Popular Posts!

Saturday, January 31, 2015

စိတ္ ခုိင္ မွ ဖတ္ ပါ

စိတ္ ခုိင္ မွ ဖတ္ ပါ


The Economist Magazine ၾကီးမွ ၂၀၁၅ Edition အျဖစ္ ကမၻာ့အဖဲြ႔အစည္းစည္း အသီးသီး ႏွင့္ ၎တုိ႕ကုိယ္ပုိင္ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ စုစည္းျပီး စာရင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏူိင္ငံႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ စာရင္း ဇယားမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္၍ တင္ျပထားပါသည္။ ကမၻာ့ အဖဲြ႔အစည္းေပါင္း (၇၄) ခုမွ ၂၀၁၂-၁၃-၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မူတည္၍ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္၊

ကၽြန္ေတာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ မွာတယ္ေနာ္….

myanmar graph

Migrants
ျမန္မာႏူိင္ငံသည္ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ ၄၁၅, ၄၀၀ ရွိျပီး သတၱမေျမာက္ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ အမ်ားဆုံး ထုတ္လုပ္ေသာ ႏူိင္ငံအျဖစ္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ျပသာနာ ျဖစ္ပြားေနေသာ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဆုိမာလီယာ၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား ႏွင့္ ကြန္ဂုိ-ကင္ရွာဆာ (၆) ႏူိင္ငံက အေပၚတြင္ ရွိေနေသးသည္၊ အေလ်ာ့ေတာ့ မေပးသင့္။

Lowest GDP per head (Living Standard)
GDP per head အနည္းဆုံးႏူိင္ငံစာရင္းတြင္ ဆုိမာလီသည္ ေဒၚလာ ၁၃၀ ျဖင့္ နံပါတ္တစ္ ေနရာ ခ်ိတ္ထားျပီး ျမန္မာမွ ၈၇၆ ေဒၚလာျဖင့္ နံပါတ္ (၂၀) ရရွိခဲ့ျပီး နံပါတ္ ၁၉ ျဖစ္ေသာ ေဟတီကၽြန္းႏူိင္ငံႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္းရွိခဲ့သည္။ သုိ႕အတြက္ ဧရာ၀တီတုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ စကၤာပူကုိ (၅) ႏွစ္အတြင္း မွီရမည္ဆုိျခင္းမွ ကၽြန္းႏူိင္ငံျခင္းတူေသာ ေဟတီႏွင့္ ေသြးရုိးသားရုိး မွားေျပာျခင္း ျဖစ္ႏူိင္လွေပသည္။

Quality of life ျဖစ္ေသာ Human Development Index (HDI), Gini coefficient, ႏွင့္ Economic Freedom Index တြင္မူ ျမန္မာသည္ အနည္းဆုံး ႏူိင္ငံ ၂၄ ႏူိင္ငံ စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ခဲ့၊ ၂၅ မ်ား ျဖစ္ေနလားေတာ့ မိမိလည္း မသိ။

Economic Growth
ယုံျခင္ယုံ မယုံျခင္ေန ေရးရမယ့္ တာ၀န္ရွိလုိ႔၊ ၂၀၀၂-၁၂ အတြင္း Average annual % increase in real GDP စာရင္းမွာ ျမန္မာႏူိင္ငံဟာ ကမၻာေပၚရွိ အျမင္ဆုံးႏူိင္ငံ စာရင္းတြင္ ၉.၅% ျဖင့္ နံပါတ္ (၈) ခ်ိတ္ခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ တရုတ္က ၁၀.၄ % ျဖင့္ နံပါတ္ (၆) ပါ။ စကၤာပူေတာင္ ၆% နဲ႔ နံပါတ္ (၄၁)ပါ၊ စာရင္းလိမ္ျပခ်က္ကေတာ့ ကမ္းကုန္ပါတယ္။ လီကြမ္းယုသာ ေတြ႔လုိက္လုိ႕ကေတာ့ သူ႕သား နဲ႕ ၀န္ၾကီးေတြကုိ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းေခၚျပီး ဆူလုိက္ ၾကိမ္းလုိက္မယ့္ ျဖစ္ျခင္း၊ ျမန္မာျပည္က သာသြားျပီ ဆုိျပီးေတာ့ေပါ့။

Least Trade Dependent
ကုန္သြယ္ေရးမွ ရရွိေသာ ပမာဏသည္ GDP ၏ ၁၈.၃% ရွိပါတယ္။ အဲ့သည့္ စာရင္းမွာေတာ့ နံပါတ္ (၂၁) ပါ။

Democracy Index
၀မ္းသာစရာပါခင္ဗ်ာ။ ၂၀၁၃ အတြက္ အနိမ့္ဆုံး ႏူိင္ငံ (၂၀) စာရင္းမွာ မပါပါဘူးခင္ဗ်ာ။

Most Economically dependent on Agriculture
လယ္ေျမေတြ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဘုိ႕ရန္ မရွိသေလာက္ အသိမ္းခံလုိက္ရလုိ႕လား မသိ၊ ႏူိင္ငံ (၂၅) ႏူိင္ငံ စာရင္းမွာ ပါသင့္ရက္နဲ႔ မပါဘူးခင္ဗ်ာ။

Commodities (Rice)
ကမၻာ့ ဆန္တင္ပုိ႕တဲ့ ထိပ္တန္း (၁၀)ႏူိင္ငံ စာရင္းမေတာ့ ျမန္မာဟာ နံပါတ္ (၇) ခ်ိတ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂-၁၃ အတြက္ ဆန္တင္ပုိ႔ခဲ့မႈ ပမာဏဟာ တန္ခ်ိန္ ၁၁.ရ သန္း ခန္႔ ရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္း စားသုံးမႈ ပမာဏ သည္ တန္ခ်ိန္ ၁၀.၄ သန္းရွိ ဟု ေဖၚျပထားပါတယ္။

Labour-Force Participation
အလုပ္လုပ္ႏူိင္သူ လူဦးေရ၏ ၇၈.၆%သည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ ႏႈန္းတြင္ ျမန္မာသည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သူ စုစုေပါင္း၏ ၄၉.၈% ျဖင့္ နံပါတ္ (၁၄) ျဖစ္သည္။ လူၾကီး ေရာ လူငယ္ အလုပ္လက္မဲ့ အျမင့္ဆုံး ႏူိင္ငံ ၄၀ စာရင္းတြင္ မပါ၀င္။

Brain Drain
ျမန္မာႏူိင္ငံသည္ ၁.၇ ျဖင့္ ကမၻာတြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္၊ အမွတ္ေပးမႈမွာ ၁ အား အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား အျခားႏူိင္ငံမ်ားသုိ႔ ထြက္ခြာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ၇ အား ျပည္တြင္းတြင္ ပင္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္မႈ အျဖစ္ လ်ာထားျပီး ၁ မွ ရ ၾကားတြင္ တြက္ခ်က္ရာ ျမန္မာသည္ ၁.၇ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္းရွိသူအားလုံး ျပည္ပထြက္ခြာက ၁ ဘ၀ က်ေရာက္ရေပေတာ့မည္။

Number of Days Taken to Register a new company
ျမန္မာဟာ အၾကာဆုံး ႏူိင္ငံ (၁၆) ႏူိင္ငံ စာရင္းမွာ ၇၂ ရက္နဲ႕ နံပါတ္ ၁၃ ရပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လာဒ္ေပးလာဒ္ယူမႈ အျမင့္ဆုံး (၁၂) ႏူိင္ငံ စာရင္းမွာေတာ့ မပါေသးဘူးခင္ဗ်။

Lowest Car Ownership
အဆုိပါ စာရင္းတြင္ ျမန္မာ သည္ လူတေထာင္လ်င္ (၆) ဦးႏႈန္းသာ ကားပုိင္ဆုိင္သည္ဟု ေဖၚျပထားျပီး နံပါတ္ ၁၄ ကုိ ရရွိသြားပါတယ္။ လူတေထာင္မွာမ်ား ၁၀ ေယာက္ေလာက္ ပုိင္သြားရင္ ေတာင္ မေတြးရဲစရာ ခင္ဗ်ာ။

Education Spending
လာျပီခင္ဗ်ာ၊ ကဲ.. ၾကည့္ ေဟာေတြ႔ျပီဗ်ာ၊ lowest စာရင္းရဲ႕ ထိပ္ကပ္ေနလုိ႔ မနည္းရွာရတယ္၊ မရွိဘူးလားေတာင္ ထင္မိေသး ထိပ္ဆုံး နံပါတ္ (၁) ဗ်ာ၊ GDP ရဲ႕ ၀.၈% နဲ႕ပါ၊ ကေလးေတြ လမ္းေပၚထြက္ကုန္တာလဲ မေျပာနဲ႔ေလ။

Highest Death rate
၂၀၁၀-၁၅ အတြင္း လူ တေထာင္လ်င္ ၈.၅ ေယာက္ျဖင့္ နံပါတ္ (၇၉)၊ ေမြကင္းစ ကေလး ေသဆုံးႏႈန္းမွာ လူတေထာင္လ်င္ ၄၈.၉%ျဖင့္ နံပါတ္ (၄၁) ဆီနီေဂါ နဲ႔ တန္ဇန္နီးယား အၾကားမွာ ရွိေနပါတယ္။

Tuberculosis
TB ျဖစ္ပြားႏႈန္း အျမင့္ဆုံး ႏူိင္ငံ စာရင္းမွာေတာ့ လူ တေထာင္လ်င္ ၃၇၇ ဦး ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္ (၁၅) ခ်ိတ္ပါတယ္။ HIV/AIDS ေသဆုံးမႈ အျမင့္ဆုံး (၂၅) ႏူုိင္ငံ စာရင္းမွာေတာ့ မပါပါဘူး၊

Health
က်မ္းမာေရး အသုံးစာရိတ္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္က GDP ရဲ႕ ၅% အနည္းဆုံး ရွိရမယ္ ဆုိေပမယ့္ မသုံးႏူိင္ရွာပါဘူး၊ ထုံးစံအတုိင္း အနည္ဆုံး စာရင္းမွာ ၁.၈% ျဖင့္ ပထမဆု ဆြတ္ခူးရရွိသြားပါျပီခင္ဗ်ာ၊ လူၾကီးမင္းမ်ား လက္ခုတ္တီးၾကပါ။ Hunger Index မွာေတာ့ ကံေကာင္းတယ္ခင္ဗ်၊ ၂၅ ႏူိင္ငံ စာရင္းမွာ လာအုိပါျပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မပါဘူး၊

World Giving Index
အလႈေရစက္ လက္နဲ႔ မကြာ အက်ဳိးေၾကာင့္ စာရင္းမွာ ကေနဒါနဲ႕အတူ နံပါတ္ (၂) ခ်ိတ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ လူဦးေရ၇ဲ႕ ၅၈% ဟာ အလႈဒါန ျပဳၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Press Freedom
သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ အနည္းဆုံး (၂၈) ႏူိင္ငံ စာရင္းက လြတ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ အနည္းဆုံး ဆြတ္ခူးသူကေတာ့ Eritera နဲ႔ ဒုတိယကေတာ့ ေျမာက္ကုိရီးယား ပါ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏူိ္ငံထဲက ဆုိရင္ လာအုိတုိ႔ ဗီယက္နမ္တုိ႔ပါျပီး သီရိလကၤာေတာင္ ပါလုိက္ေသးဗ်၊ ဒါေတာ့ ခ်ီးၾကဴးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Defence Spending (As % of GDP)
ျပည္ပမွ က်ဴးေက်ာ္မဲ့ အႏၱရာယ္ေတြ မ်ားလြန္း လုိ႔လားမသိ၊ အျမင့္ဆုံး သုံးစဲြတဲ့ ႏူိင္ငံ ၂၄ ႏူိင္ငံ စာရင္းမွာ ျမန္မာ GDP ရဲ႕ ၄.၂% ျဖင့္ နံပါတ္ (၁၃) ရရွိသြားပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ကုန္ၾကမွာစုိးလုိ႕ ျဖစ္ေပၚလာႏူိင္တဲ့ ျပည္ပ အနၱရာယ္ေတြ ထုတ္မေျပာတာ ျဖစ္ႏူိင္ပါတယ္။ ၾကိတ္ျပီး စစ္အင္အား ျဖည့္တင္းေနရရွာတာပါ၊ အင္မတန္ ေက်းဇူးတင္ဘုိ႔ ေကာင္းလွပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ လက္နက္ကုိင္အင္အား ၾကည့္အုန္းမလား ၄.၀၆ သိန္းျဖင့္ အမ်ားဆုံး စာရင္းမွာ နံပါတ္ ၁၂ ရွိပါတယ္။ လက္နက္ တင္ပုိ႕မႈ စာရင္းမွာ ဆုိရင္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွာ ေဒၚလာ ၃၆၂ သန္းဘုိး တင္သြင္းခဲ့လုိ့ အမ်ားဆုံးစာရင္းမွာ နံပါတ္ (၁၈) ပါ။ တခု ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ရတာက ျငိမ္းခ်မ္းမႈ အနည္းဆုံး ျဖစ္ေနတဲ့ ႏူိင္ငံ ၂၄ ႏူိင္ငံ စာရင္းမွာ မပါတာပဲ ခင္ဗ်ာ။

ကဲ..ကၽြန္ေတာ္ အေစာၾကီးထဲက ေျပာတယ္ေနာ္၊ စိတ္ ခုိင္ မွ ဖတ္ပါလုိ႕။- Posted using BlogPress from my iPhone
Post a Comment

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!