Popular Posts!

Friday, September 12, 2014

Foreign Domestic Workers (အိမ္အကူ၊ အိမ္ေဖာလုပ္ငန္း၊ စင္ကာပူ) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ဥပေဒ

Foreign Domestic Worker အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Inbox
x

ေအးၿငိမ္း

5:49 PM (5 hours ago)
to me
HOME ဟု ေရးၿပီး ဖြဘုတ္ေပၚတင္လိုက္ရာမွ ဟုိလူတက္၊ ဒီလူတက္၊ ဟိုကရွယ္၊ ဒီကရွယ္ျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္မွာ အလုိလို ေနရင္း ေရႊမန္းတင္ေမာင္ျဖစ္ (ဟုတ္ေပါင္) နာမည္ႀကီး (Name with font size 76) လာရေလ၏။ သုိ႔ၿပီးတကား ဟိုကမက္ေဆ့ပို႔၊ သည္က ဖံုးေခၚ၊ ဖြဘုတ္က်ဴရြမ္း (ဟုတ္ေပါင္) ခ်က္ရြမ္းမွ အကူအညီေတာင္းျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္မွာ အလြန္ အလုပ္ရႈပ္ေနေလေသာ ဟူသတတ္။
အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း စာအုပ္ေရးစဥ္က FDW - Foreign Domestic Worker (ေက်းဇူးျပဳ၍ maid ဟူ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေဖာ္ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း မသံုးပါႏွင့္) မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ထည့္ေရးခဲ့ ၏။ သို႔ေသာ္ အျပည့္အစံုမဟုတ္။ ယခု သည္အေၾကာင္း အျပည့္အစံုေရးလိုက္ရလွ်င္ျဖင့္ ၇ ရက္သားသမီးတို႔ အက်ိဳးမ်ား လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသျဖင့္ (အျခားေရးစရာမ်ား ေဘးဖယ္ထားလ်က္) ဤစာကို ေရးပါသတည္း။
ဤစာမ်ားမွာ Government Gazette ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္၊ ည ၇း၀၀ နာရီတြင္ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ အက္ဒီရွင္ EMPLOYMENT OF FOREIGN MANPOWER ACT; EMPLOYMENT OF FOREIGN MANPOWER (WORK PASSES) REGULATIONS 2012 မွ ျဖစ္ပါသည္။
Foreign Domestic Worker ကို ေရွ႔တြင္ FDW ဟု သံုးစဲြသြားပါမည္။
မွတ္ခ်က္။            ။ ၁။ ဥပေဒႀကီးတစ္ခုလံုးကို ဘာသာျပန္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ Domestic worker မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အပိုင္းကိုသာ ထုတ္ႏုတ္ျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္၏။
၂။ ဥပေဒပါစာသားမ်ားအတိုင္း အတိအက်ျပန္ဆိုထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ မူရင္းအဓိပၸာယ္မေပ်ာက္ေစဘဲ အမ်ားနားလည္ေအာင္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
=====================
၁။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW ၏ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အတြက္ ကုန္က်မႈအစုစုကို က်ခံရမည္။
၂။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပုိးမႈမ်ား လုပ္ေပးရမည္။ ထုိအထဲတြင္
    ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္၏။
၁) ေျမညီထပ္ သို႔မဟုတ္ ၀ရံတာဘက္တြင္ရိွေသာ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားမွ အပ က်န္ျပဴတင္းေပါက္မ်ား၏ အျပင္ဘက္ မ်က္ႏွာျပင္၊ လက္လွမ္းမမီေသာေနရာမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရး မလုပ္ခုိင္းရ။
၂) အထက္ အပိုဒ္ (၁) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခိုင္းရာတြင္ -
က) ျပဴတင္းေပါက္ အကာအရံတန္းမ်ား (grille) ကို ေသာ့ခတ္ထား (သို႔မဟုတ္) မပြင့္ႏုိင္ေစရန္ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲတုပ္ေႏွာင္ထား ရမည္။
ခ) FDW သည္ ျပဴတင္းေပါက္အတြင္းဘက္ အခန္းထဲ၌ပင္ ရိွေနရမည္။
ဂ) လက္မွအပ FDW ၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ အျပင္ဘက္သို႔ ကုိင္းထြက္မေနေစရ။
ဃ) အထက္ အပုိဒ္ က၊ ခ၊ ဂ တို႔တြင္ေဖာ္ျပထားသည္တို႔ ေသခ်ာေစရန္ အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္၏ကိုယ္စား အရြယ္ေရာက္သူ တစ္ဦးဦး၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္သာ လုပ္ေစရမည္။
၃။ အပိုဒ္ (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ခန္႔ထားစဥ္အတြင္း FDW အား ၎၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေစေရး အတြက္ အႏၱရာယ္တစံုတရာ မက်ေရာက္ေစရ။ ထိုသို႔အႏၱရာယ္ကင္းရန္ FDW သည္ သင္တန္းတြင္ပို႔ခ်လိုက္သည့္အတိုင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ညႊန္ျပထားသည့္အတိုင္း လုိက္နာလုပ္ကိုင္ရမည္။ 
၄။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္း စီစဥ္ေပးရမည္။ ထုိေနရာထိုင္ခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။
၅။ FDW သည္ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ျပားထဲ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိပ္စာတြင္ေနထိုင္ေၾကာင္း အလုပ္ရွင္သည္ ေသခ်ာေစရမည္။
၆။ FDW ၏ ပံုေသလစာကို သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးလခထုတ္ရက္မွ ၇ ရက္ထက္ပိုၿပီး ေနာက္မက်ေစဘဲ ထုတ္ေပး ရမည္။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လစာကာလမွာ တစ္လထက္ မပိုေစရ။
၇။ FDW သည္ လစာမဲ့ခြင့္ႏွင့္ စင္ကာပူျပင္ပတြင္ ေရာက္ရိွေနသည္မွ အပ အလုပ္ရွင္သည္ (အလုပ္ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ ျဖစ္ေစ) -
က) WP ေလွ်ာက္ထားစဥ္အခါက ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုေသလစာထက္ မေလ်ာ့နည္းေစရဘဲ
ခ) အပိုင္း (၂)၊ အပိုဒ္ ၅ (က) တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ျပန္လည္ညိွႏႈိင္းထားသည့္ လခထက္ မေလ်ာ့နည္းေစရဘဲ ထုတ္ေပး ရမည္။
ထိုသို႔ထုတ္ေပးရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးလခထုတ္ရက္မွ ၇ ရက္ထက္ပိုၿပီး ေနာက္မက်ေစဘဲ ထုတ္ေပး ရမည္။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လစာကာလမွာ တစ္လထက္ မပိုေစရ။
၇က။ အပိုဒ္ ၆၊ ၇၊ ၇ခ တို႔တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုေသလစာဆိုသည္မွာ စုစုေပါင္းအေျခခံလစာ ႏွင့္ လစဥ္ပံုေသခံစားခြင့္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၇ခ။ အပုိဒ္ ၇ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပန္လည္ညိွႏိုင္းထားသည့္ လစာဟူသည္ အပိုင္း ၂၊ အပိုဒ္ ၅က အရ ျပန္လည္ ညိွႏႈိင္း ထားေသာ လခကိုဆိုလိုသည္။
၇ဂ။ အေျခခံလစာဆိုရာတြင္ လတိုင္းေျပာင္းလဲမေနေသာ ေပးစရာရိွသမွ်အားလံုးပါသည့္ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုေသလစာကုိ ဆုိလိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုလစာ၌ ေအာက္ပါတို႔မပါ၀င္ပါ။
က) အျခားခံစားခြင့္မ်ား
ခ) အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခ၊ ဘိုးနပ္၊ ေကာ္မရွင္၊ ႏွစ္စဥ္ထပ္ေဆာင္းေပးေငြ
ဂ) အျခားမည္သည့္ ေပးေငြမဆို
ဃ) အလုပ္ခန္႔ထားမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
င) စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ေပးေသာ ဆုေၾကးေငြမ်ား
စ) အလုပ္ရွင္က ေပးစရာရိွေသာ ေငြေၾကးမ်ား
ဆ) ေဘာက္ဆူး၊ စုေငြ၊ ပင္စင္ေၾကး စသည္
၇ဃ။ လစဥ္ပံုေသခံစားခြင့္ဆိုရာတြင္ တစ္လႏွင့္တစ္လ ေျပာင္းလဲမေနေသာ ပံုေသခံစားခြင့္ကို ဆိုလုိသည္။ အထက္ အပိုဒ္ ၇ဂ။ ခ) မွ ဆ) အထိ ေငြေၾကးမ်ားမပါ၀င္ပါ။
၈။ MOM မွ လိုအပ္ခ်က္အရ ျပဳလုပ္ရေသာ ေဆးစစ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို အလုပ္ရွင္မွ က်ခံရမည္။
၉။ အလုပ္ရွင္သည္ ၎ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ၎ကုိယ္စားအျခားသူတစ္ဦးဦးအား FDW ကို အႏုိင္အထက္မလုပ္ရ။ FDW အား အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
က) ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ သို႔မဟုတ္ နသားပါးယားျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳျခင္း 
ခ) အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးက FDW ၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရး သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစျခင္း
ဂ) အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးက FDW ၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရး သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစႏုိင္ျခင္းကို လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပစ္ပယ္ထားျခင္း
ဃ) အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးက FDW ၏ လူမႈဖူလံုေရး (welfare) ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစျခင္း
၁၀။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အား -
က) ေန႔စဥ္ နားခ်ိန္ လံုေလာက္စြာေပးရမည္။
ခ) ၂၀၁၃၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေပးထားေသာ သို႔မဟုတ္ အသစ္လဲထားေသာ ၀ပ္ပါမစ္သမားမ်ားအတြက္ နားရက္ သတ္မွတ္ျခင္းမွာ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
၁၁။ အပုိဒ္ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ တုိ႔မွာ ၂၀၁၃၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေပးထားေသာ သို႔မဟုတ္ အသစ္လဲထားေသာ ၀ပ္ပါမစ္ သမားမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။
၁၂။ အပုိဒ္ ၁၃ အရ တနဂၤေႏြႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အား ၇ ရက္တြင္ (လုပ္အားခမရေသာ) နားရက္တစ္ရက္ေပးရမည္။ ထိုနားရက္သည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား သေဘာတူထားသည့္ အတိုင္း ၇ ရက္တစ္ပတ္အတြင္း မည္သည့္ရက္မဆို ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
၁၃။ အကယ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားမည္ဆိုပါက အပိုဒ္ ၁၂ တြင္ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အလုပ္ရွင္သည္ FDW ကို နားရက္ ၁ ရက္ေပးရန္မလိုေပ။ စာခ်ဳပ္၌ပါသည့္အတိုင္း ထို နားရက္၌ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ FDW သည္ လုပ္အားခ ရရမည္။
က) အနားယူရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္
ခ) အနားယူရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ -
၁) အခေၾကးေငြမရပဲ နားရက္ အစားတစ္ရက္ ျပန္ေပးရန္ (ထို အစားထိုးနားရက္သည္ ထိုလအတြင္းသာျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူထားရမည္။)
၂) ထို နားရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ သာမန္လုပ္ခထက္ မေလ်ာ့နည္းေသာ လုပ္အားခကို ေပးရန္
၁၄။ အပိုဒ္ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃ အတြက္ -
က) တနဂၤေႏြႏွင့္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ကုိ နားရက္အျဖစ္ ေပးပါမည္ဟု အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ထားပါမွ တနဂၤေႏြႏွင့္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ကုိ နားရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရမည္။
ခ) အကယ္၍ နားရက္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၇ ရက္သည္ ၂ လတြင္ ခြပါေနပါက မည္သည့္လတြင္ နားရက္ယူမည္ကို
အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ထားရမည္။
ဂ) အပိုဒ္ ၁၃ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ နားရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ထားရမည္။
ဃ) အပိုဒ္ ၁၃၊ ခ) ၂) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ နားရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ တစ္ရက္လုပ္ခ အခေၾကးေငြမွာ အေျခခံ လစာကုိ ၂၆ ႏွင့္စား၍ တန္ဘိုးျဖစ္သည္။
င) ထို နားရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ရရမည့္ လုပ္ခကို အလုပ္ရွင္က FDW အား လာမည့္ အနီးဆံုးထုတ္ရမည့္ လခတြင္ ထည့္ေပးရမည္။
၁၅။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အား တရားမ၀င္ေသာ၊ အက်င့္ပ်က္ေစေသာ၊ ကိုယ္က်င့္တရားအရ မလိုလားအပ္ေသာ မည္သည့္အျပဳအမူ၊ အလုပ္မ်ိဳးကိုမွ ခြင့္မျပဳရ။
၁၆။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW ၏ မူရင္း ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ကို သိမ္းဆည္းထားပိုင္ခြင့္မရိွ။ FDW အားသာ မူရင္း ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ကို သိမ္းဆည္းထားေစရမည္။
၁၇။ အကယ္၍ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အိမ္လိပ္စာေျပာင္းသြားသည္ဆိုပါက အလုပ္ရွင္သည္ MOM သုိ႔ ေျပာင္းသည္မွ ၁၄ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၁၈။ အကယ္၍ FDW သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း ေသဆံုးခဲ့ပါက အလုပ္ရွင္သည္ ေသဆံုးသူ FDW ၏ မိသားစု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ -
က) ေအာက္ပါစရိတ္မ်ားကို က်ခံရမည္။
၁) စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္း သၿဂိဳဟ္စရိတ္
၂) စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ သၿဂိဳဟ္ၿပီး ျပာအိုးကို မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔စရိတ္
၃) အေလာင္းကို မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔စရိတ္
ခ) FDW ၏ က်န္ခ့ဲေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မိသားစုထံ ျပန္ပို႔စရိတ္
ဂ) FDW အားေပးရန္က်န္ရိွေသာ လခအားလံုး
၁၉။ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္ရွာေအးဂ်င့္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ထံမွေသာ္လည္းေကာင္း FDW အား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြ တစ္စံုတစ္ရာ မေတာင္းရ။
၀ပ္ပါမစ္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္း (cancellation) ႏွင့္ FDW အား ျပန္မပို႔မီႏွင့္ ျပန္ပို႔ခ်ိန္တြင္ ရိွေသာ တာ၀န္မ်ား
၂၀။ ၀ပ္ပါမစ္အား ပယ္ဖ်က္ၿပီး အလုပ္ရွင္သည္ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ကို ၇ ရက္အတြင္း MOM သို႔ ျပန္ပို႔ရမည္။
၂၀က။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW စင္ကာပူတြင္ရိွေနစဥ္အတြင္း စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အတြက္ ကုန္က်မႈအစုစုကို က်ခံရမည္။
၂၀ခ။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္း စီစဥ္ေပးရမည္။ ထုိေနရာထိုင္ခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။
၂၁။ အပိုဒ္ ၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ FDW ၏ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ သက္တမ္းကုန္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ခံရလွ်င္ (ႏွင့္) ထို FDW အား အျခားအလုပ္ရွင္အသစ္ထံ အလုပ္ခန္႔မထားမီ အလုပ္ရွင္သည္ FDW ကို မိခင္ႏိုင္ငံထံျပန္ပို႔ရန္ ေလဆိပ္သို႔ လိုက္ပို႔ရမည္။
၂၂။ အပိုဒ္ ၂၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွအပ ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္ အလုပ္ရွင္သည္ FDW ကို မိခင္ႏိုင္ငံထံ ျပန္ပို႔ႏိုင္သည္။
၁) FDW သည္ အိမ္ျပန္ခ်င္ပါသည္ဟု ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ (ႏွင့္) အလုပ္ရွင္သည္ ျပန္မပို႔မီ MOM သို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား ထားလွ်င္
၂) MOM က ျပန္ပို႔ခိုင္းလွ်င္
၂၃။ MOM က ခြင့္ျပဳသည္မွလဲြ၍ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပန္ပို႔သည္ျဖစ္ေစ FDW အား ျပန္ပို႔စရိတ္ကို အလုပ္ရွင္က က်ခံရမည္။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အား ၎ရစရာရိွေသာ လခႏွင့့္ အခေၾကးေငြအားလံုးကို ျပန္မပို႔မီ အေက်ေပးရမည္။
=============== ၿပီး၏။ ===============
           
Ref:
No. S 569 : EMPLOYMENT OF FOREIGN MANPOWER ACT; EMPLOYMENT OF FOREIGN MANPOWER (WORK PASSES) REGULATIONS 2012, FOURTH SCHEDULE, PART I.

CONDITIONS TO BE COMPLIED WITH BY EMPLOYER OF FOREIGN EMPLOYEE WHO IS DOMESTIC WORKER ISSUED WITH WORK PERMIT
Foreign Domestic Worker အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ အပုိင္း (၂)

ေအးၿငိမ္း <phonemyatnyein@gmail.com>Tue, Apr 1, 2014 at 11:18 PM
To: uzawaung@gmail.com
FDW ဋီကာ
ယခင္ေဆာင္းပါးက FDW ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒကို အက်ဥ္းရံုးေရးထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားသာ ပါ၏။ ဥပေဒျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်က္အလက္ အေသးစိတ္မ်ားကို ရွင္းျပမထား။ အျခား သိသင့္သိထုိက္သည္မ်ားကိုေရာ သိဘို႔မေကာင္းပါသေလာ။ အမွန္ပင္ ေကာင္း၏။
            ယခု ထုိအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေရးပါမည္။ အေသးစိတ္ျဖစ္သျဖင့္ အေတာ္ရွည္ပါမည္။ မူရင္း MOM website တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ပင္ ၄၃ မ်က္ႏွာရိွ၏။ သို႔ေသာ္လည္း အူမေခ်းခါးမက်န္ အကုန္ေလွ်ာက္ေရးမေနဘဲ လုိသေလာက္သာ ထုတ္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါမည္။ ဦးခ်စ္ေရႊကေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ ေကာင္းေတာ့ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ၊ ဒါေပမဲ့ အရွည္ႀကီးဆိုေတာ့ (ေဟ့လူ၊ ဘာေတြေလွ်ာက္ေတြးေနတာလဲ၊ ေဆာင္းပါးကိုေျပာတာပါဗ်) စိတ္ပ်က္ပ်က္သြားတယ္ ဆိုေလ၏။ ဘႀကီးခ်စ္ေရႊ ကဲ့သို႔ စိတ္မပ်က္လိုသူမ်ား မဖတ္ပါေလႏွင့္။ ယခင္ေဆာင္းပါးႏွင့္ လံုေလာက္ပါသည္။
            ယခု ေရးထားသည္မ်ားမွာ စင္ကာပူအစိုးရ website ျဖစ္ေသာ http://www.mom.gov.sg မွ ျဖစ္ပါသည္။ အီးလို ဖတ္ရမွ အားရသူမ်ား http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/work-permit-fdw...  တြင္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။
၁။ အလုပ္ရွင္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္
            FDW ခန္႔ထားမည့္ အလုပ္ရွင္သည္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ ဘင့္ခရပ္ (bankrupt) ျဖစ္သူမဟုတ္ ေစရ။ FDW ခန္႔ထားလွ်င္ ဘာေတြလုိက္နာရမည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုသိရန္ ၃ နာရီ သင္တန္း သြားတက္ရမည္။ ယခုမွ FDW အသစ္ခန္႔ထားမည့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ FDW မၾကာခဏ ေျပာင္းေနသူ (၃လ တစ္ႀကိမ္ခန္႔) အလုပ္ရွင္မ်ား ထိုသင္တန္းကို တက္ရန္ လို၏။ ၀ပ္ပါမစ္ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ အနည္းဆံုး ၂ ရက္အလိုတြင္ ထိုသင္တန္း ၿပီးဆံုးထားရမည္။ ထိုသင္တန္းကို စင္ကာပူပိုလီတြင္ တက္ႏိုင္ၿပီး သင္တန္းေၾကး ၃၀ ျဖစ္သည္။
ႀကီးေတာင့္ႀကီးမားက်မွ ေက်ာင္းသြားတက္ရမွာ ပ်င္းသူမ်ားအဖို႔ online EOP (Employers' Orientation Programme) တက္လို႔ရပါသည္။ သင္တန္းေၾကး ၄၀ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ နာတာရွည္ေရာဂါျဖစ္ေနသူ၊ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္သူ၊ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္သျဖင့္ သြားလာေရး ခက္ခဲသူ စသည္တုိ႔ကိုမူ ထိုသင္တန္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
တစ္ႏွစ္အတြင္း FDW ေလးေယာက္ထက္ ပိုေျပာင္းျခင္း
             တစ္ႏွစ္အတြင္း FDW ေလးေယာက္ထက္ ပိုေျပာင္းေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ FDW ထပ္မံခန္႔ ထားလိုလွ်င္ သင္တန္းျပန္တက္ သို႔မဟုတ္ MOM မွ အင္တာဗ်ဴးပါမည္။
နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းျခင္း
            FDW ခန္႔ထားရန္ မသင့္ေတာ္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားအား ေနာက္ထပ္ FDW ၀ပ္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရိွ သို႔မဟုတ္ လက္ရိွ FDW ၀ပ္ပါမစ္ကို သက္တမ္းတိုးခြင့္မျပဳပါ။ ေအာက္ပါအမႈမ်ားက်ဴးလြန္သူ အလုပ္ရွင္မ်ားကို နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းမည္။
Ø FDW အား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏိွပ္ကြပ္ျခင္း
Ø FDW အား မတရားသျဖင့္ျပဳျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္း။ ဥပမာ -
Ø လခမေပးဘဲထားျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
Ø ထမင္း၀ေအာင္ မေကြ်းျခင္း၊ နားခ်ိန္အလံုအေလာက္ မေပးျခင္း
Ø အႏၱရာယ္ရိွေသာအလုပ္မ်ားကို ေစခိုင္းျခင္း၊ ဥပမာ - အထပ္ျမင့္တြင္ရိွေသာ တိုက္ခန္း၏ ျပဴတင္းေပါက္ အျပင္ဘက္ မ်က္ႏွာျပင္ကို သန္႔ရွင္းခိုင္းျခင္း
Ø တိုက္ခန္းအျပင္ဘက္တြင္ အႏၱရာယ္မကင္းစြာ အ၀တ္လွန္းခိုင္းျခင္း
Ø တရားမ၀င္ FDW ခန္႔ထားျခင္း
၂။ FDW အတြက္ လိုအပ္ခ်က္
Ø မိန္းမျဖစ္ရမည္။
Ø အတည္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မကာအို၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ သီရိလကၤာ၊ တိုင္၀မ္း ႏွင့္ ထိုင္း) မွ ျဖစ္ရမည္။
Ø ၀ပ္ပါမစ္ေလွ်ာက္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အထက္၊ ၅၀ ႏွစ္ ေအာက္ ျဖစ္ရမည္။
Ø အနည္းဆံုး ၈ ႏွစ္ပညာသင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ရမည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ရိွရမည္။
Ø မွတ္ခ်က္။  ။ ျမန္မာအတြက္ အေျခခံပညာအထက္တန္း (ေသာက္က်ိဳးနဲ၊ မိတ္လုပ္တာေတာင္ ဆယ္တန္းတဲ့)
Ø စင္ကာပူေရာက္ၿပီး သံုးရက္အတြင္း SIP (Settling-in Programme) တက္ရမည္။ (၀ပ္ပါမစ္ထုတ္မေပးမီ)
Ø အလုပ္ရွင္၏ အိုင္စီ (NRIC) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္လိပ္စာအား FDW ၏ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာအျဖစ္ ခန္႔ထားေပးရမည္။
Ø အလုပ္ရွင္၏ ေဆြမ်ိဳးမျဖစ္ေစရ။
Ø IPA (In-Principle Approval) ထုတ္မေပးမီႏွင့္ security bond $5000 တင္မၿပီးမီ စင္ကာပူသုိ႔ ေရာက္မေနေစရ။ (သို႔ေသာ္ လက္ရိွအလုပ္ရွင္တစ္ဦးထံ၌လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ေနာက္ထပ္အလုပ္ရွင္အသစ္အတြက္ ထပ္ေလွ်ာက္လိုသူမ်ားမပါ။)
ပထမဆံုးအႀကိမ္ အလုပ္ခန္႔အပ္ေသာ FDW
ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အလုပ္ခန္႔အပ္ေသာ FDW ဆိုသည္မွာ -
Ø အလုပ္ခန္႔ထားေၾကာင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာ MOM ၌ မရိွျခင္း
Ø အလုပ္ခန္႔ထားေၾကာင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာ MOM ၌ ရိွသည့္တိုင္ ယခင္ေလွ်ာက္ထားေသာအလုပ္အတြက္ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ကို ထုတ္မယူျခင္း၊ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ ထုတ္ယူသည့္တိုင္ ခဏသာ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း စင္ကာပူတြင္ အလုပ္မလုပ္ျခင္း
၃။ ၀ပ္ပါမစ္ေလွ်ာက္ၿပီး စင္ကာပူမေရာက္ခင္
            ၀ပ္ပါမစ္က်ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ IPA (In-Principle Approval) ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အလုပ္ခန္႔ေသာ FDW မ်ားအတြက္ Letter of Notification ထုတ္ေပးပါမည္။ FDW စင္ကာပူမေရာက္မွ အလုပ္ရွင္သည္ security deposit (စင္းေဒၚလာ ၅၀၀၀) တင္ရမည္။ မေတာ္တဆမႈအာမခံ (စင္းေဒၚလာ ၄၀၀၀၀)၊ ေဆးအာမခံ (စင္းေဒၚလာ ၁၅၀၀၀) ၀ယ္ရ မည္။ FDW သင္တန္းတက္ရန္ SIP (Setting-In Programme) ေလွ်ာက္ရမည္။ FDW စင္ကာပူေရာက္ၿပီး (ေရာက္သည့္ေန႔ မပါ) ၃ ရက္အတြင္း SIP သင္တန္းသို႔ တက္ရမည္။ (SIP သင္တန္းသည္ ယခင္ Entry Test ႏွင့္ Safety Awarness Course ကို အစားထိုးထားျခင္း ျဖစ္၏။) သင္တန္းေၾကး စင္းေဒၚလာ ၇၅။
၄။ ပံုေသလစာ
            ပံုေသလစာဆိုသည္မွာ အေျခခံလစာ ႏွင့္ လစဥ္ပံုေသခံစားခြင့္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းျဖစ္သည္။ အေျခခံလစာဆိုရာတြင္ လတိုင္းေျပာင္းလဲမေနေသာ ေပးစရာရိွသမွ်အားလံုးပါသည့္ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုေသလစာကုိ ဆုိလိုသည္။ ထိုလစာ၌ ေအာက္ပါတို႔မပါ၀င္ပါ။
က) အျခားခံစားခြင့္မ်ား
ခ) အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခ၊ ဘိုးနပ္၊ ေကာ္မရွင္၊ ႏွစ္စဥ္ထပ္ေဆာင္းေပးေငြ
ဂ) အျခားမည္သည့္ ေပးေငြမဆို
ဃ) အလုပ္ခန္႔ထားမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
င) စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ေပးေသာ ဆုေၾကးေငြမ်ား
စ) အလုပ္ရွင္က ေပးစရာရိွေသာ ေငြေၾကးမ်ား
ဆ) ေဘာက္ဆူး၊ စုေငြ၊ ပင္စင္ေၾကး စသည္
လစဥ္ပံုေသခံစားခြင့္ဆိုသည္မွာ တစ္လႏွင့္တစ္လ ေျပာင္းလဲမေနေသာ ပံုေသခံစားခြင့္ (ဥပမာ - စားစရိတ္ႏွင့္ ေနစရိတ္) ျဖစ္၏။ လစဥ္ပံုေသခံစားခြင့္ထဲ၌ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္ ခ) မွ ဆ) အထိ ေငြေၾကးမ်ားမပါ၀င္ပါ။ ထိုပံုေသ ခံစားခြင့္သည္ အလုပ္သမား၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ေကာင္းျခင္းမေကာင္းျခင္း၊ ေဆးခြင့္၊ လုပ္သက္ခြင့္ယူျခင္းမယူျခင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္။ ပံုေသေပးရမည့္ ခံစားခြင့္ျဖစ္သည္။
၅။ စင္ကာပူေရာက္လာသည့္အခါ
စင္ကာပူသုိ႔လာသည့္အခါ IPA သို႔မဟုတ္ Letter of Notification ကို ယူလာရမည္။ စင္ကာပူ လ.၀.က တြင္ ထိုစာမ်ားကို ျပရန္လိုသည္။ ေရာက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို အျမန္ျပဳလုပ္ရမည္။
ü  SIP သင္တန္းတက္ျခင္း
ü  ေဆးစစ္ျခင္း
ü  ၀ပ္ပါမစ္ေလွ်ာက္ျခင္း
            SIP မွာ တစ္ရက္သင္တန္းျဖစ္၏။ ေမာ္ဂ်ဴး ၅ ခုပါသည္။ ၎တို႔မွာ -
၁။ စင္ကာပူဆိုတာဘာလဲ
၂။ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား
၃။ အိမ္၌ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
၄။ အျခားေနရာမ်ား၌ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
၅။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေျဖရွင္းနည္း - တို႔ျဖစ္၏။
            ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ SIP ကို မိခင္ဘာသာ (ျမန္မာဘာသာ) ျဖင့္သင္ေပးပါသည္။ ေအးဂ်င့္မ်ားအေနႏွင့္ SIP တက္ၿပီး ေသာ FDW ကိုသာ အလုပ္ရွင္အိမ္သို႔ ပို႔ရမည္။ အလုပ္ရွင္အိမ္မပို႔မီစပ္ၾကား ေအးဂ်င့္သည္ FDW ကို ေကာင္းမြန္စြာ ထားရ မည္၊ လံုလံုေလာက္ေလာက္ေကြ်းရမည္။
(လက္ေတြ႔တြင္မူ ေအးဂ်င့္လုပ္သူမ်ားက FDW အားလံုးကို သူ႔အိမ္တြင္ က်ည္ကပ္အတြင္း က်ည္ဆံမ်ားထိုးထည့္သကဲ့သို႔ ထည့္၊ ေသာ့ခတ္ေလွာင္ထားကာ ေခါက္ဆဲြေျခာက္ထုပ္မ်ား ထားေပးထားတာသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုက္ဆာလာရင္ ကုိယ့္ဘာသာကိုယ္ ေရေႏြးႀကိဳ၊ ေခါက္ဆဲြျပဳတ္ေသာက္။) (အာ၊ က်ည္ကပ္ထဲ က်ည္ထိုးတာ မျမင္ဖူးရင္ youtube မွာၾကည့္ေပါ့လဗ်ာ။) 

            အကယ္၍ အေၾကာင္းမညီညြတ္၍ FDW သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မရ၊ ျပန္ပို႔ရမည္ဆုိပါက ကုန္က်စရိတ္ အားလုံးကို ေအးဂ်င့္ကသာ က်ခံရမည္။ (ဘာကြ၊ ေ-ာက္ေရးမပါတာ။ ဒါ - သူတို႔အသံုးမက်လို႔ ျပန္ရတဲ့ကိစၥ၊ ငါက ဘာကိစၥ ကုန္က်စရိတ္ခံရမလဲ။) (မွန္ပါသည္ခင္ဗ်ား။ လက္ေတြ႔တြင္ ကုိေရႊေအးဂ်င့္မ်ားက FDW မ်ားထံမွ ရသမွ်ကို ေက်ာက္ခဲမွဆီညွစ္သကဲ့သုိ႔ အသားကုန္ညွစ္ယူၾကပါသည္။)
ေအာက္ပါတို႔မွာ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သျဖင့္ သိရံုေလာက္သာ အၾကမ္းေရးပါမည္။
၆။ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း
            ေအးဂ်င့္သည္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွစ္ဦးအၾကားတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ သည္ကိစၥကို FDW အား အလုပ္ရွင္အိမ္မပို႔မီ အၿပီးေဆာင္ရြက္ထားရမည္။ (သို႔ေသာ္ လက္ရိွလုပ္ေနသူမ်ားအား သက္တမ္းတိုးသည့္ကိစၥမ်ားတြင္မူ မလိုပါ။) ထုိစာခ်ဳပ္အတြင္း၌ ျပတင္းတံခါး အျပင္ဘက္ကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္းအတြက္ MOM မွလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ သိနားလည္ေစရန္ ရွင္းလင္းေျပာျပရမည္။
            FDW အေနႏွင့္လည္း အလုပ္ရွင္၏ ျပတင္းတံခါးအျပင္ဘက္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္မည္ဆိုျခင္းကို သိရိွေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္။ ထိုစာခ်ဳပ္တြင္ ေအးဂ်င့္၊ အလုပ္ရွင္၊ FDW အားလံုးလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး တစ္ေယာက္မိတၱဴတစ္ေစာင္စီ ယူထား ရမည္။
၇။ ေဆးစစ္ျခင္း
            စင္ကာပူေရာက္ၿပီး ၁၄ ရက္အတြင္း ေဆးစစ္ရမည္။ ေဆးစစ္ေအာင္မွ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ ထုတ္ေပးမည္။ (တီဗီ၊ HIV၊ ငွက္ဖ်ား၊ ဆစ္ဖလစ္ စသည္) ရိွေနသျဖင့္ ေဆးစစ္မေအာင္သူမ်ားကုိ ျပန္ပို႔မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ က်န္းမာေရးရိွမရိွကိုလည္း စစ္ေဆးပါမည္။ (၉၆ပါး ေရာဂါကင္းၿပီး လံုး၀ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ေနရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။) အလုပ္ရွင္က အျခားေရာဂါမ်ား စစ္ခ်င္ေသးသည္ဆုိလွ်င္လည္း စစ္ခြင့္ရိွသည္။ ေဆးစစ္ခ်က္ကို ဆရာ၀န္ထံမွ ေတာင္းၾကည့္ႏုိင္သည္။
၈။ ၀ပ္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
            ထို႔ေနာက္ FDW ၏ ပတ္စ္ပို႔၊ White Card၊ ေဆးစစ္ပံုစံ၊ ၀ပ္ပါမစ္ေလွ်ာက္လႊာ၊ security bond မ်ားပူးတဲြကာ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
၉။ MOM သို႔ သတင္းေပးျခင္း
၁။ အလုပ္ရွင္ေျပာင္းျခင္း
Ø FDW ၏ ၀ပ္ပါမစ္သက္တမ္းမကုန္မီ တစ္လအလိုတြင္ အလုပ္ရွင္အသစ္သည္ ၀ပ္ပါမစ္အသစ္ထပ္ေလွ်ာက္ရမည္။
Ø လက္ရိွအလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္ရွင္သည္ FDW ကုိ ၆ လတစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ေဆးစစ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
Ø အလုပ္ရွင္အသစ္၏လိပ္စာႏွင့္ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္အသစ္ထြက္လာမွသာလွ်င္ FDW သည္ အလုပ္ရွင္အသစ္ထံ အလုပ္စ၀င္ႏိုင္သည္။
Ø အကယ္၍ အလုပ္သစ္ေျပာင္းျခင္း မေအာင္ျမင္ပါက လက္ရိွအလုပ္ရွင္သည္ FDW ၏ ၀ပ္ပါမစ္ကို cancel လုပ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ၿပီးေနာက္ ၇ ရက္အတြင္း FDW အား မိခင္ႏုိင္္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ရမည္။
၂။ လိပ္စာေျပာင္းလွ်င္ အနီးဆံုးရဲစခန္း သို႔မဟုတ္ လ.၀.က (ICA) ရံုးသို႔ သတင္းပို႔ရမည္။
၃။ FDW ၏ ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္ေျပာင္းလွ်င္၊ သက္တမ္းတိုးခဲ့လွ်င္ သတင္းပို႔ရမည္။
၄။ အကယ္၍ FDW သည္ အက်င့္မေကာင္း၊ သေဘာထားဆိုးခဲ့သည္ဆိုပါက MOM သို႔ သတင္းပို႔ႏုိင္သည္။
၅။ အကယ္၍ FDW သည္ ကိုယ္၀န္ရိွခဲ့ပါက FDW ၏ အမည္၊ ၀ပ္ပါမစ္နံပါတ္၊ ၾကင္သူ (ဟုတ္ေပါင္) လင္ေယာက်္ား၏ ႏိုင္ငံသားခံယူထားေသာတိုင္းျပည္ စသည္တုိ႔ကို ေဖာ္ျပ၍ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၆။ အကယ္၍ FDW တစ္ဦးေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါက ရဲစခန္းသို႔ အျမန္ဆံုးအေၾကာင္းၾကားကာ ၎၏ ၀ပ္ပါမစ္ကို cancel လုပ္ရမည္။
၇။ FDW ေပ်ာက္ဆံုး၍ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ cancel လုပ္ရပါက deposit တင္ထားေသာ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ဆံုးမည္။ (ထို FDW ကို ျပန္ေတြ႔လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လာခ့ဲလွ်င္ ထို ၅၀၀၀ ရရန္ ျပန္ေလွ်ာက္ႏုိင္သည္။)
၈။ အကယ္၍ FDW တစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ပါက MOM သို႔ ေသဆံုးေၾကာင္းသိၿပီး ၁၂ နာရီအတြင္း သတင္းပို႔ရမည္။ သတင္းပို႔ရန္
ရဲသုိ႔သတင္းပုိ႔ပါ။
FDW ၏ အမည္၊ ၀ပ္ပါမစ္နံပါတ္၊ ေသဆံုးရျခင္းအေၾကာင္းရင္း၊ ေသသည့္ေန႔၊ အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ အလုပ္ရွင္အမည္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္နံပါတ္၊ ေသဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္၊ သၿဂိဳဟ္မည္ဆိုလွ်င္ သၿဂိဳဟ္ခြင့္လက္မွတ္၊ အေလာင္းကို မိခင္တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္ပို႔မည္ဆိုပါက ျပန္ပို႔မည့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ တုိ႔ကို ပူးတဲြလွ်က္ MOM သို႔ အီးေမးပို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
ေရာက္စ အခက္အခဲမ်ား
၁။ FDW မ်ားသည္ မည္သည့္ေဒသမွ လာမွန္းမသိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဘာသာစကားအခက္အခဲ ရိွႏိုင္သည္။
၂။ ၿမိဳ႔ျပအသံုးအေဆာင္မ်ား (ဂက္စ္မီးဖို၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္၊ မီးပူ၊ ဖံုစုပ္စက္ စသည္) တုိ႔ကို သံုးတတ္ခ်င္မွ သံုးတတ္မည္။
၃။ အထပ္ျမင့္မ်ားတြင္ ေနသားက်ခ်င္မွ က်မည္။
၄။ ကေလးမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ သူတို႔အေလ့အထႏွင့္ တူခ်င္မွတူမည္။
က်န္းမာေရး

အနားယူျခင္း
ေကာင္းစြာ အနားယူပါေစ။ (အထူးသျဖင့္ ညပိုင္းတြင္ လံုေလာက္စြာအိပ္စက္ပါေစ။)
၁ - ၁ - ၂၀၁၃ ေန႔မွစကာ ၇ ရက္တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္နားခြင့္ေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။
အကယ္၍ FDW သည္ နားရက္တြင္အလုပ္လုပ္လိုသည့္ဆႏၵရိွပါက ထုိရက္အတြက္ ပိုက္ဆံေပးရမည္။
ေနရာထိုင္ခင္း
Ø ေလလံုမိုးလံု ေနရာထိုင္ခင္း စီစဥ္ေပးရမည္။
Ø ေမြ႔ယာ၊ ေခါင္းအံုး၊ ေစာင္ စသည္ ေပးရမည္။
Ø ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းေကာင္း လံုေလာက္ရမည္။ မလံုေလာက္လွ်င္ ပန္ကာစီစဥ္ေပးရမည္။ 
Ø အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေနရာတြင္ မအိပ္ေစရ။ ဥပမာ - ၿပိဳလဲက်တတ္ေသာ စင္အနီး
Ø (တကယ့္လက္ေတ႔ြမွာေတာ့ ေက်ာတစ္ေနရာစာပဲ ခ်သာေလာက္တဲ့ က်ပ္သိပ္ေနတဲ့ စတိုခန္းထဲမွာ အိပ္ခိုင္းတာေတြလည္း ရိွတာပဲ။)
Ø အရြယ္ေရာက္ကာလသား သို႔မဟုတ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားႏွင့္ အတူမအိပ္ခိုင္းရ။
Ø ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ FDW အတြက္ အခန္းသီးသန္႔စီစဥ္ေပးရမည္။ မျဖစ္ႏိုင္ပါက အနားယူရန္ လံုေလာက္ေသာအခန္း အနားယူေနစဥ္ အေႏွာင့္အယွက္မျပဳႏိုင္ေသာအခန္း (privacy) စီစဥ္ေပးရမည္။
ေဆးကုသမႈခံယူျခင္း
လိုအပ္သမွ် ေဆးကုသမႈအားလံုး စီစဥ္ေပးရမည္။ ေဆးကုသစရိတ္အားလံုးကို အလုပ္ရွင္မွ က်ခံရမည္။
ေဆးအာမခံ စင္းေဒၚလာ တစ္ေသာင္းခဲြတင္ထားရမည္။ ေဆးကုသစရိတ္မ်ားကို ထိုအာမခံကုမၸဏီမွ ေတာင္းယူႏိုင္သည္။
ထိခိုက္မႈအာမခံ စင္းေဒၚလာ ေလးေသာင္းတင္ထားရမည္။ ထိခုိက္ရွနာမႈမ်ားအတြက္ ထိုအာမခံကုမၸဏီထံမွ ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းႏုိင္သည္။
ျပင္ပအဆက္အသြယ္
FDW သည္ ေရာက္စ၌ အိမ္လြမ္းေနတတ္မည္။ အထီးက်န္ဆန္ေနမည္။ ဤသည္တုိ႔ကိုကုစားရန္ သူ႔ကုိ အိမ္ႏွင့္ ဖံုးေျပာျခင္း၊ အျခားမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳရမည္။
            FDW သည္ ေတာမွလာသူျဖစ္လွ်င္ အေျပာအဆို၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး မေျပမျပစ္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဤသည္ ကို အိမ္ရွင္က နားလည္ၿပီး မိမိ မိသားစု၀င္တစ္ဦးကဲ့သို႔ ျပဳမူဆက္ဆံရန္၊ မိမိ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးလာရန္ ျပဳျပင္ ေပးရမည္။ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈလဲြေစမည့္ အခ်င္းအရာမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ FDW အၾကား ျပႆနာကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ FDW ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစသည္။
အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း ဥပေဒ
            မိမိအိမ္တြင္ FDW အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အလုပ္ရွင္တြင္ တာ၀န္ရိွသည္။ ဤသည္တို႔ကို ၃ နာရီသင္တန္းတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး ျဖစ္၏။
            FDW သည္ (ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေစ) Employment Act ႏွင့္ အႀကံဳးမ၀င္ပါ။ တစ္ေန႔ကို ဘယ္ႏွစ္   နာရီအလုပ္လုပ္ရမည္၊ မည္သည့္ရက္တြင္နားရမည္၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ နား၊ မနား ဆိုသည္တို႔ မွာ ေျပာရခက္ပါသည္။ ဤသည္တို႔ကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျဖင့္သာ သတ္မွတ္ရမည္။ စက္ရံု၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စသည္တို႔ကဲ့သို႔ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခ၊ နားရက္ စသည္တုိ႔ကိုလည္း တြက္ခ်က္ရန္ မလြယ္ကူပါ။
ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္
            အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးၾကား အျငင္းပြားမႈမရိွရေလေအာင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသင့္ပါသည္။ ဤစာခ်ဳပ္ကို ေအးဂ်င့္က ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္သည္။ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ျပႆနာရွာလာလွ်င္ FDW သည္ MOM သို႔ ေစာဒက တက္ႏိုင္သည္။ MOM က အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးၾကားေျပလည္ေအာင္ ညိွႏိႈင္းေပးမည္။
လခ
            လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းအတိုင္းအတာေပၚမူတည္၍ လခကို ညိွႏိုင္သည္။ အလုပ္ရွင္သည္ MOM သို႔ တင္ျပထားသည့္ လခအတိုင္း FDW အားေပးရမည္။ လခကို လခေပးရက္မွ ၇ ရက္ထက္ပိုၿပီး ေနာက္မက်ေစဘဲ ထုတ္ေပးရမည္။ လခတြက္ရန္ သေဘာတူထားသည့္ကာလသည္ တစ္လထက္ မပိုေစရ။ အလုပ္ရွင္သည္ လခေပးသည့္မွတ္တမ္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားရ မည္။ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းက ေမးလာခဲ့ေသာ္ ထုတ္ျပႏိုင္ရမည္။
လဲဗီး (Levy)
            FDW စင္ကာပူေရာက္ၿပီးသည္၏ စတုတၳေျမာက္ေန႔မွစကာ လဲဗီးေပးရမည္။ လဲဗီးႏႈန္းထားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။
လစဥ္
ေန႔စဥ္
မွတ္ခ်က္
သာမန္
၂၆၅
၈.၇၂
တစ္လအျပည့္မလုပ္ရေသာ ေန႔မ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ႏႈန္းျဖင့္တြက္သည္။
Concession
၁၂၀
၃.၉၅
ကေလးငယ္မ်ား၊ မသန္မစြမ္းရိွသူမ်ားအတြက္ အထူးႏႈန္း
            လိပ္စာေျပာင္းပါက ၁၄ ရက္အတြင္း MOM သို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
            FDW အား ဆက္လက္မခန္႔ထားေတာ့လွ်င္ ၀ပ္ပါမစ္ cancel မလုပ္မီ ေပးစရာရိွသမွ် အကုန္ရွင္းေပးရမည္။ ၀ပ္ပါမစ္ cancel လုပ္ၿပီးလွ်င္ FDW အား မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ရမည္။ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက တင္ထားေသာ security bond စင္းေဒၚလာ ၅၀၀၀ ဆံုးမည္။
အျငင္းပြားျခင္း
            လူတို႔သဘာ၀ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ FDW တို႔အၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္တတ္သည္။ ထိုသို႔အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚလာပါက ဦးစြာ အခ်င္းခ်င္းညိွပါ။ မေျပလည္ေသးပါက ေအးဂ်င့္ေခၚပါ။ ဒါမွမရေသးလွ်င္ MOM သို႔လာပါ။ FDW သည္ မတရားျပဳမူေနသည္ဟု သံသယရိွသည့္တိုင္ အလုပ္ရွင္အေနႏွင့္ FDW ကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခြင့္ လံုး၀ မရိွပါ။ မေက်နပ္ဘူးလား။ MOM ဖံုးနံပါတ္ 6438 5122 သို႔ေခၚပါ။
မတရားသျဖင့္ ျပဳမူျခင္း
အလုပ္ရွင္က FDW အေပၚမတရားသျဖင့္ျပဳျခင္းအေပၚ MOM က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကိုင္တြယ္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ ပုလိပ္ (ဟုတ္ေပါင္) ရဲက ေသေသခ်ာခ်ာစစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းေသခ်ာလွ်င္ ရံုးတင္တရားစဲြမည္၊ ေထာင္ခ်မည္၊ ႀကိမ္ႏွင့္ေဆာ္မည္၊ ေငြဒဏ္ရိုက္မည္။
            ဤက့ဲသုိ႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားသူ အလုပ္ရွင္လင္မယားအား FDW ခန္္႔ထားခြင့္ကို တစ္သက္တာ ပိတ္ပင္မည္။
က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈအလုိက္ ခ်မွတ္မည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႔မွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ပါသည္။ (ယီးတီးယားတား လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ မလုပ္ရဲေအာင္ ဒါေလးေတာ့ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပလိုက္မဗ်ိဳ႔။)
က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈ
ျပစ္ဒဏ္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ နာက်င္ေစျခင္း
ေထာင္ ၁ ႏွစ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ စင္းေဒၚလာ ၁၅၀၀
အႏၱရာယ္မ်ားေသာ လက္နက္ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ နာက်င္ေစျခင္း
ေထာင္ ၅ ႏွစ္၊ ႀကိမ္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ထိုသံုးမ်ိဳးအနက္ ႏွစ္မ်ိဳး
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ အလြန္ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ေစျခင္း
ေထာင္ ၇ ႏွစ္၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ႀကိမ္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္မည္။
မတရားသျဖင့္ အက်ဥ္းခ်/ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း
ေထာင္ ၁ ႏွစ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ စင္းေဒၚလာ ၁၀၀၀
မတရားသျဖင့္ ၃ ရက္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပို၍ အက်ဥ္းခ်/ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း
ေထာင္ ၂ ႏွစ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္
မတရားသျဖင့္ ၁၀ ရက္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပို၍ အက်ဥ္းခ်/ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း
ေထာင္ ၃ ႏွစ္ ႏွင့္ ေငြဒဏ္
နသားပါးယားလုပ္လိုေသာစိတ္ျဖင့္ စကားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျမႈဆြယ္ျခင္း
ေထာင္ ၁ ႏွစ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္
နသားပါးယားလုပ္လိုေသာစိတ္ျဖင့္ အတင္းေရာ အဓမၼပါ တြန္းလွဲျခင္း စသျဖင့္ ဗလက္ကာယျပဳျခင္း
ေထာင္ ၂ ႏွစ္၊ ႀကိမ္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ထိုသံုးမ်ိဳးအနက္ ႏွစ္မ်ိဳး
အတင္းေရာ အဓမၼပါ ဗလက္ကာယျပဳျခင္း
ေထာင္ ၂ ႏွစ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ ။ နာက်င္ေစပါက ႀကိမ္ဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္
နသားပါးယားျပဳျခင္း (rape)
ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၁၂ ခ်က္ထက္ မနည္းေသာ ႀကိမ္ဒဏ္ (မွတ္လဟ)
ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ
ေထာင္ ၂ ႏွစ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္။ အကယ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သည္ အသက္အႏၱရာယ္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ အလြန္ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ေစႏိုင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္
တရားမ၀င္ FDW ခန္႔ထားသူမ်ားအား ေငြဒဏ္ စင္းေဒၚလာ ၅၀၀၀ ထိ တပ္ရိုက္ႏုိင္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေသခ်ာသူ မ်ားအား FDW ခန္႔ထားျခင္းကို တစ္သက္တာ ပိတ္မည္။ တင္ထားေသာ security deposit ၅၀၀၀ ဆံုးမည္။
အဲဒါပါဘဲဗ်ာ။
ေတာ္ၿပီဗ်ိဳ႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ဖတ္တဲ့သူေတြေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ က်ဳပ္ေတာ့ ေရးေနရင္း ပ်င္းလြန္းမက ပ်င္းလာလို႔ မနည္းၿပီးေအာင္ အတင္းတြန္းထိုးေရးလုိက္ရတယ္။
အားလံုးၿပီးေအာင္ မပ်င္းမရိဖတ္သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေရးသူကေရးတာေတာင္ အကုန္မဖတ္ရင္ေတာ့ အဲဒီသူေတြကို လမ္းမွာေတြ႔ရင္ လဖက္ရည္မတိုက္ဘူးဗ်ာ၊ ဟင္းဟင္း။
ေအးၿငိမ္း
၁ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၄။ ည ၉း၃၅ နာရီ
PPE စာအုပ္ကို ဆက္ေရးပါမည္။
Ref:myanmar in Singapore

Post a Comment

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!