Popular Posts!

Monday, September 29, 2014

CPF ဆိုုတာဘာလဲ ?

ကိုုေအးျငိမ္း ဘေလာ့မွာကူးယူထားတာပါ... စကာၤပူမွာ အလုုပ္လုုပ္ေနသူေတြအားလံုုး သိထားသင့္တဲ့ထင္လိုု႔ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပါဘဲ....

စင္ကာပူ၌ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအဖို႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ CPF ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႔အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိသလိုလိုႏွင့္ မသိေသးေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကေလးမ်ား မ်ားစြာရိွ၏။ သည္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က မိတ္္ေဆြမ်ား CPF အေၾကာင္း ဂဃနဏ သိရေအာင္ အေသးစိတ္ ေရးပါမည္။ သုိ႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးရွည္ပါမည္။ အားလံုးဖတ္ရမွာ ပ်င္းလွ်င္ မိမိသိလိုသည္ကိုသာ ေရြးဖတ္ပါေလ။


ဤတြင္ေရးသားထားသမွ် အခ်က္အလက္အားလံုးမွာ စင္ကာပူအစိုးရ website ျဖစ္ေသာ http://cpf.gov.sg/ ႏွင့္ Wikipedia website,http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Provident_Fund မွ ျဖစ္ပါသည္။

၁။ CPF ဆိုတာ ဘာလဲ

Central Provident Fund (CPF) ဟူသည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ စင္ကာပူ PR (Permanent Resident) မ်ားအား အလုပ္မွ အနားယူမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အိမ္၀ယ္ယူမႈ စသည္တို႔အတြက္ မစုမေနရ စုရန္ အစိုးရမွခ်မွတ္ထားေသာ အစီအမံတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို CPF ကို Ministry of Manpower (MOM) ေအာက္ရိွ CPF Board အဖဲြ႔မွ စီမံခန္႔ခဲြပါသည္။

CPF ကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့သည္။

CPF ရံုးခ်ဳပ္မွာ 79 Robinson Road, #02-00, Singapore 068897 ျဖစ္ပါသည္။

၂။ CPF သမိုင္း

စင္ကာပူကြ်န္းကို ဂ်ပန္သိမ္းအၿပီး ၁၀ ႏွစ္အၾကာ၊ အၿငိမ္းစားမ်ားသည္ အိုမင္းမစြမ္းအခ်ိန္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသျဖင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရ ျပန္သိမ္းေသာအခါ ထိုအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူ၌ CPF စနစ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ စင္ကာပူ၏ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ လူေနမႈစနစ္ ျမင့္မားလာခဲ့ၿပီး ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းလည္း တိုးလာခဲ့သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွစကာ CPF စုေငြကို အသက္ ၅၅ ႏွစ္ထိ မိမိတို႔ လုပ္စာလခထဲမွ ထည့္၀င္ၾကရသည္။

CPF တံဆိပ္မွာ ေသာ့သံုးေခ်ာင္းျဖစ္၏။ စက္၀ိုင္းက ၿပီးျပည့္စံုျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ဒိုင္းပံုစံမွာ မိမိတို႔ အၿငိမ္းစားယူခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးကိစၥအားလံုးကို ကာကြယ္ေပးထားျခင္း ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္၏။ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း ၏ အဓိပၸါယ္မွာကား အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္၏။ အစိမ္းေရာင္မွာ CPF ၏ အျမဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ သေဘာကို ေဆာင္၏။

၃။ CPF Accounts (CPF ေငြစာရင္းမ်ား)

အလုပ္သမား ႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို႔သည္ အလုပ္သမား၏ ၀င္ေငြ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို CPF စုေငြအျဖစ္ လစဥ္ ထည့္၀င္ၾကရ သည္။ ဤေငြမ်ားကို CPF ေငြစာရင္းသံုးခုသို႔ ခဲြေ၀ထည့္သြင္း စုေဆာင္း၏။ ထုိေငြစာရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၏။

၁) Ordinary Account

ထိုေငြစာရင္းမွ ေငြမ်ားကို အိမ္၀ယ္ျခင္း၊ အာမခံအတြက္ေပးျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္ ပညာေရး တို႔အတြက္ သံုးႏုိင္သည္။

၂) Special Account

ဤေငြစာရင္း စုေငြမ်ားကို အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ လုပ္ကိုင္မည့္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သံုးႏုိင္သည္။

၃) Medisave Account

အတည္ျပဳထားေသာ က်န္းမာေရးအာမခံမ်ား ႏွင့္ ေဆးရုံတက္ကုသျခင္းမ်ားအတြက္ ဤစုေငြထဲမွ သံုးႏုိင္သည္။

၄။ စုေဆာင္းေငြ အခ်ိဳး

CPF စုေငြကို ၀န္ထမ္းက မည္မွ်၊ အလုပ္ရွင္က မည္မွ်ထည့္ရမည္ ဆုိသည္မွာ အေတာ္ေလး ရႈပ္ေထြးပါသည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္း အားျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စကာ Medisave စုေငြကို ၅ ရာခိုင္ႏံႈးတိုးျမွင့္လုိက္သည္။ ၂၀၁၁ မတ္လတြင္ အလုပ္ ရွင္၏ ထည့္၀င္ေငြကို ေနာက္ထပ္ ၅ ရာခိုင္ႏံႈးတိုးလိုက္ပါသည္။ ထိုတိုးလိုက္ေသာ ပိုက္ဆံသည္ Special Account အတြင္း ေရာက္သြားမည္။ ထိုအခါ အလုပ္ရွင္က ထည့္၀င္ရသည့္ စုစုေပါင္းရာႏံႈးမွာ ၁၅.၅ % ျဖစ္သြားၿပီး အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ထည့္၀င္ေငြမွာ ၃၅.၅% ထိ တိုးသြားသည္။ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာလတြင္ အလုပ္ရွင္ထည့္၀င္ေငြကို ေနာက္ထပ္ ၅ % တိုးျမွင့္လုိက္သျဖင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ထည့္၀င္ေငြမွာ ၃၆% ထိ ေရာက္လာပါသည္။

ဤတြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါမည္။

၅။ CPF စုေဆာင္းေငြမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ သံုးႏိုင္သနည္း။

ယခု ေယဘူယ်သေဘာေျပာပါမည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ ထပ္မံရွင္းျပပါမည္။

၁) အၿငိမ္းစားယူျခင္း

အနည္းဆံုးစုေဆာင္းထားရိွရမည့္ စုစုေပါင္း ေငြပမာဏ ျပည့္ၿပီးေနာက္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ မိမိ CPF စုေငြမ်ားကို ျပန္ထုတ္ရႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ တစ္သက္တာမသန္မစြမ္း ျဖစ္သြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ အၿပီးအပိုင္ထြက္ခြာသြားလွ်င္လည္း မိမိတို႔ CPF စုေငြမ်ားကို ျပန္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။

CPF စုေငြမ်ားကို အသက္အာမခံ၀ယ္ရန္ သံုးႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ CPF ရိွ အၿငိမ္းစားေငြစာရင္း (Retirement Account) တြင္ လည္း သိမ္းထားႏိုင္သည္။ အသက္အာမခံေငြကို အသက္ ၆၂ ႏွစ္ျပည့္သည္ႏွင့္ CPF စုေငြထဲမွ အလိုလိုေပးသြားပါလိမ့္မည္။

ထို႔ျပင္ CPF စုေငြမ်ားကို အသက္ ၆၂ ႏွစ္မွစကာ လစဥ္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ စ၍ထုတ္မည့္အခ်ိန္ ေနာက္က်ေလ ေငြထုတ္ခ်ိန္ ပိုၾကာေလျဖစ္ပါမည္။ ဥပမာ - အသက္ ၆၂ ႏွစ္တြင္ စထုတ္ပါက စုေငြကို အသက္ ၈၂ ထိသာ ထုတ္ယူႏိုင္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ၆၂ ႏွစ္တြင္ ထုတ္မည့္အစား အသက္ ၆၃ ႏွစ္က်မွ စထုတ္မည္ဆုိပါက ထိုစုေငြကို အသက္ ၈၄ ႏွစ္ထိ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စကာ CPF စုစုေပါင္း အနည္းဆံုးစုေငြ (CPF Minimum Sum) ကို ယခင္က ၁၀၆၀၀၀ မွ်သာ သတ္မွတ္ထားရာမွ အနည္းဆံုး စင္းေဒၚလာ ၁၁၇၀၀၀ ရိွရမည္ဟု ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ထိုေငြပမာဏကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၀၀၀၀ ေရာက္သည္ထိ ႏွစ္စဥ္ တိုးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္၏။ ႏွစ္စဥ္ေငြေဖာင္းပြမႈေပၚမူတည္၍လည္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

CPF Minimum Sum ကို ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ရမည္သာမက Medisave Account မွ ေငြကိုလည္း ေငြျပန္ထုတ္မည့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ရပါမည္။ အကယ္၍ နည္းေနလွ်င္ Oridinary Account မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ Special Account မွေသာ္လည္းေကာင္း ပိုလာသည့္ေငြကို ေျပာင္းထည့္မည္ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ျပည့္၍ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေငြျပန္ထုတ္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ေနာင္ဆက္ထုတ္သြားမည့္ ေငြမ်ားတြင္လည္း ဤအတိုင္းျဖစ္၏။

မွတ္ခ်က္။            ။ ယခုမွာ ေယဘူယ် ရွင္းျပခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ ဤအေခၚအေ၀ၚမ်ားႏွင့္ မရင္းႏွီးေသးသူ စာဖတ္သူမ်ား အဖို႔ မ်က္စိလည္စရာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနပါမည္။ ေနာက္ပိုင္းက် ကြ်န္ေတာ္ အေသးစိတ္ထပ္မံရွင္းျပပါမည္။

၂) က်န္းမာေရးအတြက္ သံုးျခင္း

က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ သံုးႏုိင္ေစရန္ လစဥ္ ထည့္၀င္ေနရသည့္ Medisave Account မွ ပိုက္ဆံမ်ားက အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ ထုိေငြမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုမီွခိုေနသူမ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း သံုးႏုိင္ပါမည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ အျပင္လူနာကုသျခင္းမ်ားအတြက္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သံုးႏုိင္၏။

(ကြ်န္ေတာ့္တြင္ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါကဲ့သို႔ေသာ ကု၍မေပ်ာက္ႏိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ားရိွရာ ေသသည္အထိ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းႏွင့္ ႏွစ္ပါးသြားေနရမည္ျဖစ္၏။ သုိ႔အတြက္ ၂ လ သို႔မဟုတ္ ၃ လ တစ္ႀကိမ္ အျမဲ ေဆးခန္းျပရသည္။ Jurong Poly clinic တြင္ျဖစ္၏။ ထိုအခါ တစ္ခါတစ္ရံ ေဆးဘိုး၊ ဆရာ၀န္ျပခ၊ မ်က္လံုးစမ္းခ၊ ေသြးစစ္ခ စသျဖင့္ ေဆးကုစရိတ္ ၁၃၀ ေလာက္က်ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ဤေငြအားလံုးကို ေငြသားျဖင့္ေပးမည့္အစား ကြ်န္ေတာ့္ Medisave Account ထဲမွ ေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ အကုန္ေတာ့ ေပးလို႔မရ။ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္၏။

Ø  Medisave ကို သံုးရန္ ေဆးကုသစရိတ္ အနည္းဆံုး ၅၀ ရိွရမည္။

Ø  ေဆးကုသစရိတ္၏ ၇၅% ေလာက္ကိုသာ Medisave ႏွင့္ေပးလို႔ရမည္။ ဒါေတာင္ ပံုေသမဟုတ္ပါ။ ေဆးကုစရိတ္မ်ားလာသည္ႏွင့္ ထုိရာႏံႈးကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါသည္။

Ø  Medisave ႏွင့္ေပးသည္ဆိုေစ။ ထင္တိုင္းေပးလို႔မရ။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၀၀ သာေပးခြင့္ျပဳပါသည္။

Ø  တစ္ခါ Medisave သံုးတိုင္းလည္း admin fee ဆိုကာ ၃ က်ပ္ခဲြလည္းေပးရေသး၏။ မွတ္ကေရာ့။)

မွတ္ခ်က္။            ။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ား ေဆးကုသရာတြင္ အခက္အခဲမရိွေစရန္ စင္ကာပူအစိုးရက 3M System ကို ခ်မွတ္ေပးထား၏။ Medisave, Medishield, Medifund စနစ္ျဖစ္၏။ ယခုက ကြ်န္ေတာ္ CPF ကို ဦးတည္သြားေနတာ ျဖစ္သျဖင့္ ဤ 3M System အေၾကာင္း ခ်န္ခဲ့ပါမည္။ နည္းနည္းလည္း ရႈပ္၏။ ေနာက္မွ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ သပ္သပ္ ေရးပါမည္။ သို႔ေသာ္ ပ်င္းစရာေကာင္းလွေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္၏။

Medisave စုေငြမ်ားကို Mesishield အတြက္ သံုးႏိုင္သည္။ Medishield မွာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလွေသာ အသည္းအျပင္းေရာဂါမ်ား စသည္တို႔ကို ကာမိရန္ စီမံေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အသက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္မူ Eldershield စနစ္ ရိွ၏။ ၾကာရွည္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ စရိတ္စကအတြက္ အစီအမံျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ရွင္းျပပါမည္။

၀င္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ Medifund စနစ္ထားေပးသည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို သီးသန္႔ေဆာင္းပါးေရးပါမည္။

က) Medisave စုေငြပမာဏ (Medisave Minimum Sum) ကို ၂၀၁၁ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၃၄၅၀၀ မွ ၃၆၀၀၀ ထိ တိုးျမွင့္လုိက္၏။ မိမိစုေငြသည္ ထုိပမာဏထက္ ပိုမ်ားေနသည္ဆိုပါစို႔။ ထုိပုိေငြကို အသက္ ၅၅ ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္ ျပန္ထုတ္လို႔ ရသည္။  

ခ) မိမိ၏ Medisave Account ထဲ၌ အမ်ားဆံုးထားႏုိင္ေသာ ေငြပမာဏကို Medisave Minimum Sum + ၅၀၀၀။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စုစုေပါင္းစုေငြ စင္းေဒၚလာ ၄၁၀၀၀ ဟု သတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။ ၎ကို Medisave Contribution Ceiling (MCC) ဟုေခၚ၏။ ထိုပမာဏထက္ပိုေသာ ပိုက္ဆံအားလံုးကို Special Account အတြင္း လဲႊေျပာင္းထည့္ေပးပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကာမိေအာင္ ဤကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

(ကြ်န္ေတာ့္တြင္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကေလးတစ္ခု ရိွပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ဤလုပ္ငန္းမွေန၍ လခမထုတ္သည့္ အတြက္ CPF ထည့္စရာမလို။ သို႔ေသာ္ ပထမ ၂ ႏွစ္က ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၁၉ က်ပ္ CPF ထဲ ေပါင္းထည့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာစိတ္ကူးေပါက္သည္မသိ။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ဆိုကာ မႏွစ္က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြက္ Medisave Account အတြင္းသို႔ ၃၈၈၀ သြင္းခုိင္းပါသည္။ ၂၀၁၀ ႏွစ္တြင္မူ ၄၅၀၀ ထည့္ခိုင္းပါသည္။ မႏွစ္ကေတာ့ တစ္လံုးထဲ ထည့္ခိုင္းသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ လစဥ္ GIRO ျဖင့္ ျဖတ္သည္။ သို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္ Medisave Account အတြင္းမွ ေငြသံုးေသာင္းေလာက္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ကို လွ်ာထုတ္ကာ ေျပာင္ေလွာင္ျပေန၏။ သည္ပိုက္ဆံမ်ားကို ေဆးရံုတက္မွသာ သံုးခြင့္ ရမည္။ သည္အတုိင္းကေတာ့ ျမင္သာျမင္ မၾကင္ရေသာ ေငြစမ်ားျဖစ္ပါ၏။ တစ္ခုေကာင္းသည္မွာ တို႔ခြင့္၊ ထိခြင့္မရိွသျဖင့္ သည္ေငြပမာဏ တိုးလာေနသည္ကို အျမဲမျပတ္ျမင္ေနႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)   

၃) အိမ္၀ယ္ရန္ သံုးျခင္း

အိမ္၀ယ္ရန္ မိမိ၏ CPF Ordinary Account ၌ ရိွသမွ်ပိုက္ဆံ အကုန္သံုးလို႔ရပါသည္။ ေနာက္ၿပီး ဘဏ္မွေခ်းေငြကိုလည္း ထို account အတြင္းမွပင္ ဆပ္လို႔ရသည္။ ဘာမွလုပ္စရာမလိုပါ။ ဘဏ္က CPF ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ သူတို႔ဟာသူတို႔ ျဖတ္သြား လိမ့္မည္။


ဤသည္မွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသိလိုသူတို႔အတြက္ အခ်ဳပ္ျဖစ္၏။ ယခု အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါမည္။ အေသးစိတ္သျဖင့္လည္း အေတာ္ရွည္ပါလိမ့္မည္။

CPF ကို မည္သို႔ထည့္၀င္ရသနည္း

ဤကိစၥကား အေတာ္ရွည္လ်ားေထြျပားလွသည့္ ကိစၥျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ မလိုတာေတြဖယ္ကာ လုိသေလာက္ ခ်ဳ႔ံေရးျပပါမည္။

အပိုင္း (က)

၁။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမ်ား

၂။ ပင္စင္မစားရေသာ ဥပေဒ၀န္ထမ္း ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ခံေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ား

၃။ ပင္စင္မစားရေသာ ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ား - အတြက္

မွတ္စု။    ။ ထို၀န္ထမ္းမ်ား၏ သာမန္ အျမင့္ဆံုးလစာ မွာ ၅၀၀၀ ျဖစ္သည္။

ဇယား (က၁)

က) စင္ကာပူႏိုင္ငံသား

ခ) PR ရၿပီး ၃ ႏွစ္ျပည့္သူမ်ား

ဂ) PR သက္တမ္း ၁ ႏွစ္၊ ၂ ႏွစ္မွ်သာ ရိွေသးေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအတြက္ ထည့္၀င္ရန္ရိွသည့္ CPF ကို အျပည့္အ၀ထည့္၀င္ရန္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးသူ - မ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း၏ အသက္ (ႏွစ္)
ထည့္၀င္ရန္ႏံႈး (လခ ၁၅၀၀ အထက္)
မည္သုိ႔ခဲြေ၀သည္
အလုပ္ရွင္
၀န္ထမ္း
စုစုေပါင္း
OA
SA
MA
၃၅ ႏွစ္ႏွင့္ ေအာက္
၁၆
၂၀
၃၆
၂၃
၃၅ မွ ၄၅
၁၆
၂၀
၃၆
၂၁
၄၅ မွ ၅၀
၁၆
၂၀
၃၆
၁၉
၅၀ မွ ၅၅
၁၂
၁၈
၃၀
၁၃
၅၅ မွ ၆၀
၁၂.၅
၂၁.၅
၁၁.၅
၆၀ မွ ၆၅
၆.၅
၇.၅
၁၄
၃.၅
၉.၅
၆၅ အထက္
၆.၅
၁၁.၅
၉.၅


OA = Ordinary Account

SA = Special Account

MA = Medisave Account

ရွင္းလင္းခ်က္။      ။ အသင္သည္ အသက္ ၄၀ ရိွၿပီး လခ ၂၀၀၀ ရသည္ဆိုပါစို႔။

အသက္ ၄၀ ျဖစ္သျဖင့္ ဇယားမွ (၃၅ မွ ၄၅) အတန္းတြင္ၾကည့္ပါ။ အလုပ္ရွင္ထည့္၀င္ႏံႈး ၁၆၊ ၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ႏံႈး ၂၀ ဆိုတာ ေတြ႔ပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏ CPF Account အတြင္းသို႔ သင့္အလုပ္ရွင္က ထည့္ေပးမည္မွာ  ၂၀၀၀ ၏ ၁၆% = ၃၂၀

                                                          သင့္လခထဲမွ ထည့္၀င္ရမည္မွာ ၂၀၀၀ ၏ ၂၀% = ၄၀၀

ထို႔ေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ထည့္၀င္ေငြ = ၃၂၀ + ၄၀၀ = ၇၂၀ ျဖစ္၏။ ( တစ္နည္းအားျဖင့္ ၂၀၀၀ ၏ ၃၆%)

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လခ ၂၀၀၀ ရသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း တကယ္လခထုတ္လွ်င္ ေငြသားျဖင့္သင္ရမည့္ပိုက္ဆံမွာ ၂၀၀၀ - ၄၀၀ = ၁၆၀၀ သာျဖစ္ပါ၏။ (မိန္းမကိုလည္း နားလည္ေအာင္ရွင္းျပထားအံုးဗ်။ မဟုတ္ရင္ ေတာ္ေျပာေတာ့ ၂၀၀၀ ရတယ္ဆို။ ခု ဘယ့္ႏွာေၾကာင့္ ၁၆၀၀ ပဲေပးသတံုး။ က်န္တဲ့ ၄၀၀ ကို ဘယ္ဖဦးထုပ္မ သြားေထာက္ပံ့ေနသလဲ လို႔ ရန္ေထာင္ခံ ထိေနအံုးမယ္။)

ထို ထည့္၀င္ေငြ ၇၂၀ ကို CPF Account သံုးခုအတြင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေပးပါသည္။

အထက္ပါဇယား (၃၅ မွ ၄၅) အတန္းတြင္ CPF Account မ်ား ခဲြေ၀ပံုကို (OA - ၂၁ , SA - ၇, MA - ၈) ဟု ျပထား၏။

ဤတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ CPF Account မ်ားအတြင္းသို႔ ခဲြထည့္ေသာ ရာခိုင္ႏံႈး  (OA - ၂၁ , SA - ၇, MA - ၈) မွာလည္း လခ၏ ရာခိုင္ႏံႈးမ်ားျဖစ္၏။ ( ၂၁+၇+၈ = ၃၆)

ထို႔ေၾကာင့္ OA = Ordinary Account အတြင္းသို႔ ၂၀၀၀ ၏ ၂၁% = ၄၂၀ ထည့္ေပးမည္။

SA = Special Account အတြင္းသို႔ ၂၀၀၀ ၏ ၇% = ၁၄၀ ထည့္ေပးမည္။

MA = Medisave Account  အတြင္းသို႔ ၂၀၀၀ ၏ ၈% = ၁၆၀ ထည့္ေပးမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၄၂၀+၁၄၀+၁၆၀ = ၇၂၀ ျဖစ္၏။

လခ ၁၅၀၀ ေအာက္ရသူမ်ားအတြက္ ဇယားသီးသန္႔ရိွပါသည္။ (ကြ်န္ေတာ္တို႔ဗမာေတြအကုန္လံုး လခ ၁၅၀၀ အထက္ရၾက သူေတြခ်ည္းပဲလို႔ ေအာက္ေမ့ၿပီး ၁၅၀၀ ေအာက္ဇယားကို ခ်န္ခဲ့မယ္ေနာ။ သိခ်င္တဲ့သူေတြ http://mycpf.cpf.gov.sg/NR/rdonlyres/B2F1F51A-1894-4A52-8259-F8914EB6934C/0/SingaporeCitizen3rdyearSPR_PTENPENSep2011.pdf မွာၾကည့္ပါ။)

ဇယား (က၂)

PR သက္တမ္း ၁ ႏွစ္သာ ရိွေသးသူ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
TW ၏ ၄%+$ 30+ 0.06 (TW - $750)
$30+ 0.6 (TW-$750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[9%(OW)]*+9%(AW)
Upto Maximum of $450
5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up to a maximum of $250


PR သက္တမ္း ၁ ႏွစ္သာ ရိွေသးသူ အသက္ ၃၅ မွ ၅၀ ႏွစ္ အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$42.96 + 0.0568 (TW - $1,200) +
$30 + 0.06 (TW - $750)
$30 + 0.06 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[9% (OW)]* + 9% (AW)
* Up to a maximum of $450
[5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up to a maximum of $250


PR သက္တမ္း ၁ ႏွစ္သာ ရိွေသးသူ အသက္ ၅၀ မွ ၅၅ ႏွစ္အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$41.04 + 0.0632 (TW - $1,200) +
$30 + 0.06 (TW - $750)
$30 + 0.06 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[9% (OW)]* + 9% (AW)
* Up to a maximum of $450
[5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up to a maximum of $250


PR သက္တမ္း ၁ ႏွစ္သာ ရိွေသးသူ အသက္ အသက္ ၅၅ မွ ၆၀ ႏွစ္အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$38.40 + 0.072 (TW - $1,200) +
$30 + 0.06 (TW - $750)
$30 + 0.06 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[9% (OW)]* + 9% (AW)
* Up to a maximum of $450
5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up to a maximum of $250


PR သက္တမ္း ၁ ႏွစ္သာ ရိွေသးသူ အသက္ အသက္ ၆၀ မွ ၆၅ ႏွစ္အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$29.40 + 0.077 (TW - $1,200) +
$30 + 0.06 (TW - $750)
$30 + 0.06 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[8.5% (OW)]* + 8.5% (AW)
* Up to a maximum of $425
[5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up to a maximum of $250


PR သက္တမ္း ၁ ႏွစ္သာ ရိွေသးသူ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$29.40 + 0.077 (TW - $1,200) +
$30 + 0.06 (TW - $750)
$30 + 0.06 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[8.5% (OW)]* + 8.5% (AW)
* Up to a maximum of $425
[5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up to a maximum of $250


PR သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ရိွသူ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
9% (TW) +
$90 + 0.18 (TW - $750)
$90 + 0.18 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[24% (OW)]* + 24% (AW)
* Up to a maximum of $1,200
[15% (OW)]* + 15% (AW)
* Up to a maximum of $750


PR သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ရိွသူ အသက္ ၃၅ မွ ၅၀ ႏွစ္ အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$96.72 + 0.1276 (TW - $1,200) +
$90 + 0.18 (TW - $750)
$90 + 0.18 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[24% (OW)]* + 24% (AW)
* Up to a maximum of $1,200
[15% (OW)]* + 15% (AW)
* Up to a maximum of $750


PR သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ရိွသူ အသက္ ၅၀ မွ ၅၅ ႏွစ္ အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$92.52 + 0.1416 (TW - $1,200) +
$90 + 0.18 (TW - $750)
$90 + 0.18 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[24% (OW)]* + 24% (AW)
* Up to a maximum of $1,200
[15% (OW)]* + 15% (AW)
* Up to a maximum of $750


PR သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ရိွသူ အသက္ ၅၅ မွ ၆၀ ႏွစ္ အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$57.60 + 0.108 (TW - $1,200) +
$75 + 0.15 (TW - $750)
$75 + 0.15 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[18.5% (OW)]* + 18.5% (AW)
* Up to a maximum of $925
[12.5% (OW)]* + 12.5% (AW)
* Up to a maximum of $625


PR သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ရိွသူ အသက္ ၆၀ မွ ၆၅ ႏွစ္ အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$29.40 + 0.077 (TW - $1,200) +
$45 + 0.09 (TW - $750)
$45 + 0.09 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[11% (OW)]* + 11% (AW)
* Up to a maximum of $550
[7.5% (OW)]* + 7.5% (AW)
* Up to a maximum of $375


PR သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ရိွသူ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ အထက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$29.40 + 0.077 (TW - $1,200) +
$30 + 0.06 (TW - $750)
$30 + 0.06 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[8.5% (OW)]* + 8.5% (AW)
* Up to a maximum of $425
[5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up to a maximum of $250


Notes:

OW: Ordinary Wages. CPF is computed up to OW Ceiling of $5,000. (သာမန္လစာ)

AW: Additional Wages (အပိုေၾကး)

TW: Total Wages (Ordinary Wages + Additional Wages) (စုစုေပါင္း လစာ)

ဤမွ်ေလာက္ဆိုလွ်င္ CPF အဘယ္မွ် ရႈပ္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြတို႔ သတိျပဳမိေလာက္ပါၿပီ။ ဤသည္မွာ အျပည့္အစံုမဟုတ္ေသး။ ရႈပ္ေထြးလွေသာ ဇယားႀကီးမွ သိသင့္သေလာက္ ထုတ္ျပလိုက္တာျဖစ္ပါသည္။

အပိုင္း(ခ) ကား ပင္စင္စားရသူတို႔အတြက္ျဖစ္သျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္မဆိုင္ဟု သေဘာထားကာ ခ်န္ခဲ့ပါမည္။ သိလိုသူမ်ား

http://mycpf.cpf.gov.sg/Employers/Gen-Info/cpf-Contri/ContriRa.htm တြင္သြားဖတ္ပါေလ။

အတိုးႏံႈး (Interest) (၂၀၁၂ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ) (တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄ ႀကိမ္ review လုပ္ပါမည္။)

သာမန္ Ordinary Account အတြက္ - 2.5%
အထူး Special Account အတြက္ - 4%
ေဆး Medisave Account အတြက္ - 4%

အကယ္၍ မိမိ CPF စုေငြအားလံုးသည္ ၆ ေသာင္းႏွင့္အထက္ဆိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ၁% ပိုေပးမည္။ သုိ႔ေသာ္ OA ၌ အနည္းဆံုး ၂ ေသာင္းရိွေနရမည္။

သုိ႔အတြက္ အသံုးမလိုလွ်င္ အတိုးမ်ားမ်ားရရန္ OA မွ SA သို႔ေျပာင္းထည့္ပါဆို၏။ သို႔ေသာ္ သူက တစ္လမ္းသြားျဖစ္သည္။ SA ထဲေရာက္သြားေသာ ပိုက္ဆံကိုOA ထဲ ျပန္ေျပာင္းလို႔မရေတာ့ပါေလ။ ထို႔ေၾကာင့္ OA ထဲတြင္ မလိုေတာ့တာ ေသခ်ာမွ SA ထဲေျပာင္းသင့္ပါသည္။

CPF Minimum Sum Scheme (MSS) (CPF အနည္းဆံုး စုေငြေပါင္း အစီအစဥ္)

CPF Minimum Sum ဆိုသည္မွာ သင္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ သင့္ CPF စုေငြထဲ၌ ရိွေနရမည့္ အနည္းဆံုး စုေဆာင္းေငြ ပမာဏ ျဖစ္သည္။ ဤေငြမွာ သင္အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ကာလမွစကာ ေသဆံုးသည့္အခ်ိန္ထိ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္ အခဲမရိွေလေအာင္ စုေပးထားသည့္ ပိုက္ဆံျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ စုေဆာင္းေငြ သင့္ account ထဲ၌ရိွေနၿပီဆိုလွ်င္ အတိုးႏံႈးကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄% ေပးသည္။ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ျပည့္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ စုေငြျပည့္ၿပီဆုိလွ်င္ CPF တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို စတင္ ထုတ္ယူ၍ရပါၿပီ။ မည္မွ်ထုတ္ယူႏိုင္သနည္း ဆုိသည္မွာ စုေငြမည္မွ်ရိွၿပီနည္း ဆိုသည့္အေပၚ မူတည္ပါသည္။

ဤစုေငြကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ၈ ေသာင္း သတ္မွတ္သည္။ ထိုေငြပမာဏကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၀,၀၀၀ ေရာက္သည္ထိ ႏွစ္စဥ္တိုးျမွင့္သြားမည္။ CPF ပိုက္ဆံႏွင့္ အိမ္၀ယ္ထားသူတို႔အဖို႔ အသက္  ၅၅ ႏွစ္ေရာက္သည့္တိုင္ ထို CPF Minimum Sum  ကို ျပည့္မီေအာင္ မထည့္ႏိုင္ဆိုပါစို႔။ အသင့္အိမ္တန္ဘိုး၏ ထက္၀က္ကို ထို CPF Minimum Sum  အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ေအာက္တြင္ တြက္နည္းဥပမာကို ျပထားပါသည္။

တြက္နည္းဥပမာ (၁)

EXAMPLE 1

Where the co-owner’s CPF usage is less than 50% of the residual value of the property

HDB’s average valuation price (သင့္အိမ္တန္ဘိုး)

:$300,000

Less outstanding HDB loan (အိမ္ဘိုးေပးရန္ေၾကြးက်န္)

:$150,000

Residual value : (က်န္ေသာေငြပမာဏ)

:$150,000

Co-owner's CPF usage : (စပ္တူ၀ယ္သူအတြက္)

:$ 40,000

Member's share : (CPF တြင္ သင္ျပႏုိင္ေသာပမာဏ)

:$ 75,000


အထက္ပါဇယားတြင္ အိမ္တန္ဘိုး သံုးသိန္း (Valuation Price) ျဖစ္၏။ အိမ္ကို အသင္ႏွင့္ အသင့္အိမ္ေထာင္ဘက္ ထက္၀က္စီပိုင္ၾကသည္။ အိမ္တန္ဘိုးျပန္ဆပ္ရန္ တစ္သိန္းခဲြေၾကြးက်န္ေသးသည္။ အကယ္၍ သင့္ Minimum Sum သည္ $131,000 ျဖစ္ပါက ထိုအိမ္အတြက္ သင္ $75,000 (သို႔ေသာ္ အမ်ားဆံုး $65,500) သာ ျပႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ 

တြက္နည္းဥပမာ (၂)

EXAMPLE 2

Where the co-owner’s CPF usage is more than 50% of the residual value of the property

HDB’s average valuation price (သင့္အိမ္တန္ဘိုး)

:$300,000

Less outstanding HDB loan (အိမ္ဘိုးေပးရန္ေၾကြးက်န္)

:$200,000

Residual value : (က်န္ေသာေငြပမာဏ)

:$100,000

Co-owner's CPF usage : (စပ္တူ၀ယ္သူအတြက္)

:$ 80,000

Member's share : (CPF တြင္ သင္ျပႏုိင္ေသာပမာဏ)

:$ 20,000


တြက္နည္းဥပမာ (၃)

EXAMPLE 3

Where the co-owner did not use CPF for the property and has 50% share ownership

HDB’s average valuation price (သင့္အိမ္တန္ဘိုး)

:$300,000

Less outstanding HDB loan (အိမ္ဘိုးေပးရန္ေၾကြးက်န္)

:$250,000

Residual value : (က်န္ေသာေငြပမာဏ)

:$50,000

Co-owner's CPF usage : (စပ္တူ၀ယ္သူအတြက္)

:$ 0

Member's share : (CPF တြင္ သင္ျပႏုိင္ေသာပမာဏ)

:$ 25,000


CPF မွ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြကို အသက္ ၆၂ ႏွစ္တြင္ စတင္ေပးပါမည္။ ေနာက္ဆံုး သင့္ CPF စုေငြအားလံုးကုန္သြားသည္ထိ ေပးပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ CPF ပိုက္ဆံ ၾကာၾကာသံုးႏိုင္ရန္ ျပန္ထုတ္ေသာႏွစ္ကို ေနာက္က်ႏိုင္သမွ် ေနာက္က်ပါေစဟု အႀကံျပဳ ထားပါသည္။ 

အသင္၏ CPF Minimum Sum သည္ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ ပိုေနပါက သင့္ဇနီး၊ မိခင္၊ ဖခင္၊ အဖိုး၊ အဖြား၊ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမ တို႔၏ CPF အတြင္းေျပာင္း ထည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ OA account မွ ပိုက္ဆံကုိသာ ေျပာင္းထည့္ေပးလို႔ ရပါသည္။

အသင္၏ အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ မသန္မစြမ္း သို႔မဟုတ္ လခ ၄၀၀၀ ထက္မေက်ာ္ပါက အသင့္ပိုက္ဆံကုိ သူ႔ CPF အား top up လုပ္ရန္ သံုးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤကဲ့သို႔ သံုးခဲ့သည္ဆုိပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ စင္းေဒၚလာ ၇၀၀၀ ထိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳပါသည္။

ႏွစ္စဥ္တိုးျမင့္လာသည့္ CPF Minimum Sum ကုိေအာက္ပါအတိုင္း ဇယားျဖင့္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

55th birthday on or after
Minimum Sum 
(in 2003 dollars)
Minimum Sum
(after adjustment for inflation)
1 July 2003
$80,000
$80,000
1 July 2004
$84,000
$84,500
1 July 2005
$88,000
$90,000
1 July 2006
$92,000
$94,600
1 July 2007
$96,000
$99,600
1 July 2008
$100,000
$106,000
1 July 2009
$104,000
$117,000
1 July 2010
$108,000
$123,000
1 July 2011
$112,000
$131,000
1 July 2012
$116,000
} To be
1 July 2013
$120,000
} announced

မည္သူမ်ားသည္ CPF ပိုက္ဆံမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္သနည္း

၁။ စင္ကာပူ PR ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္သူမ်ား၊ စင္ကာပူမွထုတ္ေပးထားသည့္ သက္တမ္းရိွ Work Permit, Employment Pass တစ္ခုခုကို ကိုင္ေဆာင္မထားသူမ်ား။

၂။ အသက္ ၅၅ ႏွစ္အထက္ရိွသူမ်ား။

၃။ အသက္ ၅၀ ႏွင့္ ၅၅ ႏွစ္ၾကား။ သို႔ေသာ္ CPF ျပန္ထုတ္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း ၂ ႏွစ္ အလုပ္မလုပ္ ခဲ့သူမ်ား။

၄။ ကိုယ္ခႏၶာအရ သို႔မဟုတ္ စိတ္အေျခအေနအရ အလုပ္လုပ္ရန္ မသင့္ေတာ္ေတာ့သူမ်ား။

၅။ စင္ကာပူ ႏွင့္ West Malaysia မွ အၿပီးအပိုင္ထြက္ခြာသြားသူမ်ား။ (၎တို႔သည္ စင္ကာပူ၌ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္လာလုပ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မရိွသူမ်ား ျဖစ္ရမည္)

CPF ပိုက္ဆံမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ထုတ္ယူရမည္နည္း

CPF ပိုက္ဆံမ်ားျပန္ထုတ္ရန္ Online မွ SingPass ျဖင့္ ေလွ်ာက္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ပံုစံျဖည့္ၿပီးလည္း စာတုိက္မွ ပို႔ႏိုင္သည္။ ပို႔ရမည့္လိပ္စာမွာ -

CPF Board

Withdrawal Schemes Department

79 Robinson Road

Singapore 068897



လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား

၁။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္းသံုးခဲ့ေသာ ပတ္စ္ပို႔

၂။ PR ကို cancel လုပ္ၿပီးေၾကာင္း ICA မွစာ

၃။ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီနာမည္မ်ား (အလုပ္စ၀င္သည့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္မွ ထြက္လာသည့္ရက္အပါအ၀င္)

၄။ CPF nominate လုပ္ခဲ့လွ်င္ လုပ္ခဲ့ေသာ နာမည္အားလံုး၊ မလုပ္ခဲ့လွ်င္လည္း မလုပ္ဖူး ဆိုသည့္စာ

၅။ သင့္နာမည္သည္ CPF ထည့္၀င္ေနေသာ နာမည္ႏွင့္ မတူပါက လက္ထပ္စာခ်ဳပ္၊ အမည္ေျပာင္းစာရြက္စာတမ္း၊ ဘဏ္စာရင္းစာရြက္ စသည္တင္ျပရမည္။

ပုိက္ဆံကို မည္ကဲ့သို႔ျပန္ေပးမည္နည္း

၁။ အကယ္၍ သင့္တြင္ စင္ကာပူ PR ကဒ္ႏွင့္လုပ္ထားေသာ POSB account ရိွပါက Bank GIRO ႏွင့္ ျပန္ထည့္ေပးလိမ့္မည္။

၂။ အကယ္၍ သင့္ႏိုင္ငံ (ဥပမာ - ျမန္မာႏုိင္ငံ) ရိွ ဘဏ္သို႔လဲႊေစလိုပါကလည္း TT (Telegraphic Transfer) ျဖင့္လဲႊႏိုင္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဘဏ္သည္ စင္ကာပူေဒၚလာကို လက္ခံေသာဘဏ္ျဖစ္ရမည္။ ထိုဘဏ္၏ လိပ္စာ၊ SWIFT code၊ စာမ်က္ႏွာ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္တို႔မွန္ကန္ေၾကာင္း ဘဏ္မွေထာက္ခံစာ စသည္တုိ႔ တင္ျပရပါမည္။

၃။ အကယ္၍ သင္ေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမျပည့္စံု၍ ဘဏ္သို႔မလဲႊႏုိင္သည္ျဖစ္အံ့။ သင့္ပိုက္ဆံကို စင္ကာပူေဒၚလာ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ေပးပါလိမ့္မည္။ ထို ခ်က္လက္မွတ္ကို clear လုပ္ရန္ ဘဏ္မွပိုက္ဆံေတာင္းပါလိမ့္မည္။ ဤစရိတ္မ်ားကို သင္က်ခံရပါလိမ့္မည္။

၄။ သင္၏ CPF ျပန္ထုတ္ခြင့္ approve ျဖစ္ပါက IRAS (အခြန္ရံုး) သို႔ သင္က်န္ရိွေနေသးေသာ အခြန္အခမ်ားအား ရွင္းလင္း ရန္လုိပါသည္။

၅။ အကယ္၍ သင္သည္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက ျပန္အမ္းေငြကို သင့္မိဘမ်ားအား လဲႊေပးပါလိမ့္မည္။



CPF ပိုက္ဆံျပန္ထုတ္ရန္ မည္မွ်ၾကာမည္နည္း

စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပည့္စံုပါက -

စာရြက္ျဖင့္တင္မည္ဆိုလွ်င္
Online ေလွ်ာက္မည္ဆိုလွ်င္
Bank GIRO
Bank GIRO မဟုတ္ပါက
Bank GIRO
Bank GIRO မဟုတ္ပါက
အလုပ္လုပ္ရက္ ၁၅ ရက္
အလုပ္လုပ္ရက္ ၂၀
အလုပ္လုပ္ရက္ ၁၀ ရက္
အလုပ္လုပ္ရက္ ၁၅ ရက္


မွတ္ခ်က္။            ။ အလုပ္လုပ္ရက္ ၁၅ ရက္တြင္ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ်ားမပါပါ။ ဥပမာ - ယခု ၂၀၁၂ ဇႏၷ၀ါရီလ ဆိုၾကပါစို႔။ ႏွစ္ကူး ၁၊ ၂ ႏွင့္ တရုတ္ႏွစ္ကူး ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄ ရက္ေန႔မ်ားမွာ ရံုးပိတ္ရက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္လလံုး အလုပ္လုပ္ရက္ေပါင္းမွာ ၁၉ ရက္မွ်သာ ရိွသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သည္တြင္ ၁၅ ရက္၊ အရက္ ၂၀ ဟုေဖာ္ျပထား ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ တစ္လခန္႔ၾကာပါလိမ့္မည္။

ထပ္မံသိလိုေသးသည္ျဖစ္အံ့။ closing-account@cpf.gov.sg သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖံုးနံပါတ္ - 1800-227-1188 သို႔ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Draw-Down Age

Draw-Down Age ဟူသည္ သင္ CPF စုေငြထဲမွ လစဥ္ျပန္လည္ခံစားရမည့္ အသက္ျဖစ္၏။ အသက္ ၆၂ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ စတင္ခံစားရမည္ စသည္။

Year of Birth
Applicable Draw Down Age (DDA)
1944 to 1949
62
1950 and 1951
63
1952 and 1953
64
1954 and after
65


၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မတိုင္မီ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ ျပည့္သူမ်ား၏ Draw-Down Age မွာ ၆၀ ျဖစ္ပါသည္။ 




CPF ထည့္၀င္ျခင္း  



ျပန္ေႏႊးရလွ်င္ CPF ထည့္၀င္ျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ပိုင္းျခား တြက္ခ်က္၏။

CPF စုေဆာင္းေငြ ထည့္၀င္ေငြကို သံုးပိုင္းခဲြ၍ စုေပးထားေၾကာင္း အထက္တြင္ ဆိုခဲ့ၿပီ။ ၎တို႔မွာ -
၁။ သာမန္ စုေငြ စာရင္း (Ordinary Account)
၂။ အထူး စုေငြ စာရင္း (Special Account)
၃။ ေဆးကုစရိတ္ စုေငြ စာရင္း (Medisave Account) - တို႔ျဖစ္၏။


CPF ႏံႈးထား သတ္မွတ္ရာတြင္ -
(က) Singapore Citizen(SC) သို႔မဟုတ္ Singapore Permanent Resident(SPR)
(ခ) အလုပ္လုပ္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္း
(ဂ) အသက္အပို္င္း အျခား
(ဃ) စတင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ႏွစ္ - စသည္တို႔ အေပၚ မူတည္ကာ သတ္မွတ္ပါသည္။
စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသား(SC) ႏွင့္ အျမဲေနထိုင္ခြင့္ ရသူ (SPR) တို႔အတြက္ အခ်ိဳ႔ CPF ႏံႈးထားမ်ားမွာ မတူပါ။ ထို႔အတူ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္း စသည္ တို႔အေပၚလည္း မူတည္ကာ ကဲြသြားပါသည္။




အလုပ္လုပ္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္း ကို -

v  ပင္စင္ ခံစားခြင့္ရိွေသာ အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္း

v  ပင္စင္ ခံစားခြင့္ မရိွေသာ အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္း

v  ပင္စင္ခံစားခြင့္ ရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္း

v  ပင္စင္ခံစားခြင့္ မရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္း

v  ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ - ဟု ပိုင္းျခား တြက္ခ်က္ပါသည္။

အသက္အပို္င္းအျခား ကို -

v  အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္

v  ၃၅ မွ ၄၅ အၾကား

v  ၄၅ မွ ၅၀ အၾကား

v  ၅၀ မွ ၅၅ နွစ္ အၾကား

v  ၅၅ မွ အသက္ ၆၀ အၾကား

v  အသက္ ၆၀ မွ ၆၅ ႏွစ္ အၾကား

v  အသက္ ၆၅ ႏွစ္ အထက္ - ဟု ပိုင္းျခား တြက္ခ်က္ပါသည္။



အျမဲေနထိုင္ခြင့္ ရသူ (SPR) တို႔အတြက္ -

v  ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ၊ ပင္စင္ခံစားခြင့္ မရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္း တို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ပထမႏွစ္ အတြက္

v  ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ၊ ပင္စင္ခံစားခြင့္ မရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္း တို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ဒုတိယႏွစ္ အတြက္

v  ပင္စင္ ခံစားခြင့္ရိွေသာ အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္း တို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ပထမႏွစ္ အတြက္

v  ပင္စင္ ခံစားခြင့္ရိွေသာ အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္း တို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ဒုတိယႏွစ္ အတြက္

v  ပင္စင္ ခံစားခြင့္ မရိွေသာ အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္း တို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ပထမႏွစ္ အတြက္

v  ပင္စင္ ခံစားခြင့္ မရိွေသာ အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္း တို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ဒုတိယႏွစ္ အတြက္

v  ပင္စင္ခံစားခြင့္ ရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္း တို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ပထမႏွစ္ အတြက္

v  ပင္စင္ခံစားခြင့္ ရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္း တို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ဒုတိယႏွစ္ အတြက္

v  အလုပ္လုပ္ေသာ တတိယႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ အတြက္ - ပိုင္းျခား တြက္ခ်က္ပါသည္။

သတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ား

CPF ျပန္ထုတ္ရန္ အတည္ျပဳခ်က္ရၿပီဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သတိျပဳရန္လုိပါသည္။

၁။ CPF စုေငြကုိ အသုံးျပဳ၍ အိမ္၀ယ္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ ထုိပမာဏကုိ CPF သုိ႔ ျပန္လည္ထည့္သြင္း ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ။


၂။ သင့္ CPF OA Account မွ ပိုက္ဆံမ်ားကို CPFIS-Ordinary Account ဖြင့္၍ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္၌ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံ ထားသည္ဆုိပါစုိ႔။ ထုိ Investment Account မွာ အလိုလိုပိတ္သြားပါလိမ့္မည္။ စာရင္းလက္က်န္ေငြေၾကးရွိပါက သက္ဆုိင္ရာဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ျပန္ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၀ယ္ယူထားသည့္ စေတာ့ရွယ္ယာစသည္တုိ႔ကုိမူ သင့္ဆႏၵ အေလွ်ာက္စီမံနုိင္ၿပီး ထုခြဲေရာင္းခ်ျဖစ္ပါက ရရွိေငြမ်ားကုိ သင့္အားတုိက္ရုိက္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ သင့္ CPF SA Account မွ ပိုက္ဆံမ်ားကို CPFIS-Special Account ေအာက္၌ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံထားပါက ဘုတ္အဖဲြ႔အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံဆက္သြယ္ကာ ထုိအရင္းအႏွီးမ်ားအား သင့္အမည္ေအာက္သုိ႔ တုိက္ရုိက္ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားပါလိမ့္မည္။ ထုိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ သင့္ဆႏၵအေလွ်ာက္ စီမံနုိင္ၿပီး ထုခြဲေရာင္းခ်ျဖစ္ပါက ရရွိေငြမ်ားကုိ သင့္အားတုိက္ရုိက္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
၄။ အကယ္၍ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ က်န္ေသးပါက က်သင့္ေငြကုိ သင့္ CPF ပိုက္ဆံထဲမွ ႏႈတ္ယူထားနုိင္ရန္ CPF ဘုတ္အဖဲြ႔က အခြန္ရံုး၏ကုိယ္စား လုိသလုိေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။
 ၅။ သင္သည္ သင့္သားသမီး၏ ပညာေရးအတြက္ CPF ထဲမွ သံုးခဲ့လွ်င္ သင္ CPF ျပန္ထုတ္သည့္အခါ ထုိ ပညာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ္ေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွာ ကေလးေက်ာင္းၿပီးမွ သို႔မဟုတ္ ဘဲြ႔ရသည့္အခါမွ ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။

၆။ သို႔ေသာ္ သင္ကိုယ္တိုင္၏ ပညာေရးအတြက္ CPF ထဲမွ သံုးခဲ့လွ်င္မူ သင္ CPF ျပန္ထုတ္သည့္အခါ ထုိ ပညာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ္ေပးပါရန္ ေလွ်ာက္စရာမလိုပါ။ CPF Board က သင့္ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ္ေပးပါ လိမ့္မည္။

၇။ CPF အားလံုးထုတ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ျပန္ေနၿပီးခါမွ စင္ကာပူသို႔တစ္ဖန္ျပန္လာကာ PR ထပ္ေလွ်ာက္လုိလွ်င္ ယခင္ထုတ္ယူ သြားေသာ CPFပိုက္ဆံအားလံုးျပန္သြင္းရန္လိုပါသည္။ ဤသို႔သြင္းၿပီးမွ Letter of Clearance ကို ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ဤစာကို PR ေလွ်ာက္ရန္ ICA သို႔ ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။

CPF ေပးရန္လိုသူမ်ား

၁။ အလုပ္လုပ္ေနသူ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား

၂။ အလုပ္လုပ္ေနသူ SPR

မွတ္ခ်က္။            ။ လူတစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသံုးခုတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ျဖစ္အံ့။ ထိုသူလုပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သူ႔အတြက္ CPF ေပးရမည္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ထိုသူ၏ စုစုေပါင္းလခကုိ 5000 ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သူမည္မွ် ရသည္ျဖစ္ေစ ၅၀၀၀ အတြက္သာ CPF ေပးရန္လိုပါသည္။  

ကုမၸဏီသည္ CPF ကို လကုန္ၿပီး ၁၄ ရက္အတြင္းေပးရပါမည္။ ထို ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔သည္ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနပါက ေနာက္အလုပ္ျပန္ဖြင့္ရက္တြင္ ေပးရမည္။

CPF ေပးရန္မလိုသူမ်ား

1.       Employment Pass (EP), S Pass, Miscellaneous Work Pass or Work Permit(WP)

2.       Partners, Sole-proprietors or Self-employed

3.       Employees Working Overseas  

EP, S Pass, WP မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ေနေသာ Self-employed စင္ကာပူႏုိင္ငံသား ႏွင့္ SPR မ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား CPFထည့္ရန္ မလိုပါ။

သို႔ေသာ္ Self-employed သမားမ်ားသည္ သူတို႔၏ တစ္ႏွစ္စာ၀င္ေငြေပၚမူတည္ကာ Medisave ကိုေတာ့ စုေဆာင္းရပါ သည္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ CPF ထည့္၀င္ကာစုခ်င္သပဆုိလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာ စုလို႔ရ၏။

  

က်န္းမာေရးနဲ႔ CPF

ဒါေတြဘာကြာသလဲ

Medisave Contribution Ceiling                 

သင္၏ Medisave Account အတြင္း ထည့္၀င္၊ ထိန္းထားရမည့္ အျမင့္ဆံုးေငြပမာဏ

Medisave Minimum Sum                     

အသက္ ၅၅ ႏွစ္ျပည့္၍ သင္ CPF ျပန္မထုတ္မီ သင္၏ Medisave Account အတြင္း ရိွေနရမည့္ အနည္းဆံုးေငြပမာဏ

Medisave Requirement                  

သင္ CPF ျပန္ထုတ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သင္၏ Medisave Account အတြင္း ရိွေနရမည့္ ေငြပမာဏ၊ အကယ္၍ ထိုပမာဏ မရိွခဲ့လွ်င္ သင္၏ OA Account/ SA Account မ်ားမွ လဲႊထည့္ေပးရန္လိုပါမည္။ ထိုပမာဏျပည့္မွသာလွ်င္ သင္ OA ႏွင့္ SA account မ်ားမွ ပိုက္ဆံကို ျပန္ထုတ္လို႔ရမည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ သင္အလုပ္လုပ္ေနသေရြ႔ကာလပတ္လံုး Medisave Contribution Ceiling ေရာက္ေအာင္ ထည့္၀င္ေနရပါမည္။ Medisave Contribution Ceiling မွာ စုစုေပါင္း $41,000  ျဖစ္၏။

Medisave ဆိုတာဘာလဲ?

ေဆးရံုတက္လွ်င္ B2 ႏွင့္ C Class မ်ား၌ တက္ျခင္းအတြက္ Medisave ထဲမွ သံုးလို႔ရ၏။ သင္ကုိယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္၊ သားသမီး၊ မိဘ၊ ေယာကၡမမ်ားအတြက္ သံုးႏိုင္သည္။ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္၊ သားသမီး၊ မိဘ၊ ေယာကၡမမ်ားသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမဆို ျဖစ္ႏိုင္၏။ သုိ႔ေသာ္ အဖိုး၊ အဖြားမ်ားအတြက္ သံုးလိုလွ်င္ သူတို႔သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ SPR ျဖစ္ရေပမည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ ေဆးရံုတြင္ အခန္းမ်ားကို A1+, A1, B1, B2+, B2, C စသျဖင့္ အတန္းအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးခဲြထား၏။ A1+, A1, B1, B2+ မ်ားတြင္ တက္လွ်င္CPF ျဖင့္ေပး၍မရ ဟု ဆုိလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခန္းမ်ားမွာ ေစ်းႀကီးၿပီး ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္သူ မ်ားသာ တက္၏။

မည္သည့္အခမ်ားအတြက္ ေပးႏိုင္သနည္း။

ေပးႏိုင္ေသာ အခမ်ားကလည္း အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္၏။ သူရို႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္ရႈပ္ေထြးလွ ပါသည္။ သာမန္လူတို႔နားလည္ရန္မလြယ္။ သည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ အကုန္ေလွ်ာက္ေရးမေနေတာ့ပါ။ အေသးစိတ္သိလိုသူ မ်ား http://mycpf.cpf.gov.sg/CPF/my-cpf/Healthcare/PvdHC3.htm တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ေအာက္ပါတို႔အတြက္ Medisave မွေပးႏုိင္သည္။

v  ေန႔စဥ္ ေဆးရံုအခန္းခ

v  ဆရာ၀န္ခ

v  ခဲြစိတ္ျခင္းမ်ားအတြက္

v  အတြင္းလူနာမ်ားအတြက္ ေဆးဘုိး၀ါးခ၊ စမ္းသပ္ခ၊ အစားထိုးကုသခ၊ နလံထလာေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ခ စသည္။

ဤသို႔ေပးႏိုင္ရန္ -

v  ေဆးရံုတြင္ အနည္းဆံုး ၈ နာရီတက္ေရာက္ကုသသူ ျဖစ္ရမည္။

v  သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုတင္ၿပီး ၈ နာရီအတြင္း ေသဆံုးသူျဖစ္ရမည္။



မည္မွ် ထုတ္ယူသံုးစဲြႏိုင္သနည္း။

သင္စုေဆာင္းထားသည့္ Medisave ပမာဏေပၚမူတည္ကာ ျပန္လည္ထုတ္ယူသံုးစဲြႏိုင္ပါသည္။ ဆရာ၀န္ျပခ ၅၀ အပါအ၀င္ ေဆးရံုကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၄၅၀ ထိ ထုတ္ယူသံုးႏုိင္၏။ သို႔ေသာ္ ခဲြစိတ္ကုသမႈမ်ားအတြက္မူ မည္သည့္ခဲြစိတ္မႈကို မည္မွ်ေပးသည္ဟု ပံုေသသတ္မွတ္ထား၏။ ေရာဂါအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ထုတ္ယူခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားရာ အလြန္မ်ားျပားရႈပ္ေထြးလွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အေသးစိတ္မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ သိလိုသူမ်ားhttp://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/costs_and_financing/schemes_subsidies/medisave/Withdrawal_Limits.html တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

တျခားေဆြမ်ိဳးေတြအတြက္ Medisave ထဲကေန ေပးႏိုင္သလား။

ေအာက္ပါ အေျခအေနတြင္ မိမိ Medisave ထဲမွ သံုးခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

၁။ လူနာသည္ ေဆးရံုအခန္း Class C သိ႔ုမဟုတ္ B2 တြင္ တက္ေနသူျဖစ္ရမည္။

၂။ လူနာသည္ လက္ရိွ CPF ေပးေဆာင္ေနသူမျဖစ္ရ။

၃။ လူနာကို ေဆးဘုိး၀ါးခ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ ေဆြြမ်ိဳးသားခ်င္းအရင္းအခ်ာ မရိွရ။

၄။ လူနာသည္ သင့္မွီခိုသူ ျဖစ္ရမည္။

သိပ္မရွင္းေသးဘူးလား။ ေဆးရံုေကာင္တာသုိ႔ သြားေမးပါ။ အူမေခ်းခါးမက်န္ ရွင္းျပပါလိမ့္မည္။

Bankrupt ျဖစ္ရင္ေကာ Medisave ကို ထုတ္သံုးႏုိင္ပါေသးလား?

ဟုတ္ကဲ့၊ ရပါသည္ခင္ဗ်ား။

* ပိုမိုသိလိုေသးသူမ်ား CPF ၏ FAQ က႑တြင္ သြားဖတ္ပါ။ အမ်ားႀကီး၊ အားႀကီး က်န္ပါေသးသည္။


MediShield ဆိုတာဘာလဲ ?

ေဆးရံုတက္ေရာက္ကုသရာတြင္ ႀကီးေလးလွေသာ ေဆးကုသမႈစရိတ္မ်ားကို ကာမိေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားေသာ စီမံကိန္းကား MediShield ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ အာမခံေပၚလစီတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခုေကာင္းသည္မွာ ဤအာမခံက သီးသန္႔ပိုက္ဆံေပးရန္မလို။ မျဖစ္မေနေပးရမည့္MediSave ထဲမွ ေပး၍ရသည္။ MediShield အတြက္ MediSave ထဲမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈၀၀ ထိ ေပးလို႔ရသည္။ အသက္ ၈၁ ႏွစ္ေက်ာ္သြားလွ်င္မူ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၁၅၀ ထိ ေပးလို႔ရပါသည္။

ဤအစီအစဥ္တြင္ လူနာေဆာင္အဆင့္ Class B2/C မ်ားအတြက္သာအႀကံဳး၀င္ပါသည္။ Class A ႏွင့္ B1 တို႔အတြက္မူ Medisave-approved Integrated Shield Plan (IP) သီးသန္႔ထပ္၀ယ္ရမည္။

MediShield အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေပးသြင္းရမလဲ ?

ေပးရမည့္ေငြမွာ အသက္ကိုလုိက္၍ မ်ားသြားသည္။ ႏွစ္စဥ္ Medisave Account ထဲမွ ျဖတ္သြားလိမ့္မည္။ ေပးရမည့္ႏံႈးမ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၏။ အကယ္၍ Medisave Account ထဲတြင္ ပိုက္ဆံမေလာက္ပါက ပိုက္ဆံေပးရန္ စာႏွင့္ အေၾကာင္းၾကားပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ ပိုက္ဆံေပးရန္လို၏။ အကယ္၍ ၂ လၾကာသည္ထိ မေပးဘဲထားပါက သင့္   MediShield coverage ပ်က္ျပယ္သြားပါလိမ့္မည္။

Age Next Birthday
Yearly Premium
(Inclusive of 7% GST)
Age Next Birthday
Yearly Premium
(Inclusive of 7% GST)
30 & below
$33
71 - 73
$390
31 - 40
$54
74 - 75
$462
41 - 50
$114
# 76 - 78
$524
51 - 60
$225
# 79 - 80
$615
61 - 65
$332
# 81 - 83
$1,087
66 - 70
$372
# 84 - 85
$1,123

 For renewal of cover only, as the last entry age for MediShield is below 75.

သင့္ Medisave Account ထဲမွလည္း သင့္ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ား၏ MediShield အတြက္ ေပးႏုိင္ပါသည္။ ဤသို႔ေပးရန္ CPF သို႔ ေလွ်ာက္ထားရ၏။  

စင္ကာပူတြင္ ေနရာတကာ discount ရိွ၏။ သည္ MediShield ၌လည္း premium discount ရိွသည္။ discount ခံစားခြင့္ ႏံႈးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။

MediShieldစတင္ယူသည့္အသက္
Premium discount amount for age band ($)

71 – 73
74 – 75
76 – 78
79 – 80
81 – 83
84 – 85
30 & Below
156
184
209
246
434
449
31 – 40
117
138
157
184
326
336
41 – 50
78
92
104
123
217
224
51 – 60
39
46
52
61
108
112

ဆိုလိုသည္မွာ သင္သည္ MediShield ကို အသက္ ၂၉ ႏွစ္တြင္ စတင္ယူခဲ့ပါက အသက္ ၇၁ မွ ၇၃ ႏွစ္တြင္ ေပးရမည့္ ပိုက္ဆံထက္ ၁၅၆ က်ပ္ ေလွ်ာ့ေပးမည္ျဖစ္၏။ အသက္ ၈၄၊ ၈၅ သို႔ေရာက္ေသာ္ ၄၄၉ က်ပ္ ေလွ်ာ့ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ သင္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ MediShield အတြက္ ၈၀၀ ေပးေဆာင္ရမည္ဆိုပါစို႔။ အသက္ ၇၂ ႏွစ္တြင္ ၈၀၀ အစား ၆၄၄ က်ပ္သာ ေပးရပါမည္။ အသက္ ၈၄ ႏွစ္ေရာက္လွ်င္ ၃၅၁ က်ပ္သာေပးရပါေတာ့မည္။




MediShield ကေန ဘာခံစားခြင့္ေတြ ရိွသလဲ ?

အခ်ိဳ႔ေသာေရာဂါမ်ား ဥပမာ -  kidney dialysis, chemotherapy and radiotherapy for cancer စသည္တို႔အတြက္ သံုးလို႔ရသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ မည္မွ် ထုတ္ယူသံုးစဲြႏိုင္မည္နည္း။ (ျပန္ရိုက္ရမွာ ပ်င္းလွသည့္အတြက္ မူရင္းကို copy ကူးထည့္ ေပးလိုက္ပါသည္။)




Table A – Benefits & Claims Limits

BENEFITS
CLAIM LIMITS
Inpatient/Day Surgery
Daily Ward and Treatment Charges1
- Normal ward
- ICU ward
- Community Hospital2
$450 per day
$900 per day
$250 per day
Surgical procedures3
- Table 1 (less complex procedures)
- Table 2
- Table 3
- Table 4
- Table 5
- Table 6
- Table 7 (more complex procedures)
$150
$360
$720
$800
$840
$960
$1,100
Implants4
$7,000 per treatment
Radiosurgery5
$4,800 per procedure
Outpatient Treatments
Chemotherapy for Cancer
- Per 7-day treatment cycle
- Per 21- or 28-day treatment cycle
$270
$1,240
Stereotactic Radiotherapy for Cancer
$1,800 per treatment
Radiotherapy for Cancer
- External or Superficial
- Brachytherapy with or without external
$80 per treatment day
$160 per treatment day
Kidney Dialysis
$1,000 per month
Immunosuppressants for Organ Transplant
$200 per month
Erythropoietin for Chronic Kidney Failure
$200 per month
Maximum Claim Limits
Per policy year
$50,000
Lifetime
$200,000
Last Entry Age
Below 75 when cover commences
Maximum Coverage Age
85 (age next birthday)

Includes meal charges, prescriptions, professional charges, investigations and other miscellaneous charges.

Claimable only upon referral from an acute hospital for further medical treatment.

Classified according to their level of complexity, which increases from Table 1 to Table 7. Details are available on CPF website at www.cpf.gov.sg.

Includes:

- Intravascular electrodes used for electrophysiological procedures.

- Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) Balloons.

- Intra-aortic balloons (or Balloon Catheters).

Includes Novalis radiosurgery and Gamma Knife treatments.

 သို႔ေသာ္လည္းေပါ့ေလ။ MediShield ျဖင့္ ေနရာတကာလိုက္ Claim လုပ္လုိ႔မရ။ MediShield ျဖင့္ေပးလို႔မရေသာ ကိစၥမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္၏။

TREATMENTS AND EXPENSES EXCLUDED FROM CLAIMS




The following expenses are not covered by MediShield and cannot be claimed:

• Entire stay in hospital if the insured member is admitted to the hospital before his MediShield cover commences

• Treatment of any of the following categories of pre-existing illnesses or any other serious illnesses for which the insured member has received medical treatment in the 12 months preceding the start of his MediShield cover:

• Blood disorder

• Cancer

• Cerebrovascular accidents (stroke)

• Chronic liver cirrhosis

• Chronic obstructive lung disease

• Chronic renal disease, including renal failure

• Coronary artery disease

• Degenerative disease

• Ischaemic heart disease

• Rheumatic heart disease

• Systemic lupus erythematosus

• Ambulance fee

• Congenital anomalies, hereditary conditions and disorders e.g. hole-in-heart, hare lip

• Cosmetic surgery

• Maternity charges (including Caesarean operations) or abortions

• Dental work (except due to accidental injuries)

• Infertility, sub-fertility, assisted conception or any contraceptive operation

• Sex change operations

• Mental illness and personality disorders

• Optional items which are outside the scope of treatment

• Overseas medical treatment

• Private nursing charges

• Purchase of kidney dialysis machines, iron-lung and other special appliances

• Treatment which has received reimbursement from Workmen’s Compensation and other forms of insurance coverage

• Treatment of any illness, disability, injury or any condition arising from or due to the Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) virus

• Treatment for drug addiction or alcoholism

• Treatment of injuries arising directly or indirectly from nuclear fallout, war and related risk

• Treatment of injuries arising from direct participation in civil commotion, riot or strike

• Treatment of self-inflicted injuries or injuries resulting from attempted suicide

• Vaccination

သဟာဆို ဘယ္သူေတြ MediShield ေလွ်ာက္ႏုိင္သလဲ ?

CPF ေပးေဆာင္ေနေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား၊ SPR မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ မီွခိုသူမ်ားသည္ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ထိ MediShield ခံစားခြင့္ရိွသည္။

၁။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ စင္ကာပူတြင္ သူတို႔၏ ေမြးစာရင္းကို မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကသူမ်ား

၂။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေမလတြင္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား၌ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကသူမ်ား

၃။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ ရိွသူမ်ား

၄။ သူတို႔၏ CPF ကို ေပးေဆာင္ေနသူ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ ရိွသူမ်ား

၅။ စင္ကာပူတြင္ လက္ထပ္ကာ စင္ကာပူတြင္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကသူမ်ား

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား -

MediShield မွာလည္း အလြန္မ်ားျပားလွပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ အကုန္မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ ခုေတာင္ေတာ္ေတာ္ေလး ပ်င္းေနပါၿပီ။ သည္ေလာက္ဆိုလွ်င္လည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ၿခံုမိငံုမိရိွသြားပါၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ သည္မွ်ႏွင့္ရပ္ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါ။

အိမ္၀ယ္ျခင္း နဲ႔ CPF

အိမ္၀ယ္ျခင္းကား ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီး သံုးရေသာလုပ္ငန္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြရေပါက္ရလမ္း မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ရိွမည္ ကို ဦးစြာစဥ္းစားရမည္။ ထုိအထဲမွ တစ္ခုမွာ CPF ျဖစ္၏။ CPF မွ Ordinary Account ၌ ပိုက္ဆံမည္မွ်စုမိေနၿပီလဲ ဦးစြာစစ္ပါ။

အိမ္၀ယ္ရန္ ဘဏ္မွေငြေခ်းမည့္သူမ်ားသည္ HBL/1 ပံုစံကိုျဖည့္ၿပီး CPF Board သို႔ ေငြေခ်ရမည့္ရက္မတိုင္မီ အနည္းဆံုး ၃ ပတ္ႀကိဳ တင္ရပါမည္။ အိမ္၀ယ္ရန္CPF ပိုက္ဆံျဖင့္ သင္ေငြေခ်မည့္ကိစၥ ေအာင္ျမင္၊ မေအာင္ျမင္ကို CPF မွ သင့္ထံ ၂ ပတ္ အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ပါလိမ့္မည္။

အိမ္၀ယ္ရန္ ဘဏ္မွေခ်းထားသည့္ပိုက္ဆံကို CPF OA ထဲမွ လစဥ္ဆပ္လို႔ရပါသည္။

Home Protection Scheme (HPS)  ဆိုတာ ဘာလဲ?

 HPS မွာလည္း အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းပါ၏။ သူလည္း အာမခံတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ CPF ပိုက္ဆံျဖင့္ အိမ္ဘိုးဆပ္ေနသူျဖစ္ပါက ထိုအာမခံကို ၀ယ္ရလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာလည္း CPF ၏အစီအမံပင္ျဖစ္သည္။ ဤအာမခံက သင္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ျပည့္သည္ထိ သို႔မဟုတ္ သင္ဘဏ္ေခ်းေငြ ေက်သြားသည္ထိ (ဤႏွစ္ခုအနက္ ေစာရာ) အႀကံဳး၀င္ပါသည္။  သူ႔ေကာင္းခ်က္မွာ အကယ္၍ သင္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္မတိုင္မီ ေသဆံုးခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ တစ္သက္တာ မသန္မစြမ္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဘဏ္သို႔ဆပ္ရမည့္ပုိက္ဆံမ်ားကို ဆက္ဆပ္စရာမလိုေတာ့ဘဲ သင္၏ဇနီးက အိမ္ကို အပိုင္ရသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ (သင္ကား တမလြန္တြင္ ငိုေနေပေရာ့။)

အကယ္၍ သင္သည္ ဘဏ္ေခ်းေငြကို CPF မွ မဟုတ္ဘဲ သင့္လခထဲမွေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်မည္ဆိုပါက HPS ကို၀ယ္ရန္၊ မ၀ယ္ရန္မွာ သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းျဖစ္သည္။ ၀ယ္ခ်င္၀ယ္၊ မ၀ယ္ခ်င္ေန။

မွတ္ခ်က္။            ။ HPS ေလွ်ာက္ထားစဥ္ CPF က သင့္ medical status က်န္းမာေရး အေျခအေနကိုေမးပါလိမ့္မည္။ ကြ်န္ေတာ္ HPS ေလွ်ာက္စဥ္က ပံုစံထဲ၌ ကြ်န္ေတာ့္၌ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ လည္ပင္းႀကီးရိွေၾကာင္း ျဖည့္လိုက္သည္။ ထိုအခါ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္ ျပေနက် Jurong Polinic မွ ကြ်န္ေတာ့္ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား ေတာင္းၾကည့္ပါသည္။ ေနာက္ေတာ့ စာပို႔၏။ ၀မ္းနည္းပါသည္။ လူႀကီးမင္းအတြက္HPS မေပးႏုိင္ပါ ဟူသတည္း။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ေတာ့ ရ၏။  

 CPF ပိုက္ဆံကို အိမ္၀ယ္ရာမွာ ဘာေတြေပးေခ်လို႔ရသလဲ ?

 ၁။ ပထမဆံုး တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းေပးေခ်ရမည့္ အိမ္တန္ဘိုး၏ ၂၀% မွ်ေသာ ေငြသားမ်ားကို ေပးေခ်၍ ရပါသည္။

၂။ ေနာက္လစဥ္ဆပ္ရမည့္ ဘဏ္ေၾကြးမ်ားကိုလည္း CPF မွပင္ ေပးေခ်သြားလို႔ ရပါသည္။

၃။ Stamp duty, legal fees စသျဖင့္ အိမ္၀ယ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနသည့္ အခြန္အခမ်ားကိုလည္း ေပးေခ်ႏိုင္ ပါသည္။

၄။ HDB upgrading လုပ္ျခင္း၊ Lift upgrading လုပ္ျခင္း၊ Renovation လုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ေပးရမည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကိုလည္း ေပးႏိုင္ပါသည္။

အိမ္၀ယ္ျခင္းအတြက္CPF ပိုက္ဆံကို ဘယ္ေလာက္ထိ ထုတ္သံုးႏုိင္သလဲ?



ထုတ္ယူခြင့္ျပဳသေလာက္ CPF ပိုက္ဆံကို ကို ထုတ္ယူသံုးစဲြႏုိင္ပါသည္။ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳေသာ ပမာဏမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။


Date of Purchase (i.e. S&P agreement)
CPF Withdrawal Limit (WL)
1 Jan 2003 – 31 Dec 2003
150% of VL
1 Jan 2004 – 31 Dec 2004
144% of VL
1 Jan 2005 – 31 Dec 2005
138% of VL
1 Jan 2006 – 31 Dec 2006
132% of VL
1 Jan 2007 – 31 Dec 2007
126% of VL
1 Jan 2008 onwards
120% of VL

VL = Valuation Limit (အိမ္၀ယ္စဥ္က ရိွေနေသာ Valuation Price)

ဘဏ္ေခ်းေငြဆပ္ရာတြင္ CPF မွ မည္သည့္ရက္၌ ပိုက္ဆံျဖတ္မည္နည္း?

လစဥ္ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ျဖတ္ပါမည္။

ဘဏ္မွမေခ်းပဲ ကိုယ့္ပိုက္ဆံႏွင့္ကိုယ္ အိမ္၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္

၁။ HDB မွတိုက္ရိုက္၀ယ္လွ်င္ အိမ္ဘိုးအားလံုးကို CPF မွ ေပးေခ်ႏုိင္သည္။

၂။ ျပန္ေရာင္းသည့္အိမ္ကို၀ယ္လွ်င္ valuation price အားလံုးကို ေပးေခ်ႏိုင္သည္။

CPF နဲ႔ ၀ယ္ထားတဲ့အိမ္ကို ျပန္ေရာင္းရင္ CPF ထဲကို ဘယ္ေလာက္ျပန္ထည့္ေပးရမလဲ?

အိမ္ျပန္ေရာင္းလွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေပးေခ်ရပါမည္။

1) Outstanding HDB loan (ဘဏ္သို႔ဆပ္ရန္ေၾကြးက်န္)

2) Required CPF refund (CPF သို႔ ျပန္ထည့္ရန္)
3) HDB resale levy (if any) (အိမ္ျပန္ေရာင္းသည့္အတြက္ ေပးရမည့္ Levy) (ရိွခဲ့လွ်င္)

အကယ္၍ ဘဏ္သို႔ဆပ္လိုက္ရသျဖင့္ ပိုက္ဆံအားလံုးကုန္သြားသည္။ CPF အတြက္ ေပးရန္ ပိုက္ဆံမက်န္ေတာ့ ဆိုလွ်င္ ေငြသားျဖင့္ ျပန္ဆပ္ရန္မလိုေတာ့ပါ။

CPF သုိ႔ ျပန္ထည့္ရမည့္ ပမာဏ

အိမ္ကုိ A ႏွင့္ B တို႔ ႏွစ္ဦးစပ္တူ ၀ယ္သည္ဆုိပါစို႔။ ထိုအခါ A က ျပန္ထည့္ရမည့္ ေငြပမာဏမွာ -




ျဖစ္၍ Bက ျပန္ထည့္ရမည့္ ေငြပမာဏမွာ -



ျဖစ္၏။


အိမ္၀ယ္ျခင္းတြင္လည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသျဖင့္ သည္မွ်ႏွင့္ နားပါမည္။



CPF ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္း 


ကြ်န္ေတာ္ကား စီးပြားေရးပညာတြင္ နလဗိန္းဒံုးျဖစ္၏။ စီးပြားေရး အေခၚအေ၀ၚ အသံုးအႏံႈးမ်ားကို ဘယ္လိုေခ်ာေအာင္ ဘာသာျပန္ရမည္မသိ။ ယခု ကြ်န္ေတာ္နားလည္သေလာက္ ဘာသာျပန္ျပပါမည္။ မွားေနလွ်င္ ေထာက္ျပ ျပင္ဆင္ ေပးၾကပါခင္ဗ်ား။

CPF ကို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈတြင္သံုးရန္ CPFIS Scheme ဆိုတာ လုပ္ေပးထားပါသည္။



CPFIS ဆုိတာဘာလဲ?




CPFIS Scheme ဟူသည္ CPF Investment Scheme  ျဖစ္၏။ ဤတြင္ CPF Ordinary Account  မွ သံုးေသာ CPFIS-OA   ႏွင့္ CPF Special Account မွ သံုးေသာ CPFIS-SA ဟု ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါသည္။ 




မွတ္ခ်က္။            ။ ဤသို႔ရင္းႏီွးလိုက္ျခင္းသည္ အသက္ႀကီးလာေသာအခါ (သာမန္အတိုးထက္) ေငြစကေလးမ်ား ပိုမ်ားရလာေလမလားဟု စြန္႔စားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈအေပၚမွ ေသခ်ာေပါက္ျမတ္ပါမည္ဟု မည္သူကမွ အာမမခံႏိုင္။ မည္မွ်ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမည္နည္း။ မည္မွ်ေလာက္ထိ အရံႈးခံႏိုင္မည္နည္း စသည္တို႔ကို မိမိဘာသာ ဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ CPF Board အဖဲြ႔သည္ မည္သူ႔ကိုမွ ကိုယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္ထားျခင္း မရိွပါ။ အလြန္ေသခ်ာလွေသာနည္းမွာကား ထိုပိုက္ဆံကို မတို႔မထိဘဲထားျခင္းျဖင့္ ရလာသည့္အတိုးက နည္းပင္နည္း ေသာ္ျငားလည္း ပိုၿပီးေသခ်ာပါသည္။



CPFIS ကိုဘာလို႔ ထားေပးရတာလဲ?



CPF ပိုက္ဆံမ်ားကို သည္အတိုင္းအိပ္ေနမည့္အစား စြန္႔စားလိုသူတို႔အတြက္ မိမိတို႔အသက္ႀကီးလာေသာအခါ ေငြပင္ေငြရင္း ကေလး ျဖစ္လာေစရန္ ဥ ကေလး ဥ ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ထုိဥကေလးမွ အေကာင္ေလးေပါက္၊ ေနာက္ထပ္ ဥ ကေလးမ်ား ဥ စသျဖင့္ တုိးပြားသြားလွ်င္ေတာ့ ေကာင္းေလစြ။ ဥ ထားေသာ ဥ ကေလးမွာ ပုပ္သြားလွ်င္ေတာ့ ကံ ကိုသာပံုခ်လိုက္ပါ။



CPFIS Scheme ေအာက္မွ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံႏိုင္သနည္း။

လဲြကုန္မည္စိုး၍ ကြ်န္ေတာ္ဘာသာမျပန္ေတာ့ပါ။ မူရင္းအတိုင္းေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

v  Shares and loan stocks,

v  unit trusts,

v  government bonds,

v  statutory board bonds,

v  bank deposits,

v  fund management accounts,

v  endowment insurance policies,

v  investment-linked insurance policies (ILPs),

v  exchange traded funds (ETFs)

v  gold



ကြ်န္ေတာ္ကား စီးပြားေရးကိစၥတြင္ အေတာ္ခ်ာတူးလန္သူ ျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္လုပ္လိုက္သမွ် တစ္ခါဖူးမွ် ၿမိဳးၿမိဳးမ်က္မ်က္ စားရသည္မရိွ။ စုေငြေလးမ်ားသာ ပဲ့ ပဲ့ သြားခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ အထက္တြင္ သူတို႔ေျပာထားသည့္စာရင္းထဲမွ ကြ်န္ေတာ္ အနည္းငယ္ စိတ္ခ်သည္မွာ ေရႊ၀ယ္ျခင္း ႏွင့္ ဘဏ္ထဲထည့္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။ အာမခံလည္း ၀ယ္ဖူးပါသည္။ အဲေလ ၀ယ္ထားသည္ဆုိ ပိုမွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၀ယ္ၿပီးခါမွ မွားၿပီလားဟု ေနာင္တလည္း ရေန၏။ အဲေလ မမွားပါဘူးဟုလည္း စိတ္ျပန္ေျဖရ၏။ အျခားဟာေတြေတာ့ မေျပာတတ္ပါ။ လုပ္ဖူးသူမ်ားသာ သိပါလိမ့္မည္။ 



CPF စုေငြမ်ားထဲမွ မည္မွ် ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံႏိုင္သနည္း?


ဘာသာျပန္ရန္မလိုေတာ့ပါ။ မူရင္းအတိုင္းေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

Instruments that can be invested under CPFIS



 CPFIS-OA
CPFIS-SA
Ordinary Account savings can be invested in:
Special Account savings can be invested in:
Fixed Deposits
Fixed Deposits
Singapore Government Bonds
Singapore Government Bonds
Singapore Government Treasury Bills
Singapore Government Treasury Bills
Statutory Board Bonds
Statutory Board Bonds (Secondary Market only)
Bonds Guaranteed by Singapore Government
Bonds Guaranteed by Singapore Government
Annuities
Annuities
Endowment Insurance Policies
Endowment Insurance Policies
Investment-linked Insurance Products
Selected Investment-Linked Insurance Products*
Unit Trusts
Selected Unit Trusts*
Exchange Traded Funds (ETFs)
Selected ETFs*
Fund Management Accounts

Up to 35% of investible savings** can be invested in:

Shares

Property Funds (or real estate investment trusts)

Corporate Bonds

Up to 10% of investible savings** can be invested in:

Gold
·                     Gold ETFs
·                     Other Gold products (only UOB offers these new gold products)


 **Investible savings is the sum of your Ordinary Account balance and the amount of CPF which you have withdrawn for investment and education.

Ordinary Account  မွ ၂၀၀၀၀ ထက္ပိုေသာ၊  Special Account မွ ၄၀၀၀၀ ထက္ပိုေသာ ပိုက္ဆံမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံႏိုင္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာမခံေပးျခင္းမ်ားအတြက္ကိုမူ Ordinary Account  မွ ၂၀၀၀၀ ထက္ နည္းလွ်င္လည္း ေပးႏိုင္ပါသည္ ဆုိ၏။

သင္၏ CPF ပိုက္ဆံမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွႏိုင္သည့္  unit trustsinvestment-linked insurance products and exchange traded funds ကို သိလိုလွ်င္ အနီခ်ယ္ထားေသာ စာလံုးမ်ားေပၚ ကလစ္ေခါက္၍ ၾကည့္ပါေလ။



CPFIS ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈကို မည္သူမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သနည္း။




၁။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ

၂။ Bankrupt မျဖစ္သူ။

၃။ CPFIS-OA အတြက္ Ordinary Account  ထဲတြင္ စုေငြ ၂၀၀၀၀ ထက္ပိုရိွသူ

၄။ CPFIS-SA အတြက္ Special Account ထဲတြင္ စုေငြ ၄၀၀၀၀ ထက္ပိုရိွသူ


CPFIS ကို ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမလဲ ?

CPFIS-OA အတြက္ -

၁။ CPFIS ေအးဂ်င့္ဘဏ္မ်ားျဖစ္ေသာDBS, OCBC, UOB ဘဏ္တစ္ခုခု၌ CPFIS Investment Account ဖြင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမႈကိုမူUOB ဘဏ္တစ္ခုကသာ လုပ္ေပးပါသည္။ Account ဖြင့္ရန္ IC Card ႏွင့္ CPF Statement ယူသြားပါ။

၂။ ဘဏ္က CPF Board ႏွင့္ သင္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမည့္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။ သင္က ၎တို႔ႏွင့္ မ်က္ေျခမျပတ္ပါေစႏွင့္။

၃။ တစ္ခ်ိန္လွ်င္ CPFIS Investment Account တစ္ခုသာ ဖြင့္ႏုိင္သည္။

CPFIS-SA အတြက္

၁။ CPFIS-SA အတြက္ ဘာ account မွဖြင့္ရန္မလိုပါ။ သင္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွလိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္ IC Card ႏွင့္ CPF Statementလိုပါလိမ့္မည္။

၂။ CPF Board က သင္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမည့္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။ သင္က ၎တို႔ႏွင့္ မ်က္ေျခမျပတ္ပါေစႏွင့္။



ဒါဆို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွႏိုင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြဆိုတာ ဘယ္ကုမၸဏီေတြလဲ?

သူတို႔ေရးထားသည့္အတိုင္း တုိက္ရိုက္ျပန္ကူးခ်လိုက္ပါမည္။

 Annex C

Service/Product Providers Included Under the CPF Investment Scheme (CPFIS)

Fixed Deposit Banks

1. DBS Bank Ltd

2. Malayan Banking Berhad

3. Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd

4. United Overseas Bank Ltd




Bond Dealers

1. DBS Bank Ltd

2. Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd

3. United Overseas Bank Ltd

 Insurance Companies

 1. American International Assurance Co Ltd

2. Aviva Ltd

3. AXA Life Insurance Singapore Pte Ltd

4. Great Eastern Life Assurance Co Ltd

5. HSBC Insurance (Singapore) Pte Ltd

6. Manulife (Singapore) Pte Ltd

7. NTUC Income Insurance Co-operative Ltd

8. Overseas Assurance Corporation Ltd

9. Prudential Assurance Co Singapore Pte Ltd

10. Tokio Marine Life Insurance Singapore Ltd

 Investment Administrators

1. iFAST Financial Pte Ltd

2. Navigator Investment Services Ltd

3. Phillip Securities Pte Ltd

Fund Management Companies

1. Aberdeen Asset Management Asia Ltd

2. AllianceBernstein (Singapore) Ltd

3. Allianz Global Investors Singapore Limited

4. Amundi Singapore Limited

5. APS Asset Management Pte Ltd

6. AXA Rosenberg Investment Management Asia Pacific Ltd

7. Capital International, Inc

8. DBS Asset Management Ltd2

9. Deutsche Asset Management (Asia) Ltd

10. FIL Investment Management (Singapore) Limited

11. First State Investments (Singapore) 2

12. Fullerton Fund Management Company Ltd

13. Goldman Sachs (Singapore) Pte

14. Henderson Global Investors (Singapore) Ltd

15. HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited2

16. Lion Global Investors Limited

17. Manulife Asset Management (Singapore) Pte Ltd

18. NTUC Income Insurance Co-operative Ltd1

19. PineBridge Investments Singapore Ltd

20. Prudential Asset Management (Singapore) Ltd

21. Schroder Investment Management (Singapore) Ltd2

22. State Street Global Advisors Singapore Ltd

23. Templeton Asset Management Ltd

24. UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd

25. UOB Asset Management Ltd2

26. Western Asset Management Company Pte Ltd

1can only manage investment-linked insurance sub-funds under CPFIS

The remaining FMCs can manage unit trusts, ILP funds/ sub-funds, exchange traded funds and may offer fund management accounts under CPFIS subject to the Board’s approval.

2FMCs which offer Fund Management Account services.

Local Representative of Recognised Funds

1. Navigator Investment Services Ltd

2. AXA Wealth Management Singapore Pte Ltd

၀န္ခံခ်က္။           ။ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား။ အထက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္၀န္ခံခဲ့သကဲ့သုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ကား စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ နကန္းတစ္လံုးမွ နားလည္သူမဟုတ္ပါ။ ယခုေရးေနသည္မွာ နားလည္တတ္ကြ်မ္းလွ၍ မဟုတ္ဘဲ CPF Website ၌ ပါသည္တုိ႔ကို ဘာသာျပန္ေနျခင္းမွ်သာျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဲဒီကုမၸဏီေတြက ဘာေတြလုပ္သလဲ၊ သူတို႔ဆီမွာ ျမႈပ္ႏွံရင္ ဘာအက်ိဳးအျမတ္ေတြရမလဲ စတာေတြကို ကြ်န္ေတာ္အနည္းငယ္မွ်မသိပါေၾကာင္း မိတ္ေဆြတို႔ကို အသိေပးလုိပါသည္။


CPFIS-OA  နဲ႔ CPFIS-SA ဘာေတြကြာသလဲ?

CPFIS-OA အတြက္ Ordinary Account  ထဲမွ စုေငြမ်ားကိုသာ သံုးႏုိင္ပါသည္။ CPFIS-SA အတြက္ Special Account ထဲမွ စုေငြမ်ားကိုသာ သံုးႏုိင္ပါသည္။ လုပ္ပံုလုပ္နည္း၊ ခံစားခြင့္စသည္တို႔လည္း ကြာျခားပါသည္။ ဘာေတြကြာသလဲ သိရေအာင္ သူတို႔ေပးထားေသာ link ကိုဖြင့္ၾကည့္ေသာ္လည္း မရပါ။ ေအာက္တြင္ မူရင္းထည့္ေပးလုိက္ပါသည္။



To find out how much CPF savings you can invest and what instruments you can invest in, please click here.


ဒါဆိုရင္ CPF စုေငြေတြကေန ကြ်ႏ္ုပ္ အဘယ္မွ် ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံႏိုင္ပါသလဲ တဲ့ ?



CPF website မွ သင္၏ my cpf Online Services သုိ႔ သင့္ကိုယ္ပိုင္ SingPass ျဖင့္ ၀င္ပါ။ ထို႔ေနာက္ My Statement တြင္ ၾကည့္ပါ။ သင့္ CPF Accountသံုးခု၌ စုေငြ မည္မွ် ရိွသည္။ မည္ေရြ႔မည္မွ် သံုးၿပီးသြားၿပီ။ မည္ေရြ႔မည္မွ် invenstment လုပ္လို႔ရမည္။ ပညာေရးအတြက္ မည္မွ်သံုးႏုိင္မည္ စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေအာက္ပါ ကြ်န္ေတာ့္ My Statement နမူနာကိုၾကည့္ပါ။



မွတ္ခ်က္။            ။ CPF ကို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္းအေၾကာင္းမွာလည္း အလြန္အင္မတန္ မ်ားျပားလွပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ဆက္ လွ်ာမရွည္ေတာ့ပါ။ ေငြစကေလးမ်ား တုိးပြားရန္ စိတ္၀င္စားသူတို႔ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ Service/Product Providers မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ ယခုCPF ကို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္းအေၾကာင္း ဤတြင္ နားပါမည္။



CPF ႏွင့္ ပညာေရး


ပညာေရးဟူသည္ အလြန္ေစ်းႀကီးလွေသာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမႈျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပညာေရးမွာ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးေသာ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္ေလရာ တိုင္းသူျပည္သား လူအမ်ားတို႔ အထက္တန္းပညာရပ္မ်ားကို ပိုက္ဆံ မတတ္ႏိုင္လို႔ မတက္ရဆိုတာ မရိွရေလေအာင္ စင္ကာပူအစိုးရမွ အစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ထား၏။ ထိုအစီအမံမ်ားမွာ အလြန္ မ်ားျပားလွေလရာ ဤ CPF ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းေရးျခင္းငွာ မေလ်ာ္ကန္။ သီးသန္႔ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးမွ သင့္ေပမည္။ 

CPF Education Scheme မွာလည္း အျခား CPF အစီအမံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အလြန္မ်ားျပား ရႈပ္ေထြးလွေပရာ အကုန္ ေလွ်ာက္ မေရးမူ၍ သိသင့္သေလာက္သာ ထုတ္ႏႈတ္ေရးပါအံ့။

CPF  ေပးသြင္းေနရသူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔သားသမီးမ်ားအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကိုCPF ထဲမွ ေပးႏိုင္ရန္ Education Scheme ရိွပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာမူ သူတို႔ထုတ္ယူလိုက္ေသာ ေငြပမာဏကို အတိုးႏွင့္တကြ ျပန္ဆပ္ရန္လိုပါသည္။ သံုးလို႔ရသည္ဆိုတာေတာင္ ေက်ာင္းအားလံုး အတြက္ ေပးႏိုင္တာမဟုတ္။ သူတို႔သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းတြင္ အခိ်န္ျပည့္တက္ပါမွ ထုတ္သံုးႏုိင္တာ ျဖစ္ပါ၏။

ဒါဆို Education Scheme အရထုတ္သံုးလိုက္တဲ့အတြက္ အတိုးဘယ္ေလာက္ေပးရမတံုး တဲ့?

ပညာေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္ကို CPF Ordinary Account မွ ထုတ္သံုးသည္ျဖစ္ရကား ျပန္ဆပ္ရမည့္အတိုးႏံႈးမွာ OA ၏ အတိုးႏံႈး (လက္ရိွ 2.5%) အတိုင္းပင္ျဖစ္၏။ အတိုးကို ေငြစထုတ္သည့္ရက္မွ စကာ ေနာက္ဆံုး အေၾကျပန္လည္ ဆပ္သည့္ ရက္အထိ တြက္ပါမည္။ အတိုးကို လတိုးေပၚအေျခခံကာတြက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ထပ္တိုးကိုပါ ေပါင္းတြက္မည္ျဖစ္၏။  

ဘယ္သူ႔ account ထဲကေန ထုတ္သံုးလို႔ရသလဲ?

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ရဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္မိဘရဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဘက္ရဲ့ account ထဲကေနထုတ္သံုးႏုိင္ပါ၏။ ေမြးစား မိဘေတြရဲ့ account ေတြထဲကလည္း သံုးႏုိင္ပါသည္။ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ account ထဲမွသံုးလိုလွ်င္ မိမိႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ပံု အေထာက္အထားမ်ား ပူးတဲြကာ သီးသန္႔ ေလွ်ာက္ထားရပါသည္။

ေမာင္ႏွမသားခ်င္းမ်ား၏ account ထဲမွ သံုးခြင့္ရလွ်င္ ပညာသင္စရိတ္အားလံုးအတြက္ ထုတ္ယူသံုးစဲြႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထံမွ ယူသံုးရမည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း အကန္႔အသတ္ရိွ၏။

တကၠသိုလ္တက္ေနသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္စရိတ္အားလံုး၏ ၁၀%

Polytechnic, ITE တက္ေနသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္စရိတ္အားလံုး၏ ၂၅%

Art College တက္ေနသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္စရိတ္အားလံုး၏ ၅၀%

ပညာေရးစရိတ္ကုိ တစ္ေယာက္ထက္ပိုေသာ account မ်ားမွထုတ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္ ဆိုပါစို႔။ ဥပမာ - သားသမီး၏ ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ အေဖေရာ၊ အေမ့ account မွပါသံုးလိုလွ်င္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထုတ္ယူခြင့္မျပဳပါ။ ပထမ အေဖ့ account ထဲမွ ထုတ္ခြင့္ျပဳမည္။ အေဖ့ account ထဲမွာ ပိုက္ဆံကုန္သြားမွ အေမ့ account ထဲမွ ထုတ္ခြင့္ျပဳပါမည္။

မိဘမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ေယာက္ထက္ပိုေသာ သားသမီးကို ေက်ာင္းစရိတ္ေထာက္လိုသည္ ဆိုပါစို႔။ ပထမဆံုးေလွ်ာက္ေသာ ကေလးကို ဦးစားေပးပါမည္။ accountထဲတြင္ ပိုက္ဆံက်န္ေသးသည္ဆိုပါမွ ေနာက္ကေလးအား ေထာက္ပံ့ခြင့္ျပဳပါမည္။ အကယ္၍ ေနာက္ကေလးအတြက္ CPF ပိုက္ဆံႏွင့္ မေလာက္ေတာ့လွ်င္ သူ႔ေက်ာင္းစရိတ္လိုေငြကို ေငြသားျဖင့္ ထပ္ျဖည့္ ေပးရပါမည္။ သင့္ account ထဲမွ Available Withdrawal Limit (AWL) ရိွသေလာက္ထိ ကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းစရိတ္ကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါသည္။ AWL ကို သင့္ My CPF online service မွ My Statement တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

CPF ပိုက္ဆံႏွင့္လည္း မေလာက္၊ ေငြသားျဖင့္ေပးဘို႔လည္း မတတ္ႏိုင္ဆိုလွ်င္ အျခား Study loan, financial assistance scheme စသည္တုိ႔ ရိွပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ခ်န္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ သီးသန္႔ေရးပါမည္။

ကြ်ႏ္ုပ္ CPF ထဲကေန ဘယ္ေလာက္သံုးလို႔ရမလဲ?

သင့္ CPF OA ထဲမွ ၄၀% ထိ သံုးလို႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ ဘယ္ေလာက္ ေက်ာင္းစရိတ္ေပးရမလဲ ဆိုသည့္အေပၚမူတည္ကာ အျခား ေပးစရာရိွသည့္ ဥပမာ - အိမ္ဘိုးေၾကြးဆပ္ျခင္း စသည္တို႔မွ ႏႈတ္ၿပီး က်န္တာေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ပိုၿပီးျမင္သာထင္သာရိွရန္ ဥပမာ ဇယားကေလးကိုၾကည့္ပါ။

 EXAMPLE 1: (For members below 55 years old)


Case 1
$
Case 2
$
Case 3
$

Balance in Ordinary Account
10,000
30,000
45,000

Net Amount used for CPF Investment Scheme- Ordinary Account (CPFIS-OA)
Net amount used for education
25,000
0
20,000
15,000
35,000
5,000

Accumulated Ordinary Account Savings for education
35,000
65,000
85,000

40% of Accumulated Ordinary Account Savings for education
14,000
26,000
34,000

Less: Net amount used for education
(0)
(15,000)
(5,000)

Withdrawal limit for education
14,000
11,000
29,000
(A)
Cash balance in Ordinary Account
10,000
30,000
45,000

Less: Amounts reserved (if any)*
(3,000)
(0)
(9,000)

Net balance in Ordinary Account
7,000
30,000
36,000
(B)
Amount available for education (Lower of ‘A’ or ‘B’ figure)
7,000
11,000
29,000



* These generally refer to amounts which have been reserved for housing and other schemes because of earlier commitments. In addition, CPF members should also take into account their monthly housing instalments, where applicable. 


အကယ္၍ သင့္ကေလး ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ သင့္ account ထဲမွ ေပးရန္ မေလာက္ဆိုပါစို႔။ သင့္ဇနီး account ထဲမွလည္း ခဲြေပးလို႔ ရပါသည္။ မည္သုိ႔ခဲြသနည္း။ ေအာက္ပါပံုကိုၾကည့္ပါ။



ပညာေရးအသံုးစရိတ္အတြက္ Ordinary Account အျပင္ အျခား account မ်ားမွ ေပးလို႔ရပါေသးသလား?

၀မ္းနည္းပါ၏။ မရပါ။

ေအာက္ပါ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္တက္ေနသူမ်ားအတြက္သာ CPF Education Scheme ျဖင့္သံုး၍ရပါသည္။

The scheme covers all approved full-time subsidised undergraduate courses leading to a degree at the following institutions:

 • Nanyang Technological University (NTU),
 • National University of Singapore (NUS),
 • Singapore Management University (SMU),
 • Singapore Institute of Technology (SIT),
 • Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA)*,
 • Institutions under the Polytechnic-Foreign Specialised Institution (“Poly-FSI”) Framework.

It also covers full-time subsidised diploma courses at:

 • LASALLE College of the Arts (LAS),
 • Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA),
 • Nanyang Polytechnic (NYP),
 • Ngee Ann Polytechnic (NP),
 • Republic Polytechnic (RP),
 • Singapore Polytechnic (SP),
 • Temasek Polytechnic (TP),
 • Institute of Technical Education (for students pursuing a Technical Engineer Diploma (TED) or a Technical Diploma in Culinary Arts).

*The Bachelor of Music (Honours) programme offered by NAFA, in partnership with the Royal College of Music (London) is included under the CPF Education Scheme with effect from July 2011.

၀မ္းနည္းပါသည္။ ဘဲြ႔လြန္ (မဟာ၊ ပါရဂူစသည္) သင္တန္းမ်ားသည္ CPF Education Scheme ႏွင့္ အႀကံဳးမ၀င္ပါခင္ဗ်ား။
ကြ်န္ေတာ့္အေဖ/အေမ၏ CPF OA ထဲမွ ထုတ္သံုးထားေသာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားအား ကြ်န္ေတာ့္ CPF ထဲမွ ျပန္ဆပ္လို႔ ရပါသလား ?
မရပါ။ ျပန္ဆပ္ေငြအားလံုးကို ေငြသားျဖင့္သာ ဆပ္ရပါမည္။
ကြ်န္ေတာ့္ ေက်ာင္းစရိတ္ေတြ အကုန္သြင္းၿပီးသြားၿပီဗ်။ အဲဒါေတြအတြက္ အေဖ့ CPF OA ထဲကေန ျပန္ထုတ္လို႔ ရဦးမလား?
မရပါ။ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသို႔ CPF OA ထဲမွ တုိက္ရုိက္ေပးျခင္းျဖစ္၏။ သြင္းၿပီးသားပိုက္ဆံ အတြက္ ျပန္ထုတ္ေပးရိုး ထံုးစံမရိွပါ။
ေက်ာင္းအပ္ရက္ ေက်ာ္သြားၿပီဗ်။ ကြ်န္ေတာ္ CPF Education Scheme ေလွ်ာက္လို႔ ရဦးမလား?
မရပါ။ ေက်ာင္းအပ္ေနစဥ္အတြင္းသာ လုပ္ေပးပါသည္။
ဒါဆို ေက်ာင္းကို ဘယ္အခ်ိန္ေငြသြင္းေပးတာလဲ?
ေက်ာင္းအပ္ရက္ပိတ္ၿပီး တစ္လအၾကာမွာ CPF OA ထဲမွ တုိက္ရုိက္ေပးပါ၏။
ကြ်န္ေတာ့္ CPF Education Scheme ေလွ်ာက္ထားတာ ရ၊ မရဆိုတာ ဘယ္မွာၾကည့္ရင္ ရမတံုး?
www.cpf.gov.sg ကို ခင္ဗ်ား SingPass နဲ႔ ၀င္ပါ။ ေနာက္ၿပီး 'My Activities' မွာ ၾကည့္ပါဗ်ား။
CPF Education Scheme ေအာက္ကေန ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္လိုေၾကြးျပန္ဆပ္မလဲ တဲ့?
CPF Education Scheme ေအာက္မွ ေငြေခ်းထားသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ေခ်းေငြကို အတိုးႏွင့္တကြ အားလံုး အေၾက ျပန္ဆပ္ရန္ လိုပါသည္။ ျပန္ဆပ္ေငြကို မူရင္းေခ်းေငြကို ထုတ္ခဲ့သူ၏ CPF Ordinary Account အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ထည့္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေခ်းေငြကို တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ျပန္ဆပ္ႏိုင္သလုိ လစဥ္အရစ္က်လည္း ျပန္ဆပ္ႏုိင္၏။ ျပန္ဆပ္ ကာလမွာ အမ်ားဆံုး ၁၂ ႏွစ္ျဖစ္၏။
လစဥ္အရစ္က် ျပန္ဆပ္လို႔ရသည္ဆိုေစ။ သင့္မိဘမ်ား အလုပ္မွ အနားယူသည့္အခါ သူတို႔သံုးေရးစဲြေရးအဆင္ေျပေစရန္ ထိုျပန္ဆပ္ေငြကို မ်ားႏုိင္သမွ်မ်ားမ်ားျပန္ဆပ္ရန္ အႀကံျပဳပါ၏။ လစဥ္မ်ားမ်ားျပန္ဆပ္သျဖင့္လည္း ျပန္ဆပ္ကာလ တိုမည္၊ အတိုးလည္း သက္သာမည္ျဖစ္၏။
ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႔ ေၾကြးျပန္ဆပ္လို႔ရသလဲဗ်?
ပိုက္ဆံေပးရန္နည္းလမ္းမ်ား စင္ကာပူမွာ မ်ားစြာရိွပါသည္။ လြယ္လည္း လြယ္ပါသည္။ www.cpf.gov.sgmy cpf Online Services ၌ SingPass ကိုသံုးၿပီး My Requests တြင္ေပးႏိုင္၏။ သို႔ေသာ္လည္း သင့္တြင္ DBS/POSB, UOB, Citibank, OCBC တို႔အတြက္Internet Banking ရိွထားရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ စင္ကာပူတစ္၀ွမ္းရိွ AXS stations, iNETS kiosks စသည္တုိ႔တြင္လည္း ေပးႏုိင္ပါသည္။ Credit card ရိွသူတို႔အဖို႔ Visa/Mastercard တို႔ျဖင့္လည္း ေပးႏုိင္၏။
GIRO နဲ႔ေရာ ေပးလို႔မရဘူးလား၊ အလုပ္ရႈပ္သက္သာတာေပါ့။
ရပါ့။ ခင္ဗ်ားေလွ်ာက္ထားတဲ့ GIRO Application Status ကို www.cpf.gov.sg, under E-Services --> GIRO Application Status မွာ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။
GIRO ေပးရင္ ဘယ္ရက္ေတြမွာ ျဖတ္သလဲ ?
လစဥ္ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ျဖတ္ပါသည္။
ေခ်းေငြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ စဆပ္ဖို႔လိုသလဲ?
သင္ဘဲြ႔ရအၿပီး၊ ဒါမွမဟုတ္ေက်ာင္းကထြက္လာတဲ့အခ်ိန္ကေန တစ္ႏွစ္တိတိၾကာတဲ့အခ်ိန္က စၿပီး ဆပ္ရပါမည္။ စဆပ္ရမည့္ လမတိုင္မီ ၃ လအလိုတြင္ CPF က သင့္ထံစာပို႔ပါလိမ့္မည္။
ေၾကြးျပန္ဆပ္ဘို႔ ဘယ္ေလာက္က်န္ေသးလဲ ဆိုတာ ဘယ္မွာၾကည့္လို႔ရမလဲ ?
ထံုးစံအတုိင္းေပါ့ဗ်ာ။ www.cpf.gov.sgmy cpf Online Services ၌ SingPass ကိုသံုးၿပီး My Statement  à Section C à Education à Details of my Redemption Statement  တြင္ၾကည့္ႏိုင္ပါ၏။
ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ဖို႔ ရက္ေရႊ႔ဆိုင္းေပးလို႔ ရပါသလားခင္ဗ်။ ရတယ္ဆို ဘယ္လိုအခ်ိန္ေတြမွာ ရပါမလဲ?
ဟုတ္ကဲ့။ ရပါ၏။
၁။ သင္စစ္ထဲသြားေနတံုး (Serving full-time National Service)
၂။ ျပည္တြင္းမွာျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွာျဖစ္ေစ အခ်ိန္ျပည့္ ေက်ာင္းဆက္တက္ေနေသးတယ္ဆိုရင္
၃။ အလုပ္မရေသးခင္စပ္ၾကား
ေခ်းေငြကို ျပန္မဆပ္ဘဲေနလို႔ေရာ ရပါသလားခင္ဗ်။ ရတယ္ဆို ဘယ္လိုအခါမ်ိဳးေတြမွာ ရပါသလဲ?
ဟုတ္ကဲ့။ ရပါ၏။
၁။ သင္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ေက်ာ္သြားတ့ဲအခါ
၂။ သင့္ CPF Minimum Sum ျပည့္သြားတဲ့အခါနဲ႔ သင့္ Medisave Requirement Amount ျပည့္သြားတဲ့အခါေတြမွာ


မွတ္ခ်က္။            ။ သိေတာ္မူၾကသည့္အတိုင္း CPF ႏွင့္ ပညာေရးအေၾကာင္းမွာလည္း အလြန္မ်ားျပားလွ၏။ ဖတ္ရင္း၊ ေရးရင္းႏွင့္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အလြန္ပ်င္းလာရၿပီျဖစ္ရကား ဤမွ်ႏွင့္နားပါမည္။ ဒါႏွင့္အားမရ၊ ဆက္သိလိုပါေသးသည္ ဆိုသူမ်ား
http://ask-us.cpf.gov.sg/explorefaq.asp?category=23068  ၌ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။



ေအးၿငိမ္း

Ref:http://shwenyein.blogspot.sg/
Post a Comment

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!