Popular Posts!

Tuesday, January 6, 2015

က်န္းမားေရးႏွင့္ညီည ႊတ္တဲ့ epson salt ဆားေရစိမ္နည္းေလး

ရုုပ္ပ်ိဳကုုိယ္ႏုုေစတဲ့ က်န္းမားေရးႏွင့္ညီည ႊတ္တဲ့ epson salt ဆားေရစိမ္ နည္းေလး တခုုပါ၊
အမ်ားအားျဖင့္ ျဗဴတီဆလြန္းေတြမွာ လုုပ္ေပးေလ့ရွိတဲ့ therapy နည္းေလးပါဘဲ...
တကိုုယ္လံုုးအေၾကာေလးေတြကိုုေျဖေပးလိုုက္သလိုုတကုိယ္လံုုးေပါ့ပါးသြားေစတာပါ....
ဆိုုလိုုတာက ေရပူစမ္းလိုုမ်ိဳးေလးကိုု အိမ္တြင္းမွာ ျပဳလုုပ္ေပးလိုုက္တာပါဘဲ..
ညိမ္ေညာင္းတဲ့ သီခ်င္းေလးရယ္  သင့္ေတာ္တဲ့အပူခ်ိန္ႏွင့္ ဆားထည့္စိမ္ၿပီး အနားယူခိုု္င္းလိုုက္တာပါဘဲ...

What is a floatation tank?

Floatation combines the sensation of weightlessness with a technique known as Restricted Environmental Stimulation Therapy, or R.E.S.T.

What is a floatation tank?

525 kg of Epsom salts ( MgSO4) are added to water to create 1000 litres of solution, 30 cm deep, which is heated to 35.5 degrees C (skin temperature).
The temperature of the water means that once you are settled in the tank, it is virtually impossible to distinguish between parts of the body that are in contact with the water, and those that aren’t, in effect “fooling” the brain into believing that the person is floating in mid-air.

The floating experience

Floating weightlessly your body is perfectly supported by a cushion of silky skin-temperature liquid. Freed from all sensation of gravity, temperature, touch, sight and sound (which together account for 90% of normal neuro-muscular activity), you conserve and redirect vast amounts of natural physical and mental energy.
The ultra-deep relaxation of floating “resets” the body’s hormonal and metabolic balance, strengthening resistance to and accelerating recovery from the effects of stress, illness, injury or strenuous exercise.
Unless you are an astronaut, this is the only situation you will encounter where your body is free from the harmful forces of gravity. Every single muscle in the body is allowed to totally relax, with ear plugs in and, if you wish, the tank’s interior lights off, the quietness and the darkness allow the mind to drift into the deepest state of relaxation possible.
The buoyancy created by the dense Epsom-salt solution effectively removes the effects of gravity on the body, and brings the individual close to an experience of total weightlessness. A huge amount of brain-power is used every second in order to deal with the strain that gravity places on one’s body. As the body is now totally supported, and external stimuli is reduce there is nothing for the brain to do and every muscle is allowed to relax completely.
With no commands needing to be sent out, the logical side of the brain is rendered redundant, and its activity slows down until it synchronises with the creative side. This leaves the individual in a dream-like state, akin to the thoughts experienced just before you go to sleep. In this state, the brain releases vast amounts of endorphins.
While the state of relaxation may be deep and profound, the individual’s brain stays dreamily alert. To get technical, the brain gradually shifts from its usual “alpha” state to generate theta waves, the state-of-mind that Buddhist monks try to reach through hours of meditation and years of training. You can achieve this in a matter of minutes just by lying back into the silky warm sea of bliss that is the floatation experience!

The History of the Floatation tank

The first floatation tank was developed in 1954 by the American neurophysiologist Professor Dr John C. Lilly while working and studying psychoanalysis at the National institutes of Mental Health (NIMH) in Bethesda, Maryland USA.
Together with his associate Dr. Jay Shirley, Dr. Lilly became intrigued by the question of the origins of conscious activity within the brain. The question was whether the brain needed external stimuli to keep its conscious states going. Lilly and his associate set to work trying to devise a system that would restrict environmental stimulation as much as was practical and feasible.
Lilly’s first float tank was one in which the user was suspended upright, entirely underwater, head completely covered by an underwater breathing apparatus and mask. These first float tanks were originally referred to as isolation tanks or sensory deprivation tanks and over the years as Lilly continued his experiments with floatation, simplifying and improving the general design he found that he could float in a more relaxing supine position, rather than suspended feet downward in fresh water, if more buoyant Epsom salt water was used. Other refinements, such as water heaters with thermostats sensitive enough to keep the water the perfect skin temperature, and a water filter for the reuse of the Epsom salts were added over the years. By the early 1970′s, Lilly had perfected the flotation tank design that is in use today.

 
In this pitch black pod, you float on the surface of a pool of water set at body temperature. Sight, sound and eventually touch are all muted so only your thoughts remain. It is an experience that makes the user feel weightless.
floating-in-purple-i-sopod-float-tank1
It’s first use was in Neuro-physiology, to answer a question as to what keeps the brain going and the origin of its energy sources. One hypothesis was that the energy sources are biological and internal and do not depend upon the outside environment. It was argued that if all stimuli are cut off to the brain then the brain would go to sleep. Lilly decided to test this hypothesis and, with this in mind, created an environment which totally isolated an individual from external stimulation. From here, he studied the origin of consciousness and its relation to the brain.
From then on it has been used for various treatments such as Stress Therapy, Alternative Medicine, and Meditation.
i-sopod-with-girl-floating
Research at the Human Performance Laboratory at Karlstad University concludes that regular flotation tank sessions can provide significant relief for chronic stress-related ailments. Studies involving 140 people with long-term conditions such as anxiety, stress, depression and fibromyalgia found that more than three quarters experienced noticeable improvements.


Float First Floatation Center tutorial video

Beyond Rest: New Float Tank Centre in Perth

Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!