Popular Posts!

Monday, February 20, 2017

Forex ေစ်းကြက္ ဆိုုတာဘာလဲ?

Forex ဆုိသည္မွာႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးမ်ားကုိေရာင္း၀ယ္ေစ်းက စားၾကသည့္ Online ေစ်းကြက္ ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ 

ဤစာအုပ္၏ရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ Forex ေစ်းကြက္တြင္၀င္ေရာက္ေစ်းကစားလုိသူေတြအတြက္လုိ အပ္ေသာအေျခခံေကာင္းမ်ားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ စာအုပ္ကုိေရးသားရာတြင္ သိကၡာရွိေသာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ ေတာ့္၏အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိကုိးကားခဲ့ပါသည္။ ေဟာ့ေရွာ့နည္းစံနစ္မ်ား ႏွင့္အခ်ိန္တုိတုိအတြင္း သူေဌးျဖစ္လြယ္သည္ဟုၾကြားလုံးထုတ္ေသာနည္း စံနစ္ မ်ားကုိ ေရွာင္ရွား၍ အေျခခံက်ၿပီး ယုံၾကည္ျခင္း ခံထားရသည့္ အ ေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိသာေရြးခ်ယ္ေဖၚျပထားပါသည္။ 
Trading ကုိနည္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ 

ပထမတစ္ခု ကႏုိင္ငံ၏ စီးပြါးေရး၊ ဘဏ္တုိးႏႈန္း၊ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈမ်ား ကုိေလ့လာ၍ အေရာင္းအဝယ္လုပ္နည္းျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ Fundamental Analysis နည္းဟုေခၚသည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးက ေစ်း အတက္ အက် ကုိေရးဆြဲထား ေသာဂရပ္မ်ား၏ပုံစံ ႏွင့္ေစ်းအတက္အက်တုိ႔မွဆင့္ပြါးထုတ္ယူထားေသာ Indicator မ်ားကုိေလ့လာ၍အေရာင္းအဝယ္လုပ္နည္းျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ Technical Analysis နည္းဟုေခၚသည္။ 
ဤစာအုပ္၌ Technical Analysis အေၾကာင္းကုိအေလးေပးေဖၚ ျပပါမည္။ အေၾကာင္းမွာကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္က Technical Analysis ကုိ အားသန္ျခင္းႏွင့္ Forex ေစ်းကစားျခင္းမွာအခ်ိန္တုိအတြင္းေစ်းကြက္၏ လႈပ္ရွားမႈကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အျမတ္ရရွိေအာင္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ ျခင္းျဖစ္ရာ Technical Analysis ကပုိ၍ထိေရာက္မႈရွိသည္ဟုယူဆေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း Fundamental Analysis ႏွင့္ပတ္ သက္၍ သိထားရမည့္ အေၾကာင္း မ်ားကုိလည္း သီးသန္႔အခန္းတစ္ခုေရး သားထားပါသည္။ 

ယခုအခါျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္းစေတာ့ေစ်းကြက္ကုိစတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ Forex , Gold ႏွင့္ Index မ်ားကုိေရာင္းဝယ္ေစ်းကစား ႏုိင္သည့္အခြင့္အလန္းမ်ားလည္း သူ႕နည္းသူ႕ဟန္ျဖင့္စိမ့္ဝင္ေရာက္ရွိေန ၿပီျဖစ္သည္။ လူတခ်ိဳ႕လည္း Online ေပၚမွာေစ်းကစားေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ သိရသေလာက္ လူအမ်ားစု မွာေရႊကစားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟုေသခ်ာမသိေသာ္လည္းေရႊ အေၾကာင္းကနားလည္ရပုိလြယ္သည္ဟုယူဆၾကပုံရပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာပြဲစား ကုမၸဏီတစ္ခုမွ သင္တန္း ကုိ သြားတက္ဖူးသည္။ ထုိကုမၸဏီသည္ Currency ၊ ေရႊ ႏွင့္ Index မ်ားကုိ Trade လုပ္ခြင့္ေပးထားေသာ ပြဲစားကုမၸဏီျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ ေသာ္ သင္တန္း ေပးေသာ ဆရာ ကုိယ္တုိင္က ေရႊ အေရာင္း အဝယ္ အ ေၾကာင္းကုိသာ ေျပာျပ၍ Forex အေၾကာင္းသူသိပ္နား မလည္ေၾကာင္းရုိး သားစြာေျပာပါသည္။ 

အမွန္မွာေရႊ၊ Forex ႏွင့္ တျခား Instrument မ်ား၏ Trade လုပ္ ပုံလုပ္နည္းမွာကြာျခားမႈသိပ္မရွိလွပါ။ ေရႊတစ္မ်ိဴးတည္းကုိသာ Trading လုပ္ေနလ်င္တျခား Instrument မ်ားမွေပးေသာအခြင့္အလန္းမ်ားလက္ လြတ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ ေရႊသည္ ေန႔စဥ္ Trading လုပ္ဖုိ႔အခြင့္အလန္းေပးေနသည္မဟုတ္ေပ။ တစ္ပတ္ေနမွတစ္ ခါေပးခ်င္ေပးမည္။ တစ္လေနမွလည္းတစ္ခါေပးခ်င္ေပးမည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ တျခား Instrument မ်ားကုိလည္းရင္းႏွီးေအာင္လုပ္ထားမွမိမိအတြက္အ ခြင့္အလန္းမ်ားပုိရလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ Trader အမ်ားစုသည္ Trading ေလာကသုိ႔ယခုမွစတင္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္ရာ ၊ ေရႊတစ္ခု တည္း၏ ေနာက္ကုိလုိက္ျခင္းျဖင့္ Day Trader ဟုေခၚသည့္အခ်ိန္တုိအ ေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားျဖစ္လာကာ အလ်င္အျမန္ အရင္းျပဳတ္သြားႏုိင္ပါ သည္။ Day Trading သည္အေတြ႕အႀကံဳရင့္ က်က္သူမ်ား ႏွင့္သာသင့္ ေတာ္ပါသည္။

ဤ စာအုပ္ကုိေရးသားရျခင္း ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ရွိပါ ေသးသည္။ Forex ေစ်းကြက္တြင္က်ယ္လာသည္ႏွင့္အမွ် Robot ဟုေခၚ သည့္ အလုိေလ်က္ Trading လုပ္ေသာ Software မ်ားကုိတီထြင္ေရာင္း ခ်သူမ်ားဒုႏွင့္ေဒးေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ယခုပင္ Online ေပၚတြင္ၾကြား လုံးထုတ္၍အေရာင္း ျမ ွင့္တင္ေနေသာသူမ်ားကုိေတြ႕ေနရၿပီ။ ထုိေစ်းေပါ ေပါျဖင့္ေရာင္းခ်ေသာ Robot မ်ားသည္ေရရွည္မွာအလုပ္မျဖစ္ေပ။ သူတုိ႔ ေျပာတာနားေယာင္မိလ်င္မိမိ၏ အရင္းျပဳတ္သြားဖုိ႔အခြင့္ အလန္းသာမ်ား ေပသည္။


 ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ Signal Provider ဆုိသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသူ မ်ားသည္ အခေၾကးေငြယူလ်က္ သူတုိ႔အခ်က္ေပးေသာ Trade အဝင္အ ထြက္မ်ားကုိ ေနာက္လုိက္၍ လုပ္ရန္ဆြယ္ၾကမည္။ လက္ေတြ႕တြင္အမွန္ တကယ္ အလုပ္ျဖစ္ေသာ Signal Provider ရွားပါသည္။ ၾကြားဝါ၍ေစ်း ကြက္ျမ ွင့္တင္ေနေသာအႀကံအဖန္သမားေတြသာမ်ားပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ Trading လုပ္ခ်င္လ်င္မိမိကုိယ္တုိင္ လုပ္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။

Forex Trading သည္ အရင္းအႏွီးနည္းနည္းျဖင့္အျမန္သူေဌးျဖစ္ လြယ္ေသာ အခြင့္အလန္းမဟုတ္ပါ။ စံနစ္တက်ေလ့လာၿပီးလုပ္လ်င္စီးပြါး ျဖစ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေခတ္သည္ အင္တာနက္ ေခတ္ျဖစ္ရာ Forex ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အင္တာ နက္ေပၚမွာလည္းေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္အမွန္တကယ္အေတြ႕အ ႀကံဳရွိ၍ရုိးသားေသာ သူမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ နည္းနာခံေလ့လာဖုိ ့ လုိအပ္ပါ သည္။ 


ဤစာအုပ္ကုိ Forex ဆုိေသာ ေဝါဟာရကုိ မၾကားဖူးေသာသူမ်ား ပင္ နားလည္ ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားထားပါသည္။ Chart Pattern မ်ား ႏွင့္ Candlestick ပုံစံမ်ားကို ဥပမာမ်ားႀကိဳးစားရွာေဖြရွင္းျပထားသည္။ 

Indicator အေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း မလုိအပ္ေသာအေသးစိတ္တြက္ခ်က္ မႈမ်ားထက္ သူ၏သေဘာတရားႏွင့္ အသုံးဝင္ပုံကုိ ဦးစားေပးေရးသားထား ပါသည္။

ဤ စာအုပ္၌ နည္းမွန္လမ္းမွန္အေျခခံ အခ်က္ မ်ားကုိေဖၚျပထား သည္ျဖစ္ရာ၊ ယင္းအေျခခံအခ်က္မ်ားကုိအသုံးျပဳၿပီး ပုိ၍အဆင့္ျမင့္ေသာ နည္းစံနစ္မ်ား ကုိ ရွာေဖြ ေလ့လာကာ မေလွ်ာ့ေသာဇြဲျဖင့္ ႀကိဳးစားလ်င္ Trader ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟုေနာက္ဆုံးေဖၚျပလုိပါ သည္။ 

ေက်ာ္ေဌး 



Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!