Popular Posts!

Wednesday, July 16, 2014

(၁)ႂကြင္းမဟာဘုတ္ ဖြားမ်ား၏ ေယဘူယ် ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား


ကိုယ့္ရဲ႕ ျမန္မာသကၠရာဇ္ကို (၇) နဲ႕ စားၿပီး ၾကြင္းေသာ ဂဏန္းသည္ (၁) ျဖစ္ပါက (၁)ၾကြင္းဖြားမ်ားဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္မသိပါက ကိုယ္ေမြးတဲ့ ခရစ္ႏွစ္ထဲမွ(၆၃၈)ဂဏန္းကို ႏုတ္လိုက္လွ်င္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ကို ရရွိပါသည္။ အကယ္၍ ကိုယ္ေမြးရက္ေမြးလသည္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႕ မတိုင္မွီ ျဖစ္ပါက (၆၃၉)ဂဏန္းကို ႏုတ္ရပါမယ္။ ျမန္မာ ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႕မွ ဒီဇင္ဘာ (၃၁)အတြင္း ေမြးလွ်င္ (၆၃၈) ဂဏန္းကို ႏုတ္ရပါမယ္။
(၁)ႂကြင္းဖြားမ်ားသည္ ရုပ္ပို္င္းအေနျဖင့္ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းေသာ ပံုစံမ်ိဳး ရွိတတ္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာသည္ ေလးေဒါင့္ဆန္ၿပီး က်ယ္ျပန္႕ေသာ ပုခံုးျပင္မ်ား၊ အနည္းငယ္ တိုေတာင္းဟန္ရွိေသာ ေျခတန္ လက္တန္မ်ား ရွိတတ္သည္။ အသားအေရ ၾကမ္းတမ္းတတ္သည္။ (အကယ္၍ ကိုယ္ခႏၶာ ပိန္ပါးလွ်င္ က်န္းမာေရး မေကာင္းတတ္ပါ) စကားေျပာလွ်င္ အသံကို က်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာတတ္သည္ (Tone ျမင့္သည္)။ စကားကို ေကြ႕ဝိုက္ မေျပာတတ္ဘဲ လိုရင္း တိုရွင္း ေျပာတတ္သည္။ စကားေျပာ တိုေတာင္းသည္။ မာန္မာနႀကီးသည္။ သည္းခံစိတ္နည္းပါးသည္။ မိမိအမွားကို ဝန္ခံရန္ ဝန္ေလးတတ္သည္။ သူတပါးကို ေအာက္ႀကိဳ႕လိုစိတ္မရွိ။ အရာရာကို ကိုယ့္ေျခကိုယ့္လက္ လုပ္လိုသည္။ သူတစ္ပါး ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္သည္ကို မႀကိဳက္တတ္ပါ။
လိမၼာပါးနပ္မႈ အလြန္ နည္းၿပီး စကားေျပာရာတြင္ (အထူးသျဖင့္ သူတစ္ပါး၏ အျပစ္ကိုေဖာ္ထုတ္ရာတြင္) ပရိယာယ္သံုး၍ မေျပာတတ္ျခင္းေၾကာင့္ လူခ်စ္လူခင္နည္းတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕(၁)ႂကြင္းဖြား မ်ားသည္ သူတစ္ပါးအေပၚ အလြန္လႊမ္းမိုး လိုစိတ္ရွိတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိအိမ္ေထာင္ဘက္ အေပၚတြင္ အလြန္အႏိုင္ယူတတ္သည္။ မိမိအိမ္ေထာင္ဘက္ ကို အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ေသာ္လည္း လႊမ္းမိုးလိုစိတ္ အၿမဲရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သူ႕ဖက္ ကိုယ့္ဖက္ မွ်တေသာ စိတ္မရွိေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးပဋိပကၡမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားတတ္သည္။
(၁)ႂကြင္းဖြားမ်ားသည္ လူအုပ္စု၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ အသင္းအပင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးမေပးတတ္ေခ်။ ဖက္စပ္၊ ရွယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးမေပးတတ္ပါ။ ဘဝတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွ မၾကာခဏ လိမ္လည္ခံရတတ္သည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ကိုယ္တိုင္တီထြင္ဖန္တီးလုပ္ကိုင္ ရေသာ ပညာရွင္အလုပ္မ်ား၊ ကိုယ္တိုင္ ကြၽမ္းက်င္မႈျဖင့္ လုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္သာ အက်ိဳးေပးႏိုင္သည္။ စီမံခန္႕ခြဲမႈပိုင္း အားနည္းတတ္သည္။ အမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားထက္ မိမိကိုယ္တိုင္လုပ္ကိုင္ ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္သာ အသက္ေမြးျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။ ဝန္ထမ္း၊ လခစားလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးျပဳမႈ အလြန္နည္းတတ္ပါသည္။ လက္ေအာက္ငယ္သား အက်ိဳးေပးသည္။ ဝန္ထမ္းေကာင္း၊ တပည့္ေကာင္းမ်ား ႏွင့္ ႀကံဳဆံု တတ္သည္။ (၁)ႂကြင္းဖြားမ်ားသည္ ေယဘူယ် က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလနာေရာဂါမ်ား၊ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္ျခင္း၊ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ သည္းေျခေရာဂါ ႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္ တြင္ ခြဲစိတ္ခံရျခင္း၊ ကင္ဆာကဲ့သို႕ေသာ အႀကိတ္အဖုေရာဂါမ်ား၊ အဆုတ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
(၁)ႂကြင္းဖြားမ်ားအေနျဖင့္ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ လူအမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ေပါင္းသင္းတတ္ရန္ လိုသည္။ သည္းခံစိတ္ေမြးရမည္။ စကားကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ေျပာဆိုတတ္ရမည္။ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးသင့္သည္။ အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္ ၊ အႏုပညာရွင္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အက်ိဳးေပးႏိုင္သည္။ အစုရွယ္ယာ၊ စပ္တူလုပ္ငန္း မ်ား မလုပ္သင္႔ပါ။ ဆရာမေမြးပါႏွင့္။ ဆရာေမြးလွ်င္ ဆရာပ်က္စီးေသာအခါ မိမိပါအတူ လိုက္ပါ ပ်က္စီးတတ္သည္။ ဆရာသမား၊ အေပါင္းအသင္း အက်ိဳးမေပးေသာ္လည္း တပည့္တပန္း အက်ိဳးေပးမႈမ်ားသည္။ မိမိဘဝတြင္ တပည့္ေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဘဝအေျခအေန တိုးတက္ျမင့္မားတတ္သည္။ လိမ္ညာေျပာဆိုမႈမ်ား၊ လွည့္ျဖားမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားပါ။ မိမိစိတ္ထဲတြင္ ခံစားရခ်က္မ်ားအတို္င္း ႏႈတ္မွ ဖြင့္ဟေျပာဆို တတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူခ်စ္လူခင္မမ်ားတတ္ဘဲ အသက္ႀကီးေသာအခါ သားသမီး၊ အိမ္ေထာင္ဘက္၊ တပည့္လက္သား၊ အားလံုးက (ရြံေၾကာက္ႀကီး ျဖစ္ကာ) အပစ္ပယ္ခံ အထီးက်န္ဘဝမ်ိဳး ေရာက္ရွိတတ္သည္ကို အထူးသတိျပဳပါ။
ကမၻာေက်ာ္ (၁)ႂကြင္းသမားမ်ားကေတာ႕ – အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ခဲ႕တဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေဂ်ာ႕၀ါရွင္တန္၊ ဂ်ာမန္အေတြးအေခၚပညာရွင္ အီမန္ႏ်ဴယယ္ ကန္႕၊ မိုနာလီဇာအၿပံဳးပန္းခ်ီကားကို ေရးဆြဲခဲ႕သူ လီယိုနာ ဒိုဒါဗင္ခ်ီ၊ ေနကို ကမၻာက ပတ္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ႕တဲ႕ နကၡတ္ပညာရင္ ေကာ႕ပါးနီးကပ္စ္၊ နကၡတ္တာရာၾကည့္ မွန္ေျပာင္းကို တီထြင္ခဲ႕သူ ဂလီလီယို၊ ယူေရးနပ္ၿဂိဳဟ္ကို စတင္ေတြ႕ရွိခဲ႕သူ နကၡတ္ပညာရွင္၀ီလီယံ ဟာရွဲလ္၊ စပိန္အာဏာရွင္ ဖရန္စစၥကို ဖရန္ကို၊ အစၥေရး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းမီနာခ်န္ ဘီဂင္၊ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ စာေရးဆရာႀကီး အဲလ္ဘတ္ကမ်ဴး၊ ေဟာလီ၀ုဒ္ ေအာ္စကာဆုမ်ားပိုင္ရွင္ မင္းသမီး ဂ်ဳိဒီေဖာ္စတာ၊ ညႇဳိ႕မင္းသမီးႀကီး ဘရစ္ဂ်စ္ ဘားေဒါ႕၊ ဆိုဗီယက္အႀကီးအကဲေဟာင္း လီယိုနစ္ ဘရက္ဇညက္၊ ဒါ႐ိုက္တာႀကီး အယ္လ္ဖရက္ ဟစ္ခ်္ေကာ႕၊ ဘက္စကတ္ေဘာ ခ်န္ပီယံ မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္ဒန္၊ ေဂါ႕ဒ္ ဖားသား စာေရးဆရာႀကီး မာရီယို ပူဇို၊ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းမင္းသား ေရာ္ဂ်ာမိုး၊ အက္ရွင္မင္းသား တြမ္ခ႐ုစ္၊ ေဟာင္ေကာင္ အက္ရွင္မင္းသားႀကီး ေခ်ာင္ယြန္ဖတ္၊ ေဟာလီး၀ုဒ္ မင္းသမီးေခ်ာ ကက္သရင္း ဇီတာဂ်ဳန္း၊ ဂ်ာမန္ ဂိုးသမား ယန္းေလးမန္း၊ ေဘာလံုးစတားေတြျဖစ္တဲ႕ ေရာ္ဘင္ ဗန္ပါစီ၊ အဒီဘာေယာ၊ ရွက္ဗ္ခ်င္ကို၊ နာမည္ေက်ာ္ ေဘာလံုးနည္းျပ ဂ်ဳိေဆး ေမာ္ရင္ဟို၊ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တတ္ ဆရာႀကီး ဆာ အလက္စ္ ဖာဂူဆန္၊ ေဟာလီး၀ုဒ္ ဒါ႐ိုက္တာ မင္းသား မဲလ္ဂစ္ဘ္ဆင္၊ Ghost ဇာတ္ကားနဲ႕ နာမည္ ေက်ာ္ခဲ႕တဲ႕ မင္းသမီး ဒန္မီမိုးရ္၊ အေမရိကန္ သမၼတႀကီး ေအဘရာဟမ္ လင္ကြန္း၊ ႏိုဘယ္ဆုရ စာေရးဆရာႀကီး အားနက္စ္ ဟင္းမင္းေ၀း၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါ (၂)၊ အဆိုေက်ာ္ မင္းသား အဲဗစ္ ပရက္စေလ၊ ေက်ာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး တီထြင္ခဲ႕သူ လူး၀စ္ ပါလ္ခ်ာ၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ထီးနန္းေမြခံခ်ားလ္စ္မင္းသား၊ ကမၻာ႕လက္ေ၀ွ႕ခ်န္ပီယံ မိုဟာမက္ အလီ၊ SONY ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးရဲ႕ ဖခင္ မိုရိတ အကီယို၊ ေဟာလီး၀ုဒ္ မင္းသမီးအေက်ာ္အေမာ္ျဖစ္ခဲ႕တဲ႕ ဆိုဖီယာ ေလာ႕ရင္႕၊  အီေဗာ္လူးရွင္းသီအိုရီကို တင္ျပခဲ႕တဲ႕ သိပၸံပညာရွင္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ ဒါ၀င္  Micro Soft ကို တည္ေထာင္သူ ဘီလ္ဂိတ္ တို႕ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
က်န္အၾကြင္းဖြားမ်ားအေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Credit - ေဒါက္တာတင္ဗိုလ္ဗိုလ္ (ကြန္ပ်ဴေဗဒသုခုမ)

Ref:hlamyo.blogs
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!