Popular Posts!

Tuesday, December 27, 2016

Yadanar Hnin Si Rssidence ရတနာႏွင္းဆီ ၁၈ထပ္ပါ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း တိုက္ခန္းေပါင္း ၁,၃၈ဝ ကို ေရာင္းခ်မည္

 ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ရတနာႏွင္းဆီ ၁၈ထပ္ပါ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း တိုက္ခန္းေပါင္း ၁,၃၈ဝ ကို ေရာင္းခ်မည္


ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဧရာဝဏ္လမ္းႏွင့္ ရတနာလမ္းမႀကီးေဘးႏွစ္ဖက္မွာ စုစုေပါင္း ေျမဧက ၂၂ဝ ေပၚတြင္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း ၄၉ လုံး ေဆာက္လုပ္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ ခဲ့ေသာ ရတနာႏွင္းဆီအမည္ျဖင့္ တိုက္တစ္လုံးလွ်င္ အခန္း ေပါင္း ၂၇၆ ခန္းပါရွိသည့္ ၁၈ ထပ္တိုက္ ငါးလုံး၊ အခန္းေပါင္း ၁,၃၈ဝ ၿပီးေနၿပီျဖစ္၍ စတင္ေရာင္းခ်ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ရတနာအဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းတည္ေနရာမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဧရာဝဏ္လမ္းႏွင့္ ရတနာလမ္းမႀကီးေဘးႏွစ္ဖက္တြင္တည္ရွိၿပီး စီမံကိန္းအက်ယ္အဝန္းမွာ ဧရာဝဏ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ဧက ၁၂ဝ ခန္႔၊ ရတနာဘက္ျခမ္းတြင္ ဧက ၁ဝဝ ခန္႔ စုစုေပါင္း ဧက ၂၂ဝ ခန္႔ရွိသည္။ ဧရာဝဏ္ဘက္ ျခမ္းတြင္ Parcel ေျခာက္ခုႏွင့္ Building ၂၇ လုံးရွိၿပီး ရတနာဘက္ျခမ္းတြင္ Parcel ငါးခုႏွင့္ Building ၂၂ လုံး စုစုေပါင္း Parcel ၁၁ ခုႏွင့္ Building ၄၉ လုံးကို ကုမၸဏီ ၃၂ ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ Super Structure အေပၚထည္တည္ေဆာက္မႈ ၁၅ လုံးခန္႔ ၿပီးစီးေန သည္။ က်န္ ၃၄ လုံးမွာလည္း Pile Cap လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿပီး Parcel(G) ရွိ ၁၈ ထပ္အေဆာက္အအုံ ငါးလုံးကို ေဆာက္လုပ္ ေရးအထူးအဖြဲ႕ (၁) မွ တစ္လုံး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအထူးအဖြဲ႕ (၂) မွ တစ္လုံးႏွင့္ ေရႊေတာင္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုမၸဏီလီမိတက္မွ သုံးလုံး ပူးေပါင္း၍ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုရတနာႏွင္းဆီအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါတိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု၏ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ေခတ္မီေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာမ်ား ရရွိေစရန္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တည္ေဆာက္ခ်ိန္ကာလ နည္းျခင္း၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ေစ်းႏႈန္းသက္သာျခင္း စေသာ အခ်က္မ်ား ကို အဓိကထား၍ ငလ်င္ဒဏ္ႏွင့္ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံႏုိင္စြမ္းရွိရန္အတြက္ Semi-Precast System ကို အသုံးျပဳ ေဆာက္လုပ္ထားေ ၾကာင္း သိရသည္။ အခန္းတစ္ခန္း၏ ပ်မ္းမွ် အက်ယ္အဝန္းမွာ စတုရန္းေပ ၆ဝဝရွိ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၅၂ ခန္း ႏွင့္ စတုရန္းေပ ၁၂ဝဝ ရွိ ၁၂၄ ခန္း စုစုေပါင္း ၂၇၆ ခန္း ပါဝင္ သည္။ အျခားဝန္ေဆာင္မႈခန္းမ်ားလည္း ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည္။

စီမံကိန္းဧရိယာတစ္ခုလုံးအတြက္ လိုအပ္ေသာလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကို (230/66 KV) (100 MVA) ဓာတ္အားခြဲ႐ုံတစ္႐ုံ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ၿပီး (66/11KV) (2 _ 30 MVA) ဓာတ္အားခြဲ႐ုံႏွစ္႐ုံ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယင္းခြဲ ႐ုံမ်ားမွတစ္ဆင့္ Parcel တစ္ခုခ်င္းရွိ (11 KV) Transformer သို႔ ေပးပို႔ၿပီး Building မ်ားအား ဓာတ္အားျဖန္႔ေဝမည္ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ေသာက္သုံးေရရွိရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက လဂြမ္းျပင္ ေရေလွာင္ကန္မွ သီလဝါသို႔ေပးပို႔ေသာ ေရပိုက္လုိင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ေျမေအာက္ေရ ထုတ္ယူ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအုံတစ္လုံးအတြက္ ရွစ္လက္မ အဝီစိတြင္း ႏွစ္တြင္းမွ တစ္ေန႔ေရဂါလန္ ၈ဝ,ဝဝဝ Ground Tank ႏွင့္ မီးသတ္ကန္ ၃ဝ,ဝဝဝ ဂါလန္သုိ႔ ေရေပးပို႔ စုေဆာင္းထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေခါင္မုိးထပ္တြင္လည္း ေရဂါလန္ ၁ဝ,ဝဝဝ ဆံ့ Fiber Tank ေလးလုံး ထားရွိပါသည္။ ေျမေအာက္ေရကိုWater Treatment System ျပဳလုပ္၍ သုံးေရအဆင့္ရရွိေစရန္  ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု သိရသည္။

ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာတည္ရွိရာ ဧရာဝဏ္၊ ရတနာ အထပ္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းဝန္းက်င္တြင္ Bus Terminal ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ အားကစားကြင္း၊ ေဆး႐ုံႏွင့္ Shopping Mall မ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အေဆာက္အအုံတိုင္းတြင္ Refuse Chute ပါဝင္ပါသည္။ (Y.C.D.C) မွ အမႈိက္သိမ္းစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ စနစ္တက် အမႈိက္စြန္႔ပစ္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ၿပီး စီမံကိန္းအက်ယ္ ၁၈ ဧကခန္႔ရွိၿပီး ကားအစီးေရ ၆ဝဝ ေက်ာ္ ေျမျပင္တြင္ရပ္နားရန္ Car Parking ေနရာ ပါရွိပါသည္။ ကားအလုံအေလာက္ရပ္နားႏုိင္ရန္အတြက္ Multi Storied Car Park Buildingမ်ား ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္ထားသည္ဆုိ၏။

အဆုိပါစီမံကိန္းတစ္ခုလုံးကို လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ေရရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး Infrastructure လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ေငြလုံးေငြရင္းမွ ၃၈ ဒသမ ၄ ဘီလီယံခန္႔ က်ခံသုံးစြဲထားၿပီး အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ လည္ပတ္ရန္ပုံေငြမွ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHD) တို႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးေခ်းေငြ ရယူ၍လည္းေကာင္း ၁၉၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ က်ခံသုံးစြဲ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

စတုရန္းေပ ၆ဝဝ ရွိ အခန္း ၇၆ဝ ႏွင့္ စတုရန္းေပ ၁၂ဝဝ ရွိ အခန္း ၆၂ဝ စုစုေပါင္း အခန္း ၁၃၈ဝ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခန္းဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ကနဦးေငြေပးသြင္းၿပီး က်န္ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHD Bank) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လစဥ္အရစ္က် ရွစ္ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အထိ ေပးသြင္း ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသလုိ က်န္ေငြကို တစ္ႏွစ္ အတြင္း အၿပီးေပးေခ်၍လည္းေကာင္း တိုက္ခန္းတန္ဖုိးအၿပီး လက္ငင္းဝယ္ယူပါက ငါးရာခုိင္ႏႈန္းသက္သာခြင့္ Discount ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  တိုက္ခန္းတစ္ခန္း၏ တန္ဖိုးမွာ စတုရန္း   ေပ ၆ဝဝ ရွိ အခန္း တစ္ခန္းကို ေငြက်ပ္သိန္း ၆ဝဝ ျဖစ္ၿပီး စတုရန္းေပ ၁၂ဝဝ ရွိ အခန္းကို ေငြက်ပ္သိန္း ၁၂ဝဝ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ (ေစ်းကေတာ့ တစ္ေပ ၁သိန္းႏႈန္းထား ျမိဳ႕ျပင္မွာေနာ္)

ယခုေရာင္းခ်ေတာ့မည့္ ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္စီမံကိန္းမွ တုိက္ခန္းမ်ားရွိရာေနရာသည္ ပဲခူးျမစ္ႀကီးကိုလည္း အေပၚစီးမွ လွမ္းေတြ႕ေနရသည္။ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္ က်ဳိက္ေခါက္ ဘုရားတို႔ကို လွမ္းဖူးျမင္ရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဆုံးေသာအစိုးရ၏ Condominium အေဆာက္အအုံ မ်ားျဖစ္သလုိ Precast စနစ္ျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းၿပီး PPP (Public Private Partnership) စနစ္ အေျခခံ၍ ေပၚေပါက္လာေသာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ေရးသားတင္ျပလုိက္ရေပသည္။

၁။ အိ္မ္ရာေခ်းေငြအတြသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

   (က) ကာလ             ~ ၈/၁၀/၁၂/၁၅ ႏွစ္ လစဥ္
    (ခ) အတိုုးႏႈန္း           ~ တႏွစ္လ ွ်င္ (၁၂%)
    (ဂ) ဘဏ္၀န္ေဆာင္ခ ~ ေခ်းေငြအေပၚ (၁%)


၂။စာရင္ရွင္စာရင္ဖြင့္ခွစ္ျခင္း

  အိမ္ရာေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ တိုုက္ခန္း၀ယ္ယူလိုုသူမ်ားသည္ ေဆာက္လုုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံျဖိဴးေရးဘဏ္တြင္ စာရင္းရွင္စာရင္းဖြင့္ Current AC ဖြင့္လွစ္ထားရွိရပါမည္၊ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုုင္မႈအေျခေန Repayment Capacity ကိုု ဘဏ္မွာစိစစ္နိုုင္ရန္ ေအာက္ေထာ္ျပပါ ေအေထာက္အထားမ်ားကိုု ဘဏ္သိုု႔ေပးပိုု႔ရပါမည္။


၃။ ေခ်းေငြအတြက္ တင္ျပရမည့္သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား

    (က) ဘဏ္စာရင္းရွင္စာရင္း( Current AC) လက္က်န္ေငြပမာဏာ
    (ခ)   ျပည္တြင္း မိသားစုုလစဥ္၀င္ေငြ (Household income) 
(၁) အစိုုးရ၀န္ထမ္း (ဌာနဆိုုင္ရာအႀကီးအကဲ၏ေထာက္ခံခ်က္)
(၂) အျငိမ္းစား(ပင္စင္လစာေငြ၊ပင္စင္ာအုုပိမိတၱဴ)
(၃) ကုုမၺဏီ၀န္ထမ္း(ကုုမၺဏီအၾကီးအကဲ၏ေထာက္ခံခ်က္)
(၄) အျခားသူမ်ား(၀င္ေငြရရွိေၾကာင္းအေထာ္မထား(သိုု႕) လုုပ္ငန္းလုုက္ကိုုင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ေနထိုုင္ၾကာင္း   
                 ရပ္ကြြက္ေထာက္ခံခ်က္)
(၅) အိမ္ေထာင္စုုစာရင္းမိတၱဴ
(၆) ႏိုု္င္ငံသားကဒ္မိတၱဴ
    (ဂ) ျပည္ပတြင္ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ေနေသာျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ားအတြက္
(၁) အလုုပ္အကိုုင္အတြက္ အေထာက္အထား(Updaded Employment Certificate)
(၂) ၀င္ေငြရရွိေၾကာင္းအေထာက္အထား(Updaded Salary Recommendation)
(၃) Passport Copy
(၄) Identification Card Copy
     
၄။ အိမ္ရာေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ တိုုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ရရွိၿပီးေနာက္ ေငြေခ်းသူက လုုိက္နာရန္အခ်က္မ်ား

(က) လက္ငင္းေပးသြင္းေငြ Down Payment ႏွင့္ ဘဏ္၀န္ေဆာင္ခ Service Change  ေပးသြင္း၍ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ 
                   ခ်ဴပ္ၿပီးပါက တိုုင္ခန္းတြင္ တင္ေရာက္ေနထိုုင္ခြင့္ျပဳပါမည္၊
(ခ) လစဥ္အရစ္က်ေပးဆပ္ေငြကိုု လဆန္း (၅)ရက္အတြင္း မပ်က္မကြက္ေပးသြင္းရန္၊
(ဂ) လဆန္း(၅) ရက္ေက်ာ္ပါက သတ္မွတ္ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ ေနာက္က်ေၾကးတစ္ရက္လ ွ်င္(၀.၀၄%)ေပးေဆာင္ရန္၊
(ဃ) (၄)ႀကိမ္(၄)လ တဆက္နည္းပ်က္ကြက္ပါက စာခ်ဳပ္ပါသတ္မွတ္မ်ားအတိုုင္း အေရးယူျခင္းကိုုလိုုက္နာရန္၊
(င) မီးႏွင့္သဘာ၀ေလးမႏၱရယ္အာမခံကိုုႏွစ္စဥ္ထားရွိရန္ႏွင့္ က်သင့္ Premiuေၾကးကိုုေပးေဆာင္ရန္။

ေဆာက္လုုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ အိမ္ရာေခ်းေငြစနစ္ ေငြေပးေခ်မႈအစီအစဥ္


ရတနာႏွင္းဆီအိမ္ရာစီမ့ံကိန္း


(၁) ၃၀% ေငြသြင္းၿပီးပါက အခန္းတက္ေရာက္ေနထိုုင္ခြင့္ျပဳပါမည္။
(၂) တိုုက္ခန္း၀ယ္ယူမည္ဆိုုလ ွ်င္  CHDB Bank တြင္ ေငြစုုစာအုုပ္ျပဳလုုပ္ရပါမည္။
(၃) အရစ္က်ေပးသြင္းမည့္ေငြမ်ားအား ေငြစုုစာအုုပ္မွ ႏုုတ္ယူပါမည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိ့ျပႏွင့္အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳမူဦးစီးဌာန၏ ရတနာႏွင္းဆီ ၁၈ထပ္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း
24/Dec/2016 တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္၊ 

CHD Bank ၏ ၁၀ႏွစ္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္၊စိတ္ဝင္စားသူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာၾကပါလို႔ ေလးစားစြာဖိတ္ေခၚပါသည္၊ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက CHD Bank ရုံးခ်ဳပ္ & ဘဏ္ခြဲမ်ား သို႔ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာေတြကေတာ႔…

ရံုးခ်ဳပ္ - ဒဂံုဘဏ္ခြဲ - အမွတ္(၆၀)၊ ေ၇ႊတိဂံုဘုရားလမ္း၊ ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း- ၀၁-၃၇၁၈၅၆၊ ၀၁-၃၇၁၅၆၈၊ ၀၁-၃၇၁၂၅၄၊ ၀၁-၃၇၁၃၄၈ လိုင္းခြဲ (၁၀၄)၊ ၀၉-၇၇၀၄၉၆၂၇

ဗိုလ္တေထာင္ဘဏ္ခြဲ - အမွတ္ (၂၂၈/ ၂၃၄)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း- ၀၁-၃၇၁၃၂၁၊ ၀၁-၃၇၁၉၁၁


မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ဘဏ္ခြဲ - ဂ်ိဳးျဖဴလမ္းႏွင့္ ကန္ေတာ္ေလးလမ္းေထာင့္၊ ဖဆပလရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ၀၁-၃၇၀၁၂၄၊ ၃၇၀၁၂၅

ေရႊေပါက္ကံဘဏ္ခြဲ- တိုက္အမွတ္-၁၈၊ အခန္း ၀၀၄၊ ကုန္းေဘာင္လမ္း၊ (၁၄)ရပ္ကြက္ ၊ ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕သစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ၀၁-၆၉၅၄၅၆၊ ၀၁-၆၉၅၄၅၇


နယ္ရံုုးခြဲေတြကေတာ့…

ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ခြဲ - ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းရံုး (ေျမညီထပ္)၊ ဗဟိုစာတိုက္ႀကီးႏွင့္ၿမိဳ႕မေစ်းအနီး၊ ေနျပည္ေတာ္။ ဖုန္း- ၀၆၇-၄၂၂၃၇၄

မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ - အမွတ္- ၂၁၈၊ ၂၇လမ္း (၈၂ x ၈၃) လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း - ၀၂-၈၆၆၆၃၊ ၀၂-၈၆၆၆၄

ပုသိမ္ဘဏ္ခြဲ - ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ နာရီစင္အနီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း - ၀၄၂- ၂၁၃၄၁၊ ၀၄၂-၂၁၃၄၂

ေမာ္လၿမိဳင္ဘဏ္ခြဲ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမႀကီး၊ ျပည္ေတာ္သာ၀င္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း - ၀၅၇- ၂၅၇၁၀
Credit@ Ko Nge


Post a Comment

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!