Popular Posts!

Sunday, October 19, 2014

ေဟာင္ေကာင္ ဘာေၾကာင့္အေရးပါသလဲ!

ေဟာင္ေကာင္ဒီမိုကေရစီအေရး ဆႏၵျပသူမ်ား ညဘက္ လူထုစုေ၀းပြဲအတြက္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္ကို ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ ANTHONY WALLACE/AFP


ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္း၏ အေရးပါသည့္ ၿမိဳ႕လည္ ေကာင္တြင္ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ား ရက္ ဆက္ျဖစ္ ေပၚေနသည္။ ယင္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ၁၉၈၉ တီအန္မင္ ဆႏၵျပ မႈႀကီးၿပီးေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ အႀကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈႀကီး တစ္ခုဟု ေလ့လာသူ မ်ားက ဆိုသည္။

အာရွ၏ အေရးပါလွေသာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ တည္ရွိရာေနရာျဖစ္သျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္မႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္းျပႆနာသာမကဘဲ တစ္ကမၻာလံုး၏ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ ေဟာင္ေကာင္သည္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ လန္ဒန္ႏွင့္ နယူးေယာက္ေနာက္၌ တတိယအေရးပါဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာက အေရးပါဆံုးေငြေၾကးမ်ားစာရင္း၌ နံပါတ္ (၈) ေနရာတြင္ရွိသည္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသားခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေနသားက်ခဲ့သည့္ ေဟာင္ေကာင္သားမ်ားက တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၏ ဥပေဒမ်ားကို လက္မခံႏိုင္ဘဲ သူတို႔၏လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝရရန္ ေဟာင္ေကာင္သားမ်ား ေတာင္းဆိုေနခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့မည့္ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး တ႐ုတ္ျပည္မကႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ေဟာင္ေကာင္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဆုိသည့္  သေဘာတူညီခ်က္အရ အာရွဒီမုိကေရစီစနစ္ရွင္သန္ေရးတြင္ ေဟာင္ေကာင္က အေရးပါလွသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မ၏ေအာင္ပြဲက အာရွတြင္းဒီမုိကေရစီရွင္သန္ေရးကို မ်ားစြာေႏွာင့္ေႏွးေစမည္ျဖစ္သလို ဆႏၵျပသူမ်ားဘက္က ေအာင္ႏိုင္မႈက ဒီမိုကေရစီေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို မ်ားစြာပံ့ပုိးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသဟုေခၚဆိုသည့္ ေဟာင္ေကာင္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ေတာင္ဘက္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တည္ရွိသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔မေရာက္လာမီ အခ်ိန္အထိ တံငါသည္မ်ားေနထိုင္ၿပီး ပင္လယ္ေပ်ာ္ဓားျပမ်ား၊ ပင္လယ္ခရီးသြားမ်ား ကြန္းေထာက္နားခိုရာ လူဦးေရ ၇,၀၀၀ မွ်ရွိသည့္ ကြၽန္းေလးျဖစ္ခဲ့သည္။
ယေန႔တြင္ေတာ့ ေဟာင္ေကာင္သည္ ကမၻာ့လူေနအထူထပ္ဆံုးေနရာမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေနေလၿပီ။ ကြမ္းတုံစကားေျပာသူအမ်ားစုျဖစ္သည့္ ေဟာင္ေကာင္သားမ်ားက တ႐ုတ္ျပည္မ ကြမ္းတံုျပည္နယ္က လာေရာက္အေျခခ်သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစုက တ႐ုတ္ျပည္မ၏ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္တို႔မွျဖစ္ေပၚခ်ိန္၁၉၃၀ မွ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္အၾကား ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
ပထမဘိန္းစစ္ပြဲ (၁၈၃၉-၄၂)အၿပီးတြင္ ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္းကို ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္တြင္မူ ယင္းနယ္ေျမကိုငွားရမ္းခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္ကသိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး စစ္ၿပီးခ်ိန္၁၉၄၅ ခုႏွစ္ကစ၍ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ျပန္ေရာက္ခဲ့ရာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အထိျဖစ္သည္။
ကိုလိုနီေခတ္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၅ ႏွစ္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔စိမ့္ဝင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားေရာႁပြမ္းေပါင္းစပ္ၿပီး ယေန႔ေဟာင္ေကာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ပညာေရးစနစ္ကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ အသံုးျပဳခဲ့သည္။
တ႐ုတ္ႏွင့္ၿဗိတိန္တို႔အၾကား ညႇိႏိႈင္းမႈရလဒ္ျဖစ္သည့္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္အရ ေဟာင္ေကာင္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္အပ္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ကို ပထမဆံုး အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ သတ္မွတ္သည္။
အျခားအထူးေဒသတစ္ခုမွာ မကာအိုျဖစ္ၿပီး ေပၚတူဂီက ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္သို႔ျပန္အပ္ခဲ့သည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ ေဟာင္ေကာင္၏ဥပေဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္မႏွင့္ကြဲျပားၿပီး ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးႏွင့္ စစ္ေရးတို႔မွအပ က်န္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို သီးျခားျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ပါတီစံုစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၇၀ တြင္ ၃၀ ကို ျပည္မအစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ဥပေဒျပဳအမတ္ေနရာ ၇၀ အနက္ ၄၀ ကို ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း က်န္ ၃၀ ကို ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသူ လူတစ္စုအား တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္သည္။  ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ေဟာင္ေကာင္ကိုလႊဲေျပာင္းေပးခ်ိန္မွစၿပီး ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မက ၂၀၀၂ တြင္ ေဟာင္ေကာင္အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃ ကို ျပ႒ာန္းရန္တင္သြင္းလာခ်ိန္၌ ေဟာင္ေကာင္သားမ်ား စတင္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကေတာ့သည္။ ယင္းပုဒ္မအရ တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျခင္းအပါအဝင္ အာဏာကိုထိပါးလာႏိုင္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။ ယင္းအျပင္ ျပည္ပႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေဟာင္ေကာင္တြင္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ေဟာင္ေကာင္မွ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ထားသည္။ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားၿပီး ယင္းမူၾကမ္းကိုလည္း တ႐ုတ္အစိုးရက ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရသည္။
သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မက ေဟာင္ေကာင္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားခဲ့ရာ ေဟာင္ေကာင္ပါတီအတြင္း အကြဲအၿပဲျဖစ္ၿပီး ျပည္မအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားရွိလာသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မကိုလုိလားသူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ တိုက္႐ိုက္ေပးအပ္လာသျဖင့္ လူထုဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ လူတစ္ကိုယ္မဲတစ္ျပားစနစ္ ပ်က္ျပားလာသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဟာင္ေကာင္က ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝက်င့္သံုးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ တ႐ုတ္ျပည္မက ပိတ္ပင္သည့္အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ၎မွာ ၂၀၁၇ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးကသာ ေဟာင္ေကာင္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံႏုိင္သည္ဟူ၏။ ယင္းသံုးဦးကိုလည္း တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၏ ေရြးခ်ယ္မႈေကာ္မတီက တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္မည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ယင္းအမိန္႔ေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္သားမ်ား လက္ရွိလမ္းမေပၚထြက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအေရး တုိက္ပြဲဝင္ရသည္အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
တစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာ ဆက္တိုက္ေတာင္းဆိုေနသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူမ်ား၏ ဝင္ေရာက္အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကိုသာမက ဆႏၵျပမႈကို႐ုပ္သိမ္းၿပီး လမ္းမ်ားေပၚမွ ဖယ္ရွားရန္ ေဟာင္ေကာင္အစိုးရက ၿခိမ္းေျခာက္သတိေပးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရသည္။
‘‘ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီမိုကေရစီကိုပဲလိုခ်င္တာပါ’’ဟု ဆႏၵျပသူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကေျပာသည္။
‘‘အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ေသြးထြက္သံယုိမႈေတြ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ အေတာ့္ကိုစိတ္မေကာင္းစရာပဲ’’ဟုလည္း သူက ေျပာဆိုသည္။
 ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက လက္မ်ားကိုေျမႇာက္ထားျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေၾကာင္း သိသာေစသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ေအာက္တိုဘာ ၃ရက္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ရဲအာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔အား အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ေျပာဆိုသည္။ ၎ရဲမ်ားသည္ ေမွာင္ရိပ္ခိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) ရာဇဝတ္သားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေနသည့္ ရဲမဲ (BlackPolice) မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားကစြပ္စြဲခဲ့သည္။ ထုိညေနပိုင္းတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ယင္းအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ကဓားမ်ားျဖင့္ စတင္တိုက္ခိုက္ၿပီး ထုိးႀကိတ္ကန္ေက်ာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆႏၵျပသူမ်ားကျပန္ေျပာျပသည္။  ေဟာင္ေကာင္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေကာင္စီ၏ လံုၿခံဳေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယဥကၠ႒ ဂ်ိမ္းတူကလည္း ဒီမိုကေရစီေရးဆႏၵျပသူမ်ားကို ၿဖိဳခြဲရန္ အစိုးရက ရာဇဝတ္သားမ်ားကို အသံုးခ်ခဲ့ေၾကာင္း  စြပ္စြဲလိုက္သည္။ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရဲအာဏာပိုင္မ်ားက ယင္းစြပ္စြဲခ်က္ကို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အၾကမ္းဖက္ခဲ့သူအပါအဝင္ လူ ၁၉ ေယာက္ကို ရဲကဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
ေဟာင္ေကာင္အစိုးရက ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ေတြ႕ဆံုရန္ ျငင္းပယ္လိုက္ၾကသည္။ ေသာၾကာေန႔အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ရန္ အစိုးရအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Leung Chunying က ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔က ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားအား ေျပာဆိုခဲ့ရာတြင္ လာမည့္ေအာက္တိုဘာ ၆ရက္ေန႔၌ ပံုမွန္အေျခအေနသို႔ျပန္ေရာက္ရန္ လိုေၾကာင္းႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ခဏေဘးဖယ္ထားၿပီး တူညီသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးရန္ ေျပာဆုိသည္။
တ႐ုတ္အစိုးရမီဒီယာကလည္း ယင္းသို႔ဆႏၵျပမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီဟုဆိုလိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွ ေသြးထုိးလံႈ႕ေဆာ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲလိုက္သည္။ ျပည္မမီဒီယာတြင္ ယင္းဆႏၵျပသည့္သတင္းမ်ားကို အေမွာင္ခ်ထားသည္။  ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ထားသည္။ လူမႈေရးကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားကိုလည္း ပိတ္ဆို႔ထားသည္။ လက္ရွိတြင္ မ်က္ရည္ယုိဗံုးမ်ားျဖင့္ လူစုခြဲေနသျဖင့္ ကမၻာ့လူအ႐ႈပ္ဆံုးလမ္းမေပၚတြင္ မီးခိုးမ်ားကေဝေနသည္။ လက္ရွိလူဦးေရ ၇ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး  အာရွဒီမုိကေရစီတိုက္ပြဲအတြက္၊ အာရွေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြက္ အေရးပါလွသည့္ ေဟာင္ေကာင္အေရးတြင္ ကတိကဝတ္ျပဳ သေဘာတူထားသလုိ တစ္ႏိုင္ငံစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တ႐ုတ္ျပည္မက ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပည္မမွာကဲ့သို႔ ထိန္းကြပ္သည့္နည္းသံုးၿပီး အဓမၼအင္အားသံုးဖိႏွိပ္မည္လား တစ္ကမၻာလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးကို  ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ရန္  ႏိုင္ငံတကာကုိ လွမ္း၍ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည့္ တ႐ုတ္က ႏိုင္ငံတကာတုံ႔ျပန္မႈကို လံုးဝလ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္သည့္ အေနအထားမွာ ရွိပါသလား။
လက္ရွိတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက တိုး၍လာေနသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ႏွင့္ ၂ ရက္ေန႔မ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ဆႏၵျပရက္တစ္ပတ္ကာလအတြင္း ႐ံုးမ်ားကိုထိခိုက္မႈမရွိခဲ့ေပ။ ဆႏၵျပသူမ်ားက လမ္းမေပၚက အမိႈက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းရွင္းလင္းေနသကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ထိုင္သပိတ္ေမွာက္ေနခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းမွအိမ္စာမ်ားကို လုပ္ေနၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာထိုင္သပိတ္ျပေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာဖီဆန္ျခင္း၊ ေတာ္လွန္ျခင္းလုပ္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က လူစုခြဲရန္ၿခိမ္းေျခာက္လာေနသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲလာႏိုင္မည္ကို ႏိုင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မကေတာ့ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ရွင္သန္ခြင့္ေပးရန္ လံုးဝစိတ္ဝင္စားမႈမရွိေၾကာင္း ျပသလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်၏ ေနာက္လိုက္ေခြးမ်ားအျဖစ္ တ႐ုတ္အစိုးရသတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားစြာတြင္ အေကာင္းျမင္သူမ်ားက ေဟာင္ေကာင္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ေဟာင္ေကာင္၏ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္က တ႐ုတ္ျပည္မတြင္းသို႔ စီးဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီး ေဟာင္ေကာင္၏ ပို၍ပြင့္လင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္က တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကို ပြင့္လင္းလာေအာင္ ဦးေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ေဟာင္ေကာင္က အမွန္တကယ္ကြဲျပားသည့္စနစ္ျဖင့္ ဆက္သြားႏုိင္သလားဆိုသည္ကို ေဟာင္ေကာင္အစိုးရ၏ တုံ႔ျပန္မႈက မၾကာမီျပဆိုေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

Ref:7daydaily
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!