Popular Posts!

Sunday, August 31, 2014

အလုပ္သမားရွားပါးမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္စီးပြားေရး ထိခုိက္

အလုပ္သမားရွားပါးမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္စီးပြားေရး ထိခုိက္ 

ကမၻာ႔တတိယစီးပြားေရးအင္အား အႀကီးဆံုး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သ မားရွားပါးမႈက ေဆာက္လုပ္ေရးမွ၀န္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအထိ အဓိကလုပ္ ငန္းနယ္ပယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အက်ပ္အ တည္း ႀကံဳေတြ႕ရလုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး လုပ္ခလစာမ်ားျမင့္တက္ေစကာ ျပန္ လည္ေကာင္းမြန္ခါစ စီးပြားေရးအား ထိခုိက္လာႏုိင္မည့္အေရးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ ေနရသည္။
 ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား၊ ကုန္တုိက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ ငန္းအမ်ားအျပားမွာ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ ရန္ အခက္ေတြ႕ေနၿပီး လုပ္ခလစာ မတတ္ႏုိင္သျဖင့္ ပိတ္လုိက္ရသည့္ ဆုိင္မ်ားလည္းရွိေနသည္။ 
 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၏ အႀကီးဆံုးေလေၾကာင္းလုိင္း ANA က ေက်ာေထာက္ခံျပဳထားသည့္ ပိခ်္ ေလေၾကာင္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ခရီးစဥ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရ ၿပီး စုစုေပါင္းစီစဥ္ထားမႈ၏ ၁၆ ရာ ခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ စရိတ္နည္း ေလ ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်က္စတားႏွင့္ ဗန္နီလာေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားက လည္း ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ ခရီးစဥ္ ရာႏွင့္ခ်ီ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရၿပီး ေလယာဥ္ မွဴးမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟုဆုိသည္။ ပိခ်္ေလေၾကာင္းမွ ေျပာ ခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဆာကာဂါမီက“ေလယာဥ္ မွဴးေတြ လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ အသစ္ ေလ့က်င့္ဖုိ႔လည္း အခ်ိန္နဲ႔ေငြလုိပါ တယ္”ဟုဆုိသည္။ 
 ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုၾကာ ေငြက်ဳံ႕မႈ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး၏ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာေသာ္လည္း ဂ်ပန္ကုမၸ ဏီအမ်ားအျပားမွာ အလုပ္သမားရွား ပါးမႈႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ ႏုိင္ငံျခား မွ ၀င္ေရာက္လာသူနည္းပါးျခင္း၊ အ လုပ္သမားငွားရမ္းျခင္းဥပေဒမ်ားမွာ တင္းက်ပ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၾက သည့္ အသက္အရြယ္ရွိလူဦးေရ က် ဆင္းျခင္းတုိ႔က အလုပ္သမားရွားပါး ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၂၀၃၀ တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏အ လုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အသက္အရြယ္ရွိ လူဦးေရ ၁၃ သန္းေလ်ာ့က်သြား မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ျပႆနာ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက စီး ပြားေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္ရန္  ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားအား သံသယ ၀င္လ်က္ရွိသည္။  ဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီးဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ လုပ္သား အင္အားရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က မႀကံဳဖူးသည့္ အေျခအေနႏွင့္ႀကံဳေန ရသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရက် ဆင္းလာေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သ မားဥပေဒမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ခြင့္ျပဳ ေပးရန္ ျငင္းဆုိလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၅၀ တြင္ ႏုိင္ငံျခားမွ၀င္ေရာက္လာသူ ၂၀၀,၀၀၀ ထိခြင့္ျပဳရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အႀကံေပးမ်ား၏တင္ျပခ်က္မွာ မၾကာ မီက ပယ္ခ်ခံရသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံျခားအလုပ္သမားသင္တန္းသား အစီအစဥ္အား တုိးခ်ဲ႕ရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္ လည္း သင္တန္းသားမ်ားမွာ သက္ ႀကီးရြယ္အုိမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ပုိမုိ၀င္ ေရာက္ရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အားေပး လ်က္ရွိေသာ္လည္း လုိအပ္ခ်က္ မ ျပည့္မီႏုိင္ဟုဆုိသည္။ 
 အစုိးရ၏ ေမလစာရင္းဖယား မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ရွာ ေဖြသူ ၁၀၀ ဦးအတြက္ ကမ္းလွမ္း သည့္အလုပ္ ၁၀၉ ခုရွိေနၿပီး ၁၈ ႀကိမ္ ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အလုပ္ေခၚစာမ်ား လည္း ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိၿပီး အ မ်ားစုမွာ လုပ္ခနည္းအလုပ္မ်ားျဖစ္ သည္။ ဇန္ရွီကုမၸဏီသည္ လုပ္သား အင္အားမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ အ ေရာင္းဆုိင္ ၂၀၀ ခန္႔ပိတ္ခဲ့ရသည့္ အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ရွယ္ယာ ရွင္မ်ားအား ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည္။  ၀ါတာမီကုမၸဏီကလည္း အခ်ိန္ပုိင္း လုပ္သားမ်ား လံုေလာက္စြာမရသျဖင့္ အျမတ္နည္းသည့္ အေရာင္းဆုိင္ ၆၀ ခန္႔ပိတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ဆူနာမီေနာက္ပုိင္း ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ၂၀၂၀ တုိက်ဳိအုိလံပစ္အတြက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားလုိအပ္ခ်က္တုိးျမင့္လာလ်က္ ရွိသည္။
 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ခြင္တြင္ စတီးဖရိန္တပ္ဆင္သည့္ကၽြမ္း က်င္ လုပ္သားေနရာအတြက္ အလုပ္ ေခၚယူမႈ ၈ ဆ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အျခား လုပ္သားေခၚယူမႈလည္း ျမင့္တက္ လာေနသည။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းခြင္လုပ္သားမ်ား ရွားပါးမႈေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္ က်စရိတ္မွာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္းထိျမင့္တက္လာသည္။ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းအေရာင္းဆုိင္လုပ္ ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေယာက္ဘန္နီမာ႐ု ႏွင့္ ရွီမာမူရာတုိ႔သည္ ေဆာက္လုပ္ ေရးကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ဆုိင္သစ္မ်ားအား စီစဥ္ထားသည့္အ တုိင္း ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။    သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း တြင္လည္း လုပ္သားရွားပါးမႈျပႆနာ အား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၏ စက္မႈေဒသနာဂုိယာတြင္ ထရပ္ ကား ၄၀၀ ခန္႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ထုိင္ဟုိပု႔ိေဆာင္ေရး သည္ ယာဥ္ေမာင္းမလံုေလာက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ထရပ္ကား ၁၀ ပံု ၁ ပံုခန္႔ ရပ္နားထားရသည္။ ဂ်ပန္ပုိ႔ေဆာင္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနအဆုိအရ ပုိ႔ေဆာင္ ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လုပ္သားမလံုေလာက္မႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ ေနရသည္ဟုဆုိသည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီ မ်ားမွာ လုပ္သားရွားပါးမႈျပႆနာ အား ပုိမုိဆုိး၀ါးစြာႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး လုပ္ ခလစာစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ၆ လ အတြင္း ကုမၸဏီ ၁၀ ခုရပ္နားသြား ရသည္ဟုဆုိသည္။ 

KHTun အတြဲ ၂ အမွတ္စဥ္ ၂၂၊ သည္ေလဒီးစ္ နယူးစ္ဂ်ာနယ္။ 
Ref:https://m.facebook.com/News.TheLadies/photos/a.179109772264000.1073741828.178829095625401/300014560173520/?type=1&source=46Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!