Popular Posts!

Sunday, August 17, 2014

"ေၿမအမ်ဳိးအစားအက်ယ္ဖြင္႔ ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္း ေၿမကြက္မ်ားသတိထား"


ေၿမအမ်ဳိးအစားေတြက လယ္ေျမ(R,M,S)ယာေျမ(Y), ကိုင္းေျမ(K)၊ ဥယ်ာဥ္ေျမ(G)၊ဓနိေျမ(D)၊အျခားေျမ(OA)ဆိုၿပီးရွိပါတယ္၊ 3B ဆိုတာ လယ္ယာေျမမွာအက်ဳံးမ၀င္တဲ႔ေျမမ်ဳိးပါ၊လူေနထိုင္ေနတဲ႔ေျမမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္၊ဂရန္ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္၊လန(၃၀) ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။


ရြာေျမ(သို႔)ၿမိဳ႔ေျမလားသိခ်င္ရင္ ပုံစံ-၁၀၅ ေျမမ်ဳိးအတန္းမွာၾကည္႔ပါ။ ရြာေျမ(သို႔) ၿမိဳ႕ေျမလို႔ ေဖာ္ျပထားရင္ ဂရန္ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္၊အရင္က ရြာ ကိုျခဳံငုံၿပီးၿမိဳ႕ေျမသတ္မွတ္ထားတာ လည္းျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္၊ ေကာင္းတာကေတာ႔ စည္ပင္ ၿမိဳ႔ျပေျမယာမွာေသခ်ာစုံစမ္းတာေကာင္းပါတယ္။


ေျမစာရင္းမွာရြာေျမဟုတ္/မဟုတ္ေမးလိုက္တာနဲ႔သိႏိုင္ပါတယ္၊ ကိုယ္႔ဘာသာလဲစိစစ္ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္ အဲ႔ဒီေျမဟာ လူေနထိုင္လာတာရြာအ၀န္းအ၀ိုင္းထဲမွာ လား၊ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ၊ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက ရြာအျဖစ္၊လူေနအိမ္အျဖစ္တည္ရိွေနၿပီလား၊ ၁၉၅၃ခုႏွစ္မတိုင္မီ ကတည္းက အစုအဖြဲႊနဲ႔ ေနထိုင္လာတယ္ဆိုရင္ ရြာေျမေသခ်ာပါတယ္၊ ရြာေျမကို ဘာျဖစ္လို႔ဂရန္ေလွ်ာက္မွာလဲ၊မ်ားေသာအားျဖင္႔ေတာ႔ ဂရန္ေပးေလ႔မရိွပါဘူး၊ စီးပြားေရးအတြက္ ဘဏ္တို႔ဘာတို႔မွာ ေပါင္ခ်င္လိုပတစ္ခ်ဳိ႔ေတာ႔ေလွ်ာက္တာရိွဘူးတယ္၊ အဲ႔ဒီအခါမ်ဳိးမွာ ေတာဂရန္ဆိုၿပီးေပးခဲ႔ဘူးတယ္၊ မ်ားေသာအားျဖင္႔ေတာ႔ ရြာေျမကို အရပ္အေရာင္းအ၀ယ္နဲ႔ဘဲ အဆင္႔ဆင္႔ပိုင္ဆုိင္ၾကတာမ်ားပါတယ္၊ ရြာေျမကိုရြာလူႀကီးေတြကဘဲအုပ္ခ်ဳပ္စီမံၾကတာပါဘဲ၊

မွတ္စု-
လ/န = ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးအက္ဥပေဒ။
ပုဒ္ (၃၉)= ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးအက္ဥပေဒ

ပုဒ္မ (၃၉)။
လယ္ယာေျမ အားလံုးကို စိုက္ပ်ဳိးမႈသာ အသံုးခ်ခြင့္ရိွၿပီး အျခားနည္းျဖစ္ေသာ ( လူေနအိမ္ေဆာက္ လုပ္ျခင္း၊ ငါးကန္ တည္ျခင္း၊ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အုတ္ကြင္းမ်ား လုပ္ျခင္း ... စသည့္ စိုက္ပ်ဳိးမႈမဟုတ္သည့္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မွန္သမွ်အတြက္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရပါသည္။
ထိုသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသည့္အခြင့္အာဏာကုိ လယ္/ႏိုင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၉)တြင္ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းထားသည္ျဖစ္ရာ ဤသည့္အခ်က္ကုိ စြဲ၍ လ/န(၃၉) ဟု အတိုေကာက္ အလြယ္ ေခၚၾကေလသည္။
ယခု အခါ လ/န ဥပေဒႏွင့္အပါအ၀င္ ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ၂၀၁၁-၁၂ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒသစ္ျဖင့္ ပါယ္ဖ်က္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ အျခားနည္း သံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ကို ပုဒ္မ (၃၀-ခ) တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ အာဏာပိုင္မွာ -

လယ္ေျမမ်ဳိးအတြက္ - ဗဟို လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕။
အျခား ေျမမ်ဳိးအတြက္- တိုင္း/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕။
''ဂရန္ဆိုတာ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ဘိုးဘပိုင္ေျမဆိုင္တာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈတစ္မ်ိဳးလို႔''

အခု အဲဒီအေျဖကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလးျဖစ္သြားေအာင္ ေလ့လာသိျမင္မိသေလာက္ ျပန္ၿပီး မွ်ေ၀ပါတယ္

ၿမိဳ႕ေျမအမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့..

၁။ အငွားဂရန္
၂။ အခြန္လြတ္ဂရန္
၃။ လိုင္စင္
၄။ ပါမစ္ရေျမ
၅။ ဘိုးဘပိုင္ေျမ ( ဟုတ္ကဲ့ ဘိုးဘြားပိုင္မဟုတ္ပါ၊ ဘိုးဘပိုင္ေျမပါ)
၆။ လက္၀ယ္ထားရွိပိုင္ခြင့္ေျမ

၁။ အငွားဂရန္
ေကာ္လႅိေတာ္အရာရွိမွ အစိုးရေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္မႈ(သို႔) စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းအက်ိဳးငွာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္
အတြက္ အငွားခ်ထားေပးတဲ့ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။
အငွားသက္တမ္းမွာ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ႏွစ္(၃၀)မွ ႏွစ္(၉၀)အထိ၊ တည္ၿမဲမႈမရွိေသးသည့္အေဆာက္အဦး အတြက္ (၁၀)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္အထိ ခြင့္ျပဳေပးပါတယ္။(သက္တမ္းကုန္ဆံုးလွ်င္ သက္တမ္းတိုးေဆာင္ ရြက္ရပါတယ္။)

၂။ အခြန္လြတ္ဂရန္
လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳပါတယ္။( အခြန္လြတ္သာသနာေျမေလွ်ာက္တာတို႔ ဘာတို႔ ၾကားဖူး၊ သိဖူးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။)

၃။ လိုင္စင္
အငွားဂရန္ခ်ထားေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသးေသာ အေျခအေနတြင္ လူေနထိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ယာယီအေဆာက္အဦအတြက္ျဖစ္ေစ လိုင္စင္ျဖင့္ ထုတ္ေပးသည့္ေန႔မွ (၃)ႏွစ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။(သက္တမ္းကုန္ဆံုးလွ်င္ သက္တမ္းတိုးေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။)

၄။ ပါမစ္ရေျမ
ၿမိဳ႕ကြက္သစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမကြက္သစ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေနာက္ လူေနထိုင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ပါမစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ား(သို႕)ၿမိဳ႕ေျမယာခ်ထားေရးေကာ္မတီမွ ေျမေနရာအသံုးျပဳခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (ေျမငွာလိုင္စင္(သို႔) အငွားဂရန္ ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ေျမျဖစ္ပါတယ္။)

၅။ ဘိုးဘပိုင္ေျမ
အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံေျမႏွင့္အခြန္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္ ၁၈၈၉-ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ(၁၃)ရက္ေန႔ မတိုင္မီ (၁၂)ႏွစ္အထက္မနည္း ေျမကိုလက္ဝယ္ထားရွိသူမ်ားသည္ အဆိုပါေျမအတြက္ က်သင့္ေသာ အခြန္မ်ားကို မပ်က္မကြက္ေပးေဆာင္ခဲ့၍ လက္ဝယ္ဆက္လက္ ထားရွိခြင့္ရတဲ့ ေျမမ်ားျဖစ္ပါတယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္ေတြ အျပည့္အ၀ရွိေပမယ့္ (၂)ဆက္တိုက္ ေျမ၏ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို စြန္႔လႊတ္ထားခဲ့လွ်င္ေျမပိုင္အခြင့္အေရး ရပ္ဆိုင္းခံရပါမယ္။

၆။ လက္ဝယ္ထားရွိပိုင္ခြင့္ေျမ
ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာေျမမ်ား အက္ဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္ ၁၈၉၉-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႔မတိုင္မီ (၁၂)ႏွစ္ အထက္မနည္း ေျမကိုလက္ဝယ္ထားရွိသူမ်ားသည္ အဆိုပါေျမအတြက္က်သင့္ေသာ အခြန္မ်ားကို မပ်က္မကြက္ေပးေဆာင္ခဲ့၍ လက္၀ယ္ထား ရွိရတဲ့ေျမျဖစ္ပါတယ္။ ဘိုးဘပိုင္ေျမလိုပဲ(၂)ဆက္တိုက္ ေျမ၏ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို စြန္႔လႊတ္ထားခဲ့လွ်င္ ေျမပိုင္ အခြင့္အေရး ရပ္ဆိုင္းခံရပါမယ္။
Credit to ေျမဘက္ဆိုင္ရာ စကား၀ိုင္း & Ko Phoe Hlaing & လင္းခ်ယ္ရီအိမ္ၿခံေၿမမွတဆင့္ ထပ္မံကူးယူေဖာ္ၿပေပးပါသည္။

(ေၿမဘက္ဆုိင္ရာစကား၀ုိင္း)
Post a Comment

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!