Popular Posts!

Sunday, December 7, 2014

ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းမ်ား


 ျပည္ပသြင္းကုန္အုပ္စုအလိုက္ ကာလတူႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

  တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
(28-11-2013 to 21-11-2014)
စဥ္သြင္းကုန္
အုပ္စု
၂၀၁၄-၂၀၁၅(၂၈-၁၁-၂၀၁၄)ထိ၂၀၁၃-၂၀၁၄(၂၈-၁၁-၂၀၁၃)ထိတိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ပုဂၢလိကပုိင္ေပါင္းႏိုင္ငံပိုင္ပုဂၢလိကပုိင္ေပါင္းႏိုင္ငံပိုင္ပုဂၢလိကပုိင္ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ကုန္ပစၥည္း
၈၄၇.၃၀၉၃၆၆၆.၂၂၅၄၅၁၃.၅၃၄၁၂၆၂.၃၀၃၂၅၀၇.၈၆၃၃၇၇၀.၁၆၆-၄၁၄.၉၉၄၁၁၅၈.၃၆၂၇၄၃.၃၆၈
လုပ္ငန္းသံုးကုန္
ၾကမ္းပစၥည္း
၃၆၃.၄၆၂၃၃၇၃.၁၄၃၃၇၃၆.၆၀၅၃၃၇.၇၈၉၂၉၂၇.၈၄၆၃၂၆၅.၆၃၅၂၅.၆၇၃၄၄၅.၂၉၇၄၇၀.၉၇၀
လူသံုးကုန္
ပစၥည္း
၇၅၉.၈၇၅၁၇၈၃.၉၁၂၂၅၄၃.၇၈၇၇၇.၉၀၃၁၂၂၄.၆၅၉၁၃၀၂.၅၆၂၆၈၁.၉၇၂၅၅၉.၂၅၃၁၂၄၁.၂၂၅
စုစုေပါင္း၁၉၇၀.၆၄၆၈၈၂၃.၂၈၀၁၀၇၉၃.၉၂၆၁၆၇၇.၉၉၅၆၆၆၀.၃၆၈၈၃၃၈.၃၆၃၂၉၂.၆၅၁၂၁၆၂.၉၁၂၂၄၅၅.၅၆၃
...
(21-11-2013 to 21-11-2014)
စဥ္သြင္းကုန္
အုပ္စု
၂၀၁၄-၂၀၁၅(၂၁-၁၁-၂၀၁၄)ထိ၂၀၁၃-၂၀၁၄(၂၁-၁၁-၂၀၁၃)ထိတိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ပုဂၢလိကပုိင္ေပါင္းႏိုင္ငံပိုင္ပုဂၢလိကပုိင္ေပါင္းႏိုင္ငံပိုင္ပုဂၢလိကပုိင္ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ကုန္ပစၥည္း
၈၄၁.၄၅၉၃၅၇၃.၈၂၉၄၄၁၅.၂၈၈၁၂၃၂.၉၀၆၂၄၄၃.၄၀၉၃၆၇၆.၃၁၅-၃၉၁.၄၄၇၁၁၃၀.၄၂၀၇၃၈.၉၇၃
လုပ္ငန္းသံုးကုန္
ၾကမ္းပစၥည္း
၃၄၇.၀၉၉၃၃၆၇.၉၁၀၃၇၁၅.၀၀၉၃၃၀.၁၄၈၂၈၄၇.၅၉၄၃၁၇၇.၇၄၂၁၆.၉၅၁၅၂၀.၃၁၆၅၃၇.၂၆၇
လူသံုးကုန္
ပစၥည္း
၇၅၁.၅၁၃၁၆၃၁.၃၁၃၂၃၈၂.၈၂၆၇၃.၃၀၅၁၁၇၃.၀၄၂၁၂၄၆.၃၄၇၆၇၈.၂၀၈၄၅၈.၂၇၁၁၁၃၆.၄၇၉
စုစုေပါင္း၁၉၄၀.၀၇၁၈၅၇၃.၀၅၂၁၀၅၁၃.၁၂၃၁၆၃၆.၃၅၉၆၄၆၄.၀၄၅၈၁၀၀.၄၀၄၃၀၃.၇၁၂၂၁၀၉.၀၀၇၂၄၁၂.၇၁၉
....
 (14-11-2013  to 14-11-2014)                           

စဥ္သြင္းကုန္
အုပ္စု
၂၀၁၄-၂၀၁၅(၁၄-၁၁-၂၀၁၄)ထိ၂၀၁၃-၂၀၁၄(၁၄-၁၁-၂၀၁၃)ထိတိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ပုဂၢလိကပုိင္ေပါင္းႏိုင္ငံပိုင္ပုဂၢလိကပုိင္ေပါင္းႏိုင္ငံပိုင္ပုဂၢလိကပုိင္ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ကုန္ပစၥည္း
၈၁၉.၅၅၄၃၄၅၅.၇၆၅၄၂၇၅.၃၁၉၁၁၈၄.၆၈၄၂၃၆၅.၂၀၇၃၅၄၉.၈၉၁-၃၆၅.၁၃၀၁၀၉၀.၅၅၈၇၂၅.၄၂၈
လုပ္ငန္းသံုးကုန္
ၾကမ္းပစၥည္း
၃၃၆.၁၂၈၃၂၅၈.၈၉၂၃၅၉၅.၀၂၀၃၁၃.၄၆၉၂၇၈၆.၅၃၅၃၁၀၀.၀၀၄၂၂.၆၅၉၄၇၂.၃၅၇၄၉၅.၀၁၆
လူသံုးကုန္
ပစၥည္း
၇၄၅.၂၉၀၁၅၅၇.၉၄၈၂၃၀၃.၂၃၈၇၁.၈၃၅၁၁၄၃.၆၉၁၁၂၁၅.၅၂၆၆၇၃.၄၅၅၄၁၄.၂၅၇၁၀၈၇.၇၁၂
စုစုေပါင္း၁၉၀၀.၉၇၂၈၂၇၂.၆၀၅၁၀၁၇၃.၅၇၇၁၅၆၉.၉၈၈၆၂၉၅.၄၃၃၇၈၆၅.၄၂၁၃၃၀.၉၈၄၁၉၇၇.၁၇၂၂၃၀၈.၁၅၆

Post a Comment

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!