Popular Posts!

Tuesday, November 25, 2014

ျမန္မာႏိုုင္ငံသားပိုုင္ စကာၤပူကစေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ေလးကိုုၾကည့္လိုုက္ပါအံုုး!

ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားက်တဲ့ အာရွက ႏိုုင္ငံတကာကကုုမၺဏီေတြျဖစ္ေသာ စကာၤပူႏွင့္ ထိုုင္းစေတာ့ ရွယ္ယာ ၉ခုုမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားပိုုင္ ကုုမၺဏီ ၂ခုုျဖစ္ေသာ FMI and Super Group က SGX စကာၤပူစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းႏွင့္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းေလးေတြကိုု  ကမၻာေက်ာ္ Yahoo finance မွကူးယူထား တဲ့ ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းဂရပ္ေလးေတြပါ... ေလ့လာခ်င္သူေတြ ၾကည့္လိုု႔ရေအာင္သူတိုု႔ရဲ႕ ကုုမၺဏီေတြရဲ႕ အေၾကာင္းေတြကိုုတင္ေပးလိုုက္ပါတယ္.... အဓိက စကာၤပူစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းေတြကိုု ၀င္ေရာက္ႏိုုင္က်ဖိုု႔ဘဲ အမိျမန္မာကုုမၺဏီေလးေတြႀကိဳးစားေနက်တာကိုု ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္၊
ဒါက myanmar business website မွာေတြ႕လိုု႔ တဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပလိုုက္တာပါ

Myanmar Focused Equities Index

Yoma Strategic0.71  +0.01  +1.43%
Interra Resource0.215  +0.01  +4.88%
Myanmar Inv Int1.135  0.00  +0.00%
$ We0.011  -0.001  -8.33%
Super Group1.145  -0.03  -2.55%
$ Ntegrator Intl0.03  0.00  +0.00%
Upp0.245  0.00  +0.00%
Kreuz0.80  0.00  +0.00%
Gunkul Engineer-f0.48  +0.181  +37.71%
Usd/mmk1038.00  N/A  N/A


FMI သည္ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအား မၾကာေသးမီက တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အသိေပးေနရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႐ွိျခင္းသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အဓိကလုပ္ငန္း တာ၀န္တစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္ဆံုးေၾကညာခ်က္မ်ားအား ဖတ္႐ႈေစလိုပါသည္။

႐ွယ္ယာေရာင္းခ်မႈ အသိေပးျခင္း


ေလာေလာဆယ္၌ FMI ႐ွယ္ယာမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ FMI ေရာင္း၀ယ္ေရးဌာန (FMI Trading Centre) ၌ အထူးခြင့္ျပဳမိန္႔မပါဘဲ (OTC) ျဖင့္ အေရာင္း အ၀ယ္ ျပဳလ်က္ရိွပါသည္။ ႐ွယ္ယာေစ်းႏႈန္း သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဤေရာင္း၀ယ္ေရးဌာန၌ ရရိွႏိုင္ပါသည္။    
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ႐ွယ္ယာေစ်းႏႈန္းကို မွတ္သားႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ၍သိ႐ွိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၉၅(၀)၁-၂၄၀၃၇၃ (လိုင္းခြဲ ၂၁၉၁) ျဖင္႔ FMI Trading Centre သို႔ ေခၚဆုိႏိုင္ပါသည္။

Share Information


FMI shares are currently traded over-the-counter (OTC) at FMI Trading Centre in Yangon. Share price information can be obtained here.    
Please note that the share price below is indicative.
Please call the FMI Trading Centre at +95 (0)1 240 373 (Ext. 2191) if you require further assistance.
Yoma Strategic (http://fmi.com.mm/)

Current Share Price

DATEASK PRICE
24 November 201411,000Average Mid Price (Last 12 Months)


MONTHAVERAGE PRICE
Oct 201312950
Nov 201312715
Dec 201312715
Jan 201410017
Feb 201410000
Mar 201410463
Apr 201410500
May 201410498
Jun 201410500
July 201410181
Aug 20149945
Sep 201410258
Oct 201410454

Volume – By Number of Shares Traded (Last 12 Months)
Interra Resource   (http://www.interraresources.com/operations.asp) ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားတဲ့အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ျမန္မာ ဖက္စပ္ကုမၺဏီေလးပါ၊


Myanmar: Chauk and Yenangyaung IPRCs 

In central Myanmar, we hold 60% of the rights and interests to two of the largest onshore producing oil fields in Chauk and Yenangyaung under two Improved Petroleum Recovery Contracts (IPRCs). The IPRCs with the Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) commenced on 4 October 1996 for a term of 20 years and 6 months. We manage the operatorship of the two fields jointly with our joint venture partner through Goldpetrol Joint Operating Company Inc. The two Myanmar concessions extend over a total area of approximately 1,800 square kilometres and are located along the Ayeyarwaddy River, approximately 580 kilometres north of Yangon. During 2013, the combined gross production for both fields was 910,875 barrels of oil.


$ We (http://www.wes.sg/index.php)


WE Holdings Ltd ("Company") was first incorporated in Singapore in March 1986, starting out as a distributor and manufacturers’ representative for electronic products based in Singapore covering Asia Pacific. 


The Company was publicly listed on the Singapore Exchange in May 2002.We have grown to be a strategic distributor and manufacturers’ representative of a comprehensive range of electronic components, systems, and power.The Company also provides value-added electronics services such as product design and development, engineering support, maintenance and sub-assembly.We have taken great strides in enlarging our business footprint into Asia Pacific Rim including regional presence in Singapore, Malaysia, Thailand, India, People’s Republic of China, Hong Kong, Taiwan and Indonesia.


Super Group (http://www.supergroupltd.com/)
 ဒီ Super Groupက ႏိုုင္ငံေပါင္း ၇ႏိုုင္ငံျဖစ္ေသာ တရုုတ္၊ေဟာင္ေကာင္၊ထိုုင္း၊မေလးရွား၊အင္ဒိုုနီးရွား၊စကာၤပူ၊
ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ ့ျမန္မာ ေတြမွာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားတဲ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားကုုမၺဏီေလးပါ။

Our Global Presence
   Super has managed to build a robust global presence through a series of strategic expansions since our establishment in 1987. Today, the Group has an integrated business model with midstream capability of manufacturing our key raw materials and downstream strength of marketing our brands to consumers. We adopt a dual engine growth strategy with two vital business segments: Business Consumer segment and the Food Ingredients segment.
With 15 strategic manufacturing and packaging facilities in 6 countries, Singapore, Malaysia, China, Thailand, Myanmar and Vietnam, we are able to delight consumer’s taste buds in more than 50 countries by offering them a vast range of quality products. Guided by an experienced management team and support of a strong distribution network, we are well positioned to provide excellent services and products of superior quality to our customers in the global market.

Stock Information

 (http://www.ntegrator.com/business_overview.html)

စကၤာ ပူ က Ntegrator ဆို တာ ျမန္ မာ ျပည္ က Myanmar Posts and Telecommunications (MPT), a cable TV provider in Myanmar, Forever Group Company Limited (FGCL) စ သည္ တို႕ နဲ႕ ဆက္ သြယ္ ေရး ဆိုင္ ရာ ကုန္ ပ စၥည္း မ်ား ၂၀၁၀ တုန္း က contracts ရ သြား တဲ့ ကု မၸ ဏီ ပါ ...

Our Business

PROJECT SALES
Our Project Sales Division consists of Network Infrastructure and Voice Communication Systems.

Network Infrastructure

We integrate network infrastructure which enables end-users to communicate electronically within an organisation or with another organisation, either within the same country or globally.
We provide total end-to-end infrastructural business solutions, such as:
  • Network integration services, from fixed-line, e.g. Optical;
  • DWDM, SDH, IPDSLAM and ADSL, to wireless solutions, e.g. Microwave, VSAT and WIMAX;
  • Design, installation and implementation of data, video, fiber optics, wireless and cellular network infrastructure; and
  • Customised solutions according to customers' needs.

Voice Communication Systems

We are able to seamlessly integrate voice and data signals used in large organisations' telephone network, which include:
  • PABX;
  • Video conferencing systems;
  • Voice messaging, recording or logging systems; and
  • VoIP applications.
We offer flexible and user-configurable systems for exact customisation to our customers' needs, ensuring the delivery of total end-to-end enterprise business solutions.

PROJECT MANAGEMENT AND MAINTENANCE SERVICES

Our Project Management Services include the provision of installation and implementation services for our network infrastructure and voice communication systems.
We also offer onsite and online maintenance and support services. These services are supported by our 24-hour fault control hotline, hardware and software repair services, online CRM system services, 24-hour onsite support services and 24-hour remote modem dial-in services.


Upp (http://www.upp-group.com/)


Background InformationUPP Holdings Limited, formerly known as United Pulp & Paper Company Limited (the "Company") was 

established in 1967. The Company was listed on the main board of Singapore Exchange Limited on 15 October 
1980.


Mission Statement

Our mission is to build shareholder value by delivering quality products, services and solutions in innovative 
and cost effective ways. The Group operates with a corporate philosophy of adhering to the highest ethical 
conduct in all its business dealings, treatment of its employees, and social and environmental policies.


Strategy

The Company and its subsidiaries are in businesses relating to recycling, processing and treatment services, 
energy saving solutions or products and other environmental protection or environmental technology.


Kreuz (http://kreuzsubsea.com/)

ဘရုုႏိုုင္းႏွင့္စကာၤပူရံုုးစိုက္ထားတဲ့ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာႏွင့္ပိုင္ရိုုက္ျခင္း၊ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေတြ အဓိက ရင္းႏွီးျမွပ္ထားတဲ့ ကုမၺဏီေလးပါ

Established in July 2008 as a provider of integrated offshore subsea services to the oil & gas industry, Kreuz was listed on the Catalyst Board of the Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”) in July 2010 and successfully transferred to the Main Board of the SGX-ST in October 2012. In March 2014, Kreuz was acquired by Headland Private Equity Fund and delisted from the SGX-ST.
Ethics, Integrity, Safety, Quality,and Accountability are basic core values which we, as a company, pledge to all our clients. Our executive management comprises of a dedicated team of professionals with over 30 years of field and project management experience. Motivation, training and mentoring of our keen, experienced and skilled offshore workforce remain a key priority. With multipurpose support vessels, remotely operated vehicles and saturation & surface-supplied diving systems under our ownership, Kreuz is well placed to offer the industry with innovative, safe and productive subsea solutions, with a competitive edge.
In addition to being a contractor member of the International Marine Contractors Association (“IMCA”), an internationally recognised organisation representing leading offshore, marine, diving and ROV companies, Kreuz integrates industry best practices and complies with the international standards in terms of health protection, safety, protection of environment, security and preservation of energy.
Recognized by our clients as an experienced, ethical and reputable integrated subsea services provider to the offshore oil and gas industry, Kreuz is progressing towards becoming an established deep-water SURF installation service provider.
Gunkul Engineer-f (http://www.gunkul.com/Home/Index.php)


Gunkul Engineering Public Company Limited was established on August 5th 1982 by Mr. Gunkul Dhumrongpiyawut. The Company started as an importer and a provider of electrical equipment in order to support the fast-growing Thailand economy
With dedication and a remarkable a breadth of vision of Mr. Gunkul Dhumrongpiyawut, a highly experienced founder and executive, the Company has continued to expand at an exceptional rate along with the formation of strong subsidiary companies to facilitate the expansion of the business. G.K. Assembly Co., Ltd. was found in 1992 to produce and assemble protective equipment used in the electrical power transmission system. Concurrently, the Company also created G.K. Power Products Co., Ltd, one of the subsidiaries, to produce low- and high-voltage electrical equipment. The years passed and all subsidiaries grew even larger, which supported the business operations of GK Group as a whole to expand at a phenomenal rate.
In 2009, Gunkul Powergen (GPG) was found in order to do business as an electrical power producer, which mainly generates electricity from renewable energy resources. As producing electricity from clean resources, it contributes to reduce CO2 emission, which is a major cause of global warming issue.
Today, Gunkul Engineering Public Company Limited stands tall as a leading supplier of quality electrical equipment not only domestically but also internationally to Myanmar, Singapore, Laos, Vietnam, and Malaysia.
The Company has registered in the stock exchange of Thailand since August 10th 2009 with an ambition to raise fund to fuel future growth and achieve the leadership position as Thailand’s number one leader in producing electricity from renewable energy resources and providing the electrical equipments. The company has continually increased its registered capital, which is currently raised to 659,999,984 baht.

လ ွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဆိုုင္တဲ့အေထြေတြစန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားတဲ့ ထိုုင္းဖက္စပ္ကုုမၺဏီေလးပါ

Gunkul Group is a quality manufacturer and well-known supplier for Electrical Power System and Renewable Energy System which satisfy all range of customers. One of the company's core competency is “Product Diversification”, which has more than 5,000 quality products in order to meet customers' need. Moreover, our products are produced from our subsidiary manufacturers and imported from well-known international manufacturers in many countries such as U.S.A., German, Japan, and China.The Company has also earned great trust from customers in both government and public sectors, covering Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Metropolitan Electricity Authority (MEA), Provincial Electricity Authority (PEA), TOT Public Company Limited, Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Siemens, Alstom, ABB, PTT, and SCG. The company's products are grouped into 5 groups as following:
Electrical Generating Plants
Transmission Line System
Substation System
Distribution Line System
Low Voltage Line System

Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!