Popular Posts!

Sunday, October 19, 2014

စက္႐ုံသန္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ စတင္ၾကပါစို႔

စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ မက္ေနက်ေသာ ေရႊဗမာေလးေတြ....

စူပါမားကတ္မ်ား၊ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေရာင္းခ်ေန သည့္ အစားအေသာက္ဆုိင္မ်ား ႏွင့္ မုိဘုိင္းနည္းပညာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာက ထုိင္းႏုိင္ငံကဲ့ သုိ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားႏုိင္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ စင္ကာပူမွ်ပင္လွ်င္ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာႏုိင္သည္ဟု စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ မက္ေနခဲ့ၾကသည္...ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ လုပ္သားႏွစ္ဦးကုိေတြ႕ရစဥ္
ထုိင္းႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ျဖစ္မလာမီ  ျမန္မာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။
သီလ၀ါအထူးစက္မႈဇုန္၏ ပထမအဆင့္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ တြင္ ဟက္တာ ၄၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ (၁ ဟက္တာ-၂ ဒသမ ၄၇ ဧက) ေျမကို ရွင္းလင္းေရးႏွင့္ အနီးရွိ ဆိပ္ကမ္းကို လမ္းေဖာက္လုပ္ ေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။ စက္မႈဇုန္ကို လာမည့္ႏွစ္လယ္ခန္႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ကုမၸဏီ ၂၂ ခုက ၎တို႔၏ စက္႐ုံမ်ားကို ယခု လကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္တည္ ေဆာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
သီလ၀ါစီမံခ်က္၏ ျမန္မာ−ဂ်ပန္ဖက္စပ္လုပ္ငန္းဦးေဆာင္ သူ တာကာရွိ ယာနာအိက သစ္ ေတာစပ္ရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာရေတာ့ မည္ဟု ေနာက္ေျပာင္ေျပာဆို လုိက္သည္။ ‘‘ဒီႏုိင္ငံမွာ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းကို ထိလုိ႔မရဘူး’’။ အစု စပ္မ်ားအားလုံးက သံဃာမ်ားကို လာေရာက္လွဴဒါန္းၾကမည္ျဖစ္ သျဖင့္ တစ္ေန႔တြင္ ေရႊခ်ထားသည့္ ေစတီတစ္ဆူ ျဖစ္လာေပ လိမ့္မည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အတိတ္ကို သံဃာမ်ားက ကိုယ္စားျပဳသည္ ဆိုလွ်င္ သီလ၀ါတြင္ လုပ္ကိုင္ေန ထုိင္ၾကမည့္သူမ်ားႏွင့္ အျခား စက္မႈဇုန္   ႏွစ္ခုတို႔က   ၎တုိ႔၏ အနာဂတ္အေပၚတြင္ စိတ္ခ်ရ သကဲ့သုိ႔ရွိသည္။     စက္မႈဇုန္ သုံးခုအနက္ အေစာဆုံးျဖစ္ထြန္း လာေနသည့္ သီလ၀ါသည္ လည္ ပတ္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမား ခုနစ္ ေသာင္းကို ခန္႔ထားလုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အစားအစာ၊ လူသုံး ကုန္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း မ်ားကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမည္ျဖစ္ ၿပီး ျပည္ပတင္ပို႔မည့္ ဖိနပ္၊ ကား အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ အ၀တ္အထည္ မ်ားလည္း ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၁အာဏာရယူခ်ိန္တြင္ ျမန္မာကို ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္ႏႊယ္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္မည္ ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စၿပီး ယင္းအေျခအေနကို အေကာင္းျမင္သူမ်ားက စူပါမားကတ္မ်ား၊ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေရာင္းခ်ေန သည့္ အစားအေသာက္ဆုိင္မ်ား ႏွင့္ မုိဘုိင္းနည္းပညာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာက ထုိင္းႏုိင္ငံကဲ့ သုိ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားႏုိင္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ စင္ကာပူမွ်ပင္လွ်င္ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာႏုိင္သည္ဟု စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ မက္ခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အ နာဂတ္စီးပြားေရးသည္  ကြၽမ္း က်င္မႈမရွိသည့္ လုပ္သားမ်ား၏ လုပ္အားအေပၚတြင္သာ မွီခိုေန ရၿပီး ျပည္ပပုိ႔ကုန္အတြက္ အ လုပ္ၾကမ္းျဖင့္ မ,တည္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံအဆင့္ရွိသည့္ စက္မႈ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈရွိရန္    မႀကိဳးပမ္းႏုိင္မီ ျမန္မာသည္ ေစ်းေပါသည့္ လုပ္အားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရသည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္   စတင္ဦးတည္သင့္ သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ပိုင္ခြင့္  ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာက ႀကီးမားလွေသာ အိမ္နီး ခ်င္းႏုိင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ ႏွင့္ အိႏိၵယအၾကားတြင္ တည္ရွိ ေနသည့္အျပင္  ထုိင္းကိုလည္း အေနာက္ဘက္ပင္လယ္ျပင္သို႔ ထြက္လမ္းကို ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အႀကံေပး ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္  မက္ကင္းေဆး ကမၻာလုံးဆုိင္ရာသိပၸံ MGI ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၂၅တြင္  တစ္ေန႔၀င္ေငြ   ၁၀ ေဒၚလာရွိသည့္    ကမၻာ့စားသုံးသူ ထက္၀က္ေက်ာ္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေလယာဥ္ငါးနာရီၾကာ   ခရီး၀န္းက်င္တြင္ ေနထုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။  
စုိက္ပ်ဳိးေျမ၊ ေရႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတေပါမ်ားသည့္ ျမန္မာ တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရနံႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာကဲ့ သို႔ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာက လည္း ႂကြယ္၀ေနသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ လုပ္သားအင္ အားက အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ လာျခင္း၊ နည္းပါးလာျခင္း၊ ေစ်း ႀကီးလာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္လာခ်ိန္၌ ျမန္မာတြင္ ေစ်းေပါၿပီး ငယ္ရြယ္ ေသာ လုပ္သားမ်ားရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံ ျခားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိခဲ့ေသာ လူေပါင္း သုံးသန္းမွ ငါးသန္းရွိ မည့္ ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ားထံမွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရႏုိင္သည္။ မိမိႏုိင္ငံတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား  မရွိခဲ့သျဖင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ စာရင္းကိုင္ပညာသင္ယူရန္ ဂ်က္ စမင္းသဇင္ေအာင္က ၂၀၀၃ တြင္ ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။ ယခုအခါ Pricewaterhouse Coo−pers စာရင္းကိုင္ကုမၸဏီ၏ ျမန္မာ႐ုံးကို ဦးေဆာင္ေနေလၿပီ။ သူ၏စင္ကာပူမွ ျမန္မာအခန္းေဖာ္သုံး ဦးတို႔ကလည္း စာရင္းကိုင္ပညာ သင္ယူခဲ့ၿပီး ျမန္မာသုိ႔ ျပန္လာၾကၿပီဟုဆုိသည္။
အမွားမွား အယြင္းယြင္းႏွင့္ စတင္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ လုပ္ ငန္းသစ္မ်ား ထြန္းကားလာႏုိင္ မည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ဖန္ တီးရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပုံရသည္။ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၃ အၾကား ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈက ေဒၚလာ ၉၀၁ သန္းမွ သန္း ၂၆၀၀ ထိ သုံးဆခန္႔ တိုး လာသည္။ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္အခ်ဳိ႕ ကို လုိင္စင္ခ်မွတ္ၿပီး အကန္႔အသတ္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလာ သည္။
ေငြေရး ေၾကးေရးလြတ္လပ္ ခြင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခြင့္ျပဳေရး ကေတာ့ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲအဆင့္မွာ ပင္ ရွိေနေသးသည္။ စီးပြားေရးအ ရ ယခုႏွစ္ႏွင့္ ေရွ႕ႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း    တုိးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။      ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပထုတ္ကုန္က တုိးျမင့္လာေနသည္။ ျမန္မာဗဟို ဘဏ္ကလည္း ယခုအခါ ဘ႑ာ  ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္မွထြက္ ကာ တရား၀င္သီးျခားရပ္တည္ ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းတိုးခ်ဲ႕ ခန္႔ထားၿပီး ေငြေရး ေၾကးေရးဆုိင္ ရာမူ၀ါဒကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စြမ္းရည္မြမ္းမံမႈမ်ား  ျပဳလုပ္ေန သည္။
လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားက မ်ား စြာက်န္ရွိေနေသးသည္။ လတ္တ ေလာ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ ကမၻာ့ ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာ၌  စီးပြား ေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဆင္ ေျပလြယ္ကူမႈရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစာ ရင္းတြင္ ျမန္မာကို ၁၈၉ ႏုိင္ငံအ နက္ နံပါတ္ ၁၈၂ တြင္ ထားရွိ သည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ မေရရာျခင္းက ႀကီးမားလွသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္   ေဟာင္းအိုေနသည့္ ဥပေဒမ်ားကို   ေနာက္ဆုံးေတာ့ သတိျပဳမိသူမ်ား   ရွိလာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္း မ်ားခ်မွတ္ထားၿပီး ယင္းမွာ ၿဗိတိသွ်လက္ထက္ ၁၉၁၄ မွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒကို   ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ျမန္မာကို ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးလာသည့္ ယခုႏွစ္ မတုိင္မီအထိ ဥပေဒေဟာင္းကို ျပင္ဆင္ျခင္း အလွ်င္းမရွိခဲ့ေပ။ ဥပေဒျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ ကို အခ်ိန္မီလုပ္ေဆာင္ျခင္းက ဥပေဒမ်ား၊ ေငြေၾကးစနစ္မ်ားအ ၾကား စမ္းတ၀ါး၀ါး ျဖတ္သန္း ေက်ာ္ ျဖတ္ေနရမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ဟု စီမံခန္႔ခဲြမႈ ကုမၸဏီ CEA ၏ ျမန္မာ႐ုံးဌာနမွဴးက ေျပာဆုိသည္။
ေအာက္ေျခသိမ္း    ၿခံဳငုံ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေစကာမူ ဗဟို ဘဏ္က ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား ကို ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ ပညာ ေရးပိုင္းတြင္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားစြာျပဳလုပ္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ျမန္မာ တစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းပညာ ေလး ႏွစ္သာ   သင္ယူေနၿပီး    ဆရာ ေက်ာင္းသား    အခ်ဳိးမွာလည္း ဆရာတစ္ဦးလွ်င္ ေက်ာင္းသား ၃၀ ႏႈန္း ရွိသည္။ မေလးရွားတြင္ဆရာတစ္ဦးလွ်င္ ေက်ာင္းသား ၁၃ ဦးႏႈန္းျဖစ္သည္။ က်န္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္  အလုပ္သမားမ်ား က ထုတ္ကုန္ျမႇင့္ၿပီး နယ္ပယ္မ်ား စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာက ဆန္႔က်င္ဘက္ဆီသို႔ ဦးတည္ေန သည္။ ၁၉၆၅ ႏွင့္ ၂၀၁၀  ၾကားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိး ေရးက႑မွာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ လုပ္သားဦး ေရတုိးလာေနၿပီး အာရွတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။
ယင္းသို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ တြင္ အလုံးအရင္းတုိးလာျခင္းကို လည္း အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်ႏုိင္ပါ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ဳိး ေျမ ဟက္တာ ၁၂ ဒသမ  ၃ သန္း(ဧကေပါင္း ၃၀.၃၈သန္းခန္႕) ရွိၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံထက္ အနည္းငယ္ သာ ေလ်ာ့နည္းသည္။ တစ္ခ်ိန္ က အာရွ၏ ဆန္တင္ပို႔မႈအမ်ား ဆုံးႏုိင္ငံက    စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ တြင္  ထုတ္လုပ္မႈ အလြန္အားနည္းေနေသးသည္။ လယ္သမားအမ်ားစုက စက္မပါ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာမပါဘဲ လယ္ကြက္ငယ္မ်ားျဖင့္သာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေနသည္။ တမင္သက္သက္   ေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကဆန္အမ်ားစုသည္   ဓာတုေဆးကင္းသည့္ ဆန္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္းျမန္မာႏုိင္ငံ    ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းဥကၠ႒ ဦးစိုးထြန္းက ေျပာသည္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားက ေက်းလက္ေဒသကို လက္လွမ္းမမီ၍ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ အနည္းငယ္ေလးမွ် ေခတ္မီတုိးတက္လာလွ်င္ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိးခင္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာမည္ျဖစ္ သည္။
လယ္ယာက႑တြင္ လူ အားမ်ားစြာ မလိုအပ္လွ်င္ လုပ္သားအင္အားမ်ားကို ၿမိဳ႕မ်ားရွိ စက္႐ုံမ်ား၌   အသုံးခ်လာႏုိင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကလည္း ဖံြ႕ၿဖိဳး မႈအတြက္ တြန္းအားမ်ားျဖစ္ သည္။ MGI ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ထုတ္လုပ္မႈက႑ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ က႑တြင္ ဂ်ီဒီပီ အစိတ္အပိုင္း၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာလွ်င္ လူ တစ္ဦးခ်င္း၏ ဂ်ီဒီပီကို ႏွစ္ဆတုိး ေစေၾကာင္း သိရသည္။ စက္႐ုံ မ်ားႏွင့္ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ ကိုင္ျခင္းမ်ားက စိတ္၀င္စားစရာ၊ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အလုပ္မ်ား မဟုတ္ေစကာမူ လူမ်ားက ဆန္ စပါး၊ ဖိနပ္မ်ား၊ ဘိလပ္ေျမမ်ား ကို အၿမဲတေစ လုိအပ္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ၏ မ်ားျပားေသာကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိသည့္ လုပ္သား မ်ားက ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ လုပ္ကိုင္ၾကမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ေတာက္ပေနသည့္ မွန္စီေရႊခ်ေစ တီမ်ားႏွင့္အတူ ေနေရာင္ေအာက္ တြင္     ေတာက္ပလာမည္ျဖစ္ သည္။
The Economist မဂၢဇင္းပါ Let a Million Factories Rise ေဆာင္းပါးကို ခင္ေမေဇာ္(၀ါရွင္ တန္ဒီစီ) က    ဘာသာျပန္ဆုိပါ သည္။

Ref:7daydaily
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!