္ႏွင့္ ဒီဂရီ ရထားသူကသာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
ဌာနမွ သတ္မွတ္ပံုစံ ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကတ္ျပား၊ သက္တမ္းကုန္ ဂရန္ႏွင့္ အမည္ေပါက္ ပိုင္သူ မဟုတ္ပါက ပိုင္ဆိုင္မႈ စာခ်ဳပ္စာတမ္း (သို႕) တရား႐ုံး စီရင္ခ်က္ ဒီဂရီႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပး ေဆာင္ထားသည့္ ေျမခြန္ေျပစာ မူရင္းတို႕ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား ရမည္။
ဂရန္သစ္ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ ကကဲ့သို႕ပင္ စီစစ္ၿပီး သတ္မွတ္၀န္ေဆာင္ခ ေပးသြင္းေစ၍ ေျမငွားဂရန္ စာခ်ဳပ္အား ထုတ္ေပးပါသည္။
သက္တမ္းကုန္ဆံုးေသာ ဂရန္အား ၿပန္လည္အပ္ႏွံ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဂရန္ေပ်ာက္ဆံုး ေနပါက သတ္မွတ္ ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရမည္။

ေျမငွားဂရန္ စာခ်ဳပ္ ခြဲစိတ္ေပးျခင္း
သက္တမ္းရွိ ေျမငွားဂရန္ စာခ်ဳပ္ကို ဂရန္ခြဲအျဖစ္ ထုတ္ေပးႏုိင္ ပါသည္။
ဌာနမွ သတ္မွတ္ပံုစံ ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကတ္ျပား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမ်ား ႏွင့္အတူ ဌာနမွ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပး ထားသည့္ ေျမကြက္ခြဲ အတည္ျပဳ ပံုစံႏွင့္ ေျမကြက္ခြဲစိတ္ တိုင္းတာသည့္ ေျမပံုမ်ား တင္ျပရမည္။
အမည္ေပါက္ ကိုယ္တိုင္မွ ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ သတင္းစာ ေၾကာ္ျငာျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ အမည္ေပါက္ သူမွ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မဟုတ္ပါက သတင္းစာတြင္ (၁၄) ရက္ အခ်ိန္ေပး ေၾကာ္ျငာ ပါသည္။
ကန္႔ကြက္သူ မရွိပါက သတ္မွတ္ ၀န္ေဆာင္ခ ေပးသြင္းေစၿပီး ေၿမကြက္ အမွတ္သစ္ျဖင့္ ဂရန္ခြဲထုတ္ ေပးၿပီး မူလေျမငွားဂရန္ စာခ်ဳပ္အား ျပန္လည္သိမ္းယူ ပါသည္။
မူလေျမငွား စာခ်ဳပ္(ဂရန္)၏ အစိတ္အပိုင္းကိုသာ ဂရန္ခြဲထုတ္ျခင္း ၿဖစ္ပါက ထိုသို႕ဂရန္ခြဲထုတ္ ေၾကာင္းကို မူလေျမငွား စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္ ေရးမွတ္ေပးပါသည္။
ဂရန္ခြဲ ထုတ္ေပးသူ အမည္ျဖင့္ ေျမခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ေျမအမည္ေပါက္ ေၿပာင္းလဲေပးျခင္း
ၿမပိုင္ေၿမ၊ မစိုက္ပ်ိဳးေသာ ဘိုးဘြားပိုင္ေၿမ၊ ဂရန္ရွိ ေၿမပိုင္ေျမႏွင့္ သက္တမ္းရွိ ေၿမငွားဂရန္ ေၿမတို႔ကို ေၿမအမည္ေပါက္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ေပးပါသည္။ 
ဌာနမွ သတ္မွတ္ပံုစံ ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရးကတ္၊ ေၿမပိုင္ေျမျဖစ္ပါက အမည္ေပါက္ စာခ်ဳပ္ ဂရန္ေျမ ၿဖစ္ပါက ေၿမငွားဂရန္၊ ေနာက္ဆံုးေပးေဆာင္ ထားသည့္ ေၿမခြန္ေျပစာ၊ စာခ်ဳပ္ အဆက္ဆက္ျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္သူ ၿဖစ္ပါက စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ တရား႐ုံး အမိန္႔ရရွိထားသူ ၿဖစ္ပါက ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စီရင္ခ်က္ႏွင့္ အမိန္႕ဒီဂရီမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 
ဂရန္သစ္ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ သကဲ့သို႔ပင္ စီစစ္ၿပီး ကန္႕ကြက္သူ မရွိပါက သတ္မွတ္၀န္ေဆာင္ခ ေပးသြင္းေစၿပီး စာခ်ဳပ္မူရင္း (သို႕) ေၿမငွားဂရန္ မူရင္းတြင္ အမည္ေျပာင္းလဲျခင္း မွတ္တမ္းေရး ၿဖည့္၍ ျပန္လည္ထုတ္ေပး ပါမည္။ ဂရန္ေျမ ၿဖစ္ပါက အမည္ေျပာင္း၍ ေျမခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။
Posted by My Lashio Business 

ပါမစ္ေျမႏွင့္ ဂရန္ေျမ ဝယ္မယ္ဆိုရင္

ေျမကြက္ပိုင္ရွင္အခ်ိဳ႔က ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပါမစ္ေျမကို ေရာင္းခ်ၿပီး ေနာက္ထပ္ဂရန္အသစ္ ျပန္ေလွ်ာက္ကာ ေနာက္ထပ္ဝယ္ယူသူေတြကို ထပ္မံေရာင္းခ်တာမ်ိဳးေတြရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
‘ပိုင္ရွင္ေတြက ေလာဘတက္တာ၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ပဲလုပ္တာ၊ ပါမစ္ဝယ္ထားတဲ့လူက ဒုကၡေရာက္တာေပါ့၊ ပါမစ္က အရမ္းခိုင္မာမႈရွိတယ္၊ စာရြက္စာတမ္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ့ အကုန္မွတ္ထားတာ၊ ဂရန္က နာမည္ေတာင္မပါဘဲ ထြက္ထားတာ’လို႔  ျမင့္မိုရ္အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မွ ေဒၚသိဂႌမာက ေျပာပါတယ္။
စာရြက္စာတမ္းသေဘာအရ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ခ်လန္ေပးထားၿပီးေတာ့မွ ေျမခ်ပါမစ္ထုတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမခ်ပါမစ္က သံုးစံုရွိပါတယ္။ တစ္စံုကို ပိုင္ရွင္ကိုေပးၿပီး က်န္တဲ့ႏွစ္စံုကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဌာနက သိမ္းထားပါတယ္။ ပိုင္ရွင္ကိုေပးထားတဲ့ တစ္စံုမွာ ပိုင္ရွင္ရဲ႔ဓာတ္ပံုတစ္ပံု၊ ဝန္ခံကတိျပဳတဲ့စာရြက္ သံုးရြက္ပါရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒါဆိုရင္ ပါမစ္ေျမကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။ ဂရန္ေလွ်ာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုင္ရွင္ဆီမွာရွိတဲ့ ပါမစ္စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံုကို ဌာနကို ျပန္အပ္ၿပီးမွ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားလို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
‘အမွန္ဆို ႏွစ္ခုျဖစ္လို႔ မရဘူးေလ၊ တခ်ိဳ႔က ပါမစ္ကုိ ျပန္အပ္ရာမွာ မအပ္ဘဲနဲ႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေရာင္းတယ္၊ ဒါမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ေျမဝယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေျမစာရင္းရံုးမွာ တရားဝင္စစ္လို႔ရတယ္၊ ဒါဆိုရင္ ပါမစ္စစ္လား မစစ္လား၊ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားလား မထားလား တရားဝင္ စစ္ၿပီးရင္ ျပႆနာမရွိႏိုင္ပါဘူး’လို႔ ေကာင္းေကာင္း(၂) အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မွ ဦးေအာင္မိုးေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။
တခ်ိဳ႔ေျမကြက္ပိုင္ရွင္ေတြက သူတို႔အရင္ေရာင္းထားၿပီးသား ပါမစ္ေျမကြက္ေတြကို ေနာက္လူကို ထပ္ေရာင္းခ်င္တာေၾကာင့္ သူတို႔ဆီမွာရွိေနေသးတဲ့ အေထာက္အထားအခ်ိဳ႔နဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာ ေၾကာ္ျငာေတြထည့္ပါတယ္။ ေျမကြက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ လက္ရွိပိုင္ရွင္က အဲသည္ ၎ေၾကာ္ျငာစာကို မေတြ႔ခဲ့ရင္ ဂရန္ရသြားႏိုင္ၿပီး အဲသည္အခါမွာ ဝယ္ယူထားတဲ့ေျမကြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အရႈပ္အရွင္းေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။
‘ဒီလိုေတြမျဖစ္ေအာင္ ပါမစ္နဲ႔ ဝယ္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္၊ ပါမစ္က အတုလုပ္လို႔ရတာေၾကာင့္ ပါမစ္မႈရင္း ဟုတ္မဟုတ္၊ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ စစ္မစစ္ ဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမွာ သြားစစ္ရပါမယ္၊ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ ေျမကိစၥကို နားမလည္ေတာ့ ပါမစ္အစစ္မွန္း အတုမွန္း မသိရာက ျဖစ္လာၾကတာ’လို႔ ေကာင္းေကာင္း(၂) အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မွ ဦးေအာင္မိုးေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေျမကြက္ဝယ္ယူတဲ့အခါ ပါမစ္ေျမလား၊ ဂရန္ေျမလားဆိုတာကို ေသခ်ာသိဖို႔လိုအပ္သလို စရန္မရိုက္ခင္ရံုးမွာ သြားစစ္သင့္ပါတယ္။ မွန္တယ္ဆိုမွ စရန္ရိုက္ရမွာျဖစ္ၿပီး နာမည္ေပါက္ ေသခ်ာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေငြအေက်ေခ်သင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပါမစ္ေျမကို ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္ 
----ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ) —

 ပါမစ္ေျမကို ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္
''ေျမကြက္ဝယ္ဖုိ႔ သြားၾကည့္ ၿပီး ျပန္လာတာ''ဟု မိတ္ေဆြတစ္ ဦးက စာေရးသူ၏ ႐ုံးခန္းသို႔ ဝင္ လာစဥ္ ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
''ဘာေတြျမင္ေတြ႔ခဲ့ၿပီး၊ ဘယ္ လုိ ျဖစ္လာလဲ''ဟု စာေရးသူက မိတ္ေဆြ၏ အမူအရာကိုၾကည့္၍ ေမးလုိက္ပါသည္။
''ေျမကြက္က ရွင္းထားေတာ့ ၾကည့္ရတာ အဆင္ေျပပါတယ္။ သူတုိ႔ ေျပာစကားအရေတာ့ ပါမစ္ ေျမကြက္လုိ႔ ေျပာတယ္''
''ပါမစ္ေျမကြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားခုိင္လုံရင္ေတာ့ ဝယ္သင့္ပါတယ္''
''စာရြက္စာတမ္းေတာ့ ျပတယ္''
 ''အဲဒီေတာ့ အခုေရာင္းမယ္ ဆုိတဲ့ သူအမည္နဲ႔ ပါမစ္ရထားတဲ့ ေျမကြက္လား''
''အဲဒါေတာ့ မဟုတ္ဘူး''
''မဟုတ္ဘူးဆုိေတာ့ ဘယ္လုိ ျဖစ္ေနလုိ႔လဲ''
''အခုေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူက ဝယ္ထားတဲ့ ကတိစာခ်ဳပ္ေတာ့ရွိ တယ္''
''အရပ္စာခ်ဳပ္ျဖစ္မွာေပါ့''
''ေအး အရပ္စာခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ စကားမၾကာခဏၾကားေနရတယ္။ အဲဒီအရပ္စာခ်ဳပ္ဆုိတာက၊ ဘယ္လုိစာခ်ဳပ္မ်ဳိးကိုေခၚတာလဲ၊ ရွင္း ျပေပးပါဦး''
''ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္း ဥပေဒ နဲ႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္ ဥပေဒတုိ႔အရ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ အိမ္ ေျမ စသည္တုိ႔ကို ေရာင္းခ်သည့္အခါ မွတ္ပုံတင္ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမွ တရားဝင္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရမွာျဖစ္တယ္’'

 ''မွတ္ပုံတင္ အေရာင္း စာ ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ရင္ အျမတ္ခြန္ေဆာင္ရ တယ္ဆုိ ဟုတ္လား’'

''ဥပေဒနဲ႔အညီ တရားဝင္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ ေတာ့ ပထမဆုံး ဝယ္ယူမယ့္ေျမ၊ အေဆာက္အအုံတုိ႔ကို တန္ဖုိးျဖတ္ ဖုိ႔ ပစၥည္းတန္ဖုိးျဖတ္အဖြဲ႔ထံ တင္ ျပရတယ္။ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ဝင္ေငြရလမ္း ေပၚမွာ အေျခတည္လုိ႔ ဝယ္ခြန္ ေဆာင္ရတယ္။ ၿပီးမွ အေရာင္းအဝယ္ မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္ကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ုံးမွာ ခ်ဳပ္ဆုိၾက ရတယ္။ အခ်ဳိ႕က လည္း ျပန္ ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ မွတ္ပုံတင္ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆုိၾကတာလည္း ရွိ တယ္။ အခ်ဳိ႕လည္း သူငယ္ခ်င္းယူဆသလုိ ဝယ္ခြန္မေဆာင္ႏိုင္ေသးလုိ႔ဆုိၿပီး မွတ္ပုံတင္အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ေသးတာလည္းရွိတယ္။ အဲဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေရာင္းသူဝယ္သူတုိ႔ရဲ႕ တာဝန္မ်ားကို ေဖာ္ျပခ်ဳပ္ဆုိထားၾကတဲ့ အိမ္ ေျမ အေရာင္းအဝယ္ ကတိ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆုိထားတတ္ ၾကတယ္’’

''ကတိစာခ်ဳပ္ဆုိရင္ေတာ့ မွတ္ ပုံတင္ဖုိ႔ မလုိဘူးေပါ့ ဟုတ္လား’’

''မွန္ပါတယ္။ ပစၥည္းလက္ ဝယ္ရရွိထားေပမယ့္ ဥပေဒနဲ႔အညီ တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္တာဝန္၊ ဝယ္ယူသူဘက္ကလည္း ပစၥည္းတန္ဖုိးပးေခ်ရမည့္ အေျခအေန၊ ဝယ္ခြန္ကိစၥစသည္ျဖင့္ တာဝန္မ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီး ကတိျပဳ စာခ်ဳပ္ အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားၾကတာပဲျဖစ္ တယ္။ ကတိစာခ်ဳပ္ကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေျပာသလုိ မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔မလုိအပ္ေသးဘူး။ အဲဒီလုိ ေရာင္းသူ ဝယ္သူတုိ႔ရဲ႕ ကတိျပဳေဆာင္ ရြက္ခ်က္ေတြဖာ္ျပခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ အေရာင္းအဝယ္ ကတိစာခ်ဳပ္မ်ဳိး ကို အရပ္စာခ်ဳပ္လုိ႔ ေခၚၾက တာ ျဖစ္တယ္။ လြတ္လြယ္မွတ္ထား မယ္ဆုိရင္ေတာ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ မွတ္ပုံ တင္ထားျခင္းမရွိဘဲ ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ ကတိစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ အရပ္စာ ခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္တယ္လုိ႔ မွတ္သားထား ရမွာျဖစ္တယ္’'

''ပါမစ္ေျမကြက္ဆုိရင္ စာ ခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ုံးမွာ မွတ္ပုံ တင္ခြင့္ မရဘူးဆုိတာ ဟုတ္သလား’'

''ဂရန္ေျမနဲ႔ဘုိးဘြားပိုင္ေျမ တုိ႔ကို ဝယ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ မျဖစ္မေန မွတ္ပုံတင္ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္မွ တရားဝင္ အ ေရာင္း အဝယ္ေျမာက္ၿပီး ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကို ဥပေဒနဲ႔အညီရပိုင္ခြင့္ရွိမွာ ျဖစ္တယ္။ ပါမစ္ေျမကြက္ေတြကို ေတာ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ရန္မလုိအပ္ပါဘူး။ အေရာင္းအဝယ္ကတိစာခ်ဳပ္နဲ႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ၾကၿပီး ဂရန္ေလွ်ာက္ထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္''
''ပါမစ္ အတုေတြလည္း ရွိ တယ္လုိ႔ ၾကားဖူးတယ္။ ဟုတ္ပါ သလား''
''အတုမရွိဘူးလုိ႔ေတာ့ မေျပာလုိဘူး။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ဝယ္မယ္ဆုိတဲ့ သူအေနနဲ႔ စာရြက္စာတမ္းကို ေသခ်ာစုံစမ္းဖုိ႔ေတာ့ လုိတာေပါ့။ အခုသူငယ္ခ်င္းသြား ၾကည့္တယ္ဆုိတဲ့ ေျမကြက္ေဘး ပတ္ဝန္းက်င္က ဘယ္လုိအေျခအ ေနရွိသလဲ''
''အခ်ဳိ႕လည္း အိမ္ေဆာက္ ထားတာေတြ႔ရတယ္။ ေျမကြက္ လပ္ေတြလည္း အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေသးတယ္''
''အခု ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ ေျမကြက္က ကာရံထားတာရွိလား''
''ယာယီသေဘာဝါးကပ္ေတြ နဲ႔ ကာထားတာေတာ့ ေတြ႔တယ္။ အုတ္တုိင္ေတြ စိုက္ထားတာလည္းတြ႔ခဲ့တယ္။ စာရြက္စာတမ္း မွန္မ မွန္ကို ဘယ္မွာသြားစစ္ေဆးရသလဲ’’
''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီက ထုတ္ေပးထားတဲ့ ေျမခ်ပါမစ္နဲ႔ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ ေပးတဲ့ ေျမခ်ပါမစ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္’’
''ဒါဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ ႐ုံး ဌာနေတြမွာ စုံစမ္းရမွာေပါ့''
''မွန္ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနက ထုတ္ေပးထားတဲ့ ေျမခ်ပါ မစ္ဟာ စာရြက္စာတမ္းျပည့္စုံမႈရွိ မရွိ၊ ေရာင္းသူနဲ႔ အမည္ေပါက္ မည္သို႔ ဆက္စပ္မႈရွိ မရွိကေတာ့ ေသခ်ာေမးျမန္းဖုိ႔လုိတယ္''
''စုံစမ္းလုိ႔ရေအာင္ဆုိၿပီး ေျမခ်ပါမစ္ စာရြက္စာတမ္းကို ဓာတ္ပုံမိတၱဴကူးၿပီး ယူလာတယ္။ စုံမစုံၾကည့္ေပးပါဦး''
''မိသားစု ဓာတ္ပုံမ်ား လုိ အပ္ေနသလားလု႔ိ'' စာေရးသူက စာရြက္စာတမ္းဓာတ္ပုံ မိတၱဴမ်ားကို ၾကည့္၍ ေမးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
''သူတုိ႔ေပးလုိက္တာေတာ့ ဒီ စာရြက္ေတြအကုန္ပဲ''
(၁) ’’ေျမခ်ပါမစ္မွာ အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ (ေျမပါမစ္)
(၂) ေျမကြက္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေျမကြက္အမွတ္နဲ႔ အက်ယ္အဝန္းျပေျမပုံ၊
(၃) ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ မည့္ သူမ်ား၏ ရာဇဝင္အက်ဥ္း ခ်ဳပ္ စာရြက္နဲ႔ 
(၄) မိသားစုဓာတ္ပုံတုိ႔ ပါရွိရတယ္’'
''စာရြက္စာတမ္း ေလးမ်ဳိး ေပါ့’'

''ဟုတ္တယ္။ ဒီမွာက မိသားစုဓာတ္ပုံမပါလာေတာ့ စိစစ္ဖုိ႔လုိလိမ့္မယ္။ ဒီေျမကြက္ကို စြပ္စြဲ ေျပာတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ 
တစ္ခါ တစ္ရံမွာ ပါမစ္မူရင္းေပ်ာက္သြား လုိ႔ အသစ္ေလွ်ာက္ထားၾကတာလည္း ရွိတယ္။ မူရင္းေကာက္ရသူက သူဝယ္ထားတဲ့ ေျမကြက္ပါဆုိၿပီး ပါမစ္စာရြက္မွာပါတဲ့မိသားစုဓာတ္ပုံကို ျဖဳတ္ထားလုိ႔ လက္လႊဲ ေရာင္းခ်တာလည္းရွိတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မွားယြင္းမဝယ္မိေစဖုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ႐ုံးဌာနမွာ စုံစမ္းစိစစ္ ၿပီးမွ ဝယ္သင့္တယ္ သူငယ္ခ်င္း'' ဟု အႀကံျပဳေဆြးေႏြးလုိက္ပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂ ရက္ထုတ္၊ ေဈးကြက္ဂ်ာနယ္ အမွတ္ ၉၉၉ တြင္ ပါမစ္ေျမကို ၀ယ္မည္ဆုိလွ်င္ ပါမစ္ စာရြက္စာတမ္း၌ ပါရွိရမည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားနွင့္ ပူးတြဲပါစာရြက္ စာတမ္းမ်ားအေျကာင္းကို ဗဟုသုတ အျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ ပါမစ္ေျမကိုပင္ ေျမခြဲ စိတ္ ၀ယ္ယူသည့္အခါ ေတြ့ျကံုရ သည့္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ေဆြးေနြးမွု ကို ဗဟုသုတအျဖစ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါ သည္။
''ဟုိတေလာက ပါမစ္ေျမ၀ယ္ မယ္ဆုိတာ ၀ယ္ျဖစ္သြားသလား''
စာေရးသူကပင္ မိမိထံ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာေသာ မိတ္ေဆြအားေမး လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
''စာရြက္စာတမ္း မျပည့္စုံတာနဲ့ မ၀ယ္ျဖစ္လုိက္ဘူး''
''အခု ကိစဿစက ဘယ္လုိျဖစ္လုိ့ လဲ''
''အခုလာရတဲ့ ကိစဿစက ပါမစ္ ေျမကြက္တစ္ကြက္ကို ၀ယ္ဖုိ့လာ ေဆြးေနြးတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ကြက္ လုံး မေရာင္းဘူး။ ေျမခြဲေရာင္းမွာမုိ့ ျဖစ္နုိင္ေျခရွိ မရွိ လာေဆြးေနြးတာ သူငယ္ခ်င္း''
''ေျမကြက္ကေတာ့ ခြဲေရာင္းလုိ့ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပါမစ္ေျမျဖစ္ ေနေတာ့ တရား၀င္ခြဲစိတ္လုိ့ေတာ့ မရဘူး''
''ဒါဆုိ ေရာင္းသူ၀ယ္သူနွစ္ဖက္ သေဘာတူတုိင္းတာျပီး ခြဲ၀ယ္ရမယ့္ သေဘာေပါ့''
''ဒီသေဘာမ်ုိးဆုိေပမယ့္ ခြဲေ၀ ေရာင္းခ်၀ယ္ယူေျကာင္း အေရာင္း အ၀ယ္ကတိစာခ်ုပ္တစ္ခုေတာ့ ခ်ုပ္ ဖုိ့လုိတယ္''
''ေငြေပး၀ယ္တဲ့ ကိစဿစပဲ ေသေသ ခ်ာခ်ာကို အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ုပ္ ခ်ုပ္ရမွာေပါ့ သူငယ္ခ်င္းရယ္''
''ကဲ ထားပါေတာ့၊ အခု၀ယ္မယ္ လုိ့ စိတ္ကူးထားတဲ့ ပါမစ္ေျမရဲ့ အေျခအေနကုိ ေျပာျပပါဦး''
''ေျမခ်ပါမစ္အမည္ေပါက္က ေတာ့ ဖခင္ရဲ့ အမည္ေပါက္ျဖစ္ တယ္။ ေျမကြက္က ေပ ၄၀ _ ေပ ၆၀ ေျမကြက္ျဖစ္တယ္။ ေျမခ်ပါမစ္ နဲ့အတူ ေျမပုံနဲ့ မိသားစုဓာတ္ပုံေတြ ပါရွိတာေတြ့ရတယ္''
''စာရြက္စာတမ္းကေတာ့ သူ ငယ္ခ်င္းရဲ့ ေျပာစကားအရဆုိရင္ ျပည့္စုံမွန္ကန္တဲ့ သေဘာမွာရွိတယ္''
''ေအး ခက္တာက အမည္ ေပါက္ ဖခင္နဲ့ မိခင္နွစ္ေယာက္လုံး ကြယ္လြန္သြားျကျပီ''
''က်န္တဲ့ သားသမီးက ေျမကြက္ ကို ခြဲေရာင္းမယ္ေပါ့''
''သားသမီးနွစ္ေယာက္ရွိတယ္။ တစ္ဦးစီက ေျမကြက္ကုိ ခြဲျပီး အိမ္ ေဆာက္ေနထုိင္ျကတယ္။ အခုေရာင္း မယ္ဆုိသူက သားျဖစ္သူေနတဲ့ အပုိင္းကို ေရာင္းမွာျဖစ္တယ္''
''ဒါဆုိရင္ ခက္ခက္ခဲခဲမရွိပါ ဘူး''
''ခက္တာက ပါမစ္မူရင္းက အ ျခားဘက္ျခမ္းမွာ ေနတဲ့ သူ့ညီမလက္ ထဲမွာရွိတယ္။ သူ့လက္ထဲမွာ မိတဿတူ ဓာတ္ပုံမိတဿတူပဲရွိတယ္လုိ့ ေျပာတယ္။ ဒါေျကာင့္ ၀ယ္ဖုိ့ အဆင္ေျပပါ့မလား သိခ်င္တာ''
''အခု ေဆာက္ထားတဲ့ အိမ္နွစ္ အိမ္က ျခံစည္းရုိးကာထားလား''
''အိမ္တစ္အိမ္နဲ့ တစ္အိမ္ျကား မွာေတာ့ ျခံစည္းရုိးကာထားတာ မရွိ ဘူး။ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္သေဘာတူတုိင္း တာထားတဲ့ ေပ ၂၀ အကြာအေ၀း အတုိင္း နယ္ကုန္ အိမ္ေဆာက္ထား ေတာ့ အိမ္နွစ္အိမ္ျကားမွာ ျခံစည္းရုိး ကာထားတာ မရွိဘူးေပါ့''
''အင္းေလ ဒါကေတာ့ ေပ ၂၀ ျပည့္ မျပည့္ နွစ္ဖက္သေဘာတူတုိင္း တာျကျပီး ျခံစည္းရုိးကာလုိ့ရပါတယ္ ေလ''
''ပါမစ္ေျမကို ၀ယ္ရင္ အ ေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ုပ္ကို မွတ္ပုံတင္ စာခ်ုပ္စာတမ္းရုံးမွာ မွတ္ပုံတင္လုိ့ မရဘူးဆုိေတာ့ ပါမစ္မူရင္းလည္း မရွိဘူးဆုိရင္ တရား၀င္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရနုိင္ပါ့မလား''
''အမွန္တကယ္ ၀ယ္မယ္ဆုိရင္ ေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ ကတိစာခ်ုပ္ မွာ ေသခ်ာေရးသားေဖာ္ျပဖုိ့ေတာ့လုိ မယ္ သူငယ္ခ်င္း''
''ဂရန္ ေလွ်ာက္ရင္ေတာ့ တစ္ ဖက္ျခမ္းမွာေနတဲ့ ညီမနဲ့တြဲျပီး ေလွ်ာက္ရမယ္ေျပာတယ္''
''မွန္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ျခမ္းမွာ ေနတဲ့ ညီမနဲ့ ေပါင္းျပီး ဂရန္သစ္ ေလွ်ာက္လုိ့ရတယ္။ အဲဒီလုိ ေဆာင္ ရြက္ေပးဖုိ့ ညီမျဖစ္သူက အေရာင္း အ၀ယ္ကတိစာခ်ုပ္မွာ အသိသက္ ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ထုိးဖုိ့လုိတယ္။ ဒါမွ သူနဲ့အတူေပါင္းျပီး ဂရန္ ေလွ်ာက္လုိ့ရမွာျဖစ္တယ္''
''တကယ္လုိ့ ညီမျဖစ္သူက ဂရန္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ၀ယ္ထားသူကို အသိမေပးပဲ တစ္ျခံလုံးအတြက္ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရင္ ဘယ္လုိလုပ္ မလဲ''
''ဒါလည္း မျကာခဏျဖစ္တတ္ တဲ့ ကိစဿစပဲ။ ဂရန္ေလွ်ာက္ရင္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ျမို့ေတာ္စည္ပင္သာ ယာက ကန့္ကြက္သူရွိ မရွိ သတင္းစာ မွာ ေျကာ္ျငာေလ့ရွိတယ္''
''တကယ္လုိ့ မျကည့္မိဘဲ ေက်ာ္ သြားခဲ့ရင္ ဘယ္လုိျဖစ္နုိင္သလဲ၊ ကန့္ ကြက္သူမရွိဆုိျပီး သူတစ္ဦးတည္း အ မည္နဲ့ ဂရန္ ရသြားနုိင္တာေပါ့''
''ဒါမ်ုိးလည္း မျဖစ္ဘူးလုိ့ေတာ့ အတိအက်မေျပာနုိင္ဘူး။ တစ္ခုရွိ တာက ဂရန္ေလွ်ာက္ထားမယ္ဆုိရင္ ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ေကာင္ စီမွာ ေနထုိင္ေျကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ အပါအ၀င္ လက္ရွိ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသူ ျဖစ္ေျကာင္းစတဲ့ လုိအပ္သမွ် ေထာက္ခံခ်က္ရယူတယ္။ စာရြက္ စာတမ္း ျပည့္စုံမွ ဂရန္ေလွ်ာက္လုိ့ရ တာ ျဖစ္တယ္''
''ဒါဆုိရင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ကတိစာခ်ုပ္မွာ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ ကြက္ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမွူးနဲ့ ရာအိမ္မွူးတုိ့ က အသိသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးျကမယ္ဆုိရင္ အသိေပးျပီး သား ျဖစ္သြားနုိင္တာေပါ့''
''မွန္ပါတယ္၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ုပ္ ေရးမွူးထံမွာ ခ်ုပ္ဆုိရင္ အေကာင္း ဆုံးေပါ့။ အဓိကအခ်က္က အေရာင္း အ၀ယ္ကတိစာခ်ုပ္မွာ ဂရန္ေလွ်ာက္ ထားရင္ တစ္ဖက္ျခမ္းမွာ ေနသူနဲ့ ပူးတြဲဂရန္ေလွ်ာက္ခြင့္ရေအာင္ ေရာင္းသူက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေျကာင္းဆုိတဲ့ အခ်က္ ေဖာ္ျပပါရွိရမွာျဖစ္တယ္''
''ဒါဆုိရင္ တစ္ဖက္သတ္ ဂရန္ ေလွ်ာက္ထားလုိ့ မရနုိင္ဘူးေပါ့''
''တကယ္လုိ့ တစ္ဖက္သတ္ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားလုိ့ ရသြားရင္ လည္း မိမိအေနနဲ့ ေရာင္းသူကို ကတိ ပဋိညာဥ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေစ လုိမွုျဖင့္ တရားရုံးမွာ တရားစြဲျပီး အခြင့္အေရးေတာင္းဆုိခြင့္ ရွိမွာျဖစ္ တယ္’'
''သူငယ္ခ်င္းေျပာသလုိ ဂရန္ကို နွစ္ဦးေပါင္းေလွ်ာက္မယ္ဆုိရင္ ပူးတြဲ အမည္ေပါက္ျဖစ္ေနမွာလား’'
''ဒါကေတာ့ လြယ္ပါတယ္။ ပူးတြဲအမည္ေပါက္ထြက္လာရင္ မိမိ တုိ့မေနျကတဲ့ ေျမကြက္တစ္ျခမ္းစီကို အျပန္အလွန္ စြန့္လြွတ္ေျကာင္း စာခ်ုပ္ စာတမ္းရုံးမွာ မွတ္ပုံတင္ စာ ခ်ုပ္ ျပုလုပ္မယ္။ အဲဒီစြန့္လြွတ္စာခ်ုပ္ကို ျမို့ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရဲ့ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနထံ တင္ျပျပီး ေျမကြက္ခြဲစိတ္ေပးရန္ (ဂရန္ခြဲ) ေလွ်ာက္ထားရင္ မိမိအမည္ ေပါက္ ဂရန္သစ္ ရရွိမွာျဖစ္တယ္ သူငယ္ခ်င္း''ဟု ရွင္းျပေဆြးေနြးလုိက္ ပါသည္။

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)

အိမ္ေျမ၀ယ္လွ်င္အထူး သတိျပဳရမည့္ စာရြက္စာတမ္း အတုမ်ား

တစ္ေန႔က ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္ထဲမွာ တရားမဝင္ ေျမေရာင္း ေျမဝယ္ေတြ ေပၚ ေပါက္ေနတယ္လုိ႔ ဖတ္လုိက္ရ တယ္'' ဟု မိတ္ေဆြတစ္ဦးက စတင္ ေဆြးေႏြးလာပါသည္။

''ဟုတ္တယ္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးလုိ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ၿမိဳ႕ျပ လူဦးေရထူထပ္လာၾကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပ ဆင္ေျခဖုံး ေနရာေတြကုိ တရား မဝင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူေတြမ်ား လာၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာဆုိရင္ ရြာႀကီးတစ္ရြာအေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္ေနၾကတယ္''

''ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ေတာ့ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေတြ လုပ္ေပး ေနတယ္ မဟုတ္လား''

''အဲဒီၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းနဲ႔ နီးတယ္ဆုိၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အားနည္းခ်က္ကိုရယူၿပီး အ ေရာင္းအဝယ္တရားမဝင္လုပ္ေနၾက တာပဲ။ အခု ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္က ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေလးထားတဲ့ အေနနဲ႔ ေက်းရြာ ေျမငွား ဂရန္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရးအထူး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းလုိ႔ ေျမငွား ဂရန္ေတြ ထုတ္ေပးေနတယ္ေလ''

''ေျမခြန္ေျပစာအတုေတြ ေပၚေနဆုိလားပဲ''ဟု မိတ္ေဆြက ေျပာျပန္သည္။

 ''အတုကေတာ့ ေျမခြန္ေျပ စာတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ ေျမခ် ပါမစ္အတု၊ ေျမဂရန္အတုေတြ လည္းရွိတာပဲ''

 ''အဲဒါ ဘယ္လုိခြဲျခားမလဲ''

''အဲဒါ ဘယ္လုိခြဲျခားမလဲ ဆုိေတာ့ ေငြစကၠဴလုိ အတုအစစ္ ခြဲျခားလုိ႔ရတဲ့ စာရြက္နမူနာပုံစံ ေတာ့ မရွိဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီေျမ ကြက္ေျပစာကုိ ထုတ္ေပးတယ္ဆုိ တဲ့ သက္ဆုိင္ရာ႐ုံးဌာနကုိ ေမး ျမန္းစုံစမ္းလုိ႔ရတယ္''

''ေျမကိုဝယ္မယ္ဆုိရင္ ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာနကုိ စုံစမ္းရ မယ္ေပါ့ ဟုတ္လား''

''ေက်းရြာနဲ႔ၿမိဳ႕ျပဆင္ေျခ ဖုံးေနရာေတြမွာေတာ့ နီးစပ္ရာ ေျမ စာရင္းဦးစီးဌာနမွာ စုံစမ္းလုိ႔ရ တယ္။ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီစတဲ့ တရား ဝင္ဌာနဆုိင္ရာေတြမွာ သြား ေရာက္စုံစမ္းၿပီး ခုိင္မာတယ္ဆုိမွ ဝယ္သင့္တယ္''

 ''ဒါဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနက အတုအစစ္ခြဲျခားေပး တယ္ေပါ့''

''ဒီသေဘာေပါ့ေလ၊ တင္ ျပတဲ့ ေျမကြက္ေျပစာ၊ ေျမကြက္ရဲ႕ ေျမခ်ပါမစ္၊ ေျမဂရန္ေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာဌာနက ထုတ္ေပးခဲ့ ျခင္းရွိ မရွိ၊ စိစစ္ေပးတယ္''

''သက္ဆိုင္ရာဌာနက ထုတ္ေပးတဲ့ စာရြက္စာတမ္း မ ဟုတ္ရင္ လက္ဝယ္ရွိသူမွာ အျပစ္ ရွိသလား''

''မွန္ကန္တဲ့ စာရြက္စာတမ္း မဟုတ္မွန္းသိလ်က္နဲ႔ ေျမကြက္ကို အေၾကာင္းျပေရာင္းမယ္ဆုိရင္ အျပစ္ရွိသြားမွာေပါ့။ လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ေလာက္က ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု မွ ေျမဂရန္ရွိၿပီး ေျမကြက္တစ္ ကြက္ ကို ဝယ္လုိက္တယ္။ ေနာက္မွာ ေျမကြက္သြားၾကည့္ေတာ့ အ ျခားလူေတြေနၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဒါနဲ႔ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသုိ႔ သြားၿပီးစုံစမ္း ေတာ့ ဒီေျမဂရန္ဟာ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိး အိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက ထုတ္ ေပးထားတဲ့ ေျမဂရန္ စာခ်ဳပ္ မဟုတ္ ဘူးလုိ႔ ျပန္ၾကားစာရခဲ့ တယ္။ ဒီမွာပဲ သူ႔ကုိ လိမ္လည္ ေရာင္းခ်တယ္ဆုိၿပီး တရားစြဲလုိ႔  ေရာင္းခ်သူေတြ ေထာင္ဒဏ္က်ခံ ခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိလ်က္နဲ႔ ေရာင္းရင္ေတာ့ အျပစ္ရွိမွာျဖစ္ တယ္''

''လိမ္လည္ေရာင္းသြားတဲ့ သူကို ရွာမေတြ႔ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ မလဲ''

''လိမ္လည္ေရာင္းသြားတဲ့ သူကို ရွာမေတြ႔ရင္ေတာ့ ဝယ္သူ က အဆုံး႐ႈံးခံရမွာေပါ့''

 ''ေျမခ်ပါမစ္ ႏွစ္ခုထပ္ေန မယ္၊ ေျမဂရန္ႏွစ္ခုထပ္ေနရင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနက ဘယ္သူ႔ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမလဲ''

''ဒါလည္းမၾကာခဏျဖစ္တတ္တဲ့ ကိစၥပဲ။ ေျမခ်ပါမစ္ႏွစ္ခု၊ ေျမဂရန္ႏွစ္ခုထပ္ေနမယ္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနက စိစစ္ၿပီး အမွန္ တကယ္ထုတ္ေပးထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းကို အတည္ျပဳ ေၾကာင္းနဲ႔ မမွန္မကန္ရယူထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းကုိ ပယ္ဖ်က္ ေၾကာင္း ေၾကညာ မွတ္တမ္းတင္ ေပးမွာျဖစ္တယ္''

 ''ဒီလုိဆုိေတာ့လည္း ေျမ မဝယ္မီမွာ ေသခ်ာစုံစမ္းသင့္ တယ္''

''ဟုတ္တယ္၊ ဒါနဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ ဗဟုသုတအျဖစ္ ေျပာရ ရင္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ တစ္ ေစာင္မွာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီ မံခန္႔ခြဲမႈဌာန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးတာမ်ဳိးရွိတယ္''

ၿမိဳ႕နယ္ ေျမတုိင္းရပ္ကြက္ အမွတ္ (x)၊ ေျမကြက္အမွတ္ (xx) အား ဦး...အမည္ေပါက္ေျမခ် ပါမစ္ တင္ျပၿပီး၊ ဦး...မွ အမႈတြဲ အမွတ္ (x)ျဖင့္ ဂရန္ ေလွ်ာက္ ထားရာ ေျမငွားစာခ်ဳပ္အမွတ္ ျဖင့္ (xxx)ေန႔တြင္ ¤င္းအမည္ေပါက္ ေျမငွား စာခ်ဳပ္ (ဂရန္) ထုတ္ယူ သြားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါ ေျမကြက္ကိုပင္ ပါမစ္အမည္ေပါက္ဦး ...ထဲမွ ဝယ္ယူထားသူ ေဒၚ... မွ ပါမစ္မူရင္း တင္ျပ၍ ဂရန္သစ္ ေလွ်ာက္ ထားလာ သည္။

 ေျမကြက္တစ္ကြက္တည္း ကိုေျမခ်ပါမစ္ ႏွစ္ေစာင္ထြက္ေန သျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ အတည္ျပဳေမးျမန္းခဲ့ ရာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ပထမ ဦး...တင္ျပ ေသာ ေျမခ်ပါမစ္မွာ ၄င္းဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ပါမစ္မ ဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားလာသျဖင့္ ဦး...ထံသုိ႔ ထုတ္ယူသြားေသာ ေျမငွား စာခ်ဳပ္မူရင္းအား ဌာနသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ သုံးႀကိမ္တုိင္ တုိင္ အေၾကာင္းၾကားၿပီးျဖစ္ေသာ္ လည္း ဌာနသုိ႔ လာေရာက္အပ္ႏွံ ျခင္းမရွိပါသျဖင့္ ေျမဂရန္ ေလွ်ာက္ထား ရယူသြားေသာ ေျမ ငွားစာခ်ဳပ္အ မွတ္ (x) ဦး ... အမည္ေပါက္ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ဂရန္စာအုပ္အား ၿမိဳ႕ေျမစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ၿပီးေၾကာင္း အသိေပး ေၾကာ္ျငာ အပ္ပါသည္'' လုိ႔ ေဖာ္ ျပ ေၾကာ္ျငာေပးပါတယ္''

 ''ဒါဆုိ အဝယ္မမွားေအာင္ ေသခ်ာစိစစ္ဖုိ႔လုိၿပီေပါ့''

''မွန္တယ္ သူငယ္ခ်င္း၊ ခုိင္မာတဲ့ အေထာက္အထားဟုတ္ မဟုတ္ေသခ်ာစုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးမွ ဝယ္သင့္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဆုံး႐ႈံးမႈ မ်ားနဲ႔ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ၿပီး မလုိ လားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္လုိ႔ ေျမနဲ႔ အိမ္ကိုဝယ္ရင္ အထူးသတိျပဳသင့္တယ္ သူငယ္ ခ်င္း''


ေရာင္းမွားဝယ္မွား မျဖစ္ရေအာင္ ေျမအမ်ိုးအစားအလိုက္စာရြက္စာတမ္း စစ္ေဆးသင့္
အိမ္ျခံေျမေဈး ကြက္အတြင္းမွာ ေျမ၊ တိုက္ခန္းေရာင္းဝယ္မႈေတြမွာ ေရာင္းမွား ဝယ္မွားမျဖစ္ေပၚေစဖို့ ေျမအမ်ိုးအစားအလိုက္  စစ္ေဆးရမယ့္ စာရြက္ စာတမ္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အိမ္ျခံေျမ၊တိုက္ခန္း ဝယ္ယူမယ္ဆို ရင္ အိမ္ျခံေျမ၊ တိုက္ခန္းအမ်ိုးအစား အ လိုက္ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြက အျပည့္အဝ မတူညီနိုင္ပါဘူး။

ဒါေျကာင့္ အိမ္ျခံေျမ၊ တိုက္ခန္း ဝယ္ယူတဲ့အခါ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံုကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ အိမ္ျခံေျမဝယ္ယူသူေတြ အေနနဲ့ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို သိရွိထားဖို့ လိုအပ္တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

"ဂရန္ေျမ"
----------
- ဂရန္ေျမဝယ္မယ္ဆိုရင္ ဂရန္အမည္ ေပါက္ "မွန္ မမွန္၊ စစ္ မစစ္" ကို သက္ဆိုင္ရာ ရံုးမွာ သြားေရာက္ စစ္ေဆးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂရန္ေျမနဲ့ ပတ္သက္လို့ စစ္ေဆးရမယ့္ စာရြက္စာ တမ္းက နည္းပါတယ္။ ဂရန္အမည္ေပါက္ မွန္ မမွန္ကိုသာ ရံုးမွာ သြားေရာက္ စစ္ေဆးဖို့ပဲ လိုအပ္ပါတယ္။

"ပါမစ္ေျမ"
-----------
ပါမစ္ေျမဆိုတာကေတာ့ ျမို့သစ္ဘက္ေတြမွာ ခ်ထားေပးတဲ့ေျမ အမ်ိုးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ပါမစ္ေျမကို ဝယ္ယူမယ္ ဆိုရင္ 
ခ်ထားေပးတဲ့ပါမစ္ မွန္ မမွန္၊ အဆို ပါ ပါမစ္ကို အင္ထရီျပင္ထားဖို့ လိုအပ္ပါ တယ္။ အင္ထရီဆိုတာက ေျမေနရာ အ ကြက္ ခ် ျပီး ထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ပါမစ္ကို ျပန္ လည္ စစ္ေဆးျပီး ေနထိုင္ခြင့္ျပုတဲ့အမွတ္ တံဆိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ထရီဝင္ျပီးသား ပါမစ္ဆိုရင္ ေနာက္ေက်ာဘက္မွာ ေလးေထာင့္ တံဆိပ္တံုးေလးနဲ့ ျပန္လည္စိစစ္ ျပီးျဖစ္ေျကာင္း ပါရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္

အင္ ထရီ မဝင္ရေသးတဲ့ ေျမကြက္ေတြက ေဈး ကြက္အတြင္းမွာ ေဈးနႈန္းကြဲလြဲမႈရွိတယ္ လို့ သိရတယ္။ “ေဈးနႈန္းမကြာဘူးဆိုရင္ေတာင္ ရာ တန္အကြက္ေတြမွာ ေဈး ငါးသိန္း၊ ၁၀ သိန္း ကြာတယ္၊ ေထာင္တန္ အကြက္ေတြ မွာဆိုရင္ အင္ထရီမဝင္ရေသးလို့ ပြဲပ်က္ တာေတြေတာင္ ရွိတယ္”လို့ ျမန္မာ့ရတနာ ေျမ အိမ္ျခံေျမအက်ိုးေဆာင္မွ အမ္ဒီ ကို ဝင္းနိုင္ဦးက ဆိုပါတယ္။ ပါမစ္ေျမမွာ စာရြက္စာတမ္းလည္း မွန္ကန္မႈရွိျပီး အင္ထရီလည္း ဝင္ထားမယ္ဆိုရင္ အမည္ေပါက္ပိုင္ရွင္ရဲ့ မွတ္ပံု တင္ မိတၱူ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱူ ပါရွိရပါမယ္။ အဆိုပါ မိတၱူေတြကိုလည္း မူရင္းနဲ့ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

"လယ္ေျမ"
-----------
လယ္ေျမ ဝယ္ယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လယ္ေျမအတြက္ အစိုးရကို အခြန္ေပးထားတဲ့ စလစ္၊ လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ စာအုပ္၊ ပံုစံ(၇)၊ စလစ္ up to date ျဖစ္ မျဖစ္ စစ္ ေဆးရပါမယ္။ စလစ္ up to date ဆိုတာကေတာ့ အစိုးရကို အခြန္ေငြေပးသြင္းထား တဲ့နွစ္က အနီးဆံုးနွစ္ ျဖစ္ရပါမယ္။ လယ္ယာေျမမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈ စာရြက္စာ တမ္းဆိုတာ "လယ္ယာေျမ လက္ဝယ္ရွိသူတိုင္း" ရဲ့လက္ထဲမွာ မရွိနိုင္ပါဘူး။ လယ္ယာေျမကို စိုက္ပ်ိုးလုပ္ကိုင္တဲ့အေပၚ အခြန္ စည္းျကပ္ခံထားရတဲ့ ေျမခြန္ ေျပစာ နွင့္ ပံုစံ(၇) သည္သာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။
အမွန္ တကယ္ လယ္ယာေျမကို လုပ္ကိုင္ေနျပီး အခြန္စည္းျကပ္မႈကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ထားမယ္ဆိုရင္ လယ္ယာေျမ လက္ရွိ ရွိသူအေနနဲ့ အဂၤ ါရပ္ညီညြတ္ျပီလို့ ဆိုနိုင္ပါ တယ္။ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္သူေတြကို ေျမစာရင္းဌာနက အခြန္စည္းျကပ္မႈ မွတ္ပံုတင္စာရင္းနဲ့ ေျမပံုမွာ မွတ္သားထား ေလ့ရွိပါတယ္။
တခ်ို့လယ္ယာေျမေတြက အခြန္ေျပစာအျပင္ ေျမစာရင္းပံုစံ ၁၀၅ ကိုလည္း ေရးကူးရယူထားရွိနိုင္ပါတယ္။ ေျမစာရင္းပံုစံ ၁၀၅ ဆိုတာက ေျမစာရင္းဌာနက မွတ္ ပံုတင္စာရင္း၊ ေျမပံု စသည္တို့မွာ မွတ္သား ထားတဲ့အတိုင္း မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းတဲ့ ေျမစာရင္းဌာန က ပံုစံတူေရးကူးေပးတဲ့ ပံုစံ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
ေျမစာရင္းပံုစံ ၁၀၅ မွာ ေျမကြက္နဲ့ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို တစုတစည္း သိရွိနိုင္ပါတယ္။ ပံုစံ ၁၀၅ မွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေျမကြက္တည္ရွိ တဲ့ ျမို့၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ကြင္း၊ ဧရိယာ၊ ေျမအမ်ိုးအစား စတာေတြကို အလြယ္တကူ သိရွိနိုင္ပါတယ္။ “လယ္ယာေျမကို စလစ္တစ္ခုတည္းနဲ့ အေရာင္းအဝယ္လုပ္တာေတြ ရွိတယ္၊ အဲ ဒါေတြက ေရရွည္မွာ အဆင္မေျပပါဘူး”လို့ ကိုဝင္းနိုင္ဦးက ဆိုပါတယ္။ ပံုစံ(၇) က်ထားျပီးေသာလယ္ယာေျမေတြက ပိုင္ဆိုင္မူ ခိုင္မာတယ္လို.ဆိုပါတယ္။ အရႈပ္အရွင္းရွိတဲ့ လယ္ေျမ၊ လယ္ယာေျမ နဲ. ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားေနတဲ့ေနရာေတြကလယ္ေျမ၊ ယာေျမေတြကို ပံုစံ(၇) မခ်ေပးဘူးလို.သိရပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ လယ္ေျမ၊ လယ္ယာေျမဝယ္မည္ဆိုပါက ပံုစံ(၇) ရွိမရွိကို အရင္စံုစမ္းသင့္ပါတယ္။
ယခုအခ်ိန္မွာ လယ္ယာေျမကို အရပ္ သေဘာေရာင္းဝယ္ေနျကျပီး စာခ်ုပ္စာ တမ္းမွတ္ပံုတင္ရံုးမွာ လယ္ယာေျမဥပေဒ သစ္အရ မွတ္ပံုတင္ျပီးမွသာ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္လို့ရမွာ ျဖစ္တယ္။


"လန ၃၉ ေျမ"
---------------
လန ၃၉ ဆိုတာက လယ္ယာေျမမွ တစ္ဆင့္ အျခားေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အ သံုးျပုခြင့္ ျပုထားတဲ့ ေျမအမ်ိုးအစားျဖစ္ပါ တယ္။ လန ၃၉ ေျမ ဝယ္ယူမယ္ဆိုရင္ လယ္ယာေျမကေန အျခားေျမ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပုခြင့္ျပုထားတဲ့ လန ၃၉ စာရြက္ ရွိ ရပါမယ္။ ဒါမွသာ လယ္ယာေျမကို အိမ္ ယာေျမ၊ စက္မႈထုတ္ကုန္ တစ္ခုခု ေျပာင္း လဲ အသံုးျပုမယ္ဆိုရင္ လန ၃၉ ခ်ထား ေပးတဲ့ စာရြက္ရွိမွ အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

"တိုက္ခန္းဝယ္မယ္ဆိုရင္"
---------------------------
တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျပုလုပ္တဲ့ အခါမွာ ဆက္စပ္စာခ်ုပ္တစ္ခုရွိရံု နဲ့ ပိုင္ ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား ျပည့္စံုျပီလို့ မထင္မွတ္သင့္ပါဘူး။ တိုက္ခန္းအေရာင္း အဝယ္ျပုလုပ္တဲ့ေနရာ မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကေတာ့ ဆက္စပ္ စာခ်ုပ္၊ BCC (လူေနထိုင္ခြင့္) ၊ ေျမ ရွင္လက္မွတ္၊ ေရမီတာ၊ မီးမီတာ စာရြက္စာတမ္းေတြ လို အပ္ပါတယ္။ အဲသည္ စာရြက္စာတမ္းေတြ ပါရွိရင္ေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေသခ်ာနိုင္တယ္လို့ သိရပါတယ္။

"ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ"
------------------
ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမွတ္တမ္းမွာ ပိုင္ရွင္အျဖစ္ မွတ္တမ္းရွိျပီး ျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ပါမစ္ေျမ ၀ယ္ယူထားသူမ်ား သိအပ္စရာ

ယခုေခတ္သည္ ေျမကြက္အေရာင္းအ၀ယ္တြင္က်ယ္ေသာ ကာလျဖစ္ၿပီး ေငြပိုေငြလွ်ံ ရွိသူမ်ားအဖုိ႔ ေျမကြက္ ၀ယ္ေရာင္းျခင္းမွာ စီးပြားေရးတစ္ရပ္သဖြယ္ ျဖစ္လာပါသည္။ အမ်ားဆံုး အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္သည့္ ေျမကြက္မ်ားမွာ ပါမစ္ေျမ၊ ဂရန္ေျမမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဂရန္ေျမအား ၀ယ္ယူရာတြင္ မိမိ အမည္ေပါက္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳသည့္တုိင္ စာခ်ဳပ္အား ခုိင္မာစြာ ခ်ဳပ္ဆုိ၍ အထူး ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာ (SP) အား ယူထားေလ့ ရွိပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ပါမစ္ေျမအား ယင္းသုိ႔ အထူးကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာ (SP) ရယူ၍ ၀ယ္ယူ၍ မရႏိုင္ပါ။ အမည္ေပါက္ျဖစ္သူထံ အေထြေထြကုိယ္စားလွယ္စာ (GP) အားလည္း ေတာ္႐ံုျဖင့္ လႊဲအပ္ေပး ေလ့မရွိၾကပါ။ ၀ယ္ေရာင္းျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါေျမတြင္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ရန္ အစီအစဥ္မရွိသူမ်ားျဖစ္၍ အဆုိပါေျမႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပႆနာေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္း ေဆာက္ရြက္ျခင္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ျပဳလုပ္ထားျခင္း ရွိမရွိအား အစဥ္တစိုက္ နားဖြင့္ရမည့္ အေနအထားျဖစ္ေပၚေနရပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ ပါမစ္ေျမအား ၀ယ္ယူပုိင္ဆုိင္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ ႀကဳိတင္ကန္႔ကြက္တင္ျပမႈေလး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မလုိလားအပ္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအား သိရွိ၍ ကာကြယ္ခုခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး လုိက္ပါရေစ။
ေနာက္၀ယ္လက္သို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည့္အခါတြင္ ယင္းသို႔ ႀကဳိတင္ကန္႔ကြက္မႈအား ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္လုိ႔ ထပ္မံအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္ရွင္။

Source : မသီတာဟန္

"ပါမစ္ေျမ ၀ယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ"
ပါမစ္ေျမကြက္ကုိ ဝယ္ လွ်င္ တရားဝင္ဆုိင္ခြင့္ရပါသ လား။ မွတ္ပုံတင္အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ပါသလားဟု ေမးလာသျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကုိဗဟုသုတအျဖစ္ ေရးသားလုိက္ပါ သည္။
ပါမစ္ေျမအေၾကာင္း မတင္ျပမီ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ ထားေသာေျမအမ်ဳိးအစားမ်ားကို သိထား ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

"ေျမအမ်ဳိးအစား"
=========
ဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ေျမအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ-
၁။ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမ (ေျမပုိင္ေျမ)
၂။ ေျမငွားဂရန္ေျမ
၃။ စကြာတာေျမ
၄။ လုိင္စင္ေျမ
၅။ ပါမစ္ေျမ
၆။ ဂရန္ရွိေျမပုိင္ေျမ
၇။ အခြန္လြတ္သာသနာ့ ဂရန္ေျမ
၈။ သိမ္ဂရန္ေျမ
၉။ က်ဴးေက်ာ္ေျမႏွင့္
၁ဝ။ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ျခင္းေျမ ဟု သတ္မွတ္ခြဲျခားထားေပသည္။

"ပါမစ္ေျမဆုိသည္မွာ"
===========
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါမစ္ေျမဆုိသည္မွာ စည္ပင္ျပန္႔ေျပာမႈမရွိေသးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ သုံးစြဲခြင့္ျပဳထားသည့္ ''အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ခြင့္''ခ်ေပး ထားေသာေျမအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုိးဘြားပိုင္ေျမ၊ ေျမငွားဂရန္ေျမမ်ားကဲ့သုိ႔ေျမပုိင္ဆုိင္မႈကို အေျခမတည္ဘဲ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္နထုိင္ခြင့္အတြက္ ခ်ေပးထားေသာ ေျမအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။

"လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ျခင္း"
==============
 • ေျမခ်ပါမစ္ (အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္)တြင္အိမ္ရာေျမကြက္ရသူသည္ ေျမကြက္ကုိ ခြဲစိတ္ျခင္း၊တစ္ဆင့္ လႊဲေျပာင္း ေရာင္း ခ်၊ ေပါင္ႏွံ၊ ေပး ကမ္းျခင္းလုံးဝမျပဳရဟု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။
 • သုိ႔ရာတြင္ ေငြအရင္းအႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ဂရန္ ေျမအျဖစ္ အမည္ေပါက္သြားပါက ေျမတန္ဖုိးအဆမတန္ကြာျခား သြားသျဖင့္ ပါမစ္ေျမမ်ားကိုသာသင့္တင့္ေစ်းေပး၍အေရာင္းအဝယ္ ကတိစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိကာ လႊဲ ေျပာင္းရယူထားၾကေပသည္။
- ထုိ႔ ေနာက္ မွ ေျမငွားဂရန္ကုိ ေလွ်ာက္ ထားရယူေလ့ရွိၾကသည္။

"ေျမငွားဂရန္ အသစ္ထုတ္ေပးျခင္း"
===================
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကေျမငွား စာခ်ဳပ္အသစ္ (ေျမငွားဂရန္) ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အတုိင္း သတ္မွတ္ထား ေပသည္။
ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပး ေသာ ေျမအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာလုိင္စင္ေျမ၊ စကြာတာေျမႏွင့္ ပါမစ္ ေျမတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္းသတ္မွတ္ထား ေပသည္။

ဂရန္ေျမထုတ္ေပးရန္အ တြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိပူး တြဲတင္ျပေလွ်ာက္ထားရေပသည္။
၁။    ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရပါမည္။
(ႏိုင္ငံသား ကတ္ျပားမိတၱဴတင္ျပရပါသည္)
၂။    ပါမစ္ေျမ (အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္)
၃။    ပါမစ္ေျမအမည္ေပါက္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္အညီဆက္ခံ သူမွ တရား႐ုံးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ က်မ္းက်ိန္လႊာ
၄။    လႊဲေျပာင္းထားျခင္းျဖစ္ပါက ကတိစာခ်ဳပ္မ်ား(ဥပမာ-အ ေရာင္းအဝယ္၊ ေပးကမ္း၊ စြန္႔လႊတ္၊ လွဴဒါန္းစေသာ
      လႊဲေျပာင္းျခင္း မ်ား)
၅။    အမႈအခင္းျဖစ္ခဲ့ပါက ပိုင္ ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္တရား ႐ုံး၏ အမိန္႔ဒီကရီ။
၆။    အေဆာက္အအုံရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားပါရွိရေပသည္။

ထုိေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ ပါမစ္ေျမမ်ားကို ကတိစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္အေရာင္းအဝယ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ကို ေတြ႔ရွိရမည္
ျဖစ္ေပသည္။

"မွတ္ပုံတင္အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း"
============================
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇တြင္တန္ ဖုိး ေငြ ၁ဝဝ အထက္ရွိေသာ မေရႊ႕ မေျပာင္းႏုိင္သည့္ပစၥည္း အ ေရာင္း စာခ်ဳပ္သည္ မွတ္ပုံမတင္ကတရားမဝင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္း ထားေပသည္။

* ပါမစ္ေျမကြက္
(အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ေျမကြက္) သည္လႊဲေျပာင္းေရာင္း ခ်ပိုင္ခြင့္မရွိသျဖင့္စာခ်ဳပ္စာတမ္း  မွတ္ပုံတင္႐ုံးက မွတ္ပုံတင္ အ ေရာင္းစာခ်ဳပ္ကုိခ်ဳပ္ဆုိေပးျခင္း မရွိေပ။
 • ထုိ႔ေၾကာင့္ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူ အေရာင္းအဝယ္ကတိစာခ်ဳပ္အျဖစ္သာ ခ်ဳပ္ဆုိၾကၿပီး ေျမဂရန္သစ္မ်ားေလွ်ာက္ထား ေလ့ရွိေပသည္။
 • ေျမဂရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အဆုိပါ ေျမကြက္ေပၚတြင္အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ထား ၿပီးျဖစ္ရန္ လုိအပ္သျဖင့္အ   ေဆာက္ အအုံ ေဆာက္လုပ္ထား ေလ့ရွိေပသည္။
* ထုိ႔ေၾကာင့္အ ေရာင္းအဝယ္ျပဳရာတြင္ ပါမစ္ေျမ ႏွင့္
အေဆာက္အအုံတြဲဖက္ ေရာင္းၾက သည္။
* ဤတြင္ အ ေဆာက္အအုံ ပိုင္ဆုိင္မႈအတြက္ ပါမစ္ေျမအမည္ေပါက္သူႏွင့္ ဝယ္သူတုိ႔ အေဆာက္အအုံ
   အ ေရာင္းအဝယ္ မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေပသည္။

ဤသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
''ဦးလွေရႊႏွင့္ ေဒၚအုံးျမင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ထုံးစာမ်က္ႏွာ ၁၃၇''တြင္ -ဦးလွေရႊ က ေဒၚအုံးျမင့္အေပၚ ေျမႏွင့္ အိမ္အေပၚပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္းျမြက္ဟ ေၾကညာမႈစြဲဆုိရာ တုိင္းတရား႐ုံး ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့သျဖင့္
တရား႐ုံး ခ်ဳပ္သုိ႔ အယူခံဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

တရား႐ုံးခ်ဳပ္က သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္သည္မွာ
 • အခ်င္းျဖစ္ေျမသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမျဖစ္ၿပီး ေနထုိင္ခြင့္ခ်ေပးထားခ်က္အရ ေန ထိုင္ခြင့္ရရွိေနၾကၿပီး   တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္ လႊဲေျပာင္းခြင့္ မရွိေသာ ေျမျဖစ္ေၾကာင္းအျငင္း မထြက္ေပ။
 • ဦးလွေရႊက အခ်င္း ျဖစ္ေျမကို ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္းအား အေျချပဳ၍စြဲဆိုျခင္းျဖစ္ရာ မူလ႐ုံး၏ သုံးသပ္သည့္အတုိင္း အစုိး ရ ေျမကိုဦးလွေရႊက ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မရ ႏုိင္ေပ။
- အိမ္ကုိေရာင္းခ်ေသာ အိမ္ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္တြင္တန္ ဖုိးေငြ က်ပ္ ၃ဝဝဝ ျဖင့္ အေရာင္း အဝယ္ျပဳေၾကာင္း
   ေပၚေပါက္ သည္။
- တန္ဖုိးေငြက်ပ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္သျဖင့္ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၄ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမွတ္ပုံတင္အက္ဥပေဒ
   ပုဒ္မ၁၇ တုိ႔ႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္အထေျမာက္ ေသာ အေရာင္းအဝယ္လည္းမ ဟုတ္ေပ။
   အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေနခြင့္ လက္မွတ္အရေနထုိင္ေသာေျမေပၚရွိ အေဆာက္အအုံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္ပုံတင္ရန္မလုိဟု     
   ျပ႒ာန္းခ်က္ျပဳထားျခင္းမရွိေပ။
 • ထုိေၾကာင့္မူလ႐ုံးက ဦးလွ ေရႊသည္ အစုိးရပိုင္ေျမကိုမိမိေျမ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီခ်ဳပ္ဆုိ ထား   ျခင္း မရွိေသာ အရပ္စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္အေျချပဳ၍လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္အိမ္ကုိမိမိပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္းျမြက္ဟေ ၾကညာမႈ စြဲဆုိခြင့္ မရွိဟုဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ မွန္ ကန္၍ အတည္ျပဳေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ခဲ့ေပသည္။

* သုိ႔ျဖစ္၍ အိမ္ရာေဆာက္ လုပ္ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္ပါမစ္ေျမကုိဝယ္လွ်င္ ဥပေဒႏွင့္အညီပုိင္ဆုိင္ခြင့္မရေသးပါ။
* အေရာင္းအဝယ္ ကတိစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ၍ ဂရန္သစ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေပသည္။
 • သို႔ေသာ္ “ပါမစ္ေျမေပၚရွိ အေဆာက္အအုံအတြက္ပိုင္ဆုိင္မႈကို ဥပေဒႏွင့္အညီ  စာခ်ဳပ္စာတမ္း႐ုံး၌ မွတ္ပုံတင္အေရာင္း စာခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္”   ပါေၾကာင္းဗဟုသု တအျဖစ္ေရးသားလုိက္ပါသည္။

ထီယု (ဥပေဒ အတိုင္ပင္ခံ)

Post a Comment

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!