Popular Posts!

Thursday, November 13, 2014

အခ်ဥ္ဖမ္းတတ္တဲ့ နာမည္ႀကီးစကာၤပူက စားသံုုးသူေတြကိုု သတိထားရမဲ့ ဆိုုင္အမည္ေလးေတြ!

အခ်ဥ္ဖမ္းတတ္တဲ့ နာမည္ႀကီးစကာၤပူက Slim Lim Squaer မွာ ေစ်း၀ယ္ရင္ သတိထားရမဲ့ ဆိုုင္အမည္ေလးေတြတင္ေပးလိုုက္ပါတယ္၊
စကာၤကူက စားသံုုးသူေတြကိုုကာကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒကလဲ ဘယ္ေရာက္ေနလဲမသိဘူးဗ်? ဘာမွထိေရာက္မွာ မရွိလိုု႔လဲ ဒါမ်ိဳးေတြေတာက္ေလ ွ်ာက္ျဖစ္ေနတာ... ဘယ္ေလာက္ထိ မိုုက္ရိုုင္းလဲ ဆိုုတာၾကည့္လိုုက္က်ပါအံုုး?

Top 5 scams and top 10 blacklisted shops you should look out for when shopping in Sim Lim Square
These are the top five ways rogue retailers scam customers.
These infographics by The Straits Times detail the methods these retailers use.
These shops at Sim Lim Square have been blacklisted by the Consumers Association of Singapore (Case) for the period of August to October.
Shop name: Number of complaints

Mobile Air 25
Gadget Terminal 13
Mobile22 10
Mobile Apps 9
Mackin 7
Mobile Planet 7
K-One Mobile 4
Megacentrix Technologies 4
SLR Pro 4
Cyber Maestro 3

Source: Consumers Association of Singapore

CASE Shopping Tips For Consumers
 • Compare prices
 • Do research, especially for high-value items. For electrical goods, research on the product and their function and the common problems to look out for.
 • Check that goods are in good condition. When buying groceries, check the expiry date of the food item and see if the packaging is in good condition.
 • Ask about refund and exchange policies.
 • Ensure that there is a warranty for electrical goods. Check on their post sales service as well.
 • Keep receipts
https://www.case.org.sg/news.aspx

Consumer Complaints Filed With CASE - Sim Lim Square
(For the 3 months of Aug - Oct 2014)

To identify tenants with the highest number of customer complaints filed with the Consumers Association of Singapore (CASE).

No.NameUnit NumberNo. of Complaints
1Mobile Air Pte Ltd*#01-4125
2Gadget Terminal Pte Ltd#02-8013
3Mobile22 Pte Ltd#01-4210
4Mobile Apps Pte Ltd#01-509
5Mackin Pte Ltd#02-877
6Mobile Planet Pte Ltd*#01-417
7K-One Mobile LLP#01-404
8Megacentrix Technologies**#02-774
9SLR Pro Pte Ltd#01-564
10Cyber Maestro Pte Ltd#02-773

*Figures are accurate as of 1st November 2014. Table will be updated monthly.
*Both Mobile Air Pte Ltd and Mobile Planet Pte Ltd are located at #01-41.
**Megacentrix Technologies' business registration status at the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) as of 1st November 2014 is "Referred".
Sim Lim Square Management (MCST 1440) supports this initiative.

Consumer Complaints Filed With CASE - People's Park Complex
(For the 3 months of Aug - Oct 2014)

To identify tenants with the highest number of customer complaints filed with the Consumers Association of Singapore (CASE).

No.NameUnit NumberNo. of complaints
1Tele Infinity LLP#01-04/K94A7
2Mobile Alliance LLP#01-50/905
3S Team Mobile LLP#01-834

*Figures are accurate as of 1st November 2014. Table will be updated monthly.
People's Park Complex Management (MCST 473) supports this initiative.


Watch how Mobile Air shopkeepers in Sim Lim made woman pick up refund of $1,010 in coins scattered on ground
Posted on 05 November 2014  |  64,469 views  |  48 comments
Videos of the Chinese tourist who was refunded $1,010 in coins at Mobile Air -- including that of 5 and 10-cent coins -- have been sent in by a Stomper.
They show the female tourist, Miss Zhou, on bended knees at Sim Lim square attempting to sweep up the coins that were seen scattered on the ground. Shopkeepers were captured merely watching her do so without offering any help.
This public display to humiliate the tourist comes after she asked for a refund when they ordered her to pay an additional $2,400 for two years of insurance for an iPhone 6 Plus she bought from the shop.
Miss Zhou said the shop assistants threw the bag of coins on the floor and told her to count them. The five men also taunted and made fun of her, she said.
She apparently spent four hours counting the money after calling the police.
A spokesperson confirmed that a dispute had broken out but no further assistance was required.
Lianhe Wanbao reported that the shop owner only got worried when journalists arrived at the scene.
He told the woman that he would replace the one-cent and five-cent coins in cash, as well as help them count the amount, if they got rid of the reporters. He eventually returned them $463 in cash.
Miss Zhou said she now has 18kg of coins in a bag. She went to a bank, but its staff were unwilling to change them into notes.
Mobile Air has also been accused of making another Vietnamese tourist tearfully beg on his knees after he asked for a refund for an iPhone 6 he had paid $950 for. They had asked him to top up an additional $1,500 for a warranty package before he could leave with the phone. 
See related articles:
Photos 1 to 7 show screengrabs of the videos sent in by the Stomper, while photos 8 to 13 show other photos of the incident at Sim Lim Square. The rest of the gallery shows other instances of people making/getting large payments in small change from around the world.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

The Consumer Protection (Fair Trading) Act
The Consumer Protection (Fair Trading) Act (CPFTA) is the result of years of relentless advocating by the Consumers Association of Singapore (CASE). What we see today is a testimony to the continued dedication of countless consumer advocates and volunteers over the years.

The driving force behind CASE is our firm belief that we need fair trading legislation to promote a fairer and more equitable marketplace. The law will protect both consumers and traders by making the playing field more level. In 1979, the late Mr Ivan Baptist, then President of CASE, first urged the government to consider a fair trading legislation in the Parliament.
Why it began?
The push for this Act began with the observable increase in the number of errant traders and unethical business practices over the years. As a consumer organisation, CASE has come across numerous instances where consumers sought our help when they fell victim to unscrupulous business tactics. These included high-pressure selling tactics and aggressive door-to-door salespersons, amongst others.
What we are advocating for...
We want to create a fair trading environment for consumers and businesses alike.
Outcome today...
The CPFTA took effect on 1 March 2004. Since then, consumers who have been at the receiving end of unfair practices have been empowered to take civil action for themselves. The Act sets out a list of specific unfair trade practices and empowers them to seek civil remedies. It is the responsibility of the business to prove that it did not commit the unfair practice. However, businesses that commit unfair trade practices will not be subject to criminal sanction as the CPFTA is not a criminal Act.

Since 15 April 2009, the CPFTA was amended to cover financial products and services. This and other amendments were made to widen the scope of protection offered to consumers and facilitate a fairer trading environment for both consumers and businesses. The legislation protects consumers, without adding onerous burden to businesses and costs.

Consumers and businesses are urged to understand the Law better, so as to reap the most benefits from it. To find out more about the CPFTA, download the brochure here.
Lemon Law
The Lemon Law came into effect on 1 September 2012. Provisions of the Lemon Law have been added to the Consumer Protection (Fair Trading) Act, with related amendments to the Hire Purchase Act and Road Traffic Act.

The Lemon Laws is a consumer protection law that provides remedies against defective goods (colloquially known as “lemons”), which fail to conform to the contract at the time of delivery, e.g. do not meet standards of quality and performance, especially after repeated repair. Such laws obligate sellers to repair, replace, or refund or reduce the price of those defective goods.

To find out more about the Lemon Law and how it will affect you as a consumer or business owner, refer to the following:
 1. The Ministry of Trade & Industry’s webpage
 2. Frequently asked questions.
 3. Brochures
For more information on the CPFTA and the Lemon Law, you can also purchase our Fair Trading & You Booklet at our CASE office at 170 Ghim Moh Road, Ulu Pandan Community Building for $3.21 (include GST). 
Post a Comment

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!