ဘယ္လိုု WebStore ေတြမွာ သိမ္းက်ရင္ေကာင္းမလဲ? ဒါကလစဥ္ေၾကးေတြႏွင့္ ဘယ္ေလာက္အထိ ပမာဏာသိမ္းလိုု႔ရလဲ ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားတာပါ၊ internet ရွိရင္ ဘယ္ေနရာမွမဆိုုၾကည့္လိုု႔ရတဲ့ သင္တိုု႕ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့သတင္းအခ်က္လက္ေတြကိုု Online ေပၚက Website ေတြမွာ သိမ္းထားခ်င္ ရင္ေတာ့ ေအာက္က နာမည္ႀကီး Webite Store  ေတြမွာ လစဥ္ေၾကးေတြႏွင့္ သိမ္းလိုု႔ရတဲ့ အရြယ္ပမာဏာ ေတြကိုု ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားတာပါ.. ေစ်းအေပါဆံုုးကေတာ့  mediafire ပါဘဲ.....ဒါေပမဲ့ သင္သတိထားရမွာက ဘယ္ WebStore က ပိုုလံုုျခဳံသလဲဆိုုတာပါဘဲ?  ေစ်းေပါတိုုင္းလဲေကာင္းတာမဟုုတ္ပါဘူးေနာ္....
Drive, Dropbox, iCloud and More Compare

Cloud Storage Showdown: Google Drive, Dropbox, iCloud and More Compared
EXPAND
Cloud storage bigwig Dropbox just slashed the price of its plans, offering 1TB of storage for $10 per month. And it's not alone. Over the last year, most of the major players have been cutting prices and upping sizes. So what's the best option today?
The price of storage has gotten so cheap that most of the serious options you would consider are almost giving it away. Dropbox, MediaFire, Microsoft OneDrive, and Google Drive all offer 1TB for $10 a month or less. And MediaFire's $2.50 fire sale is an unbelievably good deal; it's amazing more people don't talk about. iCloud and Box seem like pretty pathetic options by comparison.
Cloud Storage Showdown: Google Drive, Dropbox, iCloud and More Compared
EXPAND
Of cours  e, there's more room for differentiation with services like automatic photo-syncing and native file support, so if you have any really specific needs it's worth digging a little deeper to see what extra value you can drudge up.
Plus, certain services will be inherently more convenient for hardcore platform fans. Microsoft power users are likely to benefit from using OneDrive. If you're into Chrome and Android, you might benefit most from Google Drive. And if you're a hardcore Apple fan who revels in simplicity and doesn't need a lot of features or space, iCloud might make the most sense. As a rule of thumb though, the chart at the top will give you a good overview.
So what do you guys use? Let us know in the discussion below.

Ref:http://gizmodo.com/dropbox-google-drive-and-more-whats-the-best-cloud-st-1627423823